Wykaz przepisów określających koszty postępowania sądowego I egzekucyjnegoPobieranie 51,82 Kb.
Data26.03.2018
Rozmiar51,82 Kb.


ZLECENIE POTWIERDZENIA WYSTAWIENIA/REALIZACJI CZEKU*
W OBROCIE DEWIZOWYMZlecenie należy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI. Właściwe pola należy zaznaczyć znakiem „X”

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38 REGON: 016298263; kapitał zakładowy
(kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN.

Oddział

   

w

     

     

     Miejscowość

Dnia (dd-mm-rrrr)

Zlecam/zlecamy* wykonanie:
potwierdzenia wystawienia inkasa z odroczonym terminem rozliczenia

skupu inkasa

Zlecenie stałe realizacji czeków wpływających na adres oddziału prowadzącego wskazany na czeku rachunek bankowy.

wymienionych niżej czeków zgodnie z następującymi instrukcjami:

1. Zleceniodawca:

Imię i nazwisko/nazwa/firma*, adres, telefon

     

     

2. Czeki składane do realizacji:*****

Lp.

nr czeku

Wystawca

(wypełnić w przypadku zlecenia

potwierdzenia wystawienia czeku)


Waluta

Kwota

Tytuł płatności

  

     

     

   

     

     

  

     

     

   

     

     

  

     

     

   

     

     

  

     

     

   

     

     

  

     

     

   

     

     

3. Rozliczenie prowizji i opłat oraz kosztów banków trzecich:

1) prowizje i opłaty

2) koszty banków trzecich pozostające do rozliczenia


    (w tym z tytułu zwrotu czeku bez opłacenia)

3) kwota zabezpieczenia kosztów banków trzecich**

4) zwrot kwoty zabezpieczenia kosztów banków trzecich**


nr rachunku Zleceniodawcy do rozliczenia:
wypłata gotówkowa

w PLN

w walucie wymienialnej

     
4. Rozliczenie zobowiązań publicznoprawnych:***

zaliczka na podatek dochodowy
lub składka ZUS:

potrącenie z kwoty pokrycia za czek

nr rachunku Zleceniodawcy do rozliczenia:
wypłata gotówkowa

w PLN

w walucie wymienialnej

     
5. Rozliczenie pokrycia za czek:

1) środki z tytułu pokrycia za czek

2) środki z tytułu zwrotu czeku bez opłacenia****nr rachunku Zleceniodawcy do rozliczenia:
wypłata gotówkowa

w PLN

w walucie wymienialnej

     
6. Dodatkowe informacje związane ze zleceniem potwierdzenia wystawienia czeku w obrocie dewizowym

Na czas oczekiwania na potwierdzenie wystawienia czeku, czek:

zdeponowano w oddziale

nie zdeponowano w oddziale

Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty prowizji i opłat należnych PKO BP SA. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty kosztów banków trzecich (tj. banku zagranicznego, instytucji kredytowej albo banku krajowego innego niż PKO BP SA), uczestniczących w rozliczeniu operacji. Zleceniodawca indosując czek odpowiada za jego zapłatę, a także gwarantuje że posiada tytuł prawny do czeku.

Zleceniodawca wyraża zgodę na obciążenie lub uznanie przez PKO BP SA rachunków wymienionych w pkt 3 ppkt 1 i 2 oraz w pkt 5 kwotami prowizji i opłat należnych PKO BP SA lub podlegających zwrotowi do Klienta oraz kwotami zwróconego czeku i ewentualnych kosztów pobranych przez banki trzecie. W przypadku braku wolnych środków na rachunku pobranie środków o których mowa w zdaniu poprzedzającym może spowodować powstanie niedopuszczalnego salda debetowego. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty należnych PKO BP SA kwot w przypadku niemożności wykonania praw PKO BP SA przez obciążenie rachunku.

Zleceniodawca wyraża zgodę na zapisanie przez PKO BP SA otrzymanych środków z tytułu pokrycia za czek przyjęty do inkasa z odroczonym terminem rozliczenia na nieoprocentowanym rachunku bankowym na okres 8 tygodni od daty otrzymania środków a także na zwrot tych środków przez PKO BP SA na wezwanie banku trzeciego.

Zleceniodawca oświadcza, że akceptuje warunki wykonania zlecenia przez PKO BP SA podane w dalszej treści formularza i zobowiązuje się do ich przestrzegania.Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych, które go dotyczą, a w szczególności danych osobowych, przez PKO BP SA oraz przez jego podwykonawców w związku
z realizacją niniejszego zlecenia.

Warunki ogólne wykonania zlecenia przez PKO BP SA

 1. Na podstawie zlecenia PKO BP SA:

  1. wystąpi do banku trzeciego o potwierdzenie wystawienia czeku, albo

  2. przekaże czeki do banku trzeciego do opłacenia,

        bez gwarancji uzyskania odpowiedzi na wystąpienie, albo że czeki zostaną opłacone przez bank wskazany jako płatnik.

 1. Za czynności związane z realizacją zlecenia PKO BP SA pobiera prowizje i opłaty zgodnie z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO BP SA. Pobrane prowizje
  i opłaty nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem pkt 8.

 2. Do rozliczeń z tytułu realizacji zlecenia, stosowane są kursy walut ogłaszane w Tabeli kursów PKO BP SA.. Kursy walut Banku mogą ulec zmianie w ciągu dnia roboczego i podawane są do wiadomości w aktualnej Tabeli kursów walut PKO BP SA, dostępnej w oddziałach Banku oraz na stronie internetowej Banku www.pkobp.pl.

 3. W przypadku o którym mowa w pkt. 3 Bank stosuje:

  1. dla rozliczenia bezgotówkowego – odpowiednio kurs kupna albo sprzedaży dla dewiz,

  1. dla rozliczenia gotówkowego – odpowiednio kurs kupna albo sprzedaży dla pieniędzy,

  2. dla rozliczenia prowizji Bank stosuje kurs średni NBP publikowany w Tabeli kursów walut PKO BP SA.

  3. w przypadku, gdy czek jest świadczeniem emerytalno rentowym, do wyliczenia przychodu do opodatkowania, zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne Bank stosuje kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

 1. Warunkiem realizacji zlecenia przez PKO BP SA jest:

 1. posiadanie przez Zleceniodawcę na wskazanym w zleceniu rachunku bankowym środków umożliwiających dokonanie rozliczenia z tytułu realizacji zlecenia, albo

 2. wpłata środków umożliwiających dokonanie rozliczenia z tytułu realizacji zlecenia w kasie oddziału PKO BP SA z zastrzeżeniem, że wpłat gotówkowych mogą dokonywać jedynie osoby fizyczne niewykonujące działalności gospodarczej,

 3. czytelne i prawidłowe wypełnienie zlecenia, lub podanie wymaganych informacji w sposób umożliwiający realizację zlecenia, w zależności od formy jego złożenia,

 4. udzielenie PKO BP SA wyjaśnień umożliwiających stwierdzenie zgodności zlecenia z obowiązującymi przepisami prawa,

 5. zaakceptowanie niniejszych warunków, na jakich PKO BP SA realizuje zlecenie.

 6. wskazanie na czeku wpływającym do oddziału drogą pocztową prawidłowego numeru rachunku bankowego klienta w formacie IBAN lub NRB, w przypadku złożenia przez klienta zlecenia stałego skupu takich czeków.

 1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zlecenia PKO BP SA ponosi odpowiedzialność w granicach rzeczywistej, udokumentowanej szkody

 2. PKO BP SA nie odpowiada za skutki zwrotu czeku bez opłacenia, jeżeli zwrot nie nastąpił z przyczyn leżących po stronie PKO BP SA.

 3. Jeżeli zwrot czeku bez opłacenia nastąpi z przyczyn leżących po stronie PKO BP SA prowizje i opłaty, o których mowa w pkt 2 są zwracane Zleceniodawcy.

 4. PKO BP SA, niezwłocznie po otrzymaniu obciążenia z tytułu zwrotu czeku bez opłacenia, obciąża Zleceniodawcę kwotą kosztów pobraną przez banki trzecie uczestniczące
  w rozliczeniu operacji oraz, w przypadku zlecenia skupu czeku, dodatkowo kwotą pokrycia za czek, wypłaconą Zleceniodawcy w chwili realizacji zlecenia.

 5. Rozliczenie w formie bezgotówkowej z tytułu zwrotu czeku bez opłacenia odbywa się bez konieczności zawiadamiania Zleceniodawcy o tym fakcie.

        Warunki szczegółowe dotyczące wykonania zlecenia inkasa/inkasa z odroczonym terminem rozliczenia czeków w obrocie dewizowym przez PKO BP SA.

 1. Przyjęta od Zleceniodawcy kwota na zabezpieczenie kosztów banków trzecich z tytułu zwrotu czeku bez opłacenia stanowi pokrycie całości lub części tych kosztów i podlega rozliczeniu ze Zleceniodawcą.

 2. W przypadku opłacenia czeku PKO BP SA otrzymuje od płatnika środki z tytułu pokrycia za czek w kwocie równej wartości czeku pomniejszonej o koszty pobrane przez banki trzecie, uczestniczące w rozliczeniu operacji.

 3. PKO BP SA wypłaca Zleceniodawcy kwotę otrzymanych środków z tytułu pokrycia za czek oraz zwraca przyjętą kwotę zabezpieczenia kosztów banków trzecich niezwłocznie po:

  1. opłaceniu czeku przez płatnika – w przypadku inkasa, oraz

  2. upływie 8 tygodni od daty otrzymania środków – w przypadku inkasa z odroczonym terminem rozliczenia.

 1. Zwyczajowo termin wykonania przez banki trzecie czynności związanych z realizacją zlecenia wynosi od 3 do 12 tygodni.

 2. PKO BP SA pobiera prowizje i opłaty za wykonanie zlecenia czynności dodatkowych złożonego przed upływem 12 tygodni od dnia złożenia zlecenia zgodnie z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO BP SA.

 3. Do operacji inkasa czeków w obrocie dewizowym stosuje się normy wymienione w publikacji nr 522 Międzynarodowej Izby Handlowej „Jednolite reguły inkasa” w wersji z dnia 1 stycznia 1996 r. (ICC Uniform Rules for Collection, Publication no 522).

Warunki szczegółowe dotyczące wykonania zlecenia potwierdzenia wystawienia czeku przez PKO BP SA.

 1. PKO BP SA wyśle do banku trzeciego, będącego wystawcą czeku, zapytanie o wystawienie prezentowanego przez Zleceniodawcę czeku.

 2. Czas oczekiwania na odpowiedź na zapytanie, o którym mowa w pkt 17 wynosi zwyczajowo 14 dni.

 3. PKO BP SA zawiadamia Zleceniodawcę w uzgodnionej formie o wyniku wykonania zlecenia, z zastrzeżeniem pkt 20.

 4. PKO BP SA dokona rozliczenia skupu czeku niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia wystawienia czeku, pod warunkiem że Zleceniodawca:

  1. na czas oczekiwania na odpowiedź wystawcy pozostawił indosowany czek w oddziale,

  2. zadysponował bezgotówkową formę rozliczenia skupu czeku.

        Rozliczenie w formie bezgotówkowej z tytułu skupu czeku odbywa się bez konieczności zawiadamiania Zleceniodawcy o wyniku wykonania zlecenia potwierdzenia wystawienia czeku.

 1. Skup czeku, o którym mowa w pkt 20 zostanie rozliczony z zastosowaniem bieżących kursów z aktualnej tabeli kursów PKO BP SA, obowiązującej w dniu dokonania rozliczenia operacji skupu czeku, do którego PKO BP SA otrzymał potwierdzenie wystawienia.

 2. Ustala się, że PKO BP SA wykonał zlecenie, jeżeli w przypadku nieotrzymania odpowiedzi na wysłane zapytanie, zawiadomił Zleceniodawcę o braku odpowiedzi, po upływie terminu, o którym mowa w pkt 18.

 3. PKO BP SA nie ponosi odpowiedzialności za brak odpowiedzi na zapytania, o których mowa w pkt 17.
Podpis/podpisy* Zleceniodawcy/stempel firmowy:

Dokument stwierdzający tożsamość:


Rodzaj

     

1)
Seria

   

Numer

     


Rodzaj

     

2)
Seria

   

Numer

     
WYPEŁNIA ODDZIAŁ PKO BP SA PRZYJMUJĄCY ZLECENIE DO REALIZACJI

Referencje operacji:

     

Pobrano od Zleceniodawcy:

1) prowizję w kwocie:

     

   

2) opłaty:

pocztową w kwocie:

     

   


SWIFT w kwocie:

     

   

3) kwotę zabezpieczenia kosztów banków trzecich w kwocie:

     

   

4)

     
Tożsamość sprawdzono – podpisy zgodne.

Zaakceptowano do realizacji.

Podpis i pieczątka funkcyjna osoby przyjmującej

Podpis i pieczątka funkcyjna osoby akceptującej
* niepotrzebne skreślić

strona /
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna