Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotu historia I społeczeństwo w technikumPobieranie 0,8 Mb.
Strona2/11
Data24.10.2017
Rozmiar0,8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
2. O ocenie śródrocznej i rocznej decyduje średnia ważona według następujących progów:

٭ osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach.IV. INNE POSTANOWIENIA:

1.Uczeń jest zobowiązany do posiadania (wybranego przez nauczyciela) podręcznika, ćwiczeń, oraz zeszytu przedmiotowego na każdej lekcji przedmiotu.

2.W wypadku opuszczenia przez ucznia ponad 50% zajęć lekcyjnych z HiS i braku podstaw do

wystawienia oceny uczeń nie jest klasyfikowany.3.W przypadkach uzasadnionych, na przykład długiej choroby, potwierdzonej zwolnieniem lekarskim

na piśmie, uczeń może zgłosić brak przygotowania do lekcji. W takich wypadkach uczeń ma jednak

obowiązek uzupełnić braki wiedzy i notatki w zeszycie w możliwie szybkim czasie.
4. Osiągnięcia ucznia w konkursach przedmiotowych mogą podwyższyć ocenę śródroczną lub roczną.

5. Zadania domowe i opracowania samodzielne będą sprawdzane wyrywkowo, za ich brak uczeń

otrzymuje ocenę niedostateczną.6.Nieobecność na lekcji nie zwalnia z obowiązku przygotowania się do kolejnych zajęć (uczeń może

odpowiadać lub pisać sprawdzian, kartkówkę, ćwiczenie).7. Uczeń, który otrzyma ocenę niedostateczną na pierwszy semestr ma obowiązek zaliczyć na

pozytywną ocenę materiał nauczania z I semestru w terminie i formie ustalonej z nauczycielem.

8.Termin podania wyników z prac pisemnych nie powinien przekraczać dwóch tygodni od czasu

przeprowadzenia.9. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych mają wymagania edukacyjne dostosowane do swoich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, oraz możliwości psychofizycznych. Dostosowanie wymagań edukacyjnych nie ogranicza treści podstawy programowej.
Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksją, dysgrafią, dysortografią):

- uwzględnianie trudności z zapamiętywaniem nazw, nazwisk, dat,

- w czasie odpowiedzi ustnych dyskretne naprowadzanie, dawanie więcej czasu na przypomnienie

nazw, terminów,

- podczas uczenia stosowanie technik skojarzeniowych ułatwiających zapamiętywanie,

- wprowadzanie w nauczaniu metod aktywnych, angażujących jak najwięcej zmysłów (ruch, dotyk,

wzrok, słuch), używanie wielu pomocy dydaktycznych, urozmaicanie procesu nauczania,

- zróżnicowanie formy sprawdzania wiadomości i umiejętności tak, by ograniczyć ocenianie na podstawie

pisemnych odpowiedzi ucznia,

- przeprowadzanie sprawdzenia wiadomości ustnie z ławki, niekiedy nawet odpytywanie indywidualnie,

- częste ocenianie prac domowych bez uwzględniania poprawności ortograficznej,

- prośba, aby uczeń sam przeczytał głośno swoją pracę lub przepytanie go ustnie z tego zakresu materiału,

- nakłanianie ucznia do pisania drukowanymi literami.

Uczniowie z trudnościami dydaktycznymi:

- w związku z dużym problemem w selekcji i wyborze najważniejszych informacji z danego tematu

można wypisać kilka podstawowych pytań, na które uczeń powinien znaleźć odpowiedź czytając dany

materiał (przy odpytywaniu prosić o udzielenie na nie odpowiedzi),

- pozostawianie większej ilości czasu na przygotowanie się z danego materiału (dzielenie go na małe części,

wyznaczanie czasu na jego zapamiętanie),

- wspomaganie rozumienia treści tekstów czytanych samodzielnie poprzez pytania dodatkowe, wskazówki,

- podawanie poleceń w prostej formie,

- częste odwoływanie się do konkretu, przykładu,

-unikanie pytań problemowych, przekrojowych,

-odrębne instruowanie ucznia, zadawanie do domu tyle, ile uczeń jest w stanie wykonać samodzielnie.

- przygotowanie klasy do zrozumienia sytuacji kolegi czy koleżanki i podanie wzorów zachowań wspierających, oraz integrujących.
Uczniowie szczególnie uzdolnieni:

- indywidualizacja, stopniowanie trudności,

- powierzanie odpowiedzialnych ról,

- tworzenie takich sytuacji dydaktycznych, które będą dla ucznia wyzwaniem i źródłem satysfakcji,

- wspieranie kreatywności i samodzielności ucznia we wszystkich obszarach nauczania,

- zachęcanie do pracy pozalekcyjnej i pozaszkolnej np. udziału w konkursach, olimpiadach, projektach,

również pomocy kolegom o mniejszych możliwościach intelektualnych,

- zaangażowanie ucznia w tworzenie pomocy dydaktycznych,

- otwartość na inicjatywy i pomysły ucznia.

Uczniowie przewlekle chorzy:

- dostosowanie warunków organizacyjnych zgodnie z zaleceniami lekarza,

- korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków,

- możliwość zmierzenia poziomu glukozy na gleukometrze w dowolnym momencie – także w trakcie

trwania lekcji,

- możliwość podania insuliny,

- możliwość zmiany zestawu infuzyjnego w przypadku leczenia osobistą pompą insulinową w odpowiednich

warunkach zapewniających bezpieczeństwo i dyskrecję,

- możliwość spożycia posiłków o określonej godzinie, a jeśli istnieje taka potrzeba , nawet w trakcie

trwania lekcji,

- możliwość zaspokojenia pragnienia, oraz możliwość korzystania z toalety, także w czasie trwania zajęć

lekcyjnych,

- zwiększanie motywacji do nauki i terapii,

- konieczność zapewnienia pomocy przy nadrabianiu zaległości związanych z absencją szkolną,

- w razie narastających trudności szkolnych zapewnienie uczniowi możliwości douczania, zorganizowanie

odpowiednio czasu na naukę z częstymi przerwami na odpoczynek, modyfikowanie i zmienianie sposobów

przyswajania wiadomości szkolnych,

- zapewnienie prawidłowej, spokojnej i przyjaznej atmosfery,

- przygotowanie klasy do zrozumienia sytuacji kolegi czy koleżanki i podanie wzorów zachowań

wspierających oraz integrujących.
Uczniowie z zaburzeniami zachowania i emocji:

- nie karanie za objawy nadpobudliwości np. wiercenie się na lekcji,

- upewnienie się, czy uczeń zrozumiał wydane polecenie (w razie potrzeby powtórzyć je jeszcze raz),

- w trakcie lekcji sprawdzanie, czy uczeń kontynuuje zadaną pracę (jeśli nie – przypominanie mu po raz

kolejny, co ma robić),

- rozkładanie trudniejszych zadań na etapy,

- stałe kontrolowanie i przypominanie o obowiązkach, oraz pomoc w ich realizacji,

- przed zakończeniem lekcji sprawdzanie czy uczeń zapisał notatkę, treść zadania domowego.

Uczniowie mający trudności z adaptacją:


- motywowanie ucznia do wzmożonej pracy,
- aktywizacja ucznia,
- zapewnienie prawidłowej, spokojnej i przyjaznej atmosfery,

- przygotowanie klasy do zrozumienia sytuacji kolegi czy koleżanki i podanie wzorów zachowań wspierających oraz integrujących.


Uczniowie przeżywający traumę:

- ścisła (regularna i częsta) współpraca z rodzicami czy opiekunami ucznia,

- ewentualny kontakt ze specjalistami pracującymi z uczniem poza szkołą, przestrzeganie ich zaleceń czy

wskazówek, informowanie o sytuacji ucznia w szkole,

- bezpośrednie zaangażowanie pedagoga szkolnego, zaofiarowanie dziecku możliwości

natychmiastowego kontaktu (spotkania, rozmowy) w szkole w przypadku pojawienia się problemów,

z którymi uczeń nie może poradzić sobie samodzielnie,

- zapewnienie uczniowi prawidłowej, spokojnej i przyjaznej atmosfery.

- przygotowanie wychowawcy i nauczycieli do odpowiedniego, „ochronnego” zachowania wobec

poszkodowanego ucznia (np. wyrozumiałość w przypadku „złego dnia”, tolerowanie nieprzygotowania

częstszego niż dopuszczalne oraz słabszych, czasem niezadowalających wyników, cierpliwość

w przypadku trudności w koncentracji, zapamiętywaniu itd.),
Uczniowie słabowidzący:

- właściwe umiejscowienie ucznia w klasie (zapewniające właściwe oświetlenie i widoczność),

- udostępnianie tekstów (np. testów sprawdzających wiedzę) w wersji powiększonej,

- zwracanie uwagi na szybsze zmęczenie ucznia związaną ze zużywaniem większej energii na patrzenie

i interpretację informacji uzyskanych drogą wzrokową, w związku z tym wydłużanie czasu na

wykonanie określonych zadań,

- częste zadawanie pytania- „co widzisz?” w celu sprawdzenia i uzupełnienia słownego trafności doznań

wzrokowych,

- przy zaburzeniach ze wzrokiem uczeń nie odpowiada przy mapie.
Uczniowie słabosłyszący:

- zapewnienie dobrego oświetlenia klasy oraz miejsca dla ucznia w pierwszej ławce w rzędzie od okna, uczeń

będąc blisko nauczyciela, którego twarz jest dobrze oświetlona, może słuchać jego wypowiedzi

i jednocześnie odczytywać mowę z ust, należy też umożliwić uczniowi odwracanie się w kierunku

innych kolegów odpowiadających na lekcji co ułatwi lepsze zrozumienie ich wypowiedzi,

- należy mówić do ucznia wyraźnie używając normalnego głosu i intonacji, unikać gwałtownych ruchów

głową czy nadmiernej gestykulacji,

- zadbanie o spokój i ciszę w klasie, eliminowanie zbędnego hałasu m.in. zamykanie okna przy ruchliwej

ulicy, unikanie szeleszczenia kartkami papieru, szurania krzesłami,

- nauczyciel winien upewnić się czy polecenia kierowane do całej klasy są właściwie rozumiane przez

ucznia, w przypadku trudności zapewnienie mu dodatkowych wyjaśnień, sformułowanie polecenia w inny sposób

- uczeń niedosłyszący powinien siedzieć w ławce ze zdolnym uczniem, zrównoważonym emocjonalnie,

który chętnie dodatkowo będzie pomagał mu np. szybciej otworzy książkę, wskaże ćwiczenie, pozwoli

przepisać notatkę z zeszytu itp.,

- w czasie lekcji wskazane jest używanie jak najczęściej pomocy wizualnych i tablicy (m.in. zapisanie

nowego tematu, nowych i ważniejszych pojęć, dat),

- przy ocenie prac pisemnych nie należy uwzględniać błędów wynikających z niedosłuchu, one nie

powinny obniżyć ogólnej oceny pracy,

- przy ocenie osiągnięć ucznia z wadą słuchu należy szczególnie doceniać własną aktywność i wkład pracy ucznia, a także jego stosunek do obowiązków szkolnych (systematyczność, obowiązkowość, dokładność).
Uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją:

-zwracając się do ucznia bezpośrednio, należy stanąć blisko niego w ten sposób, aby widział usta nauczyciela, i mówić wykonując wyraźne ruchy ustami; nie należy oczekiwać szybkich odpowiedzi, uczeń potrzebuje więcej czasu niż inni aby sformułować odpowiedź, ( w przypadku trudności ze zrozumieniem wypowiedzi ucznia najlepiej patrzeć na jego usta),

- ograniczać konieczność pamięciowego opanowywania wiedzy,

- oferować na zajęciach gotowe wykresy, tabele, mapy,

- umieszczać podręczniki czy inne pomoce na kontrastowym tle, co pozwala na lepszą koncentrację.

Historia i społeczeństwo. Ojczysty Panteon i ojczyste spory
Plan wynikowy z wymaganiami na poszczególne oceny

Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna

Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra, celująca

Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań

Aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę, uczeń musi opanować zasób wiedzy i umiejętności z poprzedniego poziomu
Temat lekcji

Zagadnienia

Wymagania na poszczególne oceny

dopuszczająca

dostateczna

dobra

bardzo dobra

celująca

I. Tak jak Grecy i Rzymianie

1. Greccy bohaterowie

1. W starożytnej Grecji

2. Wojna trojańska

3. Wojny z Persami

4. Niezgoda, która rujnujeUczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu: wojna trojańska

– identyfikuje postacie: Homera, Leonidasa

– zna datę bitew pod Maratonem (490 r. p.n.e.) i Termopilami

(480 r. p.n.e.)

– wskazuje na mapie Troję, miejsca najsłynniejszych bitew wojen grecko-perskich

– wymienia cechy charakterystyczne antycznej cywilizacji greckiej


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Hellada, Hellenowie

– identyfikuje postacie: Achillesa, Hektora

– zna datę bitwy pod Cheroneją (338 r. p.n.e.)

– wyjaśnia, dlaczego uznaje się, że Grecy zapoczątkowali badania historyczne

– przedstawia antyczne wzory bohaterstwa na przykładzie Iliady Homera
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu: wojna peloponeska

– identyfikuje postacie: Temistoklesa, Kserksesa, Pauzaniasza, Herodota

– zna daty wojny peloponeskiej (431– 404 p.n.e.)

– charakteryzuje postawy antycznego żołnierza i obrońcy ojczyzny na przykładzie wojen grecko-perskich

– wyjaśnia, dlaczego twórcy kultury na przestrzeni dziejów odwoływali się do tych postawUczeń:

– identyfikuje postać Heinricha Schliemanna

– omawia skutki wojny peloponeskiej dla świata greckiego

– opisuje recepcję bitew pod Maratonem i Termopilami w literaturze, sztuce i kulturze popularnejUczeń:

– odnosi przykłady bohaterskich postawy antycznych Greków do postaw współczesnych Polaków2. Polskie Termopile

1. Polski Leonidas

2. Bitwa pod Zadwórzem

3. Bohaterowie spod Wizny

i Monte CassinoUczeń:

– identyfikuje postacie: gen. J. Sowińskiego,

kpt. B. Zajączkowskiego, kpt. W. Raginisa, gen. W. Andersa

– wyjaśnia, kto i dlaczego zyskał miano polskiego Leonidasa

Uczeń:

– zna datę szturmu Woli (6 IX 1831 r.), bitwy pod Zadwórzem (17 VIII 1920 r.), bitwy pod Wizną (7-10 IX 1939 r.), zdobycia Monte Cassino (18 V 1944 r.)

– wskazuje na mapie miejsca bitew pod Zadwórzem, Wizną, Monte Cassino

– przedstawia obronę Woli oraz bitwy pod Wizną i Monte Cassino jako symboliczne oraz historyczne nawiązania do greckich TermopilUczeń:

– opisuje przebieg i znaczenie bitwy pod Zadwórzem oraz wyjaśnia jej symbolikę
Uczeń:

– przedstawia motyw Termopil i jego znaczenie w polskiej literaturze

– ocenia postawy polskich bohaterów poświęcających się dla ojczyzny


Uczeń:

– omawia i ocenia znaczenie popularyzowania wiedzy o wydarzeniach historycznych za pomocą współczesnych środków przekazu3. Republika rzymska – państwo obywateli


1. Republika rzymska

2. Rzymski obywatel – patriota

3. Kryzys republiki

4. Upadek republikiUczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: republika, obywatel

– wyjaśnia, w jaki sposób Rzymianie rozumieli pojęcie cnót obywatelskich


Uczeń:

– zna daty wojny z Ekwami (458 r. p.n.e.), przejęcia władzy przez Gajusza Juliusza Cezara (49 r. p.n.e.), upadku republiki rzymskiej (31 r. p.n.e.)

– identyfikuje postacie: Lucjusza Kwinkcjusza Cyncynata, Gajusza Juliusza Cezara, Oktawiana

– wskazuje na mapie zasięg republiki rzymskiej

– przedstawia cechy charakterystyczne republiki rzymskiej

– omawia cechy rzymskiego obywatela – patrioty na przykładzie CyncynataUczeń:

– identyfikuje postacie: Tyberiusza i Gajusza Grakchów, Marka Tuliusza Cycerona

– przedstawia przyczyny i skutki kryzysu republiki rzymskiej

– omawia przejawy kryzysu republiki rzymskiej i próby jego przezwyciężenia
Uczeń:

– wyjaśnia, dlaczego Cyncynat stał się wzorem dla amerykańskich obywateli

– wyjaśnia zależności między kryzysem republiki rzymskiej a upadkiem cnót obywatelskich


Uczeń:

– analizuje możliwość zastosowania obywatelskich wzorców obowiązujących w starożytnej republice rzymskiej w dzisiejszych czasach
4. Polski patriotyzm na przestrzeni wieków

1. Patriotyzm w przeszłości

2. Święta narodowe

3. Patriotyzm dziś


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu patriotyzm

– wymienia polskie święta o charakterze narodowym

– wymienia podstawowe obowiązki obywatela polskiego
Uczeń:

– wskazuje wydarzenia, które miały wpływ na rozwój polskiego patriotyzmu

– charakteryzuje postawy patriotyczne w Polsce na przestrzeni dziejów

– wyjaśnia, czym charakteryzuje się współczesny patriotyzm i podaje jego przykładyUczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu Corona Regni Poloniae

– wyjaśnia okoliczności ustanowienia polskich świąt o charakterze narodowym

– przedstawia zmiany w rozumieniu pojęcia patriotyzm w Polsce na przestrzeni dziejówUczeń:

– omawia mity związane z polskim patriotyzmem
Uczeń:

– ocenia, czy w czasach współczesnych potrzebny jest patriotyzmII. Za panowania Piastów i Jagiellonów

1. Jak rządzili pierwsi Piastowie

1. Dynastia Piastów

2. Pierwszy król Polski

3. Spory o tron i kryzys państwa Piastów

4. Od odbudowy do podziału państwa PiastówUczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu Piastowie

– lokalizuje w czasie panowanie dynastii piastowskiej

– zna datę chrztu Polski (966 r.), koronacji Bolesława Chrobrego

(1025 r.), Kazimierza Wielkiego (1333 r.)

– identyfikuje postacie: Mieszka I, Bolesława Chrobrego

– wskazuje na mapie zasięg monarchii piastowskiej

– wyjaśnia, jakie przesłanki umożliwiły Bolesławowi Chrobremu sięgnięcie po koronę królewską

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: monarchia patrymonialna, statut sukcesyjny

– zna daty koronacji

Mieszka II (1025 r.), Bolesława Śmiałego (1076 r.), Przemysła II

(1295 r.), Władysława Łokietka (1320 r.)

– identyfikuje postacie: Mieszka II, Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Śmiałego, Bolesława Krzywoustego

– przedstawia cechy charakterystyczne panowania Kazimierza Odnowiciel, Bolesława Śmiałego i Bolesława Krzywoustego


Uczeń:

– identyfikuje postacie: Brzetysława, Władysława Hermana, Zbigniewa

– omawia przejawy kryzysu i odbudowy państwa polskiego w XI w.


Uczeń:

– omawia wpływ sytuacji wewnętrznej w państwie piastowskim

w XI w. na pozycję władcy

– przedstawia słabe i mocne strony państwa polskiego za panowania pierwszych PiastówUczeń:

– porównuje oraz ocenia koncepcje polityczne Bolesława Chrobrego, Bolesława Śmiałego i Bolesława Krzywoustego2. Ostatni Piastowie na tronie polskim

1. Drogi do zjednoczenia

2. Metropolia na straży jedności

3. Panowanie Kazimierza Wielkiego

4. Zmiana dynastii w PolsceUczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: rozbicie dzielnicowe, Jagiellonowie

– zna daty: sprowadzenia Krzyżaków do Polski (1226 r.), koronacji Władysława Łokietka (1320 r.), koronacji Kazimierza Wielkiego

(1333 r.), założenia Akademii Krakowskiej

(1364 r.), przywileju koszyckiego

(1374 r.)

– identyfikuje postacie: Władysława Łokietka, Kazimierza Wielkiego, Ludwika Andegaweńskiego, Jadwigi Andegaweńskiej, Jagiełły

– wskazuje na mapie zasięg terytorialny państwa polskiego za panowania Kazimierza Wielkiego

– omawia przyczyny i etapy jednoczenia ziem polskich

– wymienia osiągnięcia Kazimierza Wielkiego w rządzeniu państwemUczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: monarchia stanowa

– zna daty: pokoju w Kaliszu (1343 r.), koronacji Ludwika Andegaweńskiego (1370 r.)

– przedstawia cechy charakterystyczne rozbicia dzielnicowego w Polsce piastowskiej

– omawia sytuację wewnętrzną państwa polskiego za panowania ostatnich Piastów


Uczeń:

– zna daty: koronacji Przemysła II

(1295 r.), koronacji Wacława II (1300 r.), przyłączenia Rusi Halickiej (1340-1356)

– identyfikuje postacie: Przemysła II, Wacława II, Wacława III, abp Jakuba Świnki

– prezentuje okoliczności przejęcia władzy w Polsce przez Andegawenów i Jagiellonów


Uczeń:

– identyfikuje postać bp Jana Muskaty

– opisuje i ocenia rolę Kościoła w jednoczeniu państwa polskiego

– charakteryzuje i ocenia panowanie Kazimierza Wielkiego
Uczeń:

– porównuje sposób prowadzenia polityki przez Bolesława Chrobrego i Kazimierza Wielkiego

– ocenia wpływ, jaki na działania władców miały funkcjonujące wówczas ustroje (monarchia patrymonialna oraz stanowa)


3. Polska częścią Europy łacińskiej

1. Chrzest Mieszka I

2. Zjazd w Gnieźnie

3. Katoliccy patroni Polsce

4. Kultura i sztuka chrześcijańska

5. Wartości i obyczajowość chrześcijańska

6. Architektura i sztuka polska w średniowieczu

7. Kronikarze dziejów Polski

8. Laicyzacja i chrześcijaństwo w czasach współczesnychUczeń:

– zna daty: chrztu Polski (966 r.), zjazdu w Gnieźnie (1000 r.)

– identyfikuje postacie: Mieszka I, Bolesława Chrobrego, Ottona III, św. Wojciecha

– prezentuje cechy charakterystyczne sztuki i kultury chrześcijańskiej w Polsce

– charakteryzuje sztukę i architekturę polskiego średniowiecza


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu laicyzacja

– identyfikuje postacie: Dobrawy, bp Stanisława ze Szczepanowa

– omawia skutki przyjęcia chrześcijaństwa przez Mieszka I

– opisuje postanowienia zjazdu w Gnieźnie i wymienia jego konsekwencje

– tłumaczy, jaką rolę kroniki odgrywały dawniej i współcześnie
Uczeń:

– identyfikuje postacie: Galla Anonima, Wincentego Kadłubka, Jana Długosza Janka z Czarnkowa

– przedstawia na wybranych przykładach rolę, jaką w średniowiecznym państwie i społeczeństwie odgrywali święci patroni

– określa, na które obszary kultury chrześcijaństwo wywarło największy wpływ

– wymienia kronikarzy polskich i przedstawia ich osiągnięcia


Uczeń:

– ocenia skutki przyjęcia chrześcijaństwa przez Mieszka I

– charakteryzuje przyczyny i skutki laicyzacji życia publiczno-politycznego

– wyjaśnia, co przyczyniło się do mniejszej niż w Europie Zachodniej laicyzacji życia w PolsceUczeń:

– omawia i ocenia wpływ wartości chrześcijańskich na przemiany w obyczajowości społeczeństwa polskiego
4. Początki unii polsko-litewskiej

1. Dlaczego zawarto unię polsko-

-litewską?

2. Konflikt z zakonem krzyżackim

3. Spór polsko-krzyżacki na arenie

międzynarodowej


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu unia

– zna daty: zawarcia unii w Krewie (1385 r.), bitwy pod Grunwaldem (15 VII 1410 r.),

I pokoju toruńskiego

(1411 r.), II pokoju toruńskiego

(1466 r.)

– identyfikuje postacie: Władysława Jagiełły, Kazimierza Jagiellończyka

– omawia przyczyny i skutki unii polsko-litewskiej w Krewie
Uczeń:

– zna daty: wielkiej wojny z zakonem krzyżackim (1409-1411), wojny trzynastoletniej (1454-1466)

– identyfikuje postać Ulricha von Jungingena

– wskazuje na mapie Królestwo Polskie, Wielkie Księstwo Litewskie, państwo zakonu krzyżackiego

– omawia postanowienia unii polsko-litewskiej w Krewie

– opisuje przyczyny i skutki wielkiej wojny z zakonem krzyżackim oraz wojny trzynastoletniejUczeń:

– zna daty: soboru w Konstancji (1414-1418), aktu inkorporacji Prus do Polski (1454 r.)

– identyfikuje postacie: Witolda, Pawła Włodkowica,

abp Mikołaja Trąby

– analizuje znaczenie bitwy pod Grunwaldem dla polskiej tradycji historycznej i świadomości

narodowej na przykładzie obrazu Jana Matejki

– charakteryzuje dyplomatyczne zabiegi Pawła Włodkowica na soborze w Konstancji


Uczeń:

– przedstawia oraz ocenia panowanie Władysława Jagiełły

– wyjaśnia, na czym polegała postępowość poglądów Pawła Włodkowica


Uczeń:

– ocenia efektywność polityki państwa polskiego w stosunku do KrzyżakówIII. Dziedzictwo Rzeczypospolitej Obojga Narodów

1. Państwo szlachty polskiej

1. Dlaczego szlachta uzyskała przywileje?

2. Parlament szlachecki

3. „Szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie”


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: demokracja szlachecka, szlachta

– omawia okoliczności nadawania szlachcie przywilejów oraz wymienia ich skutki

– przedstawia cechy charakterystyczne stanu szlacheckiegoUczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: sejm walny, sejmiki

– zna daty uchwalenia konstytucji Nihil novi (1505 r.), zwołania po raz pierwszy sejmu walnego (1493 r.), pierwszego liberum veto

(1652 r.)

– identyfikuje postać Jana Zamojskiego


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu ruch egzekucyjny

– identyfikuje postać Mikołaja Sienickiego

– opisuje sposób funkcjonowania demokracji szlacheckiej i jej instytucji

– charakteryzuje ruch egzekucyjny i jego wpływ na postawy przedstawicieli szlachty


Uczeń:

– omawia i ocenia działalność przywódców ruchu szlacheckiego na przykładzie Jana Zamojskiego oraz Mikołaja Sienickiego

– porównuje demokrację szlachecką z demokracją w dzisiejszej Polsce


Uczeń:

– ocenia demokrację szlachecką w Polsce, wykorzystując opinie potomnych i wiedzę własną
2. Rzeczpospolita Obojga Narodów

1. Złoty wiek

2. Zawarcie unii lubelskiej

3. Rzeczpospolita krajem wielu kultur i religii

4. Pierwsi królowie elekcyjniUczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów Rzeczpospolita Obojga Narodów, renesans

– zna daty: hołdu pruskiego

(1525 r.), unii lubelskiej (1569 r.)

– identyfikuje postacie: Zygmunta Starego, Zygmunta Augusta

– wskazuje na mapie granice Rzeczpospolitej Obojga Narodów

– przedstawia przyczyny, postanowienia oraz skutki unii lubelskiej

– wyjaśnia, dlaczego wiek XVI nazwano złotym wiekiemUczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: unia personalna, unia realna, konfederacja warszawska, wolna elekcja

– zna daty: aktu konfederacji warszawskiej (1573 r.), pierwszej wolnej elekcji (1573 r.)

– identyfikuje postacie: Albrechta Hohenzollerna, Henryka Walezego, Stefana Batorego

– wskazuje na mapie ziemie Korony i Litwy

– wymienia cechy charakterystyczne architektury i sztuki polskiego renesansuUczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Artykuły henrykowskie, pacta conventa

– wskazuje na mapie ziemie we wspólnym władaniu Polski i Litwy po 1569 r., lenna Rzeczpospolitej Obojga Narodów

– charakteryzuje panowanie ostatnich Jagiellonów

– opisuje panowanie pierwszych królów elekcyjnych w Polsce


Uczeń:

– ocenia przyczyny, postanowienia oraz skutki unii lubelskiej

– wyjaśnia, na czym polegała wielokulturowość Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jakie były jej skutki

– omawia miejsce hołdu pruskiego i unii lubelskiej w polskiej tradycji historycznej oraz świadomości narodowej na przykładzie obrazów Jana Matejki

– omawia i ocenia przejawy tolerancji wyznaniowej w Polsce szlacheckiej


Uczeń:

– ocenia postawy Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta wobec wyzwań epoki na przykładzie hołdu pruskiego oraz unii lubelskiej

– ocenia wpływ szlachty na politykę państwa


3. Wiek wojen

1. Zygmunt III Waza na tronie

polskim


2. O tron szwedzki

3. Zmierzch potęgi Polski

4. Lew Lechistanu

5. Rzeczpospolita – państwo ponad

stan?


Uczeń:

– zna daty: bitwy pod Kircholmem (1605 r.), potopu szwedzkiego (1655-1660), bitwy Wiedniem

(1683 r.)

– identyfikuje postacie: Zygmunta III Wazy, Jana Kazimierza, Jana III Sobieskiego

– opisuje przyczyny, przebieg i skutki potopu szwedzkiego


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu husaria

– zna daty: bitwy pod Kłuszynem

(1610 r.), powstania Chmielnickiego (1648 r.), obrony Jasnej Góry

(1655 r.), bitew pod Cecorą

(1620 r.), Chocimiem (1621 i 1673 r.)

– identyfikuje postacie: Jana Karola Chodkiewicza, Stanisława Żółkiewskiego, Władysława IV Wazy, Bohdana Chmielnickiego, Stefana Czarnieckiego

– wskazuje na mapie miejsca najważniejszych zwycięstw Polaków w wojnach XVII w.

– prezentuje cechy charakterystyczne konfliktów Rzeczypospolitej z sąsiadami

w XVII w.Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu rokosz

– zna daty: bitwy pod Beresteczkiem (1651 r.), wygnania arian (1658 r.)

– identyfikuje postacie:

Hieronima Radziejowskiego, Janusza Radziwiłła,

Mehmeda IV

– wskazuje na mapie zmiany granic Rzeczypospolitej w XVII w.

omawia przyczyny, przejawy i skutki konfliktu Zygmunta Wazy z obozem szlacheckim

– określa uwarunkowania powstania Chmielnickiego i jego skutki

– charakteryzuje konflikt polsko-turecki w II poł. XVII w.
Uczeń:

– wymienia przyczyny i przejawy odchodzenia od tolerancji wyznaniowej w Polsce

– przedstawia i ocenia postawy wielkich wodzów XVII w. wobec wyzwań epoki na przykładzie Stanisława Żółkiewskiego, Stefana Czarnieckiego i Jana III Sobieskiego


Uczeń:

– ocenia wpływ XVII-wiecznych konfliktów na społeczeństwo Rzeczypospolitej
4. Konstytucja 3 maja – ratunek czy przyczyna upadku?

1. Czasy saskie

2. Poniatowski i jego przeciwnicy

3. Dokonania Sejmu Wielkiego

4. Drugi rozbiór PolskiUczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Komisja Edukacji Narodowej, sarmatyzm

– zna daty: rozbioru Polski (1772 r.), powstania Komisji Edukacji Narodowej

(1773 r.), uchwalenia Konstytucji 3 maja (1791 r.), II rozbioru Polski (1793 r.)

– identyfikuje postacie: Stanisława Augusta Poniatowskiego, Tadeusza Kościuszki

– wymienia cechy sarmatyzmu i oświecenia w Polsce
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: konfederacja barska, Sejm Wielki, konfederacja targowicka

– zna daty: elekcji Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764 r.), konfederacji barskiej (1768–1772), obrad Sejmu Wielkiego (1788-1792), zawiązania konfederacji targowickiej

(1792 r.)

– identyfikuje postacie: Tadeusza Rejtana, Józefa Poniatowskiego

– wskazuje na mapie ziemie zagarnięte przez państwa zaborcze w I i II rozbiorze Polski

– omawia reformy polityczne i społeczne Sejmu Wielkiego

– omawia reformę edukacji w czasach stanisławowskichUczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: prawa kardynalne, czarna procesja

– zna daty: unii personalnej polsko-saskiej (1697–1763), założenia Collegium Nobilium (1740 r.), powołania Komisji do Ksiąg Elementarnych (1775 r.), czarnej procesji (1789 r.), wojny w obronie Konstytucji (1792-1793), bitew pod Zieleńcami i Dubienką (1792 r.)

– identyfikuje postacie:

Augusta II, Augusta III, Stanisława Konarskiego, Stanisława Szczęsnego Potockiego, Franciszka Ksawerego Branickiego, Seweryna Rzewuskiego

– podaje przejawy kryzysu państwowości polskiej w czasach saskich

– omawia przyczyny, przebieg i skutki konfederacji barskiej

– przedstawia przyczyny i skutki zawiązania konfederacji targowickiejUczeń:

– charakteryzuje panowanie Stanisława Augusta Poniatowskiego

– przedstawia postawy obywateli wobec wyzwań epoki na przykładzie Tadeusza Rejtana

– określa miejsce Konstytucji 3 maja w polskiej tradycji historycznej i świadomości narodowej na przykładzie obrazu Jana Matejki

– ocenia reformę edukacji w czasach stanisławowskich


Uczeń:

– prezentuje i ocenia postawy szlachty polskiej wobec przemian ustrojowych w kraju

– ocenia ruch konfederacki w Polsce stanisławowskiej


5. Dlaczego Rzeczpospolita upadła?

1. Sytuacja po drugim rozbiorze

2. Powstanie kościuszkowskie

i trzeci rozbiór Polski

3. Przyczyny upadku

Rzeczypospolitej

4. Historyczne spory o upadek

Rzeczypospolitej


Uczeń:

– zna daty: ogłoszenia aktu powstania kościuszkowskiego (24 III 1794 r.), III rozbioru Polski (1795 r.)

– identyfikuje postać Tadeusza Kościuszki

– podaje przyczyny upadku państwowości polskiej w XVIII w.
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: insurekcja, kosynierzy

– zna daty: bitew pod Racławicami (4 IV 1794 r.) Maciejowicami

(X 1794 r.)

– identyfikuje postacie: Jana Kilińskiego, Wojciecha Głowackiego

– wskazuje na mapie ziemie zabrane przez państwa zaborcze w III rozbiorze Polski

– opisuje przebieg insurekcji kościuszkowskiej i jej skutki


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: uniwersał połaniecki, szkoła krakowska, szkoła warszawska, demagogia, populizm

– zna daty:

ogłoszenia uniwersału połanieckiego

(7 V 1794 r.), kapitulacji Warszawy

(XI 1794 r.)

– identyfikuje postacie: Jakuba Jasińskiego, Berka Joselewicza

– omawia sytuację w Rzeczypospolitej po drugim rozbiorze

– omawia znaczenie uniwersału połanieckiego

– charakteryzuje stanowiska w sporze o ocenę przyczyn upadku RzeczypospolitejUczeń:

– ocenia stanowiska w sporze o ocenę przyczyn upadku Rzeczypospolitej

– przedstawia i ocenia postawy obywateli wobec wyzwań epoki na przykładzie Stanisława Augusta Poniatowskiego oraz przywódców i uczestników powstania kościuszkowskiego


Uczeń:

– ocenia panowanie Stanisława Augusta Poniatowskiego
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna