Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotu historia I społeczeństwo w technikumPobieranie 0,8 Mb.
Strona1/11
Data24.10.2017
Rozmiar0,8 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO W TECHNIKUM

Opracowali nauczyciele przedmiotu Historia i społeczeństwo w ZSZ w Gorlicach.Wymagania edukacyjne z przedmiotu Historia i społeczeństwo.
System oceniania z HiS został opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (WSO) przyjętego w Zespole Szkół Zawodowych im. K. Pułaskiego w Gorlicach. W odniesieniu do zagadnień nieujętych w niniejszym dokumencie obowiązuje WSO.
I.ZASADY OGÓLNE:

1.Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, oraz przedstawia uczniom zasady oceniania.


2.Nauczyciel informuje uczniów o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
3.Oceny są jawne – zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (opiekunów).
4.Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń (jak i jego rodzic – w razie życzenia)otrzymuje do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela.
5.Oceny klasyfikacyjne ustala się w terminach i skali określonej w WSO.
6.Przedmiotem oceny są:

a)posiadane wiadomości i umiejętności ucznia, w tym umiejętność analizy i interpretacji tekstów źródłowych,

map, ilustracji, danych statystycznych, umiejętność oceniania postaci i wydarzeń,b)przejawy aktywności intelektualnej, min. poprzez udział w dyskusjach, prace w grupie, samodzielnie

przygotowane referaty,c)umiejętność gromadzenia informacji z różnych źródeł,

d)umiejętność formułowania własnego zdania w mowie i piśmie.
II. OCENĘ BIEŻĄCĄ UCZEŃ OTRZYMUJE ZA:
1. Prace pisemne:

a) zadania domowe: - w formie dłuższej lub krótszej wypowiedzi (referatu, opisu, notatki, wypracowania, albo w formie

odpowiedzi na postawione pytania); w zależności od rodzaju pracy pisemnej uczeń otrzymuje ocenę, lub „+”,

- przy ocenie pisemnej pracy domowej uwzględnia się: zgodność z tematem pracy, poprawność merytoryczną,

zawartość rzeczową, wkład pracy ucznia, kreatywność, spójność językową oraz poprawność ortograficzną,

- nie przewiduje się poprawy ocen z prac domowych.

b) kartkówki:

- obejmują materiał z kilku poprzednich lekcji – od 1 do 3,

- kartkówki nie muszą być przez nauczyciela zapowiadane wcześniej,

- ocena z kartkówki nie podlega poprawie, chyba że nauczyciel podejmie inną decyzję,

- w razie nieobecności uczeń zobowiązany jest poddać się tej formie sprawdzenia wiadomości na zasadach

określonych przez nauczyciela.c) ćwiczenia z podręcznikiem, ćwiczenia z tekstami źródłowymi:

- obejmują większą partię materiału (zazwyczaj dany dział),

- powinny być zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem,

- w przypadku nieuczestniczenia w ćwiczeniu, bez względu na przyczyny, uczeń ma obowiązek poddać się

tej formie sprawdzania osiągnięć w określonym przez nauczyciela terminie, niepoddanie się tej formie

sprawdzania osiągnięć jest równoznaczne z wystawieniem oceny niedostatecznej,

- uczeń, który otrzymał z ćwiczenia ocenę niedostateczną ma prawo do jej poprawy w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, ocena z poprawy jest odnotowana w dzienniku obok pierwszej oceny to jest niedostatecznej i obydwie są brane pod uwagę przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej; ocenę można poprawiać tylko raz.
d) sprawdziany pisemne:

- sprawdziany obejmują większą partię materiału (zazwyczaj dany dział),

- sprawdzian powinien być zapowiedziany co najmniej tydzień przed terminem jego przeprowadzenia,

- w przypadku nieuczestniczenia w pisemnym sprawdzianie, bez względu na przyczyny, uczeń ma

obowiązek poddać się tej formie sprawdzania osiągnięć w określonym przez nauczyciela terminie,

niepoddanie się tej formie sprawdzania osiągnięć jest równoznaczne z wystawieniem oceny niedostatecznej,

- uczeń, który otrzymał ze sprawdzianu ocenę niedostateczną ma prawo do jej poprawy w terminie

wyznaczonym przez nauczyciela, ocena z poprawy jest odnotowana w dzienniku obok pierwszej oceny

to jest niedostatecznej i obydwie są brane pod uwagę przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej; ocenę

można poprawiać tylko raz.2. Wypowiedź ustna, w tym przygotowanie i wygłoszenie referatu:

- uczeń powinien przynajmniej raz w semestrze uczestniczyć w tej formie sprawdzania wiadomości

i umiejętności,

- w odpowiedzi ustnej ucznia ocenie podlega: zawartość merytoryczna wypowiedzi, w tym posługiwanie

się terminologią przedmiotową, kompozycja logiczna i spójność rozwiązania, umiejętność uzasadniania

i argumentowania, formułowania myśli, wyrażania sądów i opinii, jasność i precyzyjność wypowiedzi,

poprawność językowa,

- wypowiedź ustna ucznia na lekcji dotyczy materiału programowego z trzech ostatnich lekcji

(rekapitulacja wtórna), w uzasadnionych przypadkach ocenie podlega również wypowiedź na temat

bieżącej lekcji (rekapitulacja pierwotna),

- wystawiona ocena powinna być krótko uzasadniona przez nauczyciela,

- oceny z odpowiedzi poprawiamy następną oceną.3. Aktywność ucznia na lekcji:

- uczeń ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w lekcjach i angażować się we wszelkie czynności

edukacyjne podejmowane na zajęciach przedmiotowych,

- za aktywne uczestniczenie w lekcji – zgłaszanie się do odpowiedzi, pracę w grupie, zgłaszanie

pomysłów i rozwiązań postawionych problemów – uczeń może otrzymać plusa „+”, albo za szczególne

zaangażowanie nawet ocenę dobrą lub bardzo dobrą wpisaną do dziennika; otrzymane trzy plusy

w semestrze skutkują na koniec każdego semestru oceną bardzo dobry, dwa plusy – oceną dobry, jeden

plus w rozliczeniu semestralnym daje ocenę dostateczną,

- brak jakiejkolwiek pracy ucznia na lekcji, pomimo kontroli i zwracania uwagi przez nauczyciela, oraz

niewykonanie żadnego ćwiczenia i zadania może skutkować oceną niedostateczną wpisaną na danej

lekcji do dziennika.

III.WAGA OCENY:

1.Każdemu działaniu (każdej formie aktywności lub każdej formie sprawdzania wiadomości

i umiejętności) ucznia przypisane są odpowiednie wagi:FORMA SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

WAGA

sprawdzian

6

odpowiedź ustna, wygłoszony referat

5

ćwiczenie z podręcznikiem, tekstami źródłowymi,

4

kartkówka

4

aktywność, zadanie domowe, zeszyt, referat w formie pisemnej.

1
WARTOŚCI ŚREDNIEJ WAŻONEJ

OCENA

1,00 – 1,59

niedostateczna

1,60 – 2,59

dopuszczająca

2,60 – 3,59

dostateczna

3,60 – 4,59

dobra

4,60 – 5,59

bardzo dobra

5,6 i powyżej

celująca٭


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna