Wyliczyć podst. Instrumenty pochodnePobieranie 32,16 Kb.
Data31.12.2017
Rozmiar32,16 Kb.

Wyliczyć podst. Instrumenty pochodne

 1. kontrakty forward

 2. –II- futures

 3. Opcje

 4. Swapy

 5. Pochodne pochodnych

 6. Nietypowe instr.pochodne np waranty

Commercial Paper:

- instrumenty dyskontowe emitowane przez przedsiębiorstwa

- wysokie ryzyko inwestycyjne i nominały

- wysoka stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału

- rynek hurtowy

FRA

Kontrakt o przyszłą stopę %, odmiana % forward, kupuje FRA jeśli chce zabezpieczyć się przez wzrostem stop r.pozagiełd.Dematerializacja papieru wartościowego oznacza, iż wszystkie dane o pap.wart.zawarte są w zapisie komp. Pap.wart.jest złożony w depozycie pap.wart.- w Polsce: KDPW. W Polsce pap.wart.są tylko te instr.fin.,które ustawodawca uznaje za pap.wart.-stąd brak zapisu długu na okaziciela. Obowiązuje zasada numerus clausus

- wierzycielskie – pożyczka, kredyt

- udziałowe – akcje, udziały, jedn.uczestnictwa

- pochodne – swap, futures, opcjePodział papierów wartościowych wg ryzyka i stopy zwrotu

 1. arbitrażowe

 2. spekulacyjne

 3. zabezpieczone

 4. headingowe

Cechy rynku pieniężnego;

- Rynek hurtowy

- Rynek o charakterze pozagiełdowym, na którym transakcje zawierane są przez tel.lub łącza elektroniczne

- Rynek prywatny (niepubliczny)

- Rynek znacznej liczby pośredników bankowych

- Banki oferują w tym rynku pieniądz jako detaliści

- Transakcje hurtowe na rynku zawierają tzw.dealerzy

- Dealerzy określają cenę zakupu i sprzedaży dla każdego instr.na który zawierane są transakcje zwane dwustronne/ kwotowane podwójnie.Atrakcyjność bonów komercyjnych:

  1. rentowność tego instrumentu, która zależy przede wszystkim od: wiarygodności kredytowej emitenta, formy prawnej bonu komercyjnego, rentowności alternatywnych form lokaty kapitału, ogólnej sytuacji na rynku finansowym

  2. płynności rynku wtórnego

Subemisja inwestycyjna – umowa zawarta z emitentem albo wprowadzającym, w której subemitent inw.zobowiązuje się do nabycia, na własny rachunek, całości lub części pap.wart.oferowanych w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publ.,na które nie złożono zapisów w terminie ich przyjmowania.

Subemisja usługowa – umowa zawarta między subemitentem usługowym a emitentem albo wprowadzającym, w której subemitent ten zobowiązuje się do nabycia, na własny rachunek, całości lub części pap.wart.danej emisji, oferowanych wyłącznie temu podmiot.w celu dalszego ich zbywania w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej.

Instrumenty rynku międzybankowego:

‘ depozyty i lokaty typu call i terminowe

‘ operacje repo

‘ operacje swapowe

‘ certyfikaty depozytowe

Hedging zakupowy – polega na ochronie ryzyka wzrostu cen poprzez zakup instr.fin.w transakcji terminowej. Podmiot zabezpieczający zajmuje na rynku terminowym pozycję długą.


Gdy stopa % rośnie to popyt na pieniądz spada.

Kurs terminowy

kurs kasowy plus punkty swapowe lub minus punkty swapoweMemorandum informacyjne stosuje się w przypadku:

- wydawania pap.wart.akcjonariuszom spółki przejmowanej w związku z przejmowaniem przez emitenta innej spółki

- wydawania pap.wart.akcjonariuszom spółki łączącej się z emitentem w związku z łączeniem się emitenta z inną spółką

Rynek regulowany w Polsce obedjmuje:

- rynek giełdowe

- rynek pozagiełdowy

- towarowy rynek instr.fin.Sekurytyzacja aktywów:

- odpośredniczenia

- technika pozyskiwania kap.fin.

- obrót wierzytelnościami na aktywach przynoszących dochódSkutki globalizacji:

- wzrost liczby i różnorodności instr.fin.

- ekspansja innowacji fin.

- specjalizacja pośredników fin.

- rynki fin.ulegają wyraźnemu podziałowi na międzynarodowe i lokalne

Na jakiej podstawie są emitowane Commercial Papers w Polsce:

- prawo wekslowe

- prawo o obligacjach

- kodeks cywilnyInstrument finansowy – rodzaj zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu gosp.wobec grugiego

Kurs sekurytyzowanych obligacji zależy od częstotliwości opłat wierzytelności, oczekiwanego sukcesu, możliwości rat kapitałowych przez wierzycieli, ratingu emisji

Opcje amerykańskie – kiedy dają prawo wykupu – zawsze

Od czego zależy kurs walutowy – silna gospodarka, niezależny b.c.

Rodzaje pap.wart.: udziałowe, wierzycielskie, pochodne

Rynek regulowany w Polsce:

- rynek giełdowy

- rynek pozagiełdowy

- towarowy rynek instr.fin.

Kontrakt futures – kontrakt jest zobowiązaniem do sprzedaży lub zakupu jednej waluty w zamian za inną po ustalonym kursie wymiany w określonym terminie dostawy w przyszłości.

Ryzyko rynkowe co się na to składa

- dochód z inwestycji w instr.fin.

- zależy od parametrów które ustala rynek w.ceny

Instrumenty udziałowe

- akcje


- udziały

- kwity dep.

- cent.inw.

- jed.uczestn.Hierarchia stóp % - stopy % krótkoterminowe są niższe niż stopy % długoterminowe

Płynność rynku finansowego i w czym się wyraża – zdolność do zamiany aktywów rynku na gotówkę

Przesłanki globalizacji – liberalizacja przepływów pieniężnych i kapitałowych, derepulacja systemu

Cechy bezwarunkowych transakcji terminowych

- niezbywalne, pozagiełdowe

- kurs ustalony dzisiaj, wymiana walut w przyszłości

- brak płatności w dniu zawarcia transakcji

- kwotowania za pomocą pkt terminowych dla transakcji na 1,2,3,6,12 miesięcy / gdy klient zawiera transakcje na inny termin – kurs niestandardowy

- kursy terminowe wyliczane są na podst.kursu natychmiast.i pkt terminowych / swapowych

- punkty terminowe wyliczane z różnicy między stopą % dwóch walutRynek finansowy ze względu na zasięg zawieranych transakcji i zakres kontroli dzielimy: wewnętrzny i zewnętrzny.

Sekurytyzacja pozabilansowa – ma miejsce w warunkach gdy parkiet wyodrębnionych przez aranżera aktywów podlega faktycznej sprzedaży

Stawki na rynku międzybankowym w Polsce:

Bid – cena przyjęcia depozytu (lokata)

Offer – cena oddania depozytu (pożyczka – kredyt)

WIBID – roczna stopa %, jaką banki zapłacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków

WIBOR – oprocentowania, po jakim banki skłonne są udzielić pożyczek innym bankom

Credit – rating – proces oceny i klasyfikacji ryzyka inwestycyjnego dłużnych pap.wart.kończący się przyznaniem oceny wiarygodności finansowej

Akcja

- papier wartościowy rynku kapitałowego

- papier o charakterze udziałowym

Kontrakt walutowy futures:

- kwota standaryzowana

- obrót na rynku publicznym

- pośrednik to izba rozrachunkowa

- można dokonać odwrócenia pozycji

Rynek regulowany w Polsce obejmuje


 1. urzędowe rynki giełdowe

 2. nieurzędowe rynki giełdowe

 3. nieurzędowe rynki pozagiełdowe

Wartość bieżąca obligacji:

- wartość zdyskontowanych przepływów pieniężnych

- wartość wewnętrzna obligacji

- wartość rynkowa obligacjiObligacje skarbowe

 1. instrument długu publicznego

 2. papier wartościowy emitowany przez rządy

Cechy FRA:

- umowa między dwiema stronami transakcji, która określa stopę % odnoszącą się do kwoty umownego kredytu lub depozytu rozpoczynającego się i zapadającego w określonych terminach w przyszłości

- kontrakt FRA jest zasadniczo obietnicą zapłaty / otrzymania określonej stopy oprocentowania w przyszłości, bez względu na wysokość obowiązującej w tym czasie -rynkowej stopy %

- są one rozliczane gotówkowo

- sprzedający kontrakt zapłaci nabywcy pewną sumę pieniężną, jeśli stopa odniesienia będzie wyższa od uzgodnionej stopy kontraktu

- jeżeli stopa odniesienia będzie niższa od uzgodnionej stopy kontraktu, wówczas nabywca zapłaci określoną sumę sprzedającemu.Jakie czynniki wpływają na poziom stopy % w gosp.?

 1. wielkość popytu i podaży na pieniądz

 2. wysokość inflacji w gosp.

 3. Ryzyko będące fdunkcją czasu

Transakcje finansowe – umowy między stronami o świadczenie usług finansowych, w ramach których strony wstępują jako kupujący i sprzedający i ze względu na termin zapadalności dzielimy na: krótkoterminowe i długoterminowe.

Funkcje rynku walutowego:

-umożliwia zawieranie tr.kupna – sprzedaży na dowolny termin

- określa kurs wymiany walut

- umożliwia zarządzanie ryzykiem walutowymKapitalizacja giełdy – wartość wszystkich pap.wart.notowanych na giełdzie wg kursu giełdowego

Animator rynku – członek giełdy, który na podstawie umowy zobowiązuje się do ciągłego składania ofert kupna, sprzedaży na określone pap.wart.

Animator emitenta – członek giełdy, który na podst.umowy z emitentem zobowiązuje się do utrzymania płynności danego pap.wart.

Przy kursie terminowym do kosztu kasowego:

 1. dodajemy pkt.swapowe

 2. odejmujemy pkt swapowe

Akcjonariusze akcji zwykłych mają

- równe prawa majątkoweZadania KDPW

- rejestrowanie pap.wart.dopuszczonych do publicznego obrotu

- nadzorowanie zgodności wielkości emisji z liczbą pap.wart.znajdujących się w obrocie

- obsługa realizacji zabowiązań emitentów wobec uprawnionych z pap.wart.

Rozliczanie transakcji zawieranych na rynku regulowanym oraz poza rynek regulowany

Instrumenty rynku pieniężnego:


 1. kuponowe: depozyty międzybankowe (stałe i zmienne), certyfikaty depozytowe

 2. dyskontowe: bon skarbowy, weksel handlowy, akcept bankowy, bony komercyjne Commercial Paper.

Rodzaje funduszy inwestycyjnych:

- fundusz inwestycyjny otwarty

- specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty

- fundusz inwestycyjny zamknięty
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna