Wykaz prac legislacyjnych Ministra Sprawiedliwości B. Pozostałe projekty rozporządzeń Ministra SprawiedliwościPobieranie 1,36 Mb.
Strona9/14
Data03.06.2018
Rozmiar1,36 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

239

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie pobierania przez notariuszy opłat sądowych od wniosków o wpis w księdze wieczystej i ich przekazywania sądom oraz prowadzenia ewidencji pobranych opłat sądowych.

Konieczność zmiany § 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 2015 r. w sprawie pobierania przez notariuszy opłat sądowych od wniosków o wpis w księdze wieczystej i ich przekazywania sądom oraz prowadzenia ewidencji pobranych opłat sądowych (Dz. U. poz. 1645) wynika ze zmiany ustawą z dnia …… o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, ustawy o administracji podatkowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. ) terminu wejścia w życie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 218).

Z uwagi na to, że przytoczone wyżej rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 7 § 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164, z późn. zm.) w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 218), konieczne jest aby weszło ono w życie z dniem wejścia w życie tej ustawy.Departament Legislacyjny, Wydział Prawa Rejestrów,

ref. sędzia Edyta Bryzgalska – główny specjalistaWejście w życie z dniem ogłoszenia.240

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych


Konieczność zmiany § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2015 r. w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych (Dz. U. poz. 1776) wynika ze zmiany ustawą z dnia ……… o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, ustawy o administracji podatkowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. ) terminu wejścia w życie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 218).

Z uwagi na to, że przytoczone wyżej rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 1311 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 218), konieczne jest aby weszło ono w życie z dniem wejścia w życie tej ustawy.Departament Legislacyjny, Wydział Prawa Rejestrów,

ref. sędzia Edyta Bryzgalska – główny specjalistaWejście w życie z dniem ogłoszenia

241

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym

Konieczność zmiany § 136 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym wynika ze zmiany ustawą z dnia ……… o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, ustawy o administracji podatkowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. ) terminu wejścia w życie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 218).

Z uwagi na to, że przytoczone wyżej rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 251 ust. 2 ustawy o księgach wieczystych i hipotece w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 218), konieczne jest aby weszło ono w życie z dniem wejścia w życie tej ustawy.Departament Legislacyjny, Wydział Prawa Rejestrów,

ref. sędzia Edyta Bryzgalska – główny specjalistaWejście w życie z dniem ogłoszenia

242

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnej funkcjonalności oraz warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania systemu teleinformatycznego, w którym Krajowa Rada Notarialna prowadzi listę notariuszy oraz zastępców notarialnych

Konieczność zmiany § 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności oraz warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania systemu teleinformatycznego, w którym Krajowa Rada Notarialna prowadzi listę notariuszy oraz zastępców notarialnych (Dz. U. poz. 2132) wynika ze zmiany ustawą z dnia ……… o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, ustawy o administracji podatkowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. ) terminu wejścia w życie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 218).

Z uwagi na to, że przytoczone wyżej rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 41a § 4 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164, z późn. zm.) w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 218), konieczne jest aby weszło ono w życie z dniem wejścia w życie tej ustawy.
Departament Legislacyjny, Wydział Prawa Rejestrów,

ref. sędzia Edyta Bryzgalska – główny specjalistaWejście w życie z dniem ogłoszenia.243

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postepowaniu cywilnym.

Konieczność zmiany § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. poz. 269) podyktowana jest planowaną zmianą terminu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym.

Z uwagi na to, że zmiany objęte rozporządzeniem z dnia 15 lutego 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym są konsekwencją rozwiązań wprowadzanych rozporządzeniem w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym, pożądane jest, aby oba akty prawne weszły w życie w tym samym dniu, a zatem 8 września 2016 r. Uzasadnia to zmianę § 2 rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym.Departament Legislacyjny, Wydział Prawa Rejestrów,

ref. sędzia Edyta BryzgalskaWejście w życie z dniem ogłoszenia

244

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych

Zmiana rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. poz. 2316) jest podyktowana zmianą terminu wejścia w życie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. – o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 218), wprowadzającej możliwość składania wniosków o wpis w postępowaniu wieczystoksięgowym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym, które zostało wydane w wykonaniu delegacji zawartej powyższej ustawie.

Rozwiązania zawarte w § 405, 406 ust. 1 oraz pkt 1 w § 408 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych są konsekwencją zmian wprowadzonych w/w ustawą oraz rozporządzeniem. Pożądane jest zatem, aby rozwiązania znajdujące się w różnych aktach prawnych, a pozostające ze sobą w związku weszły w życie w tym samym dniu. Z uwagi na to, że ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. ma wejść w życie w dniu 8 września 2016 r. i tego też dnia ma wejść w życie rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym, konieczna jest zmiana § 405, 406 ust. 1 oraz pkt 1 w § 408 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych uwzględniająca tę datę.
Departament Legislacyjny, Wydział Prawa Rejestrów,

ref. sędzia Edyta BryzgalskaWejście w życie z dniem ogłoszenia

245

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym

Konieczność zmiany § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. poz. 1025) jest skutkiem uchwalenia ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 178).

Z uwagi na to, że na mocy art. 29 powołanej ustawy zniesiono prokuratury apelacyjne i utworzono prokuratury regionalne niezbędne jest dostosowanie terminologii zawartej w rozporządzeniu do zmienionej struktury organizacyjnej prokuratury. Z tej przyczyny w § 2 ust. 3 rozporządzenia zwrot: „przy prokuraturach apelacyjnych” należy zastąpić zwrotem: „przy prokuraturach regionalnych”.
Departament Legislacyjny, Wydział Prawa Rejestrów,

ref. Sędzia Aneta Komenda – naczelnik WydziałuWejście w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.246

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów.

Podstawa prawna – art. 155 § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.)

Obecnie kwestię wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów (Dz. U. poz. 412), zgodnie z którym wynagrodzenie zasadnicze asystentów sędziów może być ustalane w przedziale od 2.675 złotych do 3.824 złotych. W sądach powszechnych już w połowie 2015 roku wynagrodzenia zasadnicze ok. 250 asystentów sędziów zostały ustalone w maksymalnej wysokości wynikającej z wyżej wskazanego rozporządzenia. Równocześnie w ustawie budżetowej na 2016 rok zostały zabezpieczone środki na zwiększenie wydatków w grupie asystentów sędziów, w wyniku czego przeciętny nominalny wzrost miesięcznego wynagrodzenia w przeliczeniu na 1 etat dla asystentów sędziów szacowany jest na 350 zł. Dla umożliwienia podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych asystentów sędziów, w tym również w wypadku zatrudnienia na stanowisku starszego asystenta sędziego, konieczne jest ustalenie wyższego przedziału kwotowego, w ramach którego wynagrodzenia te będą ustalane.
Katarzyna Mizera  główny specjalista – sędzia Departament Legislacyjny

Marzec 2016 r.

247

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej


Podstawa prawna wydania rozporządzenia – art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1415, z późn. zm.).

Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany do obowiązującego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. z 2013 r. poz. 278) przewidujące podwyższenie stałego dodatku za stopień o 175 zł miesięcznie dla każdego ze stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej. Potrzeba wprowadzenia zmian wynika z zabezpieczenia w ustawie budżetowej na 2016 rok dodatkowych środków na podwyżki uposażeń funkcjonariuszy Służby Więziennej od dnia 1 stycznia 2016 r. oraz prowadzenia prac nad rozporządzeniem Rady Ministrów przewidującym podwyższenie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej podstawę przeciętnego uposażenia funkcjonariuszy Służby Więziennej – z 2,87 na 3,01, wydawanym na podstawie art. 56 ust. 4 ustawy o Służbie Więziennej.
Departament Legislacyjny, Katarzyna Świątek, specjalista


I-II kwartał 2016 r.


248

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego

Podstawa prawna – art. 57 § 10 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.).

Obecnie kwestię zakresu i sposobu przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego oraz kwalifikacji wymaganych od lekarzy i psychologów uprawnionych do przeprowadzania tych badań i wydawania zaświadczeń o zdolności do pełnienia obowiązków sędziego reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego (Dz. U. poz. 1293). Projektuje się zmiany § 2 pkt 2 oraz § 7 i 8, które mają na celu dostosowanie ich treści do analogicznego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu asesora sądowego (Dz. U. poz. 171).
Grażyna Leoncewicz  Główny specjalista ds. legislacji  Departament Legislacyjny

Lipiec 2016 r.

249

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej


Podstawa prawna wydania rozporządzenia – art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1415, z późn. zm.).

Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany do obowiązującego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1305) polegające na dostosowaniu grup zaszeregowań oraz odpowiadających im mnożników przeciętnego uposażenia, stanowiących uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Powyższe wynika m.in. ze zmian mających na celu:

1) podwyższenie wysokości dodatku za stopień posiadany przez funkcjonariusza Służby Więziennej o 175 zł – rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 58 ust. 3 ustawy o Służbie Więziennej,

2) podwyższeniu wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej z 2,87 do 3,01 – rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 56 ust. 4 ustawy o Służbie Więziennej

– stosowanych od dnia 1 stycznia 2016 r.Katarzyna Świątek, specjalista –Departament Legislacyjny


I-II kwartał 2016 r.


250

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

Podstawa prawna: art. 41 § 1 ustawy
z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo
o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.).

Niezbędna jest nowelizacja rozporządzenia – Regulamin urzędowania sądów powszechnych w zakresie:

1) dostosowania przepisów rozporządzenia do zmian w procedurze karnej wprowadzanych ustawą z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, która wejdzie w życie z dniem 15 kwietnia 2016 r.;

2) doprecyzowania przepisów rozporządzenia regulujących zasady przydziału spraw w celu usunięcia wątpliwości związanych ze stosowaniem tych przepisów, sygnalizowanych przez prezesów sądów.Michał Antoniak, główny specjalista ds. legislacji – Departament Legislacyjny, Wydział Prawa Ustroju Sądów, Prokuratury
i Służby Więziennej.

15 kwietnia 2016 r.

251

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu

Podstawa prawna wydania rozporządzenia art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze
(Dz. U. z 2015 r. poz. 615, z późn. zm.)

Projektowane rozporządzenie określa szczegółowe zasady ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, sposób określania tych kosztów oraz wydatków stanowiących podstawę ich ustalania oraz maksymalną wysokość opłat za udzieloną pomoc. Przyjęto jednak odmienny od obecnie obowiązującego mechanizm ustalania opłat za czynności adwokata ustanowionego z urzędu w postępowaniach przed organami wymiaru sprawiedliwości.
Joanna Hablewska, główny specjalista ds. legislacji -Departament Legislacyjny, Wydział Prawa Zawodów Prawniczych.


II/III kwartał 2016 r.252

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego
z urzędu

Podstawa prawna wydania rozporządzenia art. 223 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 233)

Projektowane rozporządzenie określa szczegółowe zasady ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu, sposób określania tych kosztów oraz wydatków stanowiących podstawę ich ustalania oraz maksymalną wysokość opłat za udzieloną pomoc. Przyjęto jednak odmienny od obecnie obowiązującego mechanizm ustalania opłat za czynności radcy prawnego ustanowionego z urzędu w postępowaniach przed organami wymiaru sprawiedliwości.
Joanna Hablewska, główny specjalista ds. legislacji -Departament Legislacyjny, Wydział Prawa Zawodów Prawniczych.


II/III kwartał 2016 r.253

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie

Podstawa prawna wydania rozporządzenia art. 16 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze
(Dz. U. z 2015 r. poz. 615, z późn. zm.)

W projektowanym rozporządzeniu,


w odniesieniu do spraw:

1) o opróżnienie lokalu mieszkalnego,

2) ze skargi na czynności komornika,

3) o nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku pracy, a także o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego,

proponuje się powrót do wysokości stawek minimalnych obowiązujących od dnia
1 sierpnia 2015 r. Z kolei w pozostałych kategoriach projekt wprowadza zmiany w zakresie tych stawek, które rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie zostały nadmiernie podwyższone. W odniesieniu do tych spraw skala podwyżek została ograniczona do 100%, zaś w przypadku postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym do 200%.


Joanna Hablewska, główny specjalista ds. legislacji - Departament Legislacyjny, Wydział Prawa Zawodów Prawniczych.


II/III kwartał 2016 r.254

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych

Podstawa prawna wydania rozporządzenia art. 225 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 233)

W projektowanym rozporządzeniu,


w odniesieniu do spraw:

1) o opróżnienie lokalu mieszkalnego,

2) ze skargi na czynności komornika,

3) o nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku pracy, a także o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego,

proponuje się powrót do wysokości stawek minimalnych obowiązujących od dnia
1 sierpnia 2015 r. Z kolei w pozostałych kategoriach projekt wprowadza zmiany w zakresie tych stawek, które rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych zostały nadmiernie podwyższone. W odniesieniu do tych spraw skala podwyżek została ograniczona do 100%, zaś w przypadku postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym do 200%.


Joanna Hablewska, główny specjalista ds. legislacji - Departament Legislacyjny, Wydział Prawa Zawodów Prawniczych.


II/III kwartał 2016 r.255

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego.

Podstawa prawna wydania rozporządzenia art. 75e ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna