Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasa IVPobieranie 50,23 Kb.
Data03.07.2018
Rozmiar50,23 Kb.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasa IV

Ocena dopuszczająca:

Działania na liczbach naturalnych. Uczeń: • Rozróżnia pojęcia cyfra liczba

 • Porównuje liczby naturalne-proste przypadki

 • Dodaje i odejmuje liczby naturalne w zakresie 100

 • Mnoży i dzieli liczby naturalne w zakresie tabliczki mnożenia

 • Mnoży i dzieli liczby przez 10, 100, 1000

 • Rozróżnia pojęcia suma, różnica, iloczyn i iloraz

 • Odczytuje wskazane liczby na osi liczbowej

 • Rozróżnia podstawowe miary czasu

 • Wymienia jednostki masy, długości

 • Zamienia jednostki masy i długości w prostych przykładach

 • Zamienia jednostki czasu

 • Rozwiązuje proste zadania związane z czasem i kalendarzem

Figury geometryczne. Uczeń: • Rozróżnia odcinki proste półproste

 • Wskazuje i nazywa jednostki długości

 • Kreśli odcinki o podanej długości

 • Mierzy odcinki – proste przykłady

 • Wskazuje ramiona i wierzchołek kąta

 • Rozpoznaje prostokąty

 • Wskazuje wierzchołki i boki prostokąta

 • Oblicza obwód prostokąta, którego długości boków wyrażone są tą samą jednostką

 • Kreśli okręgi o wskazanym promieniu

Rozszerzenie zakresu liczbowego. Uczeń: • Odczytuje liczby do 10000 – proste przykłady

 • Odczytuje cyfry we wskazanych rzędach liczb

 • Pisze liczby o danych cyfrach we wskazanych rzędach – proste przypadki

 • Dodaje i odejmuje liczby sposobem pisemnym – proste przykłady

 • Mnoży i dzieli przez liczby jednocyfrowe – proste przykłady

 • Zapisuje liczby znakami rzymskimi do 39

 • Rysuje odcinki, prostokąty w skali 1:1, 1:2, 2:1

 • Odróżnia zapis skali powiększającej od pomniejszającej

Ułamki zwykłe. Uczeń: • Odczytuje jaka część figury jest wyróżniona

 • Wskazuje licznik i mianownik ułamka zwykłego

 • Podaje przykłady ułamków właściwych i niewłaściwych

 • Porównuje ułamki ułamki korzystając z ich ilustracji – proste przykłady

 • Dodaje i odejmuje ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach- proste przykłady, korzysta z ilustracji

Prostopadłościany. Uczeń: • Wyróżnia sześciany wśród innych prostopadłościanów

 • Wskazuje na modelu prostopadłościanu jego ściany, krawędzie i wierzchołki

 • Oblicza pole powierzchni sześcianu mając daną jego siatkę

Ułamki dziesiętne. Uczeń: • Podaje przykłady ułamków dziesiętnych

 • Odczytuje i zapisuje ułamki w postaci dziesiętnej – proste przykłady

 • Zapisuje wyrażenia dwumianowane w postaci ułamka dziesiętnego – proste przykłady

 • Dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne sposobem pisemnym i w pamięci – proste przykładyOcena dostateczna:
Działania na liczbach naturalnych. Uczeń:

 • Dodaje, odejmuje, mnoży dzieli liczby naturalne w zakresie 1000 – proste przykłady

 • Zmienia kolejność składników w dodawaniu i czynników w mnożeniu by ułatwić obliczenia

 • Mnoży liczby w przypadkach typu 40x30

 • Dzieli liczby w przypadkach typu 1200:60

 • Rozwiązuje proste zadania z zastosowaniem porównania różnicowego i ilorazowego

 • Zaznacza liczby na osi liczbowej przy danej jednostce

 • Zapisuje iloczyn jednakowych czynników w postaci potęgi

 • Zapisuje potęgi w postaci iloczynu – proste przypadki

 • Oblicza wartość potęg o podstawie i wykładniku naturalnym

 • Oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych(2,3 działania)

 • Stosuje kalkulator w niektórych obliczaniach

 • Szacuje wyniki prostych obliczeń

 • Rozwiązuje proste zadania zamknięte i otwarte w zakresie 4 działań

 • Zamienia jednostki masy, długości, czasu

 • Rozwiązuje zadania tekstowe związane z czasem i kalendarzem

Figury geometryczne. Uczeń: • Wyróżnia punkty należące i nienależące do prostej

 • Nazywa proste, półproste i odcinki

 • Rozpoznaje proste prostopadłe i równoległe

 • Kreśli odcinki, proste równoległe i prostopadłe na kratkowanym papierze

 • Mierzy i porównuje odcinki

 • Rozróżnia kąty ostre, proste i rozwarte

 • Odczytuje i nazywa kąty

 • Mierzy kąty za pomocą kątomierza i rysuje kąty o danej mierze

 • Rysuje prostokąty i kwadraty o podanych wymiarach

 • Kreśli przekątne prostokąta

 • Opisuje własności kwadratu i prostokąta

 • Porównuje boki prostokąta za pomocą cyrkla

 • Wskazuje środek, promień, średnice i cięciwę w kole oraz okręgu

 • Wypełnia prostokąty kwadratami jednostkowymi

 • Podaje zależności między jednostkami pola – proste przypadki

 • Oblicza pole prostokąta, gdy dane są długości boków wyrażone jednakowymi jednostkami

Rozszerzenie zakresu liczbowego. Uczeń: • Czyta liczby do 100 000 zapisane w dziesiątkowym systemie pozycyjnym i pisze je słowami

 • Odczytuje duże liczby zaznaczone na osi liczbowe

 • Zaznacza na osi liczbowej liczby naturalne

 • Wykonuje dzielenie z resztą i sprawdza je za pomocą mnożenia – proste przykłady

 • Stosuje algorytmy działań pisemnych

 • Rozwiązuje proste zadania tekstowe z wykorzystaniem obliczeń pisemnych i pamięciowych

 • Rozwiązuje proste zadania dotyczące porównania różnicowego i ilorazowego z zastosowaniem działań pisemnych

 • Zapisuje wieki, numery rozdziałów za pomocą znaków rzymskich

 • Posługuje się podstawowymi miarami czasu

 • Rysuje odcinki kwadraty i prostokąty w skali

 • Rysuje w skali okręgi o danej długości promienia lub średnicy

 • Odczytuje z mapy lub planu rzeczywiste odległości między miastami lub obiektami – proste przypadki

 • Podaje przykłady skali powiększającej lub pomniejszającej

Ułamki zwykłe. Uczeń: • Zapisuje ułamek jako część całości

 • Wyznacza ułamek prostokąta, koła, odcinka – proste przypadki

 • Przedstawia iloraz liczb naturalnych w postaci ułamka zwykłego i odwrotnie

 • Wyszukuje ułamki właściwe i niewłaściwe w zbiorze ułamków zwykłych

 • Podaje przykłady ułamków właściwych i nie właściwych

 • Porównuje ułamki o jednakowych licznikach lub mianownikach

 • Zapisuje skalę pomniejszającą w postaci ułamka i odwrotnie

 • Zamienia ułamki niewłaściwe na liczbę mieszaną i odwrotnie

 • Zapisuje skalę powiększającą w postaci ułamka niewłaściwego i odwrotnie

 • Skraca i rozszerza ułamki – proste przypadki

 • Odczytuje ułamki zaznaczone na osi liczbowej

 • Dodaje i odejmuje ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach

Prostopadłościany. Uczeń: • Wyróżnia prostopadłościany wśród zbioru innych brył

 • Podaje przykłady przedmiotów przedmiotów które mają kształt prostopadłościanu

 • Rozróżnia siatki sześcianów i prostopadłościanów

 • Rysuje siatki sześcianów i prostopadłościanów o podanych wymiarach, wyrażonych w tych samych jednostkach długości

 • Rysuje siatki prostopadłościanów w skali – proste przypadki

 • Wskazuje na modelu prostopadłościanu ściany i krawędzie prostopadłe i równoległe

 • Oblicza pole powierzchni prostopadłościanu i sześcianu mając dane wymiary bryły wyrażone jednakowymi jednostkami długości

Ułamki dziesiętne. Uczeń: • Zaznacza ułamki dziesiętne na osi liczbowej proste przykłady

 • Wyszukuje ułamki dziesiętne w zbiorze danych liczb

 • Skraca i rozszerza ułamki dziesiętne

 • Dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne w pamięci lub sposobem pisemnym

 • Mnoży i dzieli ułamki dziesiętne przez 10, 100, 1000

 • Porównuje ułamki dziesiętne

 • Zapisuje wyrażenia dwumianowane za pomocą ułamków dziesiętnych i odwrotnie

 • Rozwiązuje proste równania, w których występują ułamki dziesiętne i trzeba obliczyć składnik lub odjemną lub odjemnik


Ocena dobra
Działania na liczbach naturalnych. Uczeń:

 • Wyjaśnia na przykładach różne sposoby wykonywania działań

 • Wyjaśnia na przykładach własności liczby 0 w dodawaniu i odejmowaniu, mnożeniu i dzieleniu oraz liczby 1 w mnożeniu i dzieleniu

 • Rozwiązuje elementarne równania z zastosowaniem rachunku pamięciowego, stosując działania odwrotne, dopełniane i zgadywane

 • Oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych, w których występuje nawias okrągły

 • Wyznacza jednostkę na osi liczbowej, gdy dane są dwie liczby umieszczone w pewnej odległości

 • Rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem obliczeń pamięciowych

 • Rozwiązuje proste zadania zamknięte i otwarte z zastosowaniem porównywania różnicowego i ilorazowego

 • Zamienia jednostki miar czasu, masy, długości

 • Wyraża podane masy we wskazanej jednostce

Figury geometryczne. Uczeń: • Rysuje odcinki(proste) równoległe i prostopadłe za pomocą linijki i ekierki

 • Mierzy odcinki różnymi jednostkami długości i zapisuje te długości

 • Zamienia jednostki długości

 • Wykonuje obliczenia na jednostkach długości

 • Podaje zależności między jednostkami długości

 • Przelicza jednostki – proste przypadki

 • Rozwiązuje typowe zadania z zastosowaniem miar i własności poznanych kątów

 • Uzasadnia, że kwadrat jest prostokątem

 • Wyjaśnia pojęcie pola jako liczby jednostkowych kwadratów wypełniający daną figurę

 • Oblicza obwód i pole prostokąta, gdy długości boków są wyrażone różnymi jednostkami

 • Oblicza bok kwadratu o danym obwodzie

 • Zamienia jednostki pola z większych na mniejsze

 • Wskazuje punkty należące bądź nienależące do okręgu lub koła

 • Podaje zależności między długością promienia i długością średnicy

 • Rysuje okrąg o danej średnicy

Rozszerzenie zakresu liczbowego. Uczeń: • Wyjaśnia znaczenie terminów: system dziesiątkowy i pozycyjny, nazywa i wskazuje rzędy

 • Wyjaśnia sposoby pisemnego dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia

 • Podejmuje próby szacowania wyników

 • Mnoży i dzieli przez liczby dwucyfrowe

 • Wykonuje sprawdzenie przeprowadzonych działań

 • Rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem obliczeń pisemnych

 • Rozwiązuje proste równania z zastosowaniem obliczeń pisemnych

 • Zapisuje liczby znakami rzymskimi, czyta liczby zapisane znakami rzymskimi

 • Wyjaśnia zasady zapisu liczb w systemie rzymskim

 • Oblicza rzeczywiste odległości z planu i mapy – proste przypadki

 • Wyznacza odległości na planie i mapie, znając rzeczywiste odległości – proste przypadki

Ułamki zwykłe. Uczeń: • Przedstawia na rysunku ułamek jako część całości

 • Zaznacza ułamki na osi liczbowej, dobierając jednostkę

 • Porównuje ułamki, korzystając z odpowiednich reguł lub przedstawiając ułamek na osi liczbowej

 • Wyjaśnia zamianę ułamka niewłaściwego na liczbę mieszaną i odwrotnie

 • Wyjaśnia co to znaczy skrócić lub rozszerzyć ułamek zwykły

 • Objaśnia sposób dodawania i odejmowania ułamkowych o jednakowych mianownikach

Prostopadłościany. Uczeń:

 • Rozwiązuje proste zadania z zastosowaniem własności prostopadłościanu

 • Oblicza pola powierzchni prostopadłościanu, mając dane jego wymiary wyrażone w różnych jednostkach długości

 • Rozwiązuje proste zadania praktyczne, w których występują jednostki długości i pola

Ułamki dziesiętne. Uczeń: • Zaznacza ułamki dziesiętne na osi liczbowej

 • Podaje zasady pisemnego dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych

 • Podaje zasadę mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000

 • Rozwiązuje zadania otwarte i zamknięte, w których występują ułamki dziesiętne

 • Zamienia ułamki zwykłe na dziesiętne poprzez rozszerzanie

 • Skraca lub rozszerza ułamki dziesiętne do wskazanych rzędów

Ocena bardzo dobra
Działania na liczbach naturalnych. Uczeń:

 • Wyznacza jednostkę na osi liczbowej, gdy na osi zaznaczone są dwie nie kolejne liczby naturalne

 • Wykrywa błędy w obliczeniach i szacuje wyniki

 • Wyjaśnia na przykładach związki między działaniami wzajemnie odwrotnymi

 • Stosuje szacowanie wyniku w zadaniach tekstowych otwartych i zamkniętych

 • Rozwiązuje zadania rozszerzonej odpowiedzi, dotyczące porównywania różnicowego i ilorazowego

Figury geometryczne. Uczeń: • Rysuje kąty: ostre, proste, rozwarte, półpełne, pełne oraz zerowe i je porównuje

 • Rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności, z wykorzystaniem jednostek długości i miar kątów

 • Rysuje kwadrat lub prostokąt o danej przekątnej

 • Oblicza pole kwadratu, gdy podany jest obwód

 • Oblicza pole lub obwód prostokąta, mając dane zależności między długościami boków

 • Zamienia jednostki powierzchni z mniejszych na większe i odwrotnie

 • Oblicza długość boku prostokąta mając dane pole i długość drugiego boku

Rozszerzenie zakresu liczbowego. Uczeń: • Zapisuje daty, wieki za pomocą znaków rzymskich w sytuacjach praktycznych

 • Mnoży i dzieli przez liczby wielocyfrowe

 • Ocenia, jaka może być reszta dzielenia przez liczbę naturalną jednocyfrową

 • Oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych z zastosowaniem obliczeń pisemnych

 • Układa i rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem obliczeń pisemnych

 • Uzupełnia brakujące cyfry w działaniach wykonanych sposobem pisemnym

 • Stosuje zamianę miar czasu w zadaniach otwartych i zamkniętych

 • Podane wielkości wyraża w danej jednostce

 • Rozwiązuje zadania związane z kalendarzem i czasem

 • Oblicza odległość między miastami w rzeczywistości, znając skalę i odległość na mapie

 • Ocenia, czy zdania dotyczące podzielności liczb są prawdziwe czy fałszywe

Ułamki zwykłe. Uczeń: • Uzasadnia porównywanie ułamków za pomocą ilustracji lub na osi liczbowej

 • Stosuje poznane działania na ułamkach zwykłych do rozwiązywania zadań

 • Oblicza w zadaniach ułamek danej liczby naturalnej korzystając z rysunku

Prostopadłościany. Uczeń: • Projektuje siatki sześcianów i prostopadłościanów o danych własnościach(na przykład z zastosowaniem porównywania różnicowego i ilorazowego)

 • Wskazuje na siatce prostopadłościanu wskazuje ściany i krawędzie prostopadłe i równoległe

 • Rozwiązuje zadania i wykonuje obliczenia, w których występują różne jednostki długości lub pola

 • Projektuje siatki prostopadłościanów z wykorzystaniem skali

Ułamki dziesiętne. Uczeń: • Porządkuje rosnąco lub malejąco ułamki dziesiętne

 • Oblicza wartości wyrażeń zawierających kilka działań, nawias okrągły oraz ułamki dziesiętne


Ocena celująca:
Działania na liczbach naturalnych. Uczeń:

 • Oblicza wartość wyrażeń arytmetycznych, w których występują potęgi

 • Układa i rozwiązuje zadania dotyczące porównywania różnicowego i ilorazowego

 • Ocenia treść zadań, w których pewnych danych, występuje ich nadmiar lub dane są sprzeczne

Figury geometryczne. Uczeń: • Rozwiązuje zadania problemowe

 • Rysuje okrąg o danej cięciwie

 • Symbolicznie oznacza okręgi i koła

 • Porównuje własności kwadratu i prostokąta

Rozszerzenie zakresu liczbowego. Uczeń: • Rozwiązuje zadania problemowe

 • Wyznacza skalę dla danej pary: figury i jej obrazu w skali

 • Rozwiązuje zadania złożone, w których wykorzystuje wiedzę o skali i planie

 • Interpretuje diagramy o podwyższonym stopniu trudności, układa do nich pytania

Ułamki zwykłe. Uczeń: • Rozwiązuje zadania problemowe

Prostopadłościany. Uczeń: • Rozwiązuje zadania problemowe dotyczące własności prostopadłościanów

 • Rozwiązuje zadania problemowe dotyczące obliczania pola powierzchni prostopadłościanu

Ułamki dziesiętne. Uczeń: • Rozwiązuje zadania problemowe z zastosowaniem działań na ułamkach dziesiętnych

 • Wyznacza odpowiednią jednostkę na osi liczbowej i zaznacza na niej ułamki dziesiętne o mianownikach 100 i 1000

: images
images -> Lokalna strategia rozwoju lokalnej grupy działania „lider zielonej wielkopolski” na lata
images -> „ Gra tajemnic reżyseria Morten Tyldum. Czas projekcji 110 minut
images -> Wykład z polityki gospodarczej Temat 3 Polityka pieniężna I walutowa Pojęcie I cele
images -> Skarżyski klub szaradzistóW „anagram” zał. 12 maja 1958 roku przy miejskim centrum kultury im. Leopolda staffa 26-110 skarżysko-kamienna, ul. SŁOwackiego nr 25
images -> Załącznik 1
images -> Postępowanie znak: sz-2100-13(52/ZP/07)-07
images -> Spzoz/ZP/…
images -> Xviii konferencja naukowo – szkoleniowagastroenterologii klinicznej wp
images -> Załącznik nr 3 do siwz opis przedmiotu zamówienia (opz) dot przetargu nieograniczonego znak: A/ZP/szp. 251-37/16 na: „dostawę wraz z wdrożeniem zintegrowanego elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją medyczną”
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna