Wykonawcy biorący udział w postępowaniu spr nr 14/14 Wyjaśnienia treści siwzPobieranie 0,5 Mb.
Strona1/3
Data25.03.2018
Rozmiar0,5 Mb.
  1   2   3

P
ruszków, dnia 28.05.2014 r.


Wykonawcy biorący udział

w postępowaniu - spr. nr 14/14

Wyjaśnienia treści SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Szpital Kolejowy im. dr med. Wł. Roeflera w Pruszkowie SP ZOZ, ul. Warsztatowa 1, 05-800 Pruszków, Zamawiający w postępowaniu p.n. Dostawa materiałów jednorazowego użytku, znak sprawy: 14/14 informuje, że w dniu 23 i 26 maja 2014 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania, na które udziela następujących odpowiedzi:Pytanie nr 1

Dotyczy: przedmiot zamówienia

Czy Zamawiający w pakiecie 16 dopuści obwód oddechowy jednorazowy do respiratora dla dorosłych – 2 rury gładkie w środku o długości 160 cm , kolanko z portem , złącza elastyczne  22F, łącznik Y , kapturek zabezpieczający układ, sterylny , pakowany papier –folia , przydatność do użycia 3 lata, na opakowaniu jednostkowym widoczny: znak CE, nr. serii, nazwa producenta , opis w j. polskim  , data ważności.Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 2

Dotyczy: zapisu wzoru umowy, załącznik do SIWZ

Ad § 6


Prosimy o dodanie zastrzeżenia: W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
Ad § 7 ust. 3a)

Prosimy o zmianę wysokości kar umownych na 0,3% wartości netto opóźnionej dostawy, co jest powszechnie stosowaną wysokością kar.Odpowiedź :Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 3 Pakiet 1, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści igły iniekcyjne w rozmiarze 1,6x40?Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4 Pakiet 1, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych z prowadnica w rozmiarach 26G o długości 90mm?Odpowiedź : Tak, w ilości 350 szt. Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie nr 48.
Pytanie nr 5 Pakiet 1, pozycja 9

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby igła w rozmiarze 22G/90mm posiadała prowadnicę.Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 6 Pakiet 1, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści igły do pena o długości 12,7?Odpowiedź :Tak, Zamawiający dopuści igły do pena o długości 12,7.

Pytanie nr 7 Pakiet 2, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane a’50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?Odpowiedź :Tak, Zamawiający dopuści proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 8 Pakiet 7, pozycja 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby dren ustabilizowany był opaską jednorazowego użytku?Odpowiedź : Nie, zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 9 Pakiet 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych z drenem o długości 150cm?Odpowiedź :

Tak, Zamawiający dopuści przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych z drenem o długości 150cm.Pytanie nr 10 Pakiet 15, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny z drenem wykonanym z poliuretanu o pojemności 0,3ml, wytrzymałość kranika 4,5bara, całkowita objętość wypełnienia 0,3ml, sterylizowany tlenkiem etylenu?


W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11 Pakiet 15, pozycja 2

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby kranik posiadał dodatkowy port do iniekcji.Odpowiedź :Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.

Pytanie nr 12 Pakiet 15, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy o długości 180cm?Odpowiedź :Nie.
Pytanie nr 13 - Pakiet 15, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’75sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?


Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści proponowane rozwiązanie.
Pytanie 14 - Pakiet nr 11 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do operacji żylaków


o następującym składzie: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm, 2 ręczniki
30 x 40 cm, 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, 1 taśma samoprzylepna 9 x 50 cm,
1 serweta samoprzylepna 75 x 90 cm, 2-warstwowa 1 serweta samoprzylepna z wycięciem „U”, 2-warstwowa Plus 225 x 260 cm wycięcie 10 x 100 cm, 1 serweta samoprzylepna
2-warstwowa 150 x 240 cm z paskami samoprzylepnymi?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści proponowany zestaw.

Pytanie 15 - Pakiet nr 11 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu uniwersalnego


o następującym składzie: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm, 2 ręczniki
30 x 40 cm, 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, 2 samoprzylepne serwety operacyjne,
2-warstwowe 75 x 90 cm, 1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 x 180 cm 2-warstwowaz paskiem samoprzylepnym, 1 samoprzylepna serweta 150 x 240 cm operacyjna, 2- warstwowa z paskami samoprzylepnymi? Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści proponowany zestaw.

Pytanie 16 – Pakiet nr 7, poz.1

Proszę o dopuszczenie: ,,Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych wykonany z wysokiej jakości bezlateksowych materiałów, dwukanałowy, ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zabezpieczonym zatyczką, elastyczna komora kroplowa o wielkości 55 mm zaopatrzona w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami, kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +/- 0.1ml, filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15μm, miękki elastyczny dren o długości min.150 cm, uniwersalne zakończenie drenu Luer-Lock, precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy, oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami, jednorazowego użytku, niepirogenny, nietoksyczny, sterylizowany tlenkiem etylenu, termin ważności: min. 3 lata, na opakowaniu jednostkowym widoczny musi być: nr katalogowy (jeśli posiada), data ważności, znak CE"Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 17 - Dotyczy wzoru umowy § 4 pkt.2 Warunki płatności

Kwota należna Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy stanowić będzie równowartość iloczynu ilości liczby (sztuk) dostarczonych Produktów i ich odpowiedniej ceny jednostkowej podanej w Specyfikacji asortymentowo-cenowej.

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie powyższego zapisu o wpisanie „ceny jednostkowej netto podanej w Specyfikacji asortymentowo-cenowej.

Zgodnie z §11 – postanowienia końcowe pkt. b - zmiany stawek podatku VAT i wynikające z tego zmiany w treści zawartej umowy, w tym zmiany cen brutto w stopniu wynikającym ze zmian stawek podatku VAT nie stanowią zmian w treści umowy w rozumieniu § 1 ust. 1 umowy oraz zmian wysokości cen określonych w § 4 ust. 2 umowy – Zamawiający wyraża zgodę na zmianę jednostkowej ceny brutto przy czym netto pozostaje bez zmian.Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść Projektu umowy poprzez skreślenie treści w § 4 ust. 1 „nie dotyczy cen urzędowych i stawek VAT” oraz w § 11 ust. 1 pkt b. „zmiany stawek podatku VAT i wynikające z tego zmiany w treści zawartej umowy, w tym zmiany cen brutto w stopniu wynikającym ze zmian stawek podatku VAT nie stanowią zmian w treści umowy w rozumieniu § 1 ust. 1 umowy oraz zmian wysokości cen określonych w § 4 ust. 2 umowy”.Pytanie 18 Pakiet nr 1 – igły jednorazowe Poz. 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do pena o długości 12,7. Według naszej najlepszej wiedzy na rynku nie istnieją igły o długości 12,5.Odpowiedź: Tak, zgodnie z odpowiedzią na pytanie 6.

Pakiet nr 19 – papiery rejestracyjne Poz. 2

Czy Zamawiający pisząc wysoka jakość wymaga aby papier rejestracyjny do USG do aparatu Mitsubishi P95 był wysokiej rozdzielczości pozwalający uzyskać wydruki o wysokim kontraście i dużej skali szarości oraz był oryginalny zalecany przez producenta Videoprinterów?Odpowiedź: Tak.

Pakiet nr 20 – żele Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania żelu do USG o pojemności 260g.Odpowiedź: Tak, przy czym zamawiana ilość pozostaje bez zmian

Pakiet nr 21 – przyrządy Poz. 3

Czy Zamawiający wymaga, aby wąski kolec posiadał zastawkę bezpieczeństwa zabezpieczającą lek przez wyciekaniem?Odpowiedź: Tak.

Pytanie 22 – pakiet nr 8
Czy Zamawiający będzie wymagać od Wykonawców zaoferowania materiałów eksploatacyjnych, które są w pełni kompatybilne ze wstrzykiwaczem STELLANT CT D (kompatybilność potwierdzona stosownym oświadczeniem producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela/serwisu), czyli materiałów, które pozytywnie przeszły stosowne próby i testy, jakim były poddane stosowanych urządzenia lub/ i przez autoryzowanego przedstawiciela/serwis, a więc nie spowodują usterek w działaniu aparatu, ani nie będą powodem jego uszkodzenia, jak również nie spowodują ryzyka cofnięcia gwarancji i rękojmi, po prowadzonych naprawach i przeglądach?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ, Zamawiający wymaga zestawu, szczegółowo opisanego w Formularzu asortymentowo- cenowym Pakiet nr 8, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie wymagań ustawy o wyrobach medycznych.Pytanie 23 - Pakiet 8

Czy Zamawiający, w ramach Pakietu nr 8 – Wkłady do podawania kontrastów, będzie wymagał złożenia oferty na asortyment, przetestowany i aprobowany przez autoryzowany serwis producenta urządzenia, a więc na zestaw wkładowy do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu STELLANT CT, składający się z dwóch nw. kompletów:

Wolny od ftalanów zestaw A, w skład którego wchodzą elementy, jak:1x wkład o pojemności 200 ml, 1x łącznik niskociśnieniowy o dł. 150cm, z jedną zastawką antyzwrotną, z trójnikiem, gdzie długość ramion trójnika Y jest różna i wynosi odpowiednio: dla odgałęzienia po stronie kontrastu +/-10 cm i dla odgałęzienia po stronie roztworu NaCl +/- 25 cm, złącze szybkiego napełniania typu „J”(wszystkie parametry wyrobu do potwierdzenia przez jego producenta).

Wolny od ftalanów zestaw B, w skład którego wchodzą elementy, jak: 1x wkład o pojemności 200 ml, 1x ostrze typu „Spike”, 1x złącze szybkiego napełniania typu „J” (wszystkie parametry wyrobu do potwierdzenia przez jego producenta)?Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ .

Pytanie 24 dot. Projektu Umowy – Załącznik Nr 6 do SIWZ:

  1. Dot. § 7 Kary umowne – Prosimy o modyfikację tego paragrafu poprzez dodanie następującej treści:

„1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia powstałej w ten sposób szkody do wartości szkody rzeczywiście poniesionej i udowodnionej przez Zamawiającego.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach:

a. niedotrzymania terminu wykonania dostawy Produktów albo poszczególnych jego części w wysokości 3% 0,5% wartości netto opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki opóźnienia,

b. podwyższenia pozaumownego cen w stosunku do oferty przetargowej złożonej przez Wykonawcę, w wysokości 3% 0,5% wartości netto Produktów, których ceny podwyższono.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, do wartości szkody rzeczywiście poniesionej i udowodnionej przez Zamawiającego. Wykonawca nie odpowiada za szkody poniesione przez osoby trzecie.

5. W przypadku braku możliwości dostawy Produktu we wskazanym w § 3 ust. 5 umowy terminie – Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia zgodnie z załącznikiem asortymentowo - cenowym u innego Dostawcy (tzw. nabycie zastępcze) bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania niezrealizowanej części zamówienia oraz bez obowiązku nabycia od wykonawcy Produktu dostarczonego po terminie.

6. W przypadku dokonania tzw. nabycia zastępczego, którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu Wykonawca zobowiązany jest wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę tj. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną Produktu, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczyłby zamówiony Produkt w terminie, a ceną Produktów, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym. Obowiązek zapłaty odszkodowania ma być spełniony przez Wykonawcę w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do zapłaty. W takim przypadku mają również zastosowanie postanowienia niniejszego § pkt 3 niniejszej umowy dotyczące kar umownych, które naliczane są do momentu dokonania zakupu Produktów u innego Wykonawcy.”oraz o dodanie następujących ustępów:

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za zwłokę w odbiorze przedmiotu zamówienia ponad 3 dni od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu i/lub zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, 0,5% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki, przy czym od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu ryzyko z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego.8. Łączna suma naliczonych kar umownych z wszystkich tytułów nie może przekroczyć 10% wartości brutto umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy „Projektu umowy”

  1. Dot. § 8 Warunki reklamacji ust. 3 - Prosimy o modyfikację tego ustępu w następujący sposób:

„3. Produkt wadliwy podlega wymianie na nowy pełnowartościowy. Wymiana Produktu dokonywana jest w terminie 3 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego.”Uzasadnienie: W związku z faktem, iż magazyn znajduje się poza siedziba firmy, prosimy o wydłużenie terminu na wymianę produktu wadliwego do 7 dni roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy „Projektu umowy”

  1. Dot. § 9 Rozwiązanie umowy - Prosimy o modyfikację tego paragrafu w następujący sposób:

„1. W razie niewykonania zamówienia w rozumieniu § 7 ust. 3 pkt. b Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę bez potrzeby udzielenia Wykonawcy dodatkowego terminu. Wyznaczenie dodatkowego terminu nie zwalnia Wykonawcy od zapłacenia kar umownych z tego tytułu.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym, w drodze jednostronnego oświadczenia w przypadku:

a. niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę, pomimo dwóch pisemnych, wysłanych przez Zamawiającego w odstępie co 7 dni wezwań do realizacji umowy,

b. złożenia wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego, układowego lub zajęcia majątku Wykonawcy,

c. powierzenia wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej,

d. podwyższenia cen w stosunku do oferty złożonej przez Wykonawcę, bez jakiekolwiek odszkodowania na rzecz Wykonawcy,

e. w przypadku trzykrotnego zdarzenia opisanego w § 7 ust. 5 Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

Prosimy o wykreślenie podpunktu e. Zamawiający ma zagwarantowane nabycie zastępcze i trzykrotne skorzystanie z tego prawa przez Zamawiającego nie jest nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę sensu stricte, ponieważ Zamawiający ma zabezpieczoną ciągłość dostaw potrzebnego asortymentu. Trzykrotny brak dostawy ze strony Wykonawcy może być spowodowany czynnikami niezależnymi od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy dostawy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy „Projektu umowy”


  1. Dot. § 11 Postanowienia końcowe ust. 1 – Prosimy o modyfikację tego ustępu poprzez dodanie następującej treści:

„1. Zamawiający przewiduje zmiany w treści zawartej umowy w zakresie:

a. obniżenia cen przedmiotu zamówienia pod warunkiem zgody obu stron umowy, w przypadku zmniejszenia cen rynkowych,

b. zmiany stawek podatku VAT i wynikające z tego zmiany w treści zawartej umowy, w tym zmiany cen brutto w stopniu wynikającym ze zmian stawek podatku VAT nie stanowią zmian w treści umowy w rozumieniu § 1 ust. 1 umowy oraz zmian wysokości cen określonych w § 4 ust. 2 umowy,

c. w zakresie: terminu realizacji zamówienia w następujących przypadkach:a) ze względu na procedury nie zależne od Wykonawcy w szczególności podatkowe, celne, trwające dłużej niż terminy określone przepisami

b) przekroczenia czasu zwykłego cyklu produkcyjnego u producenta sprzętu specjalistycznego.

c) ze względu na niezależne od Wykonawcy przekroczenie terminów uzyskania niezbędnych pozwoleń na użytkowanie sprzętu.

d) zakupu towaru o tych samych parametrach lecz niższej lub tej samej cenie, jeżeli nastąpi zmiana ceny producenta lub zastanie dopuszczony nowy, równoważny produkt o niższej lub tej samej cenie,

d. zmiany warunków płatności: terminu płatności,

e. zmiany terminu wykonania zamówienia publicznego,

f. zmiany wynikającej z nowelizacji przepisów prawa,

g. zmiany wynikającej z okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, niezbędnej do prawidłowej realizacji umowy,

h. wydłużenia w uzasadnionych przypadkach terminu realizacji umowy,

i. zmiany w zakresie przedmiotowym: numeru katalogowego produktu, nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów, sposobu konfekcjonowania, produkt zamienny, w sytuacji gdy: wprowadzony zostanie do sprzedaży przez wykonawcę produkt zmodyfikowany/ udoskonalony, wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową.Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą, która jest niekorzystna dla Zamawiającego.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy „Projektu umowy” z uwzględnieniem odpowiedzi na pytanie 17.Pytanie 25 - Pakiet nr 11

Czy zamawiający w Pak 11 w poz 1 dopuści zestaw o poniższym składzie:

Skład zestawu:

- serweta przylepna 250cm x 150cm

- serweta z przylepnym wycięciem „U” 228cm x 260cm (rozmiar „U’- 20cm x 100cm)

- serweta przylepna 183cm x 183cm

- serweta na stolik instrumentariuszki 200cm x 150cm

- serweta na stolik Mayo 78cm x 144cm

- osłona na kończynę 35cm x 100cm

- 4 serwetki do rąk (ręczniki celulozowe)

- 3 taśmy samoprzylepne 10cm x 55cm

Odpowiedź :Zamawiający dopuści proponowany zestaw.

Pytanie 26

Czy zamawiający zgodzi się w Pak 11 w poz 2 zestaw o poniższym składzie: Skład zestawu:

- Serweta przylepna 250cm x 150cm

- serweta przylepna 183cm x 183cm

- 2 serwety przylepne 100cm x 75cm

- serweta na stolik instrumentariuszki 200cm x 150cm

- serweta na stolik Mayo 78cm x 144cm

- 4 serwetki do rąk (ręczniki celulozowe)

- 1 taśma samoprzylepna 10cm x 55cm

Odpowiedź :Zamawiający dopuści proponowany zestaw.

Pytanie 27 - Pakiet nr 13

Czy zamawiający zgodzi się w Pak 13 w poz 1 zestaw o poniższym składzie

Skład zestawu:

- Serweta na krocze o wymiarach 152cm x 228cm z otworem na prącie i palcem do badania per rectum wykonanym z neoprenu; serweta zintegrowana z sitem

- serweta nieprzylepna 75cm x 90cm

- 2 osłony na kończyny 75cm x 114cm

- serweta na stolik instrumentariuszki 200cm x 150cm

- 4 serwetki do rąk

- 1 taśma samoprzylepne 10cm x 55cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuści proponowany zestaw.

Pytanie 28 Pakiet nr 10 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie wyżej wymienionej pozycji z pakietu nr 10? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 29 Pakiet nr 11 poz. 2 - Prosimy o wydzielenie poz. nr 2 z pakietu nr 11 oraz dopuszczenie obłożenia uniwersalnego o poniższym składzie:

serweta z przylepcem

1

240x150

serweta z przylepcem

1

180x170

serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku

2

90x75

taśma medyczna

1

50x9

serweta na stół instrum.

1

190x150

serweta na stolik Mayo

1

145x80

serwetki do rąk

2

40x20

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 30 Pakiet nr 12 poz. 1 - Prosimy o dopuszczenie zestawu do PCNL o poniższym składzie:

serweta z przylepcem i kieszenią na płyny z kształtką

1

300x180

PROST.

22x15

serweta na stół instrum.

1

190x150

 

 

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 31 - Pakiet nr 13 (obłożenie do cystoskopii )

Prosimy o wydzielenie wyżej wymienionej pozycji z pakietu nr 13? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty na pozostały asortyment z pakietu.Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 32 -Pakiet nr 13 poz. 1- 5 -

Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze min. 43 gr/m2?Odpowiedź: Zamawiający dopuści proponowane serwety.

Pytanie 33 - Pakiet nr 13 poz. 3 -

Czy zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90 x 75 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.Odpowiedź: Zamawiający dopuści proponowane serwety.

Pytanie 34 - Pakiet nr 13 poz. 5

Czy zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90 x 75 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.Odpowiedź: Zamawiający dopuści proponowane serwety.

Pytanie 35 - dotyczące projektu umowy

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?Odpowiedź : Tak

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?Odpowiedź : Nie

Czy Zamawiający zgodzi się na zmodyfikowanie §7 pkt. 3 a) na „ …w wysokości 3% wartości netto towarów niedostarczonych w terminie za każdy roboczy dzień zwłoki”?Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 36 Dotyczy Pakiet 11 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji żylaków gdzie serweta chirurgiczna ma wymiar 240x175cm-1 szt., ręczniki rozm. 18x25cm- 2 szt. ; pozostały skład zgodny z SIWZ?Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuści proponowany zestaw.

Pytanie 37 Dotyczy Pakiet 11 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny gdzie serweta chirurgiczna (dolna) ma wymiar 175x175cm- 1 szt., ręczniki rozm. 18x25cm- 4 szt. ; pozostały skład zgodny z SIWZ?Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuści proponowany zestaw.

Pytanie 38 Dotyczy Pakiet 11 poz. (brak pozycji w formularzu asortymentowo-cenowym)

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cystoskopii, gramatura 63 g/m2 skład:  1   2   3


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna