Wymagania dotyczące prezentacji systemuPobieranie 69,17 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar69,17 Kb.

Załącznik nr 6 do SIWZ

Wymagania dotyczące prezentacji systemu

Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia w formie praktycznej prezentacji wybranych i określonych w scenariuszu prezentacji funkcjonalności ZSI, potwierdzonych przez Wykonawcę w obrębie wymagań Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia.

W tym celu Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty komputer z przygotowaną próbkę oferowanego systemu ZSI (wraz ze środowiskiem bazodanowym i systemowym, z systemem operacyjnym), która pozwoli na weryfikację oferowanego przez danego Wykonawcę systemu ZSI w zakresie spełnienia funkcjonalności zadeklarowanych przez Wykonawcę. Dostarczona próbka będzie pełnić rolę serwera dla pojedynczego komputera podłączonego poprzez przełącznik sieciowy. Zamawiający zapewni dostarczenie środowiska sieciowego oraz komputera – stacji roboczej o parametrach:

Procesor I3 4Gb dysk 500Gb Sata,

Komputer będzie posiadał dwa zainstalowane systemy operacyjne:

1 Ubuntu 16.04

2. Windows 7

oraz przeglądarki internetowe: Chrome 58, Firefox 53.0. Nie dopuszcza się instalacji na stacji roboczej żadnego dodatkowego oprogramowania przed prezentacją oraz w jej trakcie. Uruchomienie systemu ZSI musi być zrealizowane poprzez wskazanie w przeglądarce internetowej adresu internetowego/adresu próbki. Wszystkie prezentowane funkcjonalności podane w scenariuszu w zakresie części medycznej – muszą być uruchomione poprzez przeglądarkę www.Wymagania i regulamin prezentacji praktycznej (próbki) funkcjonalności opisano poniżej. Prezentacja funkcjonalności odbędzie się w celu dokonania oceny zgodności deklaracji Wykonawcy z wymaganiami przedstawionymi w Załączniku nr.1


WYMAGANIA


 1. Wykonawca w celu wykazania posiadania zadeklarowanych funkcjonalności dostarczy Zamawiającemu komputer wraz z oprogramowaniem stanowiący jednocześnie próbkę na potrzeby oceny spełniania przez oferowane rozwiązanie wymagań Systemu w rozumieniu §13 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), zwaną dalej Próbką.

 2. Próbka obejmuje przygotowane przez Wykonawcę oprogramowanie i dane demonstracyjne (testowe) zainstalowane na sprzęcie Wykonawcy (przenośny komputer, komputer) w pełni skonfigurowane i gotowe do praktycznej prezentacji (przetworzenia) na podłączonej przez środowisko sieciowe stacji roboczej pozwalającej na potwierdzenie zadeklarowanych funkcjonalności.

 3. Komputer powinien być zabezpieczony w odpowiednim trwałym opakowaniu (pudełko kartonowe) odpowiednio opisanym i podpisanym. Opakowanie powinno być trwałe i niemożliwe do zdjęcia bez rozerwania. Komputer ten, pod względem formalnym, stanowić będzie załącznik do oferty.

 4. Lista weryfikowanych funkcjonalności została wskazana poniżej w Scenariuszu Prezentacji.

 5. Żadna ze wskazanych funkcjonalności czyli pobranie i wyświetlenie danych nie może trwać dłużej niż 5 sekund od momentu uruchomienia Po jej uruchomieniu zezwala się operatorowi na podjęcie dalszych działań poprzez wypełnianie, przeglądanie, uzupełnianie danych, lub przejście do następnych funkcjonalności. W przypadkach spornych czas ten będzie sprawdzany za pomocą stopera elektronicznego przy tolerancji + 2 sekundy w celu wyeliminowaniu pomyłki związanej z zatrzymaniem stopera . Jeżeli czas ten będzie przekraczał 7 sekund próbka zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymagań minimalnych, a prezentacja zakończona.

 6. W przypadku braku w dostarczonej próbce wymaganych przez Zamawiającego funkcjonalności, oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.REGULAMIN PREZENTACJI

 1. Zamawiający zaprasza Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona na prezentację oferowanego oprogramowania aplikacyjnego w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

 2. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zaprezentuje oferowany system zgodnie z niniejszym Regulaminem w oparciu o Scenariusz Prezentacji Systemu opisany poniżej

 3. Z oferty, która została najwyżej oceniona zostanie sprawdzona każda z funkcjonalności, które zostały podzielone na Zagadnienia, którym przyporządkowany jest szczegółowy Zakres Prezentacji.

 4. Wykonawcy, którzy złożyli oferty, zostaną poinformowani o terminie prezentacji wskazanych w scenariuszu funkcjonalności oferty najwyżej ocenionej z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem.

 5. Zamawiający przygotuje na potrzeby prezentacji odpowiednie pomieszczenie

 6. Prezentacje będą przeprowadzane:

 1. jawnie, z wyłączeniem informacji uznanych na etapie badania ofert za tajemnicę przedsiębiorstwa.

 2. w wyznaczonym terminie w godzinach od 8:00 do 14:00 w siedzibie Zamawiającego..

 1. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający może udostępnić mu pomieszczenie, w którym będzie prowadzona prezentacja celem przygotowania się do niej w godz. od 7:30 do 8:00 w dniu prezentacji.

 2. Próbka zostanie udostępniona Wykonawcy z chwilą rozpoczęcia prezentacji. Wykonawca od chwili jej otrzymania musi rozpocząć prezentacje w ciągu 40 minut. W przypadku niemożności rozpoczęcia prezentacji w ciągu 40 minut od chwili otrzymania próbki, zostanie ona odrzucona, a prezentacja zakończona.

 3. Zamawiający zapewnia niezbędny sprzęt do prezentacji (komputer z rzutnikiem multimedialnym) oraz środowisko sieciowe o prędkości 1 Gb/s oraz przykładowe dokumenty z posiadanych systemów w formacie XML oraz PDF na których ma być wykonana prezentacja.

 4. Wykonawca może korzystać z pomocy technicznej podczas uruchamiania próbki z zastrzeżeniem wyłącznie możliwości konsultacji telefonicznej głosowej ze swoim konsultantem technicznym lub konsultantem technicznym producenta oprogramowania.

 5. W przypadku rozpoczęcia prezentacji później niż przewiduje niniejszy regulamin z winy leżącej po stronie Wykonawcy, Zamawiający nie przesunie terminu zakończenia prezentacji.

 6. W czasie prezentacji osoby prezentujące muszą posiadać pełnomocnictwo udzielone przez Wykonawcę do przeprowadzenia prezentacji u Zamawiającego. Pełnomocnictwo może wynikać z dokumentów złożonych w ofercie lub może być doręczone Zamawiającemu przed rozpoczęciem prezentacji (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza).

 7. Ze strony Zamawiającego podczas prezentacji będą obecni członkowie komisji przetargowej powołanej przez Zamawiającego oraz biegli przedstawieni na początku prezentacji.

 8. Zamawiający sporządzi pisemny protokół z przebiegu prezentacji, który będzie załącznikiem do protokołu postępowania.

 9. W przypadku wystąpienia błędu oprogramowania dopuszcza się wykonanie odpowiednich modyfikacji celem usunięcia błędu. Czas przerw przeznaczonych na usunięcie błędów nie wydłuża czasu przeznaczonego na prezentację.

 10. Przez błąd Zamawiający rozumie nieprawidłowe funkcjonowanie oprogramowania przejawiające się w niemożności wykonania określonej operacji lub utrudnieniom w jej wykonaniu spowodowanych przez niestabilność oferowanego rozwiązania.

 11. Ewentualne awarie sprzętowe nie będą traktowane jako dysfunkcjonalność Systemu. W takim przypadku dopuszcza się możliwość przedłużenia czasu prezentacji ponad wyznaczony czas lub dokończenia prezentacji w dniu następnym.

 12. Jeżeli podczas prezentacji wystąpi błąd, który nie będzie możliwy do naprawienia, prezentacja zostanie zakończona i uznana za niezgodną z SIWZ, co spowoduje odrzucenie oferty.

 13. Zamawiający ma prawo zażądać zmiany danych (parametrów) wprowadzonych do Systemu na inne, podane przez Zamawiającego, w celu wykluczenia ewentualnego zasymulowania danej funkcjonalności.

 14. Zadeklarowane przez Wykonawcę w ofercie funkcjonalności zostaną uznane za zgodne ze stanem faktycznym, jeżeli prezentacja wykaże, że oferowany system rzeczywiście posiada dane funkcjonalności.

 15. Każda z zaprezentowanych funkcjonalności podstawowych będzie weryfikowana przez Komisję
  Przetargową na zasadzie "jest-brak" (TAK/NIE). W przypadku co najmniej jednej negatywnej weryfikacji oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, jako niespełniająca warunków udziału w postępowaniu.

 16. W przypadku, gdy Wykonawca nie przeprowadzi prezentacji lub nie wykaże w trakcie prezentacji, że wymagane funkcjonalności są rzeczywiście realizowane przez oferowany System, oferta tego Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 17. Zamawiający, zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy Pzp, zwróci Próbki Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek.

 18. Próbkę Wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą, Zamawiający, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przechowuje w terminach wyznaczonym przez przepisy prawa, w sposób gwarantujący jej nienaruszalność.

 19. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, którą Wykonawca chce zastrzec, Zamawiający wymaga by takie informacje załączyć do oferty w oddzielnej zaklejonej kopercie opisanej „tajemnica przedsiębiorstwa”.

SCENARIUSZ PREZENTACJI SYSTEMU

Scenariusz prezentacji dla części medycznej

Lp

Treść wymogu

Procedura prezentacji

Moduł EDM

Moduł EDM zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa przechowywanych danych medycznych dzięki:autoryzacji dokumentów poprzez zastosowanie mechanizmów kryptografii:

- podpisu cyfrowego z wykorzystaniem własnego banku podpisu elektronicznego, - zabezpieczeń wewnętrznych modułu EDMPo pierwsze należy wygenerować podgląd dokumentu, następnie należy włożyć kartę z podpisem niekwalifikowanym do czytnika podłączonego do komputera prezentacyjnego, w kolejnym kroku należy podpisać wyświetlony dokument, w ostatnim kroku należy zaprezentować wygenerowane dokumenty: plik podpisanego dokumentu, plik podpisu

System umożliwia zarejestrowanie oraz prowadzenie dokumentacji w formie elektronicznej:Lekarskiej,

Pielęgniarskiej,z wykorzystaniem podpowiedzi do konkretnych pól tekstowych.

Po pierwsze należy zaprezentować wypełnianie dokumentu np. ‘wywiad przedmiotowy’ z wykorzystaniem podpowiedzi do konkretnych pól tekstowych, następnie należy wygenerować dokument i zapisać w repozytoriumSystem umożliwia przypisanie formularzy dokumentacji lekarskiej i pielęgniarskiej do konkretnej poradni.

Po pierwsze należy zaprezentować listę formularzy możliwych do wypełnienia przy wybranym pacjencie zapisanym do wybranej poradni, następnie należy przypisać dodatkowy dokument do tej poradni i pokazać listę ponownie

Moduł na podstawie danych już zgromadzonych w systemie medycznym umożliwia użytkownikowi stworzenie dokumentów (automatyczne uzupełnianie pół ) elektronicznych oraz ich wydrukowanie:Karta Statystyczna,

Po pierwsze należy w systemie medycznym zarejestrować wszystkie wymagane dane, następnie w EDM należy wygenerować dokument „Karta Statystyczna” i zapisać w repozytoriumKarta Zgonu,

Po pierwsze należy w systemie medycznym zarejestrować zgon, następnie należy wygenerować i zapisać dokument „Karta zgonu” w repozytorium

E-usługiPacjent otrzyma możliwość zapisania się do kolejki obsługiwanej przez przychodnie

Po pierwsze należy zaprezentować możliwość zalogowania się do modułu E-kolejka poprzez wprowadzenie indywidualnego loginu i hasła, następnie należy wybrać rodzaj poradni – na liście poradni powinny znajdować się przykładowe poradnie własne jak i partnerskie, w kolejnym kroku należy zarezerwować wybrany termin wprowadzając niezbędne dodatkowe dane (np. skierowanie). Następnie należy dla zalogowanego pacjenta wykazać wizytę w systemie medycznymSystem informatyczny będzie automatycznie sprawdzał, czy nie występują konflikty kolejek, tzn. czy pacjent nie jest już zapisany na taki sam zabieg, bądź wizytę lekarską do placówki.

Po pierwsze należy odszukać pacjenta zapisanego na wizytę w poprzednim punkcie, następnie należy spróbować zarejestrować wizytę dla tego pacjenta w tej samej poradni. System powinien poinformować o konflikcie.Strona z

Załącznik nr 6 do SIWZ

Wdrożenie e-usług w Szpitalu w Sierpcu w celu poprawy jakości i dostępności ochrony zdrowia

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna