Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny – Opisać świat klasa 1Pobieranie 0,55 Mb.
Strona1/6
Data05.05.2018
Rozmiar0,55 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny – Opisać świat klasa 1Numer i temat lekcji

Wymagania konieczne

(ocena dopuszczająca)
Uczeń potrafi:

Wymagania podstawowe

(ocena dostateczna)
Uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą oraz:

Wymagania rozszerzające

(ocena dobra)
Uczeń potrafi to, co na ocenę dostateczną oraz:

Wymagania dopełniające

(ocena bardzo dobra)
Uczeń potrafi to, co na ocenę dobrą oraz:

Wymagania wykraczające

(ocena celująca)
Uczeń: potrafi to, co na ocenę bardzo dobrą oraz:

2. Starożytne fundamentywyjaśnić, dlaczego starożytni Grecy tłumaczyli zjawiska przyrodnicze, odwołując się do kwestii religijnych

omówić funkcję mitów w świecie starożytnym

wymienić atrybuty i domeny bogów

wyjaśnić pojęcia: mit, heros

określić ramy czasowe starożytności

wymienić najważniejszych bogów greckich
wskazać odpowiedniki bóstw greckich w wierzeniach rzymskich


• wskazać najtrafniejszy synonim wyrażenia starożytne fundamenty i uzasadnić swój wybór

wyjaśnić pojęcie cywilizacja
samodzielnie dotrzeć do informacji na temat wybranych bóstw greckich
3. Budować na skale


• wyjaśnić pojęcia: fundament, Biblia, Ewangelia

• zreferować podany fragment Ewangelii• wyjaśnić pojęcie: parabola

• sformułować prawdę moralną przedstawioną we fragmentach Ewangelii• określić charakter pierwszego zdania w przytoczonym tekście

• wyjaśnić pojęcie fundament w kontekście fragmentów Ewangelii• przedstawić metaforyczne znaczenie przypowieści

• wyjaśnić sens słowa fundament w różnych kontekstach

• wyjaśnić funkcję wyrazów podanych w nawiasach

4. W antycznym domu

• zreferować treść fragmentów Mitologii

• sporządzić plan wydarzeń• omówić najważniejsze obyczaje panujące w starożytnych domach

• wyjaśnić, kim była Hestia i dlaczego nie poświęcano jej osobnych świątyń

• przedstawić funkcję atrium


• określić, na czym polegał kult larów i penatów

• wypowiedzieć się na temat funkcji domu w życiu człowieka• wyjaśnić pojęcie ognisko domowe w różnych kontekstach

• sporządzić notatkę dotyczącą kultu larów i penatów w antycznym Rzymie

• opisać przestrzeń antycznego domu na podstawie materiału ilustracyjnego


• odnaleźć w dowolnych źródłach informacje na temat obyczajów związanych z domem i gościnnością w obcych kulturach

5. i 6. Gościnność

• zreferować treść fragmentów Odysei

• sporządzić plan wydarzeń

• określić rodzaj narracji

• wskazać narratora

• odnaleźć przysłowia dotyczące gościnności


• na podstawie tekstu opisać zasady gościnności panujące w starożytnej Grecji

• wypowiedzieć się na temat bohaterów przedstawionych we fragmentach eposu Homera

• wyjaśnić, na czym polegał podstęp Odysa

• wskazać cytat potwierdzający, że Odyseusz to najprzebieglejszy król grecki• wyjaśnić celowość zastosowana w tekście synonimów imienia Polifem

• przekształcić fragment tekstu na język współczesny

• zreferować mit o wojnie trojańskiej

• przytoczyć przysłowia dotyczące gościnności• omówić fotos z filmu oraz rzeźbę ilustrujące fragmenty Odysei

• zrelacjonować wizytę w wybranym domu i opisać obowiązujące w nim zasady gościnności

• wypowiedzieć się na temat innych przygód Odysa opisanych przez Homera w Odysei

• odnaleźć w wybranych źródłach informacje o zasadach gościnności obowiązujące w innych kulturach dawniej i współcześnie

• stworzyć mapę podróży Odysa

• porównać motyw oślepienia Polifema przez Odysa w tekście literackim i rzeźbie


7. Partenon – perła starożytnej architektury

• wskazać na ilustracji: tympanon, fryz

• zreferować najważniejsze informacje na temat Partenonu

• wskazać patronkę świątyni


• scharakteryzować patronkę świątyni

• posługiwać się terminologią w omawianiu kompozycji budowli

• wyjaśnić, na czym polega harmonia na przykładzie Partenonu

• sporządzić mapę myśli zawierającą najważniejsze informacje na temat Partenonu


• wymienić figury geometryczne widoczne w konstrukcji budynku i wyjaśnić ich funkcję w kompozycji

• odnaleźć w dowolnych źródłach informacje na temat wybranych budowli starożytnych

• zaprezentować na forum klasy wybraną budowlę starożytną (grecką lub rzymską)8. Sporządzamy notatkę


• wymienić etapy tworzenia notatki

• stworzyć notatkę na dowolny temat według wskazówek zamieszczonych w podręczniku• stosować skróty przydatne do tworzenia notatki

• przekształcić tekst ciągły w notatkę

• zredagować notatkę z przeczytanej ostatnio lektury
9. Dom dzieciństwa

• zreferować treść wiersza

• określić rodzaj liryki• określić kim jest osoba mówiąca w wierszu i do kogo się zwraca

• wyjaśnić, który okres z życia człowieka przedstawia podmiot mówiący• wypowiedzieć się na temat postrzegania domu przez osobę mówiącą w wierszu

• wskazać, czym jest szczęście dla podmiotu mówiącego

• odnaleźć w wierszu fragmenty oddziałujące na zmysły


• zinterpretować tytuł wiersza

• opisać zmysłowy odbiór swojego domu• wyjaśnić znaczenie słowa kredens na podstawie dostępnych źródeł i określa, jak się zmienił sens wyrazu od czasów Tuwima

10. Nastolatek i jego dom

• zreferować przeczytany fragment

• określić rodzaj narracji

• wskazać narratora


• wypowiedzieć się na temat bohatera – podejmowanych przez niego działań oraz ich efektów

• wymienić cechy dziennika na podstawie fragmentu książki• omówić problemy nastolatków przedstawione w tekście na przykładzie głównego bohatera

• przedstawić swoją opinię na temat problemów i przeżyć bohatera• wyjaśnić, na czym polega komizm tekstu

• opisuje wystrój swojego wymarzonego pokoju• opisać tydzień ze swojego życia formie dziennika lub bloga

11. Dom wiecznego wędrowca

• wymienić cechy reportażu

• przedstawić tematykę fragmentów reportażu Ryszarda Kapuścińskiego• określić, jak się czują Afrykańczycy podczas podróży

• wyjaśnić, dlaczego według autora reportażu mieszkańcy Czarnego Lądu są wiecznymi wędrowcami

• wymienić pozytywne i negatywne strony tego, że Afrykańczycy żyli w małych skupiskach ludzkich

• wskazać, w czym Kapuściński upatruje różnic dzielących kulturę europejską od afrykańskiej

• utworzyć nazwy zawodów męskiego i damskiego od rzeczownika reportaż, a następnie zastosować je w zdaniu


• wytłumaczyć, jak w Afryce jest rozumiane pojęcie domu i dlaczego

• uzasadnić, że omawiany tekst ma cechy reportażu

• zapisać informacje na temat Afryki zawarte w tekście Kapuścińskiego


• wziąć udział w dyskusji dotyczącej tego, czy w obcym miejscu można poczuć się jak w domu

• przedstawić związek znaczenia słowa heban z treścią fragmentów książki Kapuścińskiego

scharakteryzować styl, jakim zostały napisane przytoczone fragmenty Hebanu


• odnaleźć w dowolnych źródłach informacje na temat tworzenia domu w miejscach, gdzie panuje surowy klimat i zaprezentować je na forum klasy

12. Gdy trzeba wyruszyć w drogę

• zrelacjonować treść fragmentu

• określić typ narracji

• identyfikować narratora na podstawie analizy form czasowników zastosowanych w przytoczonych fragmentach książki


• omówić świat przedstawiony fragmentów

• wskazać cechy świadczące o tym, że podany fragment należy do literatury fantastycznej• wypowiedzieć się na temat bohaterów, występujących we fragmentach książki, ich decyzji i motywacji

• podać znaczenie frazeologizmu: strzyc uszami i zastosować ten związek w zdaniu• przedstawić własne refleksje na temat postrzegania domu z perspektywy podróży

• zredagować pytania do rozmowy z Frodem

• omówić znane sobie teksty kultury należące do fantastyki (literatura, film, komiks)

• zaprezentować swoje zdanie na temat fantastyki


13. Dom artysty

• zaprezentować sylwetkę Etgara Kereta na podstawie fragmentu wywiadu

• wyjaśnić, na czym polega wyjątkowość stworzonego przez Kereta domu• wypowiedzieć się na temat potencjalnych mieszkańców domu

• podać znaczenie frazeologizmu otwarty człowiek• zinterpretować wskazaną wypowiedź dziennikarki

• wytłumaczyć, jak można rozumieć sen Kereta

• wypowiedzieć się na temat wnętrza domu Kereta ukazanego na fotografii


• zgromadzić informacje na temat dziwnych domów z dowolnych źródeł
14. Język a inne sposoby komunikacji


• objaśnić schemat komunikacyjny

odczytać znaki niewerbalne

• podać przykłady komunikacji niewerbalnej• dostrzec zależność pomiędzy formą komunikatu a pozostałymi elementami schematu komunikacyjnego

• objaśnić zależność pomiędzy formą komunikatu a pozostałymi elementami schematu komunikacyjnego

• podać przykłady nieporozumień komunikacyjnych i wyjaśnić ich istotę

15. i 16 Czasownik

odróżnić formy nieosobowe czasownika od osobowych

uzupełnić zdania czasownikami w odpowiedniej formie

przeredagować instrukcję, w której wykorzystuje czasowniki w trybie rozkazującym

zredagować zdania z nieosobowymi formami czasownika zakończonymi na -no, -to

określić formy gramatyczne czasownika z pomocą nauczyciela


• sporządzić notatkę z zastosowaniem nieosobowych form czasownika

• odmienić czasowniki kłopotliwe

• przekształcić zdania, używając właściwej formy czasownika

samodzielnie określić formy gramatyczne czasownika
17. Podsumowanie wiadomości


• odtworzyć najważniejsze fakty, sądy i opinie

• posługiwać się terminami i pojęciami: starożytność, bogowie i herosi, antyczne eposy, Stary i Nowy Testament, przypowieść, mit, narrator, narracja pierwszoosobowa, narracja trzecioosobowa, podmiot literacki, adresat liryczny, świat przedstawiony, metafora, dziennik, reportaż, wywiad, komunikacja językowa, znaki niewerbalne, czasownik osobowy, czasownik nieosobowy, aspekt

• wykorzystać najważniejsze konteksty


• wyciągać wnioski

określić własne stanowisko• poprawnie interpretować wymagany materiał

• właściwie argumentować

• uogólniać, podsumowywać i porównywać


• wykorzystywać bogate konteksty

• formułować i rozwiązywać problemy badawcze


18. Człowiek miłosierny

• referuje treść fragmentów Ewangelii

• opisać osoby biorące udział w wydarzeniach• wyjaśnić, kim byli Samarytanie

• wypowiedzieć się na temat przyczyn nieudzielenia pomocy poszkodowanemu

• sformułować przesłanie przypowieści• zabrać głos w dyskusji, czy łatwo jest być dobrym

• napisać tekst, w którym opowie historię pobitego człowieka z perspektywy Samarytanina• podjąć dyskusję na temat miłosierdzia we współczesnym świecie

• podać przykłady z innych tekstów kultury poruszających kwestię miłosierdzia19.Średniowieczne ideały

• wymienić najpopularniejsze wzorce osobowe epoki

• opisać najpopularniejsze wzorce ideowe epoki

• określić, co było podstawą światopoglądu ludzi średniowiecza• przedstawić hierarchię obowiązującą w zaświatach i świecie doczesnym

• wyjaśnić, dlaczego średniowieczne budowle sakralne były wysokie i strzeliste• ocenić, który ze średniowiecznych wzorców osobowych jest do dzisiaj aktualny

• wyjaśnić, co oznacza określenie wzorzec osobowy na podstawie tekstu i dostępnych źródeł wiedzy• omówić styl gotycki i zaprezentować jego cechy na przykładach (np. materiale ilustracyjnym z podręcznika)

20. Dobry król

• zreferować treść fragmentu

• przytoczyć określenia, które stosuje narrator do opisu rządów Kazimierza Wielkiego

• wskazać najważniejsze dokonania Kazimierza Wielkiego opisane we fragmentach kroniki


• zaprezentować sylwetkę władcy wyłaniającą się z fragmentu

• wymienić określenia, które w średniowieczu pełniły funkcję nazwisk• podać cechy idealnego władcy

• ułożyć pytania do akapitów• wypowiedzieć się na temat rzetelności tekstu

• wyjaśnić, dlaczego autor porównał Kazimierza Wielkiego do biblijnego króla i jaki cel dzięki temu porównaniu osiągnął• odnaleźć w dowolnych źródłach informacje na temat wybranego króla Polski i zaprezentować jego sylwetkę

• uzupełnić wiadomości dotyczące cech idealnego władcy o informacje uzyskane z analizy portretu Kazimierza Wielkiego21. i 22. Ideał rycerza

• zreferować treść fragmentów utworu

• zaprezentować sylwetkę głównego bohatera• wymienić wartości ważne dla Rolanda

• opisać pozostałych bohaterów pojawiających się we fragmencie

• omówić przygotowania Rolanda do śmierci


• podać synonimy wyrazu bohaterski i użyć go w zdaniach

• przytoczyć przykłady związków frazeologicznych lub przysłów z wyrazami rękawica, miecz• przedstawić swoją opinię na temat Rolanda

• wskazać nierealistyczne elementy pojawiające się we fragmentach i określić ich funkcję• przygotować wystąpienie na temat kodeksu rycerskiego na podstawie dowolnie wybranych źródeł

• podjąć dyskusję dotyczącą możliwości funkcjonowania kodeksu rycerskiego współcześnie

• zaprezentować sylwetki bohaterów z filmów, książek i komiksów fantasy, wzorowane na średniowiecznych rycerzach

• porównać Rolanda z superbohaterami funkcjonującymi we współczesnej kulturze popularnej

• analizować średniowieczny sposób ukazania rycerza na rycinie


23. Świętość i pokora

• streścić zamieszczony fragment Kwiatków św. Franciszka z Asyżu

• określić narratora tekstu

• określić stosunek narratora do opisywanych postaci

• wyjaśnić, dlaczego narrator nazywa Macieja z Marignano bratem

• wymienić cechy świętego


• przedstawić intencję Macieja, kiedy zadawał pytanie św. Franciszkowi oraz naukę udzieloną przez świętego

• wyjaśnić zasadę pisowni zaimka Niego wielką literą• wziąć udział w dyskusji na temat wyrzeczeń, których wymaga życie świętego

• zaprezentować życie wybranego współczesnego świętego

• wypisać z tekstu zwroty charakterystyczne dla języka biblijnego i wyjaśnić ich znaczenie

• analizować średniowieczny sposób ukazania świętego na fresku

24. Średniowieczny obraz

• opisać kompozycję obrazu z podziałem na plany

• wyjaśnić pojęcie perspektywa• określić, do jakich wzorów odwołuje się dzieło

• wyjaśnić symbolikę barw umieszczonych na obrazie

• wypowiedzieć się na temat średniowiecznych ideałów zaprezentowanych na obrazie


• omówić symbolikę płótna

• omówić zastosowanie perspektywy na obrazie
25. Jak sporządzić opis?


• porządkować informacje, aby utworzyć opisu przedmiotu

• zastępować powtarzające się słowa synonimami

• wskazać elementy, jakie powinien zawierać opis przedmiotu, postaci, krajobrazu


• posługiwać się odpowiednim słownictwem, sporządzając opis przedmiotu, postaci, krajobrazu

• odnaleźć antonimy

• zastępować powtarzające się słowa synonimami


• uporządkować informacje, aby stworzyć opis przedmiotu

• sporządzić samodzielnie opis krajobrazu• redagować opis fikcyjnego krajobrazu
26. Współczesny przywódca

• zreferować fragment tekstu

• wymienić cechy charakteru Steve’a Jobsa

• wyjaśnić pojęcie lider


• wyjaśnić znaczenie sformułowania geniusz czarodziejski

• omówić stosunek narratora do prezentowanej postaci

• podać znaczenie frazeologizmu czytać w ludziach

• wypowiedzieć się na temat przedstawionych w tekście metod pracy stosownych przez Jobsa• wskazać najważniejsze, we własnym mniemaniu, cechy lidera

• określić styl tekstu na podstawie podanych przymiotników• stworzyć dłuższą pracę pisemną charakteryzującą wybitnego współczesnego lidera


  1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna