Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotu historia I społeczeństwo w technikumPobieranie 0,8 Mb.
Strona10/11
Data24.10.2017
Rozmiar0,8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

2. Europa w XVII wieku

1. Konflikt w Niderlandach

2. Wybuch wojny trzydziestoletniej

3. Wojna w Rzeszy

4. Zakończenie wojny trzydziestoletniej

5. Jak walczono w XVII wieku

6. Wzrost potęgi FrancjiUczeń:

– zna daty wojny trzydziestoletniej (1618–1648 r.)

– wymienia przyczyny i skutki wojny trzydziestoletniej.


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: tzw. defenestracja praska, Armia Nowego Wzoru

– omawia rolę postaci: Gustawa II Adolfa, Olivera Cromwella, Armanda Jeana du Plessis de Richelieu, Ludwika XIV

– zna daty: tzw. II defenestracji praskiej (1618 r.), bitwy pod Białą Górą (1620 r.), bitwy pod Lützen (1632 r.), pokoju westfalskiego (1648 r.)

– wskazuje na mapie obszary krajów zaangażowanych w wojnę trzydziestoletnią

– przedstawia sposoby prowadzenia walk w XVII w.

– wymienia nazwy formacji zbrojnych walczących w XVII w.

– prezentuje znaczenie fortyfikacji dla prowadzenia działań wojennych w XVII w.
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu tzw. pacyfikacja gandawska

– omawia rolę postaci: Wilhelma Orańskiego, Fryderyka V, Ferdynanda Habsburga, Chrystiana IV, Albrechta von Wallensteina

– zna daty:

wybuchu antyhiszpańskiego powstania w Niderlandach (1566 r.), zawarcia tzw. pacyfikacji gandawskiej (1576 r.), wkroczenia wojsk duńskich do Rzeszy (1625 r.), bitwy pod Rocroi (1643 r.), odwołania Edyktu nantejskiego (1685 r.)

– przedstawia przyczyny, przebieg i skutki konfliktu w Niderlandach

– wymienia i charakteryzuje okresy wojny trzydziestoletniej

– tłumaczy, dlaczego zwycięstwo Szwedów pod Lützen

można określić jako pyrrusowe

– omawia przyczyny i skutki odwołania Edyktu nantejskiego we Francji

– określa wady i zalety sposobów zaopatrywania wojsk w XVII w.


Uczeń:

– omawia rolę postaci: Filipa II, Gábora Bethlena

– zna daty: unii w Arras (1579 r.), najazdu wojsk Gábora Bethlena na Wiedeń (1619 r.), oblężenia Magdeburga (1631 r.), bitwy pod Nördlingen (1634 r.), upadku La Rochelle (1628 r.)

– wyjaśnia, na czym polegała przewaga żołnierzy Armii Nowego Wzoru nad innymi wojskami zaciężnymi

– tłumaczy, dlaczego wojna trzydziestoletnia trwała tak długo i czemu angażowali się w nią władcy kolejnych państw sąsiadujących z Rzeszą.


Uczeń:

– ocenia polityczne i społeczne skutki wojny trzydziestoletniej.
3. Armia polska za pierwszych królów elekcyjnych

1. Armia polsko-litewska w XVI wieku

2. Wojny o Inflanty

3. Wojny ze Szwedami

4. Wojny z Rosją i Turcją na początku XVII wiekuUczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu husaria

– omawia rolę postaci: Jana Karola Chodkiewicza, Stanisława Żółkiewskiego

– zna daty bitew: pod Kircholmem (1605 r.), pod Kłuszynem (1610 r.), pod Cecorą (1620 r.), pod Chocimiem (1621 r.)

– wymienia cechy charakterystyczne armii polsko-litewskiej w XVI w.


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: wojsko kwarciane, piechota wybraniecka

– omawia rolę postaci Stefana Batorego

– zna daty: wojny z Moskwą o Inflanty (1577–1582 r.), rozejmu w Jamie Zapolskim (1582 r.), wojny z Rosją (1609–1619 r.), rozejmu w Dywilinie (1619 r.)

– wskazuje na mapie tereny, których przynależność budziła spory pomiędzy Rzecząpospolitą a Szwecją

– określa cechy charakterystyczne armii polsko-litewskiej w XVI w.

– przedstawia reformy wojskowe wprowadzone przez Stefana Batorego

– omawia strategię Jana Karola Chodkiewicza wykorzystaną w trakcie bitwy pod Kircholmem

– analizuje strategię Stanisława Żółkiewskiego wykorzystaną w trakcie bitwy pod Kłuszynem

– prezentuje uzbrojenie i sposób walki husarii.Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: obrona potoczna, rota, lisowczycy, koncerz

– omawia rolę postaci Aleksandra Lisowskiego

– zna daty: utworzenia piechoty wybranieckiej (1578 r.), wyprawy połockiej (1579 r.), wyprawy na Wielkie Łuki (1580 r.), wyprawy pskowskiej (1581–1582 r.), inwazji wojsk szwedzkich na Inflanty (1604 r.), wyprawy sił Dymitra Samozwańca na Moskwę (1604 r.), zdobycia Smoleńska (1611 r.)

– wskazuje na mapie kierunki wypraw wojsk Stefana Batorego

– omawia przyczyny, przebieg i skutki wojny o Inflanty toczonej w czasach panowania Stefana Batorego

– przedstawia przyczyny, przebieg i skutki wojen polsko-szwedzkich, polsko-rosyjskich oraz polsko-tureckich, które toczono na przełomie XVI i XVII w.


Uczeń:

– zna datę przyłączenia Estonii do Rzeczypospolitej (1600 r.)

– wskazuje podobieństwa i różnice pomiędzy wojskami kozackimi a lisowczykami

– określa skuteczność armii polsko-litewskiej w XVI w.

– ocenia, czy śmierć Jana Karola Chodkiewicza w trakcie walk pod Chocimiem miała wpływ na postawy żołnierzy polskich.Uczeń:

– ocenia działalność i skuteczność lisowczyków jako wojska najemnego

– ocenia wartość bojową husarii

– ocenia skuteczność wybitnych wodzów podczas wielkich bitew z pierwszej połowy XVII w.
4. Od potęgi do kryzysu Rzeczypospolitej

1. W walce z Gustawem Adolfem

2. Kozacy

3. Reformy armii polskiej w drugiej połowie XVII wieku

4. Potop szwedzki

5. Schyłek polskiej potęgi militarnej


Uczeń:

– omawia rolę postaci: Bohdana Chmielnickiego, Władysława IV, Jana Kazimierza, Jana III Sobieskiego

– zna daty: bitwy pod Oliwą (1627 r.), bitwy pod Trzcianą (1629 r.), wybuchu powstania Chmielnickiego (1648 r.), bitwy pod Chocimiem (1673 r.), bitwy pod Wiedniem (1683 r.)

– wymienia przyczyny sukcesów i porażek Szwedów w wojnach z Rzecząpospolitą.
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu rejestr kozacki

– omawia rolę postaci: Gustawa II Adolfa, Karola X Gustawa, Stefana Czarnieckiego, Michała Korybuta Wiśniowieckiego

– zna daty: zajęcia Pomorza Gdańskiego przez Szwedów (1626–1629 r.), rozejmu w Starym Targu (1629 r.), bitwy nad Żółtymi Wodami (1648 r.), bitwy pod Korsuniem (1648 r.), bitwy pod Beresteczkiem (1651 r.), ugody w Perejasławiu (1654 r.), oblężenia Jasnej Góry (1655 r.), bitwy pod Warką (1656 r.), pokoju w Oliwie (1660 r.), pokoju w Andruszowie (1667 r.), traktatu w Buczaczu (1672 r.), pokoju w Karłowicach (1699 r.)

– tłumaczy, co było podstawą siły bojowej Kozaków i jak wykorzystywali ją oni w praktyce

– omawia reformy wprowadzone w armii polskiej w drugiej połowie XVII w.
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: autorament, wojsko komputowe

– omawia rolę postaci: Jeremiego Wiśniowieckiego, Janusza Radziwiłła, Fryderyka Wilhelma, Jerzego II Rakoczego

– zna daty: wojny polsko-szwedzkiej (1621–1622 r.), oblężenia Zbaraża (1649 r.), bitwy pod Batohem (1652 r.), konfederacji tyszowieckiej (1655 r.), bitwy pod Warszawą (1656 r.), zerwania związków lennych Brandenburgii z Polską (1656 r.), układu w Radnot (1656 r.), wojny Rzeczypospolitej z Turcją (1672–1676 r.), traktatu w Żurawnie (1676 r.)

– opisuje przebieg i skutki wojen polsko- szwedzkich toczonych w pierwszej połowie XVII w.

– prezentuje przebieg i skutki potopu szwedzkiego

– przedstawia przebieg i skutki wojen polsko-tureckich toczonych w drugiej połowie XVII w.

– omawia strategię wykorzystaną przez Jana III Sobieskiego w trakcie bitwy pod Wiedniem.Uczeń:

– omawia rolę postaci Arendta Dickmanna

– zna daty: utworzenia rejestru kozackiego (1572 r.), bitwy pod Walmojzą (1626 r.), kapitulacji wojsk polskich pod Ujściem i w Kiejdanach (1655 r.), oblężenia Koldyngi (1658 r.)

– przedstawia wpływ sytuacji finansowej Rzeczypospolitej na wyniki zmagań jej armii.
Uczeń:

– ocenia, czy Rzeczpospolita w XVII w. potrzebowała silnej i dużej floty

– ocenia, czy decyzja Jana III Sobieskiego dotycząca zaangażowania się w działania wojenne przeciwko Turcji i rozpoczęcia odsieczy wiedeńskiej była słuszna.


5. Upadek Rzeczypospolitej

1. Konfederacja barska

2. Reformy wojska w XVIII wieku

3. Wojna w obronie Konstytucji 3 maja

4. Powstanie kościuszkowskieUczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu kosynierzy

– omawia rolę postaci: Stanisława Augusta Poniatowskiego, Tadeusza Kościuszki

– zna daty: konfederacji barskiej (1768–1772 r.), I rozbioru Polski (1772 r.), Sejmu Wielkiego (1788–1792 r.), zawiązania konfederacji targowickiej (1792 r.), II rozbioru Polski (1793 r.), powstania kościuszkowskiego (1794 r.), III rozbioru Polski (1795 r.)

– przedstawia przy-czyny i skutki powstania kościuszkowskiego.


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: konfederacja barska, Sejm Niemy, naczelnik powstania, rzeź Pragi

– omawia rolę postaci: Kazimierza Pułaskiego, Jana Henryka Dąbrowskiego

– zna daty: utworzenia Szkoły Rycerskiej (1765 r.), bitwy pod Zieleńcami (18 czerwca 1792 r.), przysięgi Tadeusza Kościuszki w Krakowie (24 marca 1794 r.), bitwy pod Racławicami (4 kwietnia 1794 r.), bitwy pod Szczekocinami (6 czerwca 1794 r.), bitwy pod Maciejowicami (10 października 1794 r.), rzezi Pragi (4 listopada 1794 r.)

– tłumaczy, w jakich okolicznościach zawiązano konfederację barską

– przedstawia reformy wojska przeprowadzone w XVIII w.

– wyjaśnia, jakie znaczenie miało ustanowienie Orderu Virtuti Militari

– prezentuje przebieg powstania kościuszkowskiego.Uczeń:

– zna daty: Sejmu Niemego (1717 r.), utworzenia Generalności (1769 r.), ogłoszenia detronizacji Stanisława Augusta Poniatowskiego (1770 r.), reformy wojska uchwalonej przez Sejm Wielki (1789 r.), bitwy pod Dubienką (18 lipca 1792 r.)

– omawia przebieg działań politycznych i walk prowadzonych przez konfederatów barskich

– określa przyczyny, przebieg i skutki wojny w obronie Konstytucji 3 maja

– przedstawia strategię wykorzystaną przez Tadeusza Kościuszkę w trakcie bitwy pod Racławicami

– wyjaśnia, dlaczego udział kosynierów w bitwie racławickiej był możliwy i wyjątkowo ważny

– tłumaczy cel przeprowadzonej przez Rosjan rzezi mieszkańców Pragi.


Uczeń:

– wyjaśnia, dlaczego Polacy brali udział w wojnie o niepodległość USA

– wymienia różnice pomiędzy konfederacją barską a powstaniem kościuszkowskim

– porównuje przyczyny klęski konfederacji barskiej i powstania kościuszkowskiego.
Uczeń:

– ocenia wkład militarny Polaków w walkę o zachowanie niepodległości

– ocenia kierunek, w jakim zmierzały reformy wojska Rzeczypospolitej w XVIII w.


IV. Wojny wieku XIX

1. Epoka napoleońska

1. Rewolucja francuska i jej wpływ na przemiany w wojsku

2. Początki kariery Napoleona Bonapartego

3. Wielkie zwycięstwa Napoleona

4. Wyprawa na Moskwę

5. Upadek cesarza Francuzów

6. Armie w epoce napoleońskiejUczeń:

– omawia rolę postaci Napoleona Bonapartego

– zna daty: wybuchu rewolucji francuskiej (1789 r.), bitwy pod Austerlitz (1805 r.), wyprawy armii Napoleona na Rosję (1812 r.)

– podaje przyczyny i skutki klęski wojsk Napoleona w Rosji.
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu tzw. 100 dni Napoleona

– omawia rolę postaci Aleksandra I

– zna daty: koronacji cesarskiej Napoleona (1804 r.), bitwy pod Borodino (1812 r.), bitwy pod Lipskiem (1813 r.), abdykacji Napoleona (1814 r.), bitwy pod Waterloo (1815 r.)

– przedstawia wpływ rewolucji francuskiej na przemiany w wojsku

– wymienia bitwy, które miały przełomowe znaczenie w kampaniach napoleońskich

– charakteryzuje rodzaje wojsk tworzących armię Napoleona

– prezentuje przebieg i skutki wyprawy sił Napoleona na Moskwę.Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: tzw. bitwa trzech cesarzy, tzw. bitwa narodów

– omawia rolę postaci: Franciszka I, Horatia Nelsona, Michaiła Kutuzowa, Arthura Wellesleya

– zna daty: objęcia przez Napoleona dowództwa nad Armią Włoch (1796 r.), wyprawy wojsk Napoleona do Egiptu (1798 r.), bitwy pod piramidami (1798 r.), bitwy pod Abukirem (1799 r.), bitwy pod Marengo (1800 r.), bitwy pod Frydlandem (1807 r.), bitwy pod Jeną (1806 r.), bitwy pod Auerstädt (1806 r.), bitwy pod Trafalgarem (1805 r.), bitwy pod Wagram (1809 r.)

– omawia początki kariery Napoleona Bonapartego

– wymienia czynniki, które zadecydowały o zwycięstwie Francuzów w wojnie z siłami I koalicji

– przedstawia przebieg kampanii napoleońskich

– prezentuje strategię wykorzystaną przez Arthura Wellesleya w trakcie bitwy pod Waterloo

– określa okoliczności upadku Napoleona.


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: taktyka linearna, taktyka kolumnowo-tyralierska

– omawia rolę postaci: Louisa Nicolasa Davouta, Michela Neya

– zna daty: I koalicji antyfrancuskiej (1792–1797 r.), utworzenia armii narodowej we Francji (1793 r.), zdobycia przez siły Napoleona Tulonu (1793 r.), II koalicji antyfrancuskiej (1799–1802 r.), pokoju w Amiens (1802 r.), wybuchu wojny francusko-angielskiej (1803 r.), III koalicji antyfrancuskiej (1805 r.), IV koalicji antyfrancuskiej (1806–1807 r.), bitwy pod Iławą Pruską (1807 r.), V koalicji antyfrancuskiej (1808–1809 r.), VI koalicji antyfrancuskiej (1812–1814 r.), VII koalicji antyfrancuskiej (1815 r.)

– wyjaśnia, czym różniła się kampania rosyjska od poprzednich wojen toczonych przez armię Napoleona.


Uczeń:

– ocenia talent militarny Napoleona.2. „Czarna i biała legenda” Napoleona

1. Stosunek Napoleona do podbitej ludności

2. Polityka francuska wobec Hiszpanii

3. Księstwo Warszawskie


Uczeń:

– zna datę utworzenia Księstwa Warszawskiego (1807 r.)

– przedstawia okoliczności powstania Księstwa Warszawskiego.


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Kodeks Napoleona, blokada kontynentalna

– omawia rolę postaci Józefa Poniatowskiego

– zna daty: pokoju w Tylży (1807 r.), wojny z Austrią (1809 r.), wysłania legionistów polskich na Santo Domingo (1801–1802 r.)

– wskazuje na mapie obszary państw zależnych od Francji w czasach rządów Napoleona

– przedstawia stosunek Napoleona do podbitej ludności

– opisuje wkład militarny Polaków w kampanie armii Napoleona.


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu tzw. II wojna polska

– omawia rolę postaci: Józefa Bonapartego, Józefa Zajączka

– zna daty: blokady kontynentalnej (1806–1810 r.), wybuchu powstania w Wielkopolsce (1806 r.)

– prezentuje politykę francuską w Hiszpanii

– przedstawia słabości i zalety Księstwa Warszawskiego

– analizuje „czarną i białą legendę” Napoleona.


Uczeń:

– zna daty: traktatu w Fontainebleau (1807 r.), usunięcia Francuzów z Hiszpanii (1813 r.)

– przedstawia stosunek różnych narodów europejskich do Napoleona

– wyjaśnia różnice

pomiędzy ocenami Napoleona w Polsce i w innych państwach europejskich.


Uczeń:

– ocenia stosunek Napoleona do podbitej ludności

– ocenia stosunek Napoleona do Polaków

– ocenia, czy opowiedzenie się po stronie Napoleona przyniosło Polakom korzyści.
3. Od kongresu wiedeńskiego do pax Britannica

1. Nowy ład w Europie

2. Rewolucje w pierwszej połowie XIX wieku

3. Wojna krymska i kongres berliński

4. Konflikty kolonialneUczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu kongres wiedeński

– zna daty obrad kongresu wiedeńskiego (1814–1815 r.)

– wymienia postanowienia polityczne i terytorialne uczestników kongresu wiedeńskiego.
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Święte Przymierze, pax Britannica, Wiosna Ludów, wojna krymska, kongres berliński

– omawia rolę postaci: Aleksandra I, Wiktorii I, Aleksandra II

– zna daty: utworzenia Świętego Przymierza (1815 r.), wybuchu powstania listopadowego (1830 r.), Wiosny Ludów (1848–1849 r.), wojny krymskiej (1853–1856 r.), kongresu berlińskiego (1878 r.)

– omawia okoliczności zwołania kongresu wiedeńskiego

– tłumaczy, komu służyły, a kogo ograniczały postanowienia uczestników kongresów: wiedeńskiego i berlińskiego

– przedstawia rolę, jaką miało odgrywać Święte Przymierze

– wyjaśnia, na czym polegał pax Britannica

– określa przyczyny rywalizacji rosyjsko-tureckiej

– prezentuje postanowienia uczestników kongresu berlińskiego.
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: epoka wiktoriańska, rządy reakcji, tzw. sojusz trzech cesarzy, powstanie sipajów, wojny burskie, tzw. powstanie bokserów

– omawia rolę postaci: Mikołaja I, Giuseppe Mazziniego, Józefa Bema

– zna daty: rewolucji we Francji i w Belgii (1830 r.), powstania sipajów (1857–1859 r.), zawarcia tzw. sojuszu trzech cesarzy (1873 r.), I wojny burskiej (1880–1881 r.), tzw. powstania bokserów (1899 r.), II wojny burskiej (1899–1902 r.)

– wyjaśnia, co leżało u podstaw potęgi Wielkiej Brytanii

– określa przyczyny, przebieg i skutki rewolucji europejskich z pierwszej połowy XIX w.

– wymienia rewolucje z pierwszej połowy XIX w.

– tłumaczy, dlaczego władcy państw Europy Zachodniej ingerowali w konflikt rosyjsko-turecki

– omawia przebieg i skutki wojny krymskiej

– wymienia konflikty kolonialne, w które była zaangażowana Wielka Brytania

– wyjaśnia, dlaczego państwa europejskie angażowały się w konflikty kolonialne

– przedstawia korzyści, jakie polityka kolonialna przynosiła mocarstwom europejskim.Uczeń:

– zna daty: podboju Algierii (1830–1847 r.), powstań we Włoszech (1831 r.), I wojny opiumowej (1839–1842 r.), oblężenia Sewastopola (1854–1855 r.), wojny rosyjsko-tureckiej (1877–1878 r.), pokoju w San Stefano (1878 r.), dwuprzymierza Niemiec i Austro-Węgier (1879 r.), wojny Brytyjczyków z Zulusami (1879 r.), I wojny włosko-etiopskiej (1887–1889 r.), II wojny włosko-etiopskiej (1895–1896 r.), bitwy pod Aduą (1896 r.)

– opisuje przebieg działań zbrojnych w trakcie wojny rosyjsko-tureckiej (1877–1878 r.)

– omawia konflikty kolonialne w Afryce

– przedstawia konflikty kolonialne w Azji

– prezentuje ekspansję kolonialną Francji, Niemiec i Włoch.
Uczeń:

– ocenia wpływ postanowień uczestników kongresu berlińskiego na ład europejski

– ocenia politykę Wielkiej Brytanii w XIX i na początku XX w.


4. Przemiany w wojskowości w XIX wieku

1. Armie narodowe

2. Wynalazki i nowa broń

3. Wojny we Włoszech i powstanie Czerwonego Krzyża

4. Wojna francusko-niemieckaUczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu Czerwony Krzyż

– zna daty: Wiosny Ludów we Włoszech (1848–1849 r.), utworzenia Królestwa Włoch (1861 r.), proklamowania powstania II Rzeszy (18 stycznia 1871 r.)

– wymienia wady i zalety wprowadzenia armii narodowych z poboru.Uczeń:

– omawia rolę postaci: Giuseppe Garibaldiego, Napoleona III, Ottona von Bismarcka

– zna daty: bitwy pod Solferino (1859 r.), wojny francusko-pruskiej (1870–1871 r.), pokoju we Frankfurcie nad Menem (1871 r.)

– podaje cechy charakterystyczne i skutki powstania armii narodowych

– wymienia nowe rodzaje broni i wynalazki służące jej udoskonalaniu

– przedstawia okoliczności utworzenia Czerwonego Krzyża.
Uczeń:

– omawia rolę postaci Jeana Henriego Dunanta

– zna daty: skonstruowania karabinu iglicowego (1836 r.), skonstruowania karabinu maszynowego (1884 r.), I bitwy pod Custozą (1848 r.), wojny francusko-austriackiej (1859 r.), wyprawy „czerwonych koszul” (1860 r.), wojny włosko-prusko-austriackiej (1866 r.), II bitwy pod Custozą (1866 r.), bitwy pod Sedanem (1870 r.)

– wyjaśnia wpływ rozwoju techniki na sposób prowadzenia działań wojennych w XIX w.

– prezentuje przebieg działań wojennych zmierzających do zjednoczenia Włoch

– przedstawia przyczyny, przebieg i skutki wojny francusko-niemieckiej.Uczeń:

– omawia rolę postaci: Hirama Maxima, Helmuta von Moltke

– zna daty: uchwalenia konwencji genewskiej (1864 r.), kapitulacji francuskiej Armii Renu pod Metzem (1870 r.)

– wymienia przyczyny wzrostu strat osobowych na polach bitew w drugiej połowie XIX w.

– wyjaśnia, w jaki sposób starano się poprawić opiekę nad żołnierzami rannymi na polach bitew.


Uczeń:

– porównuje przebieg zjednoczenia Włoch i Niemiec oraz ocenia, w którym z tych procesów aspekt militarny miał większe znaczenie.
V. Stulecie konfliktów globalnych

1. I wojna światowa

1. I wojna światowa na froncie zachodnim

2. Walki na froncie wschodnim

3. Walki na pozostałych frontach

4. I wojna światowa na morzach

5. Zmiany w technice wojskowej

6. Skutki społeczne I wojny światowej

7. Powstanie Ligi Narodów


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: trójprzymierze, ententa (trójporozumienie), Liga Narodów

– zna daty: I wojny światowej (1914–1918 r.), podpisania rozejmu na froncie zachodnim (11 listopada 1918 r.), rewolucji lutowej (1917 r.), rewolucji październikowej (1917 r.), utworzenia Ligi Narodów (1920 r.)

– przedstawia skutki społeczne I wojny światowej.Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: wojna pozycyjna, broń chemiczna, nieograniczona wojna podwodna

– omawia rolę postaci Thomasa Woodrowa Wilsona

– zna daty: bitwy nad Marną (1914 r.), bitwy pod Tannenbergiem (1914 r.), bitwy pod Ypres (1915 r.), bitwy pod Gorlicami (1915 r.), bitwy pod Verdun (1916 r.), bitwy nad Sommą (1916 r.), ofensywy Brusiłowa (1916 r.), przystąpienia USA do wojny po stronie ententy (1917 r.), pokoju w Brześciu nad Bugiem (1918 r.)

– wskazuje na mapie obszary państw uczestniczących w wojnie po stronie ententy i państw centralnych

– wyjaśnia znaczenie bitew: nad Marną, pod Verdun i nad Sommą dla przebiegu działań wojennych na froncie zachodnim

– wyjaśnia znaczenie bitew: pod Tannenbergiem i Gorlicami oraz ofensywy Brusiłowa dla przebiegu działań wojennych na froncie wschodnim

– omawia taktyki prowadzenia działań zbrojnych wykorzystywane w czasie I wojny światowej

– opisuje okoliczności i cele utworzenia Ligi Narodów.


Uczeń:

– omawia rolę postaci: Philippe’a Pétaina, Paula von Hindenburga, Aleksieja Brusiłowa

– zna daty: pierwszego zastosowania broni chemicznej (1915 r.), przystąpienia Włoch do wojny po stronie ententy (1915 r.), bitwy na półwyspie Gallipoli (1915–1916 r.), pierwszego zastosowania czołgów (1916 r.), bitwy jutlandzkiej (1916 r.), II bitwy nad Marną (1918 r.)

– prezentuje przebieg działań wojennych na froncie zachodnim

– wyjaśnia, z jakich powodów konflikt na froncie zachodnim przekształcił się w wojnę pozycyjną

– przedstawia przebieg działań wojennych na froncie wschodnim

– tłumaczy, jakie znaczenie dla przebiegu I wojny światowej miało przystąpienie USA do wojny po stronie państw ententy

– opisuje przebieg działań wojennych na morzu

– przedstawia zmiany techniki wojennej

– wyjaśnia, jakie były przyczyny i skutki zastosowania broni chemicznej.Uczeń:

– zna daty: bitwy nad jeziorami mazurskimi (1914 r.), przystąpienia Turcji do wojny po stronie państw centralnych (1914 r.), przystąpienia Rumunii do wojny po stronie ententy (1916 r.), przystąpienia Grecji do wojny po stronie ententy (1917 r.), buntu niemieckich marynarzy w Kilonii (1918 r.)

– przedstawia przebieg walk na frontach I wojny światowej innych niż wschodni i zachodni

– wskazuje, które rodzaje broni zastosowane w trakcie I wojny światowej miały charakter defensywny, a które ofensywny

– porównuje okoliczności zakończenia działań zbrojnych na frontach: wschodnim i zachodnim.


Uczeń:

– ocenia, czy państwa centralne miały szansę na zwycięstwo

– ocenia skuteczność działań Ligi Narodów.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna