Wykaz symboli cyfrowych do formularzyPobieranie 267,89 Kb.
Strona1/4
Data03.07.2018
Rozmiar267,89 Kb.
  1   2   3   4

Załącznik

do zarządzenia nr 242

Komendanta Głównego Policji

z dnia 9 marca 2007 r.


WYKAZ SYMBOLI CYFROWYCH DO FORMULARZY1

1. Formularz Stp-1

Na formularzu Stp-1 wpisuje się w polu oznaczonym jako:


1) „ I. Symbol jednostki Policji, Nr RSD" - symbol województwa i jednostki organizacyjnej Policji, która wydała postanowienie o wszczęciu postępowania przygotowawczego lub wyłączeniu materiałów oraz numer RSD (dotyczy odpowiednio prokuratury lub sądu rodzinnego);
2) „ II. Podstawa rejestracji" - symbol podstawy rejestracji, gdy:

a) postępowanie wszczęto pierwszy raz:

- bez postępowania sprawdzającego ……………………………………………. 1

- po postępowaniu sprawdzającym ……………………………………………... 2

- z zastosowaniem art. 308 k.p.k.2 …………………………………………….... 3

- z zastosowaniem art. 517b § 3 k.p.k. ...………………………………………...4

b) postępowanie wyłączono względem:

- czynu/czynów ………………………………………………………………….7

- współsprawcy/współsprawców (bez względu na formę zjawiskową) ……….. 8
3) „III. Stwierdzono użycie broni" - symbol broni, materiału wybuchowego, niebezpiecznego przedmiotu lub urządzenia użytych do popełnienia przestępstwa:

a) broń palna (bojowa i myśliwska sportowa, alarmowa i sygnałowa) ……………. 1

b) broń gazowa ……………………………………………………………………... 2

c) broń pneumatyczna ……………………………………………………………… 7

d) inna broń (broń cięciwowa, paralizator) ………………………………………… 3

e) broń nieustalona …………………………………………………………………. 4

f) miotacz gazu obezwładniającego ………………………………………………... 5

g) materiał wybuchowy …………………………………………………………….. 6

h) niebezpieczny przedmiot, urządzenie (ukryte ostrze, kastet, nunczako, pałka, imitacja kija bejsbolowego) ……………………………………………………... 8

i) nie użyto: broni, materiału wybuchowego, niebezpiecznego przedmiotu, urządzenia lub nie ustalono użycia ………………………………………………………….. 9

j) pies lub inne zwierzę ……………………………………………………………… 0

4) „IV. Reakcja na przestępstwo" - symbol określający upływ czasu od chwili otrzymania informacji o popełnionym przestępstwie lub czynie karalnym do podjęcia czynności policyjnych3: 1. czynności podjęto bezpośrednio …………………………………………………. …1

 2. od 1 do 24 godzin ………………………………………………………………… …2

 3. od 2 do 5 dni ……………………………………………………………………… …3

 4. od 6 do 10 dni ……………………………………………………………………….. 4

 5. powyżej 10 dni ………………………………………………………………………. 5

5) „V. Podstawa wszczęcia" - symbol podstawy wszczęcia postępowania lub podjęcia pierwszych czynności:

a) zawiadomienie pokrzywdzonego ………………………………………………........... 1

b) zawiadomienie osoby innej niż pokrzywdzony ………………………………………..7

c) zawiadomienie instytucji państwowej, samorządowej lub społecznej ……………...… 2

d) zawiadomienie organu kontroli ……………………………………………………….. 3

e) ujęcie na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu przez policjanta służby kryminalnej komórki:

- kryminalnej, operacyjno-rozpoznawczej, do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu, mieniu, wolności seksualnej i obyczajności, do walki z przestępczością samochodową, narkotykową, do walki z terrorem kryminalnym ………………………………………………………………….. A

- do walki z przestępczością gospodarczą, podatkową, celną, bankową, komputerową, ubezpieczeniową, przeciwko środowisku, do walki z przestępczością przeciwko własności intelektualnej i przemysłowej, do walki z korupcją, z praniem pieniędzy, z fałszerstwami pieniędzy, przestępstwami przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych ……………………… B

- dochodzeniowo-śledczej, nadzoru nad postępowaniami przygotowawczymi …. C

f) ujęcie na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu przez policjanta służby prewencyjnej komórki:

- prewencji, prewencji kryminalnej, profilaktyki społecznej, współpracy z samorządami, ds. wykroczeń ………………………………………………. D

- wywiadowczej, patrolowej, interwencyjnej lub patrolowo-interwencyjnej albo oddziału prewencji lub samodzielnego pododdziału prewencji Policji ……... E

- ruchu drogowego, kontroli ruchu drogowego, obsługi zdarzeń drogowych, przestępstw w ruchu drogowym ……………………………………………... F

- dzielnicowych ………………………………………………………………..... G

- nieletnich i patologii, izby dziecka …………………………………………..... H

g) ujęcie na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu przez policjanta służby śledczej (CBŚ KGP) …………………………………………………………………. l

h) ujęcie na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu przez policjanta komórki służby kryminalnej lub służby prewencyjnej innej, niż wymienione w lit. e i lit. f albo innej służby policyjnej, niż wymienione w lit. e - g ………………………………… Y

i) inny czyn ujawniony w toku postępowania …………………………………………… 5

j) na podstawie materiałów operacyjnych służby kryminalnej komórki:

- kryminalnej, operacyjno-rozpoznawczej, do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu, mieniu, wolności seksualnej i obyczajności, do walki z przestępczością samochodową, narkotykową, do walki z terrorem kryminalnym …………………………………………………………………… J

- do walki z przestępczością gospodarczą, podatkową, celną, bankową, komputerową, ubezpieczeniową, przeciwko środowisku, do walki z przestępczością przeciwko własności intelektualnej i przemysłowej, do walki z korupcją, z praniem pieniędzy, z fałszerstwami pieniędzy, przestępstwami przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych …………………….. K

- dochodzeniowo-śledczej, nadzoru nad postępowaniami przygotowawczymi …. L

k) na podstawie materiałów operacyjnych służby prewencyjnej komórki:

- prewencji, prewencji kryminalnej, profilaktyki społecznej, współpracy z samorządami, ds. wykroczeń ……………………………………………… M

- wywiadowczej, patrolowej, interwencyjnej lub patrolowo-interwencyjnej albo oddziału prewencji lub samodzielnego pododdziału prewencji Policji ……... N

- ruchu drogowego, kontroli ruchu drogowego, obsługi zdarzeń drogowych, przestępstw w ruchu drogowym …………………………………………….. O

- dzielnicowych ………………………………………………………………...... P

- nieletnich i patologii, izby dziecka …………………………………………...... R

l) na podstawie materiałów operacyjnych komórki służby śledczej (CBŚ KGP) …….…. S

m) na podstawie innych materiałów własnych Policji ……………………………………8

n) na podstawie danych uzyskanych z Internetu ………………………………………… 9

o)w wyniku działań, akcji, operacji policyjnych:

- tylko służby kryminalnej …………………………………………………….... .T

- tylko służby prewencyjnej …………………………………………………….. U

- tylko służby śledczej (CBŚ KGP) ……………………………………………. W

- wspólnych (dwóch i więcej służb policyjnych) …………………….…………. Z
6) „VI. Symbol kwalifikacji prawnej wg katalogu przestępstw" - symbol cyfrowy czynu głównego.

2. Formularz Stp-2

Na formularzu Stp-2 wpisuje się w polu oznaczonym jako:


1) „I. Symbol jednostki Policji, nr RSD" - symbol województwa i jednostki organizacyjnej Policji, która zakończyła postępowanie lub czynności wobec nieletniego oraz numer RSD (dotyczy odpowiednio prokuratury lub sądu rodzinnego);
2) „II. Podstawa rejestracji" - symbol podstawy rejestracji4, gdy:

a) postępowanie wszczęto pierwszy raz:

- bez postępowania sprawdzającego …………………………………………... …1

- po postępowaniu sprawdzającym ……………………………………………. …2

- z zastosowaniem art. 308 k.p.k. lub art. 17 § 2 k.p.k. ………………………….. 3

b) zwrócono akta w trybie nadzoru z prokuratury do uzupełnienia ……………………... 4

c) podjęto lub wznowiono po umorzeniu z wyłączeniem postępowania/dochodzenia umorzonego w trybie rejestrowym …………………………………………………….. 5

d) podjęto po zawieszeniu ………………………………………………………….......... 6

 1. zwrócono akta z sądu poprzez prokuraturę do uzupełnienia po wniesieniu aktu oskarżenia lub wniosku o warunkowe umorzenie albo o rozpoznanie
  w postępowaniu przyspieszonym …………………………………………………….. 7

 2. postępowanie wyłączone ……………………………………………………………... 8

 3. podjęto po zawieszeniu po uprzednim wyłączeniu względem współsprawcy/współsprawców (bez względu na formę popełnienia
  przestępstwa) ……………………………………………………………………......... 9

 4. podjęto na nowo postępowanie/dochodzenie umorzone w trybie rejestrowym
  z powodu niewykrycia sprawcy ……………………………………………………… 0

3) „III. Grupa strat" - symbol wysokości strat, wysokości nielegalnego obrotu, wartości korzyści majątkowych lub uszczuplenia należności publicznoprawnej5: 1. do 250 zł …………………………………………………………………………. 1

 2. 251 - 1.000 zł …………………………………………………………………….. 2

 3. 1.001 - 50.000 zł …………………………………………………………………. 3

 4. 50.001 - 100.000 zł ………………………………………………………………. 4

 5. 100.001 - 500.000 zł ……………………………………………………………... 5

 6. 500.001 - 1.000.000 zł …………………………………………………………… 6

 7. powyżej 1.000.000 zł ……………………………………………………………. 7

 8. strat nie ustalono …………………………………………………………………. 9

 9. strat nie było ………………………………………………………………………0

4) „IV. Rodzaj postępowania" - symbol formy postępowania6: 1. dochodzenie policyjne ……………………………………………………………. 3

 2. dochodzenie umorzone w trybie rejestrowym …………………………………… 1

 3. śledztwo policyjne ………………………………………………………………... 8

 4. śledztwo lub dochodzenie powierzone przez prokuratora w całości lub w określonym zakresie ..……………………………………………………... 4

 5. śledztwo lub dochodzenie - powierzenie dokonania poszczególnych czynności śledztwa ………………………………………………………..……………….... 6

 6. postępowanie przygotowawcze prowadzone przez prokuratora bez udziału Policji …...………………………………………………………………………... 5

 7. postępowanie w sprawie nieletniego …………………………………………….. 7

 8. czynności procesowe przeprowadzone w niezbędnym zakresie w trybie art. 308 lub 17 § 2 k.p.k. (z wyłączeniem postępowania w niezbędnym zakresie umorzonego w trybie rejestrowym) ……………………………………………… 0

 9. czynności procesowe przeprowadzone w niezbędnym zakresie w trybie art. 308 k.p.k. (umorzenie w trybie rejestrowym) ………………………………………… 9

 10. czynności procesowe prowadzone w trybie art. 517b § 3 k.p.k. …….………...…. 2

5) „V. Podstawa wszczęcia" - symbol podstawy wszczęcia postępowania lub podjęcia pierwszych czynności:  1. zawiadomienie pokrzywdzonego …………………………………………………. 1

  2. zawiadomienie osoby innej niż pokrzywdzony  ………………………………….. 7

  3. zawiadomienie instytucji państwowej, samorządowej lub społecznej …………... 2

  4. zawiadomienie organu kontroli …………………………………………………… 3

 1. ujęcie na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu przez policjanta służby kryminalnej komórki:

  • kryminalnej, operacyjno-rozpoznawczej, do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu, mieniu, wolności seksualnej i obyczajności, do walki z przestępczością samochodową, narkotykową, do walki z terrorem kryminalnym …………………………………………………………………. A

  • do walki z przestępczością gospodarczą, podatkową, celną, bankową, komputerową, ubezpieczeniową, przeciwko środowisku, do walki z przestępczością przeciwko własności intelektualnej i przemysłowej, do walki z korupcją, z praniem pieniędzy, z fałszerstwami pieniędzy, przestępstwami przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych ……………………… B

  • dochodzeniowo-śledczej, nadzoru nad postępowaniami przygotowawczymi .. C

f) ujęcie na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu przez policjanta służby prewencyjnej komórki:

 • prewencji, prewencji kryminalnej, profilaktyki społecznej, współpracy z samorządami, ds. wykroczeń ……………………………………………… D

 • wywiadowczej, patrolowej, interwencyjnej lub patrolowo-interwencyjnej albo oddziału prewencji lub samodzielnego pododdziału prewencji Policji ……... E

 • ruchu drogowego, kontroli ruchu drogowego, obsługi zdarzeń drogowych, przestępstw w ruchu drogowym ……………………………………………... F

 • dzielnicowych ………………………………………………………………... G

 • nieletnich i patologii, izby dziecka …………………………………………... H

g) ujęcie na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu przez policjanta służby śledczej (CBŚ KGP) …………………………………………………………………. l

h) ujęcie na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu przez policjanta komórki służby kryminalnej lub służby prewencyjnej innej, niż wymieniona w lit. e i lit. f, albo innej służby policyjnej, niż wymienione w lit. e-g ………………………………… Y

i) inny czyn ujawniony w toku postępowania ……………………………………… 5

j) na podstawie materiałów operacyjnych służby kryminalnej komórki:   • kryminalnej, operacyjno-rozpoznawczej, do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu, mieniu, wolności seksualnej i obyczajności, do walki z przestępczością samochodową, narkotykową, do walki z terrorem kryminalnym …………………………………………………………………. J

   • do walki z przestępczością gospodarczą, podatkową, celną, bankową, komputerową, ubezpieczeniową, przeciwko środowisku, do walki z przestępczością przeciwko własności intelektualnej i przemysłowej, do walki z korupcją, z praniem pieniędzy, z fałszerstwami pieniędzy, przestępstwami przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych …………………….. K

   • dochodzeniowo-śledczej, nadzoru nad postępowaniami przygotowawczymi . L

k) na podstawie materiałów operacyjnych służby prewencyjnej komórki: • prewencji, prewencji kryminalnej, profilaktyki społecznej, współpracy z samorządami, ds. wykroczeń ……………………………………………… M

 • wywiadowczej, patrolowej, interwencyjnej lub patrolowo-interwencyjnej albo oddziału prewencji lub samodzielnego pododdziału prewencji Policji ……... N

 • ruchu drogowego, kontroli ruchu drogowego, obsługi zdarzeń drogowych, przestępstw w ruchu drogowym …………………………………………….. O

 • dzielnicowych ………………………………………………………………... P

 • nieletnich i patologii, izby dziecka …………………………………………... R

I) na podstawie materiałów operacyjnych komórki służby śledczej (CBŚ KGP) …. S

m) na podstawie innych materiałów własnych Policji ………………………………. 8

n) na podstawie danych uzyskanych z Internetu ……………………………………. 9

o) w wyniku działań, akcji, operacji policyjnych: • tylko służby kryminalnej ………………………………………………..…… T

 • tylko służby prewencyjnej ……………………………………………..……...U

 • tylko służby śledczej (CBŚ KGP) …………………………………......……. W

 • wspólnych (dwóch i więcej służb policyjnych) ……………………………….Z

6) „VI. Jednostka prowadząca" - symbol jednostki Policji lub innego organu prowadzącego postępowanie: 1. Komenda Główna Policji ……………………………..……………………..… 1

 2. komenda powiatowa (miejska, rejonowa) Policji …………………..………..... 2

 3. komisariat kolejowy Policji …………………………………………..……...… 3

 4. komisariat wodny lub lotniczy Policji ………………………………..……..…. 5

 5. pozostałe komisariaty Policji …………………………………………..………. 4

 6. komenda wojewódzka (Stołeczna) Policji ……………………………..….…... 7

 7. prokuratura ……………………………….………………………………..…... 8

 8. sąd rodzinny ………………………………….……………………………...… 0

 9. posterunek Policji …………………………….……………………………..…. 6

7) „VII. Pracownik prowadzący" - symbol określający prowadzącego postępowanie:  1. policjant Komendy Głównej Policji …………….…………………………….... 1

  2. policjant ruchu drogowego ………………………….………………………….. 2

  3. policjant komórki dochodzeniowo-śledczej …………….…………………….... 3

  4. policjant komórki dw. z przestępczością gospodarczą ……..………………….. 4

  5. policjant komórki kryminalnej …………………………….………………….... 5

  6. inny policjant …………………………………………….………………….….. 6

  7. prokurator ………………………………………………..……………………... 7

  8. sędzia rodzinny ………………………………………..……………………….. 9

8) „VIII. Czas trwania" - symbol czasu trwania postępowania7:   1. do 5 dni ……………………….……………………………….……………….. 0

   2. do 1 miesiąca …………..…….…………………………………………….….... 1

   3. do 2 miesięcy ………………………………………………………………..…. 2

   4. do 3 miesięcy ………………………………………………………………..…. 3

   5. do 6 miesięcy ………………………………………………………………..…. 6

   6. od 7 do 12 miesięcy ……………………………………………………….….... 7

   7. powyżej 12 miesięcy ………………….……………………………………..…. 8

9) „IX. Wynik postępowania" - symbol wyniku postępowania (dotyczy odpowiednio prokuratora lub sędziego rodzinnego):     1. skierowanie wniosku do prokuratora o zatwierdzenie lub sporządzenie aktu oskarżenia, w tym zatwierdzenie wniosku o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym:

      • bez przeprowadzenia procedury określonej w art. 335 k.p.k. i bez mediacji ……………………………………………………………………... 00

      • po przeprowadzeniu procedury określonej w art. 335 k.p.k. i mediacji ……. 01

      • po przeprowadzeniu procedury określonej w art. 335 k.p.k., bez mediacji ... 02

      • po przeprowadzeniu mediacji, bez procedury określonej w art. 335 k.p.k. ...03

 • skierowanie wniosku o zastosowanie amnestii lub abolicji …………….….. 10

     1. przekazanie postępowania do:

 • sądu rodzinnego lub zakończenie sprawy przez sędziego rodzinnego ……... 32

 • finansowych organów postępowania przygotowawczego ……………..….... 12

 • innych niż wymienione wyżej organów Rzeczypospolitej Polskiej …..….… 14

     • przejęcia ścigania przez organy wymiaru sprawiedliwości innych państw… 41

  1. skierowanie wniosku o zawieszenie lub zatwierdzenie postanowienia o zawieszeniu dochodzenia lub śledztwa ………………………………….….. 15

  2. skierowanie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania:

   • bez przeprowadzenia mediacji (art. 23a k.p.k.) …………………..………… 16

   • po przeprowadzeniu mediacji (art. 23a k.p.k.) ……………..……………… .26

    1. skierowanie wniosku do prokuratora o zatwierdzenie lub sporządzenie postanowienia o umorzeniu postępowania:

     • wobec okoliczności, że podejrzany nie popełnił zarzucanego mu przestępstwa, a jednocześnie nie wykryto sprawcy …........………………… 18

     • z powodu niewykrycia sprawcy ………..…………….…………………….. 19

     • .wobec znikomej społecznej szkodliwości czynu …….…..………………… 20

     • z braku znamion czynu zabronionego ……..……….………………………. 21

     • z braku znamion czynu zabronionego, po wykonaniu czynności w trybie art. 308 lub 17 § 2 k.p.k., bez wydania postanowienia o wszczęciu postępowania ………..………………………….………………………….... 22

     • z powodu niecelowości orzekania ………..……………………………….... 25

     • wobec stwierdzenia, że podejrzany dopuścił się czynu w stanie niepoczytalności …….…………..…………………………………………... 23

     • wobec stwierdzenia, że czyn stanowi wykroczenie ….……………...…... 13

     • z innych przyczyn wyłączających ściganie ……..……....……..…………... 17

10) „X. Symbol kwalifikacji prawnej wg katalogu symboli cyfrowych przestępstw" - symbol cyfrowy czynu głównego;


11) „XI. Wartość zabezpieczenia w zł" - wartość mienia zabezpieczonego w złotych8, uzupełnienie danych dokonywane jest poprzez wpisanie wartości dodatkowo zabezpieczonego mienia;
12) „XII. Liczba czynów w sprawie" - liczbę czynów w sprawie, dla których wypełniono odrębne formularze Stp-3, w tym także na wykryte po podjęciu lub wznowieniu postępowania (w każdym przypadku faktyczną – łączną – liczbę czynów w zakończonym postępowaniu, nawet jeśli dane o wszystkich lub części z nich zostały przekazane przy wcześniejszym zgłoszeniu o zakończeniu postępowania);
13) „XIII. Koszty postępowania w zł" - wydatki faktyczne i ryczałtowe Policji lub innego organu prowadzącego postępowanie w złotych, w przypadku Policji wykazane w formularzu Ms-58/1; uzupełnienie danych dokonywane jest poprzez wpisanie wartości wydatku, która obliczona została po zgłoszeniu o zakończeniu postępowania (np. w fakturze za przechowywanie pojazdu).

 

3. Formularz Stp-3

Na formularzu Stp-3 wpisuje się w polu oznaczonym jako:

1) „l. Symbol jednostki Policji (kończącej postępowanie), nr RSD" - symbol województwa i jednostki lub komórki organizacyjnej Policji, kończącej postępowanie oraz numer RSD (dotyczy odpowiednio prokuratury lub sądu rodzinnego);


2) „II. Data popełnienia przestępstwa" - datę popełnienia przestępstwa, przy czym w przypadku:

 1. przestępstw popełnionych w warunkach określonych w art. 12 k.k. lub art. 6 § 2 k.k.s. (czyn ciągły) wpisuje się datę ostatniego zachowania, gdy czyn zabroniony polega na wielu działaniach, a datę pierwszego zachowania, gdy czyn zabroniony polega na wielu zaniechaniach,

 2. trudności w ustaleniu daty popełnienia czynu wpisuje się datę ujawnienia przestępstwa lub datę spisania protokołu przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie, albo datę wpływu zawiadomienia o przestępstwie do organu Policji lub innego organu uprawnionego do prowadzenia postępowania;

3) „III. Podstawa rejestracji" - symbol podstawy rejestracji9: 1. wszczęcie postępowania pierwszy raz …………………………………………. 1

 2. umorzenie w trybie rejestrowym postępowania lub dochodzenia ……………... 2

 3. ujawnienie dodatkowego przestępstwa lub czynu karalnego w toku prowadzonego postępowania …………………………………………………... 3

 4. postępowanie dotyczące zbrodni wojennych i przeciwko Narodowi Polskiemu ……………………………………………………………………….


  1   2   3   4


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna