Wymagania edukacyjne dla klas iiż 2014/2015Pobieranie 241,28 Kb.
Strona1/2
Data11.12.2017
Rozmiar241,28 Kb.
  1   2

Wymagania edukacyjne dla klas IIż

2014/2015


1. Okupowana

Polskapodręcznik

– karty pracy ucznia

mapa ścienna

– atlas interaktywny (mapa nr 13)– podział administracyjny ziem polskich przez okupantów

– współpraca niemiecko-radziecka od IX 1939 r.

– polityka III Rzeszy wobec Polaków (eksterminacja elity narodowej, zbrodnie dokonywane za wkraczającą armią niemiecką, wysiedlenia, wywózki do pracy
w Niemczech)

– polityka ZSRR wobec Polaków

– deportacje ludności polskiej w głąb ZSRR

– zbrodnia katyńska8.1

– wyjaśnia znaczenie terminów: Generalne Gubernator­stwo, łapanka, volkslista, „gadzinówka”, deportacja, akcja AB, sowietyzacja

– wymienia wydarzenia związane z datami: 28 września 1939 r., kwiecień–maj 1940 r., maj–czerwiec 1940 r.

– omawia działalność postaci: Adolfa Hitlera, Hansa Franka, Józefa Stalina

– wskazuje na mapie: tereny pod okupacją niemiecką


i radziecką, miejsca zsyłek ludności polskiej w ZSRR, Katyń, Generalne Gubernatorstwo, Kraków, Warszawę, Radom, Lublin, obszary włączone do III Rzeszy

– charakteryzuje główne cele niemieckiej i radzieckiej polityki okupacyjnej

– podaje przykłady terroru radzieckiego i niemieckiego

– omawia przebieg zbrodni katyńskiej

– porównuje niemiecką i radziecką politykę okupacyjną wobec społeczeństwa polskiego


– wyjaśnia znaczenie terminów: układ o granicach
i przyjaźni, Sonderaktion „Krakau”, „granatowa policja”, referendum, paszportyzacja

– wymienia wydarzenia związane z datami: październik 1939 r., 1–2 listopada 1939 r., 5 marca 1940 r., marzec 1941 r.

– omawia działalność Wandy Wasilewskiej

– wskazuje na mapie: tereny II RP, włączone do Litwy i Słowacji, Kozielsk, Palmiry, Starobielsk, Ostaszków, Miednoje, Katyń, Charków, Twer

– podaje nazwiska zasłużonych osób, które stały się ofiarami terroru niemieckiego i radzieckiego

– wymienia daty kolejnych deportacji Polaków


z Kresów Wschodnich w głąb ZSRR oraz opisuje warunki transportu i życia deportowanych

1

2. Władze polskie podczas
II wojny światowej


– podręcznik

– karty pracy ucznia

– mapa ścienna

– atlas interaktywny (mapy nr 13 i 15)– polski rząd na emigracji

– Polskie Państwo


Podziemne

– polityczne podziały ruchu oporu

– układ Sikorski-Majski

– ujawnienie zbrodni katyńskiej, zerwanie przez ZSRR stosunków z rządem polskim

– katastrofa gibraltarska,

objęcie funkcji premiera

przez Stanisława Mikołajczyka

– powołanie polskich władz

komunistycznych w ZSRR


8.2

7.6


9.1

9.2


9.3

– wyjaśnia znaczenie terminów: rząd emigracyjny, Polskie Państwo Podziemne, Delegat Rządu RP na Kraj, Związek Walki Zbrojnej, Armia Krajowa, partyzantka, sabotaż, dywersja, układ Sikorski-Majski, armia Andersa, sprawa katyńska, katastrofa gibraltarska

– wymienia wydarzenia związane z datami: 30 września 1939 r., 30 lipca 1941 r., 14 lutego 1942 r., 25 kwietnia 1943 r., 4 lipca 1943 r.

– omawia działalność postaci: Władysława Raczkiewicza, Władysława Sikorskiego, Władysława Andersa, Stefana Grota-Roweckiego, Stanisława Mikołajczyka

– wskazuje na mapie: Francję, Wielką Brytanię, ZSRR, Paryż, Londyn, Moskwę, Warszawę

– przedstawia podstawowe fakty dotyczące powstania polskiego rządu emigracyjnego

– charakteryzuje główne cele działania oraz najważniejsze akcje ZWZ, przekształconego w AK

– prezentuje główne założenia układu Sikorski-Majski

– opisuje okoliczności wyjścia z ZSRR Armii Polskiej gen. Władysława Andersa

– wyjaśnia okoliczności i przyczyny zerwania przez ZSRR stosunków dyplomatycznych z polskim rządem emigracyjnym w Londynie

– wymienia tworzące się w ZSRR i w kraju ośrodki przyszłych polskich władz komunistycznych– wyjaśnia znaczenie terminów i skrótów: oddział Hubala, Angers, Rada Narodowa RP, SZP, BIP, cichociemni, Związek Odwetu, organizacja „Wachlarz”, Kedyw, PKP, RJN, AL, PPR, ZPP, KRN, BCh, NSZ, NOW, SN „Kwadrat”, SL „Trójkąt”, WRN „Koło”, SD „Prostokąt”, Grupa Inicjatywna

– wymienia wydarzenia związane z datami:


13 listopada 1939 r., marzec 1943 r., 13 kwietnia 1943 r., 30 czerwca 1943 r., 31 grudnia 1943 r./
1 stycznia 1944 r., styczeń 1944 r.

– omawia działalność postaci: Augusta Emila Fieldorfa, Kazimierza Sosnkowskiego, Tadeusza Komorowskiego, Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego, Cyryla Ratajskiego, Henryka Dobrzańskiego, Pawła Findera, Marcelego Nowotki, Zygmunta Berlinga, Bolesława Bieruta, Franza Kutschery

– ocenia politykę Sikorskiego wobec ZSRR oraz politykę Wielkiej Trójki wobec sprawy polskiej

– wielostronnie, z uwzględnieniem sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej, prezentuje okoliczności powstania polskiego rządu emigracyjnego

– ocenia znaczenie śmierci gen. Władysława Sikorskiego

– charakteryzuje postawę polskich komunistów


w czasie II wojny światowej

1

3. Społeczeństwo polskie pod okupacją

– podręcznik

– karty pracy ucznia

– mapa ścienna

– atlas interaktywny (mapa nr 13)– walka okupantów
z polskością i rabunek dzieci

– zagłada polskich Żydów

– społeczeństwo polskie pod okupacją niemiecką

– postawy ludności wobec okupantów

– konflikty etniczne
na Kresach Wschodnich (konflikt na Wołyniu)


7.5

8.1


9.3

– wyjaśnia znaczenie terminów: UPA, zsyłki

– wymienia wydarzenia związane z datami: 28 września 1939 r., 19 kwietnia 1943 r.

– omawia działalność postaci: Marka Edelmana,
Ireny Sendlerowej

– porównuje cele oraz metody polityki niemieckiej


i radzieckiej w okupowanej Polsce

– analizuje straty ludności żydowskiej na ziemiach polskich na podstawie różnych źródeł

– charakteryzuje wydarzenia dotyczące powstania
w getcie warszawskim


– wymienia znaczenie terminu: Sprawiedliwy wśród Narodów Świata

– wymienia wydarzenia związane z datami: październik 1939 r., marzec 1940 r., listopad 1942 r., 17 marca 1942 r., kwiecień–maj 1943 r., lipiec 1943 r.

– omawia działalność postaci: Szmula Zygielbojma, Jürgena Stroopa

– wskazuje na mapie miejsca niemieckich obozów koncentracyjnych i obozów śmierci na ziemiach polskich: Oświęcim, Treblinka, Bełżec, Sobibór, Chełmno nad Nerem, Sztutowo, Majdanek, Płaszów, Rogoźnica

– porównuje sytuację i postawę narodu polskiego wobec okupantów z sytuacją i postawami innych europejskich narodów wobec okupantów


1

4. Powstanie

warszawskie– podręcznik

– karty pracy

ucznia

– atlas interaktywny (mapa nr 16)– plan „Burza” i przyczyny

powstania warszawskiego

– wybuch powstania

– przebieg i zakończenie walk

powstańczych

– polityka Wielkiej Trójki

wobec powstania

– skutki powstania

– ocena powstania


8.1

8.2


8.3

9.3


– wyjaśnia znaczenie terminów: akcja „Burza”,
godzina „W”, zrzuty

– wymienia wydarzenia związane z datami: 1 sierpnia 1944 r., 2 października 1944 r.

– omawia działalność postaci: Tadeusza Komorowskiego, Antoniego Chruściela,

– przedstawia główne przyczyny wybuchu powstania

– omawia sposób traktowania jeńców i ludności cywilnej przez obie strony konfliktu

– prezentuje postawę wielkich mocarstw wobec

powstania warszawskiego

– opisuje skutki powstania warszawskiego– wyjaśnia znacznie terminów: NIE, RONA

– omawia działalność postaci: Augusta Emila Fieldorfa, Ericha von dem Bacha-Zelewskiego, Ludwiga Fischera

– na podstawie planu Warszawy przedstawia przebieg walk powstańczych

korzystając z różnych źródeł, objaśnia dysproporcje w uzbrojeniu powstańców i wojsk niemieckich

– ocenia decyzję władz polskiego podziemia dotyczącą wybuchu powstania uwzględniając sytuację międzynarodową i wewnętrzną


1

5. Polacy
w koalicji anty-hitlerowskiej

– podręcznik

– karty pracy

ucznia

– mapa ścienna– atlas interaktywny (mapy nr 15
i 16)

– początki Polskich Sił Zbrojnych

– walki o Narwik

– polscy lotnicy w bitwie
o Anglię

– rozbudowa Polskich Sił Zbrojnych

– armia Andersa

– walki w Afryce

– Polacy podczas walk we Włoszech i Francji oraz Belgii, Holandii i Niemczech

– działania Polskiej Marynarki Wojennej

– powstanie w ZSRR zalążków Wojska Polskiego oraz jego działania zbrojne


9.2

– wyjaśnia znaczenie terminów: Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, Armia Polska w ZSRR, Wojsko Polskie
w ZSRR

– wymienia wydarzenia związane z datami: 14 sierpnia 1941 r., 18 maja 1944 r.

– omawia działalność postaci: Władysława Sikorskiego, Władysława Andersa

– podaje miejsca najważniejszych bitew II wojny światowej z udziałem Polaków (walki o Narwik, bitwa


o Anglię, oblężenie Tobruku, Monte Cassino, Arnhem) oraz wskazuje uczestniczące w nich polskie formacje wojskowe

– opisuje problemy i sukcesy polskich formacji wojskowych w kontekście sytuacji polityczno-militarnej podczas II wojny światowej

– ocenia udział Polaków w walkach na frontach II wojny światowej


– wymienia wydarzenia związane z datami: styczeń 1940 r., maj 1940 r., sierpień 1940 r.,
sierpień–wrzesień 1940 r., 1942 r., październik
1943 r., wrzesień 1944 r., 21 kwietnia 1945 r., 5 maja 1945 r.

– omawia działalność postaci: Stanisława Kota, Stanisława Maczka, Władysława Kopańskiego, Stanisława Sosabowskiego, Zygmunta Berlinga, Michała Roli-Żymierskiego, Karola Świerczewskiego

– wskazuje na mapie: Narwik, Tobruk, Londyn, Lenino, Monte Cassino, Falaise, Arnhem, Wilhelmshaven, Ankonę, Bolonię, Wał Pomorski, Budziszyn, Drezno, Pragę, Berlin

– opisuje szlak bojowy polskich jednostek wojsko­wych walczących na lądzie, na morzu i w powietrzu na wszystkich frontach II wojny światowej

– charakteryzuje kadrę dowódczą Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz Wojska Polskiego


1

POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI I SPRAWDZIAN Z ROZDZIAŁU IV

2

ROZDZIAŁ V: POLSKA I ŚWIAT PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

1. Nowy podział świata

– podręcznik

– karty pracy ucznia

– mapa ścienna

– atlas interaktywny (mapy nr 17,


18 i 21)

– konferencja w Poczdamie

– reparacje powojenne

– bilans wojny

– traktaty pokojowe z Bułgarią, Włochami, Rumunią, Węgrami i Finlandią

– powstanie ONZ

– ekspansja komunizmu


w Europie, żelazna kurtyna

– reakcja Zachodu na powojenną ekspansję komunizmu (doktryna Trumana, plan Marshalla, powstanie NATO)

– zmierzch dawnych mocarstw: Francji i Wielkiej Brytanii

– mocarstwowa pozycja USA


i ZSRR na arenie międzynarodowej

7.6

7.7


10.1

10.3


10.7

– wyjaśnia znaczenie terminów: strefa okupacyjna, żelazna kurtyna, doktryna Trumana, plan Marshalla, zimna wojna, Karta Narodów Zjednoczonych, Rada Bezpieczeństwa ONZ, Pakt Północnoatlantycki, Zgromadzenie Ogólne ONZ, Powszechna deklaracja praw człowieka, zimna wojna

– wymienia wydarzenia związane z datami: 1944–1948, 26 czerwca 1945 r., lipiec–sierpień 1945 r., marzec 1946 r., marzec 1947 r., 4 kwietnia 1949 r.

– omawia działalność postaci: Józefa Stalina, Harry’ego Trumana, Winstona Churchilla, Clementa Atlee, George’a Marshalla

– wskazuje na mapie: San Francisco, Nowy Jork, Poczdam, Berlin, strefy okupacyjne w Niemczech, zdobycze terytorialne ZSRR po II wojnie światowej

– przedstawia bilans II wojny światowej odnośnie strat ludności i zniszczeń

– wymienia najważniejsze postanowienia konferencji


w Poczdamie

– wyjaśnia genezę i opisuje początkową fazę zimnej wojny

– omawia genezę powstania NATO

– podaje nazwy najważniejszych państw, które przystąpiły do NATO– wyjaśnia znaczenie terminów: Rada Ministrów

Spraw Zagranicznych, Wolne Terytorium Triestu,

resorty siłowe, Europejski Plan Odbudowy, Organizacja Europejskiej Współpracy Gospodarczej
(ang. OEEC), Deklaracja Narodów Zjednoczonych, sekretarz generalny ONZ, „błękitne hełmy”, układ dwubiegunowy

– wymienia wydarzenia związane z datami:


25 kwietnia 1945 r., marzec 1946 r., 10 lutego
1947 r., 12 marca 1947 r., czerwiec 1947 r., 1947 r., luty 1948 r.

– omawia działalność Klementa Gottwalda

– wskazuje na mapie państwa, które przystąpiły do planu Marshalla

– charakteryzuje zasady podziału reparacji niemieckich pomiędzy aliantów

– przedstawia długofalowe skutki II wojny światowej

– wielostronnie prezentuje przyczyny wybuchu zimnej wojny

– ocenia rolę doktryny powstrzymywania Trumana
i planu Marshalla w dziejach świata

– wyjaśnia przyczyny zmierzchu dawnych mocarstw: Wielkiej Brytanii i Francji, odwołując się do ich sytuacji wewnętrznej i międzynarodowej

– tłumaczy przyczyny dominacji USA i ZSRR
w powojennym świecie


1

2. Początki władzy komunistów
w Polsce

– podręcznik

– karty pracy ucznia

– mapa ścienna

– atlas interaktywny (mapy nr 16


i 19)

– Manifest PKWN i powołanie Rządu Tymczasowego

– ustalenie nowych granic Polski

– utworzenie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej

– przesiedlenia ludności, akcja „Wisła”

– walka z opozycją
i podziemiem

niepodległościowym

– referendum z 1946 r.

– sfałszowane wybory


w styczniu 1947 r. i ich konsekwencje

8.4

11.1


11.2

– wyjaśnia znaczenie terminów i skrótów: Manifest PKWN, TRJN, Kresy Wschodnie, linia Curzona, Ziemie Odzyskane, repatrianci, akcja „Wisła”, proces szesnastu, PSL, referendum ludowe

– wymienia wydarzenia związane z datami: 22 lipca 1944 r., 4–11 lutego 1945 r., czerwiec 1945 r.,


30 czerwca 1946 r., 19 stycznia 1947 r.

– omawia działalność postaci: Stanisława Mikołajczyka, Leopolda Okulickiego, Józefa Stalina, Bolesława Bieruta, Józefa Cyrankiewicza

– wskazuje na mapie: granice Polski po II wojnie światowej, Odrę, Nysę Łużycką, linię Curzona, Ziemie Odzyskane, Kresy Wschodnie

– określa kierunki powojennych przesiedleń ludności na ziemiach polskich

– przedstawia najważniejsze etapy procesu przejmowania władzy w Polsce przez komunistów

– podaje przejawy zależności powojennej Polski od ZSRR– wyjaśnia znaczenie terminów i skrótów: WiN, Blok Demokratyczny, Testament Polski Walczącej, NSZ, NZW, UB, KBW, MO

– wymienia wydarzenia związane z datami: 27 lipca 1944 r., 16 sierpnia 1944 r., 1 grudnia 1944 r.,


31 grudnia 1944 r., 19 stycznia 1945 r., 27 marca 1945 r., 1 lipca 1945 r., 1946 r., 28 kwietnia 1947 r., 1958 r.

– omawia działalność postaci: Edwarda Osóbki-


-Morawskiego, Jana Stanisława Jankowskiego,

Kazimierza Pużaka, Władysława Gomułki, Stefana Mossora, Zygmunta Szendzielorza, Józefa Kurasia

– charakteryzuje międzynarodowe uwarunkowania ukształtowania polskiej granicy państwowej
po II wojnie światowej

– przedstawia i uzasadnia za pomocą czynników politycznych, społecznych oraz ekonomicznych postawy Polaków po II wojnie światowej wobec nowych władz1

3. Odbudowa powojenna


– podręcznik

– karty pracy ucznia

– atlas interaktywny (mapa nr 22)


– odbudowa zniszczeń wojennych

– reforma rolna

– nacjonalizacja przemysłu
i próba kolektywizacji

– „bitwa o handel”

– industrializacja kraju, gospodarka planowa
(plan 3-letni, plan 6-letni)


8.4

11.3


– wyjaśnia znaczenie terminów: reforma rolna, nacjonalizacja przemysłu, kolektywizacja, gospodarka planowa, PGR, „wyścig pracy”

– wymienia wydarzenia związane z datami: 6 września 1944 r., 3 stycznia 1946 r., 1947–1949, 1950–1955

– omawia działalność postaci: Hilarego Minca, Bolesława Bieruta

– korzystając z różnych źródeł, przedstawia bilans polskich strat wojennych w gospodarce

– tłumaczy znaczenie dekretów o reformie rolnej oraz nacjonalizacji przemysłu

– podaje założenia planów 3-letniego i 6-letniego

– opisuje przyczyny i przebieg kolektywizacji w Polsce

– wymienia przykłady gospodarczej zależności Polski od ZSRR– wyjaśnia znaczenie terminów: bitwa o handel, PKPG, CUP, Biuro Odbudowy Stolicy, Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy

– wymienia wydarzenia związane z datami: listopad 1945 r., 1949 r., 28 października 1950 r.

– omawia działalność Wincentego Pstrowskiego

– wskazuje na mapie Nową Hutę

– określa społeczne i polityczne konsekwencje wprowadzenia dekretów o reformie rolnej oraz nacjonalizacji przemysłu

– charakteryzuje efekty realizacji planów wieloletnich w sferze gospodarczej i społecznej

– wyjaśnia, jak przebiegała odbudowa Warszawy

– podaje konsekwencje wymiany pieniędzy w 1950 r.1

4. Polska
w czasach stalinizmu

– podręcznik

– karty pracy ucznia– utworzenie PZPR

– podporządkowanie sceny politycznej komunistom

– kult jednostki, sowietyzacja kultury, propaganda

– stosunek władzy do młodego pokolenia

– represje wobec podziemia niepodległościowego

– walka władzy z Kościołem katolickim

– zmiany ustrojowe w okresie stalinizmu

uchwalenie Konstytucji PRL11.2

11.3


11.5

– wyjaśnia znaczenie terminów: PZPR, PRL, stalinizm, socrealizm, Pałac Kultury i Nauki

– wymienia wydarzenia związane z datami: 1948–1956, 15 grudnia 1948 r., 1952 r.

– omawia działalność postaci: Bolesława Bieruta, Józefa Cyrankiewicza, Jakuba Bermana, Hilarego Minca, Władysława Gomułki, kard. Stefana Wyszyńskiego

– podaje główne cechy ustroju politycznego Polski


w okresie stalinowskim

– przedstawia założenia konstytucji PRL z 1952 r.

– opisuje rozwój socrealizmu w Polsce

– przytacza przykłady terroru w czasach stalinowskich

– wymienia przykłady świadczące o stalinizacji Polski

– charakteryzuje stosunek komunistów do młodzieży– wyjaśnia znaczenie terminów: odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne, nomenklatura, ZMP, Służba Polsce, ZWM, ZSL, SD, przodownictwo pracy, kolektywizacja, ruch księży patriotów, stowarzyszenie PAX, Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa

– wymienia wydarzenia związane z datami: wrzesień

1947 r., czerwiec 1948 r., 22 lipca 1952 r.

– omawia działalność postaci: Witolda Pileckiego, Czesława Kaczmarka, Zenona Kliszki, Michała Roli-

-Żymierskiego, Augusta Emila Fieldorfa, Jana Padewskiego

– opisuje system represji stalinowskich wobec Kościoła, podziemia niepodległościowego i opozycji wewnątrzpartyjnej1

5. Niemcy po II wojnie Światowej


– podręcznik

– karty pracy ucznia

– mapa ścienna

– atlas interaktywny (mapa nr 18)– powojenna polityka

mocarstw wobec Niemiec

– proces norymberski

– blokada Berlina Zachodniego

– powstanie RFN i NRD

– powojenna okupacja Austrii

– powstanie berlińskie
w czerwcu 1953 r.

– budowa muru berlińskiego7.6

7.7


10.1

10.2


10.4

– wyjaśnia znaczenie terminów: proces norymberski, denazyfikacja, Sojusznicza Rada Kontroli, strefy okupacyjne, Bizonia, Trizonia, blokada Berlina Zachodniego, most powietrzny, NRD, RFN, powstanie berlińskie, mur berliński

– wymienia wydarzenia związane z datami:


17 lipca – 2 sierpnia 1945 r., czerwiec 1948 r. maj
1949 r., 20 wrze­śnia 1949 r., 7 października 1949 r., 12/13 sierpnia 1961 r.

– omawia działalność postaci: Konrada Adenauera

– wskazuje na mapie: podział Niemiec na strefy okupacyjne, terytorium RFN i NRD

– przedstawia różnice w podejściu mocarstw do kwestii niemieckiej i podaje odpowiednie przykłady

– tłumaczy genezę powstania dwóch państw niemieckich

– opisuje okoliczności budowy muru berlińskiego– wyjaśnia znaczenie terminów: dekartelizacja, decentralizacja, dokumenty frankfurckie, CDU, SPD

– wymienia wydarzenia związane z datami: 23/24 czerwca 1948 r. 12 maja 1949 r., 1 lipca 1949 r., czerwiec 1953 r., 15 maja 1955 r., 1963 r.

– omawia działalność postaci: Waltera Ulbrichta, Theodora Heussa, Ottona Grothewohla,

– szczegółowo przedstawia proces powstania dwóch państw niemieckich na tle sytuacji międzynarodowej

– tłumaczy genezę blokady Berlina Zachodniego

– podaje przyczyny wybuchu powstania berlińskiego

– prezentuje sytuację Austrii w latach 1945–1955

– określa znaczenie procesu norymberskiego

– wymienia najważniejsze wydarzenia dotyczące podziału powojennych Niemiec


1


  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna