Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych



Pobieranie 0,77 Mb.
Strona1/2
Data20.02.2019
Rozmiar0,77 Mb.
RodzajReferat
  1   2

Warszawa, 20.01.2015

Autoreferat

 1. Imię i nazwisko: Małgorzata Gietka-Czernel

 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe:

 • dyplom lekarza medycyny uzyskany w Akademii Medycznej w Warszawie 1982 r,

 • dyplom specjalisty I stopnia z chorób wewnętrznych, egzamin z wynikiem bardzo dobrym, 1986 r,

 • dyplom specjalisty II stopnia z chorób wewnętrznych, egzamin z wyróżnieniem, 1992 r,

 • dyplom specjalisty w dziedzinie endokrynologii, egzamin z wyróżnieniem, 1994 r,

 • dyplom specjalisty w dziedzinie medycyny nuklearnej, 2005 r,

 • stopień doktora nauk medycznych za rozprawę pt.: „ Optymalizacja metod leczenia nadczynności tarczycy 131 I” , 1989 r. Praca doktorska została opublikowana w zeszycie nr 1 Endokrynologii Polskiej z 1991 r. pt. „Optymalizacja leczenia nadczynności tarczycy 131-I. Czy wyniki leczenia zależą od wielkości dawki radiojodu?” i weszła do cyklu prac nagrodzonych Zespołową Nagrodą Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1992 r. (nagroda za cykl prac na temat „Badania nad optymalizacją metod leczenia I-131 nadczynności tarczycy”).

 1. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych

Po ukończeniu studiów do 1985 r pracowałam w Oddziale Kardiologii MSWiA w Warszawie. W tym czasie wykonałam pracę badawczą pt. „ Porównanie wpływu leczenia odciążającego i naparstnicy na kurczliwość lewej komory u chorych z tętniakiem pozawałowym serca w teście oziębieniowym przy użyciu fonokardiografii” , która była prezentowana ustnie na Ogólnopolskim Zjeździe Kardiologicznym.

Od 1985 r jestem zatrudniona w Klinice Endokrynologii CMKP początkowo jako asystent naukowo-dydaktyczny, adiunkt, a obecnie starszy wykładowca .W tej placówce realizowałam kolejne szczeble rozwoju zawodowego i uzyskałam stopień doktora nauk medycznych.

Od 1985 r pracuję jednocześnie w Szpitalu Bielańskim, gdzie początkowo prowadziłam chorych w I Oddziale Chorób Wewnętrznych a następnie w Pododdziale Diagnostyki Endokrynologicznej. W ramach zatrudnienia w Szpitalu Bielańskim przez 20 lat zajmowałam się również pacjentami w przyszpitalnej Poradni Endokrynologicznej. W latach 1986-2008 organizowałam a następnie samodzielnie prowadziłam pracownię ultrasonografii, w której wykonywałam wszystkie badania ultrasonograficzne tarczycy i przytarczyc oraz uczestniczyłam w przeprowadzaniu biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej tych narządów dla potrzeb Szpitala Bielańskiego i Poradni Endokrynologicznej. W latach 2008-2014 pełniłam funkcję zastępcy ordynatora Pododdziału Diagnostyki Endokrynologicznej Szpitala Bielańskiego. Obecnie zajmuję się organizacją przyszpitalnej Poradni Endokrynologicznej dla kobiet ciężarnych.

Głównym przedmiotem moich zainteresowań naukowych, dydaktycznych i klinicznych jest tyreologia. Należę do kilku towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Europejskiego Towarzystwa Endokrynologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego, w którym od 2010 r do chwili obecnej jestem wybieralnym członkiem zarządu Oddziału Warszawskiego.



 1. Osiągnięcia wynikające z art.16 ust.2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.):

 1. Tytuł osiągnięcia naukowego: cykl 5 prac dotyczących postępowania w chorobach tarczycy u kobiet ciężarnych (łączny IF 5,467 MNiSW 74)

 2. Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego:

 • Małgorzata Gietka - Czernel, Marzena Dębska, Piotr Kretowicz, Helena Jastrzębska, Wojciech Zgliczyński: Increased size and vascularisation, plus decreased echogenicity, of foetal thyroid in two-dimensional ultrasonography caused by maternal Graves' disease. Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology 2014; 65; 1; 64-68 IF 1.208 MNiSW 15
  Mój wkład w powstanie tej pracy wynosił 65%: opracowanie koncepcji, prowadzenie chorych od strony endokrynologicznej, interpretacja badań laboratoryjnych i ultrasonograficznych, napisanie manuskryptu.

 • Małgorzata Gietka - Czernel, Marzena Dębska, Piotr Kretowicz, Wojciech Zgliczyński, Mariusz Ołtarzewski: Hyperthyroidism during pregnancy - the role of measuring maternal TSH receptor antibodies and foetal ultrasound monitoring. Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology 2014; 65; 4; 259-268 IF 1.208 MNiSW 15
  Mój wkład w powstanie tej pracy wynosił 65%: opracowanie koncepcji, prowadzenie wszystkich chorych od strony endokrynologicznej, wykonanie części badań ultrasonograficznych, interpretacja badań laboratoryjnych i ultrasonograficznych, napisanie manuskryptu.

 • Małgorzata Gietka - Czernel, Marzena Dębska, Elżbieta Stachlewska - Nasfeter, Wojciech Zgliczyński: Thyroid cancer diagnosed and treated surgically during pregnancy - a case report. Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology 2013; 64; 2; 158-163 IF 1.208 MNiSW 15
  Mój wkład w powstanie tej pracy wynosił 65% : prowadzenie chorej od strony endokrynologicznej, wykonanie badań ultrasonograficznych, opracowanie koncepcji pracy, napisanie manuskryptu.

 • Małgorzata Gietka - Czernel, Marzena Dębska, Janusz Kretowicz, Romuald Dębski, Wojciech Zgliczyński: Fetal thyroid in two-dimensional ultrasonography: nomograms according to gestational age and biparietal diameter.European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology 2012; 162; 2; 131-138 IF 1.843 MNiSW 20
  Mój wkład w powstanie tej pracy wynosił 65%: opracowanie koncepcji, metodyki badań ultrasonograficznych tarczycy płodu, wykonanie części badań statystycznych, napisanie manuskryptu.

 • Małgorzata Gietka - Czernel, Marzena Dębska, Piotr Kretowicz, Helena Jastrzębska, Agnieszka Kondracka, Hanna Snochowska, Mariusz Ołtarzewski: Iodine status of pregnant women from central Poland ten years after introduction of iodine prophylaxis programme.  Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology 2010; 61; 6; 646-651; IF 0 MNiSW 9
  Mój wkład w powstanie tej pracy oceniam na 65%: opracowanie koncepcji, wykonanie części badań ultrasonograficznych, prowadzenie części chorych od strony endokrynologicznej, napisanie manuskryptu.

 1. Omówienie celu naukowego ww. pracy/prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania

Celem podjętych prac była optymalizacja metod rozpoznawania i leczenia chorób tarczycy u kobiet ciężarnych z uwzględnieniem aspektu matczynego i dziecięcego.

Badania ostatnich lat wykazały, że matczyne hormony tarczycy mają istotny wpływ na rozwój płodu, zwłaszcza jego centralnego układu nerwowego (1,2,3,4,5). W warunkach fizjologicznych prawidłową czynność hormonalną tarczycy warunkuje właściwa podaż jodu, która u kobiety ciężarnej powinna być zwiększona o ok. 50% i wynosić 250±50 µg/ dobę. Większe zapotrzebowanie na jod wynika ze zwiększonej syntezy hormonów tarczycy w okresie ciąży, przechodzenia jodu do jednostki płodowo-łożyskowej i zwiększonej diurezy tego pierwiastka. Przez cały okres ciąży niewielkie ilości matczynych hormonów tarczycy, głównie tyroksyny (T4), przechodzą przez łożysko i są szczególnie ważne dla płodu w pierwszym trymestrze- okresie organogenezy. Od 12-14 tygodnia rozpoczyna się płodowa produkcja hormonów tarczycowych, która staje się w pełni efektywna w drugiej połowie ciąży. Hormony tarczycy, których źródłem jest początkowo wyłącznie organizm matki, a później również tarczyca płodu, wpływają na procesy proliferacji, migracji i organizacji neuronów, mające szczytowe nasilenie w 2-5 miesiącu ciąży oraz na mielinizację tkanki nerwowej trwającą od 5 miesiąca ciąży aż do 2-3 roku życia dziecka. Niedobór jodu u ciężarnej powoduje niedostateczną hormonogenezę u matki i dziecka, co w skrajnych sytuacjach prowadzi do kretynizmu endemicznego. W wielu krajach europejskich występuje łagodny i umiarkowany niedobór jodu, czego następstwem jest gorszy rozwój psychomotoryczny i umysłowy dzieci obserwowany w pierwszych latach życia oraz częste występowanie (do 70%) zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD- attention deficit and hyperactivity disorder) w wieku szkolnym (6). Opublikowane w 2013 roku badanie brytyjskie Avon Longitudinal Study of Parents and Children potwierdziło ścisłą zależność pomiędzy podażą jodu w I trymestrze ciąży a rozwojem intelektualnym dzieci ocenianym w 8-9 roku życia: werbalny IQ, zdolność czytania ze zrozumieniem pogarszały się wraz ze zmniejszaniem się matczynej jodurii w przedziale ≥150; 150-50 i <50 µg jodu/g kreatyniny (7). Do 1997 roku Polska była krajem umiarkowanego i łagodnego niedoboru jodu. Program profilaktyki jodowej przywrócony w naszym kraju w 1997 r zakładał oprócz obowiązkowego jodowania soli kuchennej w ilości 30±10 mg jodku potasu/1 kg soli i odżywek dla niemowląt w ilości 10 µg jodku potasu/100 ml, nieobligatoryjne ale mocno rekomendowane suplementowanie kobiet ciężarnych i karmiących o dodatkowe 100-150 µg jodu w postaci tabletek. W latach 2007-2008 podjęłam wraz ze współpracownikami prospektywne badanie oceniające podaż jodu u kobiet ciężarnych, które zostało zwieńczone publikacją pt. “ Iodine status of pregnant women from central Poland ten years after introduction of iodine prophylaxis programme” (autorzy: Małgorzata Gietka-Czernel, Marzena Dębska, Piotr Kretowicz, Helena Jastrzębska, Agnieszka Kondracka, Hana Snochowska, Mariusz Ołtarzewski. Endokrynologia Polska 2010;61: 646-651). Była to pierwsza w Polsce publikacja oceniająca efekty obowiązującej profilaktyki jodowej u ciężarnych. Na materiale 100 kobiet ciężarnych stwierdziliśmy, że podaż jodu w tej grupie jest niedostateczna: jedynie 58% badanych utrzymywało dietę bogatą w nośniki jodu, a zaledwie 35% otrzymywało suplementy jodowe. Spowodowało to niedobór jodu wyrażający się nieprawidłową jodurią- mediana wydalania jodu w moczu wynosiła 112,6 μg/l (zakres prawidłowy 150-250 μg/l) i jedynie u 28% badanych była zgodna z rekomendacjami WHO i wynosiła ≥ 150 μg/l. Stwierdziliśmy, że mediana jodurii była znamiennie wyższa w grupie przyjmującej suplementy jodowe niż w grupie nie otrzymującej takich suplementów: 146 μg/l vs. 97,3 μg/l, p < 0,001, ale nawet w suplementowanej grupie była poniżej normy. Niedobór jodu w badanej grupie kobiet ciężarnych skutkował dość dużym odsetkiem występowania wola- 28% i cechami biochemicznymi nadmiernej stymulacji tarczycy: stężenie TSH, fT3 i stosunek molarny fT3/fT4 wzrastały znamiennie w miarę rozwoju ciąży, podczas gdy stężenie fT4 malało. Pomyślny był natomiast fakt, że nie stwierdzono cech niedoboru jodu w populacji noworodków. Stężenie TSH u dzieci oceniane w trzeciej dobie życia w ramach skriningu niedoczynności tarczycy było w każdym przypadku prawidłowe: mediana 1,49 mjm./l (zakres 0,01–7,2 mjm./l) i tylko 2,9% wyników było powyżej 5 mjm./l.

Praca miała istotne znaczenie praktyczne: wykazała, że zaopatrzenie kobiet ciężarnych w jod jest niedostateczne głównie wskutek niezalecania ciężarnym suplementów jodowych, ale w przypadkach ich stosowania w dawce 150 µg jodu dziennie joduria jest suboptymalna. Wypływał stąd wniosek, że należy uświadamiać ginekologom konieczność suplementowania kobiet ciężarnych preparatami jodu w ilości przynajmniej 150 µg a optymalnie 200 µg tego pierwiastka dziennie. Dodatkowym pożytkiem płynącym z przeprowadzonych badań było wstępne opracowanie norm TSH i wolnych hormonów tarczycy dla poszczególnych trymestrów ciąży.

Szczególnym wyzwaniem dla klinicysty jest nadczynność tarczycy u kobiet ciężarnych: jej rozpoznanie, ustalenie etiologii i leczenie. Nadczynność tarczycy dotyczy 2-3% wszystkich ciąż i jest najczęściej spowodowana przez tyreotoksykozę ciężarnych (2,4%) oraz chorobę Gravesa i Basedowa (0,1-1,0% przypadków). Inne przyczyny, tj.: wole guzowate nadczynne, podostre i bezbolesne zapalenie tarczycy, ciążowa choroba trofoblastyczna i wole jajnikowe mają charakter incydentalny. Nadczynność tarczycy stanowi zagrożenie dla matki i dziecka. U ciężarnej może spowodować rozwój nadciśnienia tętniczego, zastoinowej niewydolności krążenia, stanu przedrzucawkowego i przełomu tyreotoksycznego. Ponadto, może być przyczyną poronienia samoistnego, porodu przedwczesnego, a u dziecka- niskiej wagi urodzeniowej, martwego urodzenia, większej śmiertelności okołoporodowej, oraz płodowej i noworodkowej nadczynności tarczycy spowodowanej przechodzeniem przez łożysko przeciwciał pobudzających receptor TSH (TSAb- thyroid stimulating antibodies) w przypadku matczynej choroby Gravesa i Basedowa. Opisywano również rzadkie przypadki centralnej niedoczynności tarczycy u noworodków w następstwie przebytej płodowej nadczynności tarczycy i długotrwałej supresji wydzielania TSH.

Tyreotoksykoza ciężarnych jest łagodną i samoograniczającą się postacią nadczynności tarczycy występującą w pierwszym trymestrze ciąży, spowodowaną nadmierną stymulacją tarczycy przez gonadotropinę kosmówkową (hCG- human chorionic gonadotropin ). W większości przypadków nie wymaga leczenia tyreostatycznego i dotychczas nie wykazano jej negatywnego wpływu na rozwój płodu. Kluczową sprawą jest odróżnienie tej postaci nadczynności tarczycy od choroby Gravesa i Basedowa: diagnostyka różnicowa opiera się na wykazaniu braku objawów klinicznych i immunologicznych (negatywne przeciwciała p/receptorowi TSH) choroby Gravesa i Basedowa.

Nadczynność tarczycy w przebiegu choroby Gravesa i Basedowa w sposób charakterystyczny w pierwszym trymestrze ciąży osiąga największe nasilenie, w drugim trymestrze wykazuje tendencję do stabilizacji, a w trzecim trymestrze u 20-30% ciężarnych ulega remisji. Przebieg choroby może być jednak burzliwy i stanowić duże zagrożenie dla matki i dziecka. Szczególnym problemem jest pobudzające oddziaływanie matczynych TSAb na tarczycę dziecka i zagrożenia płynące ze stosowania tyreostatyków: teratogenne właściwości tiamazolu oraz ryzyko niedoczynności tarczycy u dziecka a w konsekwencji gorszego rozwoju somatycznego i intelektualnego. W 2007 r zostały opublikowane rekomendacje amerykańskiego Towarzystwa Endokrynologicznego (ES - Endocrine Society) zalecające ultrasonograficzne monitorowanie płodu pod kątem zaburzeń czynności tarczycy w przypadku matczynej choroby Gravesa i Basedowa przebiegającej z podwyższonym stężeniem przeciwciał p/receptorowi TSH (TRAb – thyrotropin receptor antibodies) lub leczenia ciężarnej tyreostatykami (8). Objawami dysfunkcji tarczycy płodu, które można stwierdzić ultrasonograficznie są: wole, zaburzenia rytmu i niewydolność serca, obrzęk płodu, zaburzenia dojrzewania układu kostnego, zahamowanie wzrostu wewnątrzmacicznego i wielowodzie.

W związku z danymi z piśmiennictwa wskazującymi na wysoką czułość i specyficzność wola jako objawu płodowej dysfunkcji tarczycy i jednocześnie brak norm wielkości tarczycy płodu dla populacji europejskiej, w 2007 r. w ramach grantu uczelnianego podjęłam wraz ze współpracownikami badanie, którego celem miało być opracowanie nomogramów wielkości tarczycy płodu w poszczególnych tygodniach życia. Praca była tym bardziej uzasadniona, że jedyne dostępne wówczas normy wielkości tarczycy płodu były ustalone dla populacji chińskiej z Tajwanu oraz wieloetnicznej ludności Stanów Zjednoczonych. Badanie miało charakter przekrojowy i objęło 241 zdrowych kobiet będących w 14-38 tygodniu ciąży. Badania ultrasonograficzne polegały na uzyskaniu przekroju poprzecznego przez tarczycę płodu na wysokości tętnic szyjnych i pomiarze jego średnicy, obwodu i pola powierzchni. Pomiary wykonywaliśmy za każdym razem 2-3-krotnie i obliczaliśmy średnią. Uzyskiwane wartości odnosiliśmy do wieku ciążowego i wymiaru dwuciemieniowego płodu. Ocena wielkości tarczycy płodu w zależności od wymiaru dwuciemieniowego jest istotna w przypadkach, w których nie można ustalić wieku ciążowego w oparciu o datę ostatniego krwawienia miesięcznego lub nieregularnych krwawień. Stwierdziłam, że parametry wielkości tarczycy płodu zwiększały się logarytmicznie w zależności od wieku ciążowego i wymiaru dwuciemieniowego (współczynnik korelacji r=0.87–0.90, p<0.00001). Zależność pomiędzy średnicą (D - diameter), obwodem (C - circumference), polem powierzchni (A - area) przekroju poprzecznego tarczycy płodu w zależności od wieku ciążowego (GA - gestational age) przedstawiłam w postaci funkcji logarytmicznych, odpowiednio:

ln(D) = 3.6025–23.0315/GA; ln(C) = 4.6227– 22.8003/GA ; ln(A) = 6.6303–45.0831/GA.

Zależność pomiędzy średnicą (D- diameter), obwodem (C- circumference), polem powierzchni (A - area) przekroju poprzecznego tarczycy w zależności od wymiaru dwuciemieniowego (BPD - biparietal diameter) wyrażały następujące funkcje logarytmiczne, odpowiednio:

ln(D) = 3.4068–45.4271/BPD ; ln(C) = 4.4271–44.8359/BPD ; ln(A) = 6.2390–88.4408/BPD.

Powyższe wyniki zostały także przedstawione w postaci czytelnych dla klinicystów wykresów graficznych i tabel liczbowych a całość opublikowana w oryginalnej pracy pt. „Fetal thyroid in two-dimensional ultrasonography: nomograms according to gestational age and biparietal diameter” (autorzy: Małgorzata Gietka-Czernel, Marzena Dębska, Piotr Kretowicz, Romuald Dębski, Wojciech Zgliczyński. European Journal of Obstetrics Ginecology and Reproductive Biology 2012;162:131-138).

W oparciu o stworzony warsztat prowadziłam następnie w ramach kolejnych grantów uczelnianych prace badawcze dotyczące przydatności oznaczania TRAb i ultrasonograficznego monitorowania płodu w przypadkach nadczynności tarczycy u ciężarnych. Wyniki tych badań zostały przedstawione w 2 publikacjach:


 • „Increased size and vascularization, plus decreased echogenicity, of foetal thyroid in two-dimensional ultrasonography caused by maternal Graves’ disease” (autorzy: Małgorzata Gietka-Czernel, Marzena Dębska, Piotr Kretowicz, Helena Jastrzębska, Wojciech Zgliczyński. Endokrynologia Polska 2014;65:64-68), oraz

 • „Hyperthyroidism during pregnancy- the role of measuring maternal TSH receptor antibodies and foetal ultrasound monitoring”(autorzy: Małgorzata Gietka-Czernel, Marzena Dębska, Piotr Kretowicz, Wojciech Zgliczyński, Mariusz Ołtarzewski. Endokrynologia Polska 2014;65:259-268).

W pierwszym z wymienionych doniesień przedstawiłam wraz ze współpracownikami całkowicie oryginalną i unikalną obserwację wskazującą, że tarczyca płodu pod wpływem działania matczynych przeciwciał TSAb wykazuje w badaniu ultrasonograficznym takie same charakterystyczne zmiany jak tarczyca ludzi dorosłych z chorobą Gravesa i Basedowa: powiększenie, obniżoną echogeniczność i zwiększone ukrwienie. Publikacja zawierała opis 3 przypadków: w każdym z nich powyższa teza została udokumentowana zdjęciami badań ultrasonograficznych płodu, oraz wynikami badań hormonalnych i immunologicznych matki oraz dziecka. Wprawdzie we wcześniejszych publikacjach autorów francuskich (9,10) wskazywano na zwiększone ukrwienie i powiększenie tarczycy płodowej wywołane przezłożyskowym transferem matczynych TSAb, ale dotychczas nie scharakteryzowano i nie udowodniono tych zmian tak precyzyjnie.

W drugim doniesieniu: „Hyperthyroidism during pregnancy- the role of measuring maternal TSH receptor antibodies and foetal ultrasound monitoring”, podsumowałam wyniki 4-letniej prospektywnej obserwacji 77 kobiet ciężarnych z aktywną (n= 61) lub przebytą nadczynnością tarczycy (n=16). W zgromadzonym materiale było 35 pacjentek z tyreotoksykozą ciężarnych i 42 z chorobą Gravesa i Basedowa. Dokładna ocena stanu tyreometabolicznego matek i dzieci prowadzona przez cały okres ciąży z częstotliwością co 2-4 tygodnie i w wielu przypadkach również po porodzie, pozwoliła na sformułowanie następujących spostrzeżeń:



 1. Rozpoznanie tyreotoksykozy ciężarnych, która w charakterystyczny sposób towarzyszy ciąży mnogiej lub niepowściągliwym wymiotom ciężarnych, nie zawsze jest łatwe, ponieważ częstość występowania wola guzowatego u ciężarnych jest nadal duża (w badanym materiale 32% ) a w części przypadków supresja TSH utrzymuje się przez cały okres ciąży ( w badanym materiale 6%) - stąd możliwe mylne rozpoznanie wola guzowatego nadczynnego. W moim doświadczeniu w części przypadków jednoznaczne ustalenie diagnozy było możliwe dopiero na podstawie obserwacji kontynuowanej po porodzie i stwierdzeniu trwałej normalizacji stężenia TSH. Kolejny problem może wynikać z dość częstego występowania autoimmunizacyjnej choroby tarczycy w polskiej populacji: u 18% badanych stwierdzaliśmy dodatnie przeciwciała antyperoksydazowe lub antytyreoglobulinowe a u 14% charakterystyczny nieprawidłowy obraz ultrasonograficzny tarczycy. Biorąc pod uwagę fakt, że w niewielkim odsetku przypadków choroby Gravesa i Basedowa nie wykrywa się podwyższonego stężenia TRAb nawet przy użyciu testów trzeciej generacji, obecność autoimmunizacyjnej choroby tarczycy może utrudniać właściwe rozpoznanie przyczyny hipertyreozy.

 2. Występowanie płodowych zaburzeń czynności tarczycy jest w przypadku matek z chorobą Gravesa i Basedowa znacznie częstsze niż się powszechnie przyjmuje: w naszym materiale 21% vs. dotychczas publikowane dane 1-5% (11).

 3. Ryzyko wystąpienia płodowych zaburzeń czynności tarczycy jest 5-krotnie większe a noworodkowych 2-krotnie większe jeśli ciężarna z chorobą Gravesa i Basedowa ma aktywną nadczynność tarczycy niż w przypadku ciężarnych z chorobą Gravesa i Basedowa po przebytym leczeniu ablacyjnym (131I, tyreoidektomia). Płynie stąd ważny wniosek, aby kobiety z chorobą Gravesa i Basedowa planujące ciążę motywować do radykalnego leczenia nadczynności tarczycy. Amerykańskie Towarzystwo Tyreologiczne (ATA- American Thyroid Association) w rekomendacjach opublikowanych w 2011 roku przedstawiało leczenie ablacyjne i tyreostatyczne w okresie prekoncepcyjnym jako równouprawnione (12).

 4. Zagrożenie rozwojem nadczynności tarczycy u dziecka powstaje wówczas, gdy u matki z chorobą Gravesa i Basedowa w trzecim trymestrze ciąży utrzymuje się nadczynność tarczycy i podwyższone stężenie TRAb co najmniej 5- krotnie w stosunku do normy (wg ES: 2-3 krotnie) (13). Najbardziej czułym objawem ultrasonograficznym hipertyreozy u płodu jest wole o obniżonej echogeniczności, wykazujące uogólnione zwiększone ukrwienie w badaniu Dopplera.

 5. Ryzyko rozwoju niedoczynności tarczycy u dziecka stwarza leczenie tyreostatyczne oraz stężenie fT4 będące w dolnej połowie normy i niskie/ujemne stężenie TRAb u ciężarnej. Najbardziej czułym objawem ultrasonograficznym płodowej hipotyreozy jest wole o obniżonej echogeniczności i zwiększonym ukrwieniu obwodowym.

 6. U ok. 10% ciężarnych z chorobą Gravesa i Basedowa nieleczonych tyreostatycznie obserwuje się wysokie, ponad 5-krotnie podwyższone w stosunku do normy, stężenie TRAb, które pozostaje bez wpływu na dziecko. Można przypuszczać, że są to przeciwciała neutralne lub zrównoważone ilości przeciwciał blokujących i pobudzających receptor TSH; w takiej sytuacji dla dalszego przewidywania ich potencjalnego wpływu na dziecko wskazane byłoby określenie ich aktywności biologicznej. Jest to szczególnie ważne w przypadkach, kiedy ciężarna przebyła leczenie ablacyjne i nie można ocenić charakteru TRAb na podstawie ich oddziaływania na tarczycę matki.

 7. Obecność wola u płodu jest najważniejszym objawem świadczącym o dysfunkcji tarczycy płodu a opracowane uprzednio nomogramy pozwalają na jego miarodajne rozpoznanie.

Ostatnia z cyklu moich prac monograficznych “ Thyroid cancer diagnosed and treated surgically during pregnancy - a case report“ (autorzy: Małgorzata Gietka-Czernel, Marzena Dębska, Elżbieta Stachlewska-Nasfeter, Wojciech Zgliczyński. Endokrynologia Polska 2013;64:158-163) jest opisem bardzo rzadkiego przypadku, w którym do rozpoznania zaawansowanej postaci raka zróżnicowanego tarczycy doszło u kobiety ciężarnej. Podjęłam trudną, ale uzasadnioną decyzję o leczeniu operacyjnym w drugim trymestrze ciąży: wynik badania histopatologicznego potwierdził obecność raka brodawkowatego z przerzutami do lokalnych węzłów chłonnych. Dalszy przebieg ciąży u operowanej pacjentki był prawidłowy a dziecko urodziło się zdrowe. W publikacji przedstawiłam obecny stan wiedzy na temat występowania raka tarczycy u kobiet ciężarnych (drugi po raku sutka co do częstości), biologii raka zróżnicowanego tarczycy modyfikowanej ciążą (wg niektórych obserwacji rokowanie u kobiet ciężarnych jest gorsze wskutek ekspresji receptorów estrogenowych w komórkach raka), sposobu leczenia i ryzyka związanego z tyreoidektomią u kobiety ciężarnej (większa częstość powikłań zabiegu).

Nowatorstwo omówionego cyklu prac polega na tym, że jako pierwsi w Polsce, a nieliczni na świecie, zajęliśmy się tyreologią płodu. Stworzyliśmy normy wielkości tarczycy płodu w zależności od wieku ciążowego i wymiaru dwuciemieniowego, umożliwiające wczesne rozpoznanie wola będącego najczulszym objawem płodowej dysfunkcji tarczycy. Dokonaliśmy całkowicie oryginalnych spostrzeżeń na temat zmian zachodzących w obrazie ultrasonograficznym tarczycy płodu pod wpływem matczynych TRAb. Jednocześnie wykazaliśmy, jakie wartości stężeń matczynych TRAb są czynnikiem ryzyka płodowej nadczynności tarczycy. Wyniki tych badań przyczynią się do lepszego prowadzenie kobiet ciężarnych z chorobą Gravesa i Basedowa oraz zmniejszenia częstości płodowych zaburzeń czynności tarczycy mających negatywny wpływ na rozwój umysłowy i somatyczny dzieci. Jednocześnie, jako pierwsi wykazaliśmy, że w Polsce po wprowadzeniu profilaktyki jodowej utrzymuje się niedobór jodu u kobiet ciężarnych, będący istotnym a jednocześnie łatwym do skorygowania czynnikiem zaburzającym rozwój psychoneurologiczny potomstwa.

Należy podkreślić, że chociaż byłam autorem koncepcji i kierownikiem grantów uczelnianych przyznanych na realizację omówionych prac, to wykonanie powyższych badań było możliwe dzięki ścisłej i wzajemnie inspirującej współpracy z Kliniką Ginekologii i Położnictwa CMKP, Kliniką Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Instytutem Matki i Dziecka oraz Kliniką Głowy i Szyi Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.



Prowadzone przeze mnie badania dotyczące postępowania w chorobach tarczycy u ciężarnych, spotkały się z zainteresowaniem i uznaniem polskiego środowiska endokrynologicznego, czego wyrazem były zaproszenia do udziału w następujących konferencjach naukowo-dydaktycznych:

 • Tarczyca a ciąża, Kraków, 22-23 października 2010 r.: wykład pt. „ Badania obrazowe tarczycy matki i dziecka”,

 • IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego, Łódź, 11- 13 kwietnia 2013: wykład pt. „ Nadczynność tarczycy a ciąża” oraz współprzewodniczenie sesji pt. „ Choroby tarczycy a ciąża”,

 • Wiosenna Szkoła Tyreologii, Międzyzdroje, 23- 24 maja 2014 r: współprzewodniczenie sesji pt. „ Choroby tarczycy a ciąża”.

Zostałam również zaproszona do udziału w stworzeniu polskich wytycznych dotyczących tej problematyki: „Postępowanie w chorobach tarczycy u kobiet w ciąży” (Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology 2011; 62; 4; 362-381) oraz do napisania rozdziałów w następujących podręcznikach i opracowaniach:

 1. Małgorzata Gietka-Czernel: Choroba tarczycy a ciąża. W: Choroby tarczycy. / Zgliczyński S.Wrocław : Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner, 1998;  s.201,

 2. Małgorzata Gietka-Czernel: Choroby tarczycy a ciąża. W: Rozpoznawanie i leczenie chorób tarczycy. Warszawa : Ośrodek Informacyjno Naukowy Polfa, 2002 Wyd.1. 223-250; rozdział 9,

 3. Małgorzata Gietka-Czernel, Helena Jastrzębska: Choroby tarczycy a ciąża. W: Wielka Interna.: Endokrynologia.Część 2. / [red.] Wojciech Zgliczyński; Warszawa : Medical Tribune Polska Sp.z.o.o., 2011 Wyd.1 795-808 ISBN: 978-83-62597-33-8,

 4. Małgorzata Gietka - Czernel, Marzena Dębska: Badanie ultrasonograficzne tarczycy u płodu. W: Endokrynopatie w ciąży. / [red] Anhelli Syrenicz; Szczecin : Wydawnictwo Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, 2011 Wyd.1 194-201; rozdział III/2 ISBN: 978-83-61517-54-2,

 5. Małgorzata Gietka - Czernel: Ultrasonografia tarczycy płodu. W: Atlas ultrasonografii tarczycy w aspekcie praktycznym. / [red.] Marek Ruchała; Poznań : Termedia Wydawnictwo Medyczne, 2012 Wyd.1 183-184; rozdział 10 ISBN: 978-83-62138-79-1,

 6. Małgorzata Gietka - Czernel: Badania obrazowe tarczycy matki i płodu.
   W: Endokrynologia kliniczna.: Tom 3. / [red.] Andrzej Milewicz; Wrocław : Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne, 2012  Wyd.1 102-103; rozdział 15.4.2.2.
  ISBN: 978-83-935526-0-3,

 7. Małgorzata Gietka - Czernel: Przełom tarczycowy w okresie ciąży. W: Stany nagłe.: Położnictwo i ginekologia. / [red.] Romuald Dębski; Warszawa : Medical Tribune Polska Sp.z.o.o., 2012 Wyd.1 198-206 ISBN: 978-83-65597-40-6,

 8. Małgorzata Gietka - Czernel: Choroby tarczycy u kobiet w ciąży i połogu - część I.
   W: Ciąża.Problemy internisty i kardiologa. / [red.] M.Dłużniewski [at al]Lublin : Wydawnictwo Czelej Sp.z.o.o., 2012 Wyd.1 253-261; rozdział 30 ISBN: 978-83-7563-172-2.

Drugim istotnym obszarem moich zainteresowań naukowych jest diagnostyka i leczenie nadczynności tarczycy. W publikacji pt. „Do oral estrogens beneficially affect thyrotoxicosis in menopausal women? (autorzy: Małgorzata Gietka - Czernel, Helena Jastrzębska, Wojciech Jeske, Stefan Zgliczyński, Joanna Zgliczyńska - Widłak, Grażyna Waśniewska. Advances in Obstetrics and Gynecology  2000; 52(2); 427-434) przedstawiłam bardzo oryginalne spostrzeżenie, że doustne stosowanie estrogenów jako hormonalnej terapii zastępczej u kobiet z nadczynnością tarczycy będących w okresie menopauzy wpływa korzystnie na przebieg tyreotoksykozy: poprzez zwiększenie stężenia TBG (Thyroxine Binding Globulin- globulina wiążąca tyroksynę) powoduje istotne statystycznie zmniejszenie stężenia wolnych hormonów tarczycy. Takiego korzystnego efektu nie obserwowaliśmy w grupie kontrolnej, w której podawaliśmy estrogeny drogą przezskórną. Wyniki tej obserwacji mają istotny aspekt praktyczny: wskazują, że hormonalna terapia zastępcza nie tylko nie jest przeciwwskazana u kobiet z nadczynnością tarczycy w okresie menopauzy, ale doustne estrogeny, obok tyreostatyków, β-adrenolityków, glikokortykoidów i preparatów jodowych, można wykorzystać jako leczenie wspomagające w przypadkach ciężkiej nadczynności tarczycy. W okresie, kiedy uwagę endokrynologów i specjalistów medycyny nuklearnej przykuwał problem wpływu stosowania tyreostatyków przed i po podaniu dawki leczniczej radiojodu na końcowy efekt radiojodoterapii, opublikowałam dwie prace: „Wczesne zmiany w stężeniach wolnych hormonów tarczycy, interleukiny-6 i tyreoglobuliny po leczeniu 131-I chorych z nadczynnością tarczycy. Czy uprzednie stosowanie tyreostatykow wpływa na wczesne wyniki leczenia radiojodem?” (autorzy: Małgorzata Gietka-Czernel, Helena Jastrzębska, Wojciech Jeske, Hana Snochowska, Włodzimierz Adam Czech, Joanna Zgliczyńska-Widłak, Grażyna Waśniewska. Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology 2002; 53(4); 503-516) oraz „Porównanie wpływu uzupełniającego leczenia tiamazolem i węglanem litu na skuteczność terapii nadczynności tarczycy radiojodem” (autorzy: Małgorzata Gietka-Czernel, Helena Jastrzębska, Włodzimierz Adam Czech, Beata Cybulska, Grażyna Waśniewska, Joanna Zgliczyńska-Widłak. Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology 2002; 53(4); 517-524). W pierwszej z nich wykazałam wraz ze współpracownikami, że w następstwie podania dawki leczniczej radiojodu u wszystkich leczonych w ciągu kilkunastu dni wzrasta stężenie wolnych hormonów tarczycy (wHT) niezależnie od wcześniejszego przygotowania tyreostatykami a po upływie 30 dni u większości chorych stężenia wHT normalizują się. Interleukina-6 i tyreoglobulina, będące wskaźnikami procesów destrukcyjnych w tarczycy, nie są wskaźnikami ewentualnego zaostrzenia tyreotoksykozy w następstwie leczenia 131-I. Wnioskiem płynącym z tej obserwacji jest brak uzasadnienia dla rutynowego leczenia tyreostatycznego wszystkich chorych przed podaniem dawki leczniczej radiojodu. Przygotowanie tyreostatykami wydaje się konieczne u chorych z dużym nasileniem tyreotoksykozy, będących w starszym wieku lub obarczonych chorobami układu sercowo-naczyniowego. W drugiej z wymienionych prac wykazaliśmy, że węglan litu podawany po terapii 131-I przyspiesza czas uzyskania eutyreozy w stosunku do grupy leczonej uzupełniająco tiamazolem. Z kolei tiamazol stosowany po upływie 7 dni od terapii 131-I nie zmniejsza efektywności radiojodu.

Kolejna publikacja pt. „Zastosowanie jednorazowej dawki ludzkiej rekombinowanej tyreotropiny (rhTSH) umożliwia leczenie radiojodem chorych z wolem guzowatym nadczynnym i niską jodochwytnością” (autorzy: Małgorzata Gietka-Czernel, Helena Jastrzębska, Wojciech Zgliczyński, Grażyna Waśniewska, Małgorzata Wróblewska, Katarzyna Wernic, Beata Cybulska, Elżbieta Karpińska. Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology 2004; 55; 4; 421-431) była jedną z pierwszych na świecie, które dotyczyły zastosowania rhTSH dla zwiększenia jodochwytności wola guzowatego nadczynnego przed planowanym leczeniem 131-I. W grupie chorych z dużym wolem guzowatym nadczynnym i niską jodochwytnością wynoszącą po 24 godzinach średnio 20% (zakres 6-34%) podawaliśmy jednorazowo 0,05 mg rhTSH im. Odnotowaliśmy prawie 4-krotny i długotrwały wzrost jodochwytności wola, co u części pacjentów umożliwiło terapię 131-I, a u części pozwoliło na zmniejszenie dawki leczniczej. Uważa się, że mechanizmem odpowiedzialnym za wzrost jodochwytności jest zwiększenie syntezy symportera sodowo-jodowego pod wpływem rhTSH. Jednocześnie u wszystkich badanych obserwowaliśmy krótkotrwały i przejściowy wzrost stężenia wHT w surowicy, który nie powodował uchwytnych objawów klinicznych. W jednym przypadku wystąpił krótkotrwały odczyn zapalny połączony z powiększeniem wola, co nie miało istotnych następstw klinicznych. Powyższa metoda przygotowania do radiojodoterapii wyselekcjonowanych chorych z dużym wolem guzowatym nadczynnym i obojętnym wydaje się skuteczna, bezpieczna i kosztowo efektywna, a jej jedynym obecnie ograniczeniem jest brak dostępności gotowych małych dawek rhTSH. W ostatnim czasie nastąpił powrót zainteresowania tą metodą terapii (14) jako alternatywą dla drogiego i obciążającego pacjentów leczenia operacyjnego.



Z leczeniem wola guzowatego wiąże się zagadnienie diagnostyki i różnicowania guzów łagodnych i złośliwych. W pracy pt. „Real-time ultrasound elastography - a new tool for diagnosing thyroid nodules” (Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology 2010; 61; 6; 652-657) przedstawiliśmy, jako pierwsi w polskim piśmiennictwie, wyniki badań guzów tarczycy przy pomocy nowatorskiej metody- elastografii czasu rzeczywistego. Metoda, zwana elektroniczną palpacją, ocenia twardość tkanki poprzez ocenę stopnia jej odkształcenia pod wpływem niewielkiego ucisku zewnętrznego a stopień odkształcenia jest kodowany odpowiednim kolorem: nowotwór złośliwy, w odróżnieniu od guzka łagodnego, jest zwykle tworem twardym. Wykazaliśmy, że twardy wzorzec elastograficzny guzka tarczycy z czułością 86%, swoistością 97%, dodatnią wartością predykcyjną 95% i ujemną wartością predykcyjną 91% różnicuje zmiany złośliwe i łagodne. Uznaliśmy, że elastografię uciskową należy uznać za doskonałą metodę selekcjonującą guzki tarczycy do biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej. Praca spotkała się z dużym zainteresowaniem, na co wskazuje liczba 17 cytowań w ciągu 4 lat jakie minęły od jej opublikowania.

Piśmiennictwo

 1. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20534757Henrichs J, Bongers-Schokking JJ, Schenk JJ, Ghassabian A, Schmidt HG, Visser TJ, Hooijkaas H, de Muinck Keizer-Schrama SM, Hofman A, Jaddoe VV, Visser W, Steegers EA, Verhulst FC, de Rijke YB, Tiemeier H. Maternal thyroid function during early pregnancy and cognitive functioning in early childhood: the generation R study. J Clin Endocrinol Metab. 2010;95: 4227–4234.

 2. Behrooz HG, Tohidi M, Mehrabi Y, Behrooz EG, Tehranidoost M, Azizi F. Subclinical hypothyroidism in pregnancy: intellectual development of offspring. Thyroid 2011; 21: 1143–1147.

 3. Su P-Y, Huang K, Hao J-H, Xu Y-Q, Yan S-Q, Li T, Xu Y-H, Tao F-B. Maternal thyroid function in the first twenty weeks of pregnancy and subsequent fetal and infant development: a prospective population-based cohort study in China. J Clin Endocrinol Metab 2011; 96:3234–3241.

 4. Finken MJ, van Eijsden M, Loomans EM, Vrijkotte TG, Rotteveel J. Maternal hypothyroxinemia in early pregnancy predicts reduced performance in reaction time tests in 5- to 6-year-old offspring. J Clin Endocrinol Metab. 2013;98:1417-26.

 5. Päkkilä F, Männistö T, Pouta A, Hartikainen AL, Ruokonen A, Surcel HM, Bloigu A, Vääräsmäki M, Järvelin MR, Moilanen I, Suvanto E. The impact of gestational thyroid hormone concentrationas on ADHD symptoms of the child. J Clin Endocrinol Metab. 2014;99:E1-E8.

 6. Vermiglio F, Lo Presti VP, Moleti M, Sidoti M, Tortorella G, Scaffidi G, Castagna MG, Mattina F, Violi MA, Crisà A, Artemisia A, Trimarchi F. Attention deficit and hyperactivity disorders in the offspring of mothers exposed to mild-moderate iodine deficiency: a possible novel iodine deficiency disorder in developed countries. J Clin Endocrinol Metab. 2004;89:6054-60

 7. Bath SC, Steer CD, Golding J, Emmett P, Rayman MP. Effect of inadequate iodine status in UK pregnant women on cognitive outcomes in their children: results from the Avon Longitudinal Study of Parents and Children (ALSPAC). Lancet. 2013;27:331–337.

 8. Abalovich M, Amino N, Barbour LA, et al. Management of thyroid dysfunction during pregnancy and postpartum: an Endocrine Society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab 2007;92:S1–47.

 9. Luton D, Fried D, Sibony O, Vuillard E, Tebeka B, Boissinot C, Leger J, Polak M, Oury JF, Blot P. Assessment of fetal thyroid function by colored Doppler echography. Fetal Diagn Ther 1997; 12: 24–27.

 10. Volumenie JL, Polak M, Guibourdenche J, Oury JF, Vouillard E, Sibony O, Reyal F, Raccah-Tebeka B, Boissinot C, Madec AM, Orgiazzi J, Toubert ME, Leger J, Blot P, Luton D. Management of fetal thyroid goiters: a report of 11 cases in a single perinatal unit. Prenat Diagn 2000;20:799–806.

 11. Krassas GE, Poppe K, Glinoer D. Thyroid function and human reproductive health. Endocr Rev 2010; 31: 702–755.

 12. Stagnaro-Green A, Abalovich M, Alexander EK, Azizi F, Mestman J, Negro R, Nixon A, Pearce EN, Soldin OP, Sullivan S, Wiersinga W. Guidelines of the American Thyroid Association for the diagnosis and management of thyroid disease during pregnancy and postpartum. Thyroid 2011; 21:1081–1125.

 13. De Groot L, Abalovich M, Alexander EK, Amino N, Barbour L, Cobin RH, Eastman CJ, Lazarus JH, Luton D, Mandel SJ, Mestman J, Rovet J, Sullivan S. Management of thyroid dysfunction during pregnancy and postpartum: an Endocrine Society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab 2012; 97: 2543–2565.

 14. Bahn R, Castro MR. Approach to the patient with nontoxic multinodular goiter.  J Clin Endocrinol Metab 2011; 96:1202-1212.

 1. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych

 1. Analiza bibliometryczna dorobku (uzyskanego po doktoracie)



Liczba cytowań publikacji według bazy Web of Science (WoS): 43

Indeks Hirscha według bazy Web of Science (WoS): 3



 1. Lista publikacji nie wchodzących w skład osiągnięcia w rozumieniu art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.) napisanych po doktoracie

 • Publikacje naukowe w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JRC)

 1. Piotr Glinicki, Wojciech Jeske, Lucyna Bednarek - Papierska, Aleksandra Kruszyńska, Małgorzata Gietka-Czernel, Elżbieta Rosłonowska, Jadwiga Słowińska - Srzednicka, Anna Kasperlik - Załuska, Wojciech Zgliczyński: The ratios of aldosterone / plasma renin activity (ARR) versus aldosterone / direct renin concentration (ADRR).Journal of the Renin - Angiotensin - Aldosterone System (JRAAS) 2014; [bs]; [Epub ahead of print] IF 2.271 MNiSW 25

 2. Piotr Glinicki, Wojciech Jeske, Lucyna Bednarek - Papierska, Anna Kasperlik - Załuska, Elżbieta Rosłonowska, Małgorzata Gietka-Czernel, Wojciech Zgliczyński: Chromogranin A (CgA) in adrenal tumours. Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology 2013; 64; 5; 358-362 IF 1.208 MNiSW 15

 3. Piotr Glinicki, Wojciech Jeske, Małgorzata Gietka-Czernel, Lucyna Bednarek - Papierska, Aleksandra Kruszyńska, Jadwiga Słowińska - Srzednicka, Wojciech Zgliczyński: The effect of blood collection procedure on plasma renin activity (PRA) and concentrations of direct renin (DRC) and aldosterone.Journal of the Renin - Angiotensin - Aldosterone System JRAAS 2013; 1-5; [Epub ahead of print] IF 2.271 MNiSW 25

 4. Alicja Hubalewska - Dydejczyk, Elżbieta Bandurska-Stankiewicz, Ewa Bar-Andziak, [...3 autorów...], Małgorzata Gietka-Czernel, Maria Górska, Helena Jastrzębska, [...15 autorów...], Wojciech Zgliczyński, Arkadiusz Zygmunt. Postępowanie w chorobach tarczycy u kobiet w ciąży.Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology 2011; 62; 4; 362-381 IF 1.070 MNiSW 10

 5. Grażyna Adler, Urszula Piotrowska, Małgorzata Gietka-Czernel: The reaction of antibodies with the native and deglycosylated thyrotropin receptor obtained from transfected insect cells. Autoimmunity 2003; 36(2);79-84 IF 1.052 MNiSW 9

 6. Urszula Piotrowska, Grażyna Adler, Andrzej Gardas, Małgorzata Gietka-Czernel, Marek Kaniewski, Paul Banga: Cross-Reactivity of a Monoclonal Antibody to the Amino Terminal Region of thyrotropin receptor with the serum protein alpha-antitrypsin.Thyroid 2002; 12(7); 563-570 IF 2.115 MNiSW 11

 • Publikacje naukowe w czasopismach z punktacją MNiSW  bez IFPoczątek formularza

 1. Małgorzata Gietka - Czernel, Marzena Dębska, Piotr Kretowicz, Romuald Dębski: Fetal neck tumor - differentiation from thyroid goiter. Postępy Nauk Medycznych / Progress in Medicine 2014; 27; 12; 835-837 MNiSW 6

 2. Waldemar Banasiak, Grzegorz Gawryś, Małgorzata Gietka - Czernel, Wojciech Zgliczyński, Ewa A. Jankowska, Piotr Ponikowski: Problemy w diagnostyce i leczeniu chorych z niewydolnością serca i z chorobami współistniejącymi. : Odcinek 7: Niewydolność serca a nadczynność tarczycy. Medycyna Praktyczna 2014; 6(280); 66-74 MNiSW 4

 3. Małgorzata Gietka - Czernel: Nowe metody obrazowania w chorobach tarczycy. Postępy Nauk Medycznych / Progress in Medicine 2013; 26; 11; 802-805 MNiSW 6

 4. Małgorzata Gietka - Czernel, Marzena Dębska, Ewa Szczepańska, Grażyna Waśniewska: Przydatność ultrasonograficznego monitorowania płodu u ciężarnej z chorobą Gravesa i Basedowa.Opis przypadku. Postępy Nauk Medycznych / Progress in Medicine 2013; 26; 11; 789-793 MNiSW 6

 5. Małgorzata Gietka - Czernel: Niedoczynność tarczycy a układ sercowo-naczyniowy.
  Tytuł równoległy: Hypothyroidism and cardiovascular system. Postępy Nauk Medycznych / Progress in Medicine 2012; 25; 11; 876-881 MNiSW 5

 6. Lucyna Papierska, Waldemar Misiorowski, Michał Rabijewski, Piotr Dudek, Małgorzata Gietka - Czernel: Vitamin D status in patients treated with intravenous ibandronate - a cohort study. Postępy Nauk Medycznych / Progress in Medicine
   2012; 25; 11; 848-850; MNiSW 5

 7. Małgorzata Gietka - Czernel: Czy podkliniczna niedoczynność tarczycy jest czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego? Medycyna po Dyplomie 2010; 6; 1; 11-13; MNiSW 1

 8. Małgorzata Gietka - Czernel: Potrzeba prowadzenia badań przesiewowych w kierunku niedoczynności tarczycy u ciężarnych. Medycyna po Dyplomie 2010; 6; 1; 21-23; MNiSW 1

 9. Małgorzata Gietka - Czernel, Magdalena Kochman, Karolina Bujalska, Elżbieta Stachlewska - Nasfeter, Wojciech Zgliczyński: Real-time ultrasound elastography - a new tool for diagnosing thyroid nodules. Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology 2010; 61; 6; 652-657; MNiSW 9

 10. Małgorzata Gietka - Czernel: Choroba tarczycy u kobiety ciężarnej a stan dziecka. Medycyna po Dyplomie 2009; 6; 25-28; MNiSW 1

 11. Małgorzata Gietka - Czernel: Niedoczynność tarczycy u kobiety ciężarnej.
   Medycyna po Dyplomie 2009; 6; 22-24; MNiSW 1

 12. Małgorzata Gietka - Czernel: Rak rdzeniasty tarczycy. Medycyna po Dyplomie  2009;

 13. Małgorzata Gietka - Czernel: Zespoły mnogich nowotworów gruczołów dokrewnych (MEN). Medycyna po Dyplomie 2009; 11; 81-90; MNiSW 1

 14. Małgorzata Gietka - Czernel: Postępy w laboratoryjnej diagnostyce czynności tarczycy. Postępy Nauk Medycznych / Progress in Medicine 2008; 21; 2; 83-91; MNiSW 6

 15. Małgorzata Gietka - Czernel. Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu zapaleń tarczycy. Postępy Nauk Medycznych / Progress in Medicine 2008; 21; 2; 92-104 MNiSW 6

 16. Małgorzata Gietka - Czernel. Wole guzowate obojętne. : 2.Choroby tarczycy. Medycyna po Dyplomie 2008; 7(24); 25-28; MNiSW 1

 17. Małgorzata Gietka - Czernel. Zapalenie tarczycy. : 2.Choroby tarczycy. Medycyna po Dyplomie 2008; 7(24); 34-35; MNiSW 1

 18. Małgorzata Gietka - Czernel, Helena Jastrzębska.Norma TSH - czy należy ją zmienić? Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology 2007; 58; (5); 454-460 MNiSW 9

 19. Małgorzata Gietka - Czernel, Helena Jastrzębska, Agnieszka Wiktorowicz - Dudek, Marek Szczepkowski, Wojciech Zgliczyński.Strumektomia jako zabieg ratujący życie w ciężkiej nadczynności tarczycy.Opis przypadku. Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology 2007; 58; 1; 52-56 MNiSW 9

 20. Jadwiga Janik, Helena Jastrzębska, Małgorzata Gietka - Czernel, Stefan Zgliczyński, B. Rożniatowska.Neuropatia nerwu wzrokowego w przebiegu oftalmopatii Gravesa-zależność pomiędzy perymetrią statyczną a wynikami tomografii komputerowej. Okulistyka 2005; 2(1); 38-42 MNiSW 6

 21. Rafał Zenon Słapa, Jadwiga Słowińska - Srzednicka, Wiesław S. Jakubowski, Ireneusz Kozicki, Małgorzata Gietka - Czernel, M. Serafin - Król, Helena Jastrzębska, Kazimierz Szopiński.Charakterystyka raka brodawkowatego tarczycy oceniana w ultrasonografii 2D i 3D w skali szarości. Ultrasonografia 2005; 23; 11-16 MNiSW 6

 22. Małgorzata Gietka - Czernel: Komentarz do artykułu: Kiedy należy wykonywać profilaktyczną strumektomię u bezobjawowych nosicieli mutacji genu RET ?  Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology 2004; 1; 55; 84 MNiSW 3

 23. Małgorzata Gietka - Czernel.Komentarz do artykułu: Propylotiouracyl a skuteczność leczenia nadczynności tarczycy radiojodem. Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology 2004; 5; 55; 604 MNiSW 3

 24. Małgorzata Gietka - Czernel: Rozpoznawanie i leczenie podklinicznej niedoczynności tarczycy. Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology 2004; 55; 4; 534-535 MNiSW 3

 25. Małgorzata Gietka - Czernel.Wole guzowate-incydentaloma i rak tarczycy. Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology 2004; 55; 4; 538-539 MNiSW 3

 26. Małgorzata Gietka - Czernel, Helena Jastrzębska, Wojciech Zgliczyński, G. Waśniewska, M. Wróblewska, K. Wernic, Barbara Cybulska, Elżbieta Karpińska. Zastosowanie jednorazowej dawki ludzkiej rekombinowanej tyreotropiny (rhTSH) umożliwia leczenie radiojodem chorych z wolem guzowatym nadczynnym i niską jodochwytnością. Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology 2004; 55; 4; 421-431 MNiSW 3

 27. Helena Jastrzębska, Małgorzata Gietka - Czernel, Jadwiga Janik, Stefan Zgliczyński, R. Karczmarczyk, Jacek Fijuth, Hubert Wanyura, D. Potyra, Jan Józef Kuś. Kortykoterapia, radioterapia i leczenie chirurgiczne - trzy kolejne etapy standardowego leczenia 960 chorych z ciężką oftalmopatią Gravesa. Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology 2004; 55; 3; 244-262 MNiSW 3

 28. Rafał Zenon Słapa, Wiesław S. Jakubowski, M. Serafin - Król, Kazimierz Szopiński, Jadwiga Słowińska - Srzednicka, Małgorzata Gietka - Czernel, Ireneusz Kozicki. Analiza unaczynienia guzów tarczycy w badaniu techniką ultrasonografii trójwymiarowej z Dopplerem mocy - doniesienie wstępne. Twój Magazyn Medyczny - Ultrasonografia i Radiologia 2004; 4; 11-18 MNiSW 2

 29. Małgorzata Gietka - Czernel: Niedoczynność tarczycy. Nowa Klinika 2003; 10; 13; 13130-13138 MNiSW 0.5

 30. Helena Jastrzębska, Małgorzata Gietka - Czernel, Joanna Zgliczyńska - Widłak, G. Waśniewska, Marek Wierzbicki, Stefan Zgliczyński, M. Andrzejewska - Chmura, K. Wójcik.Leczenie radiojodem nadczynności tarczycy u dzieci z chorobą Gravesa-Basedowa. Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology 2003; 54(1); 23-30 MNiSW 3

 31. Helena Jastrzębska, Małgorzata Gietka - Czernel, K. Górnicki, Stefan Zgliczyński, Maria Barbara Gabryelewicz. Moc diagnostyczna biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej celowanej guzów tarczycy w rozpoznawaniu zmian złośliwych. Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology 2003; 54(1); 31-39 MNiSW 3

 32. Helena Jastrzębska, Małgorzata Gietka - Czernel, Stefan Zgliczyński.Standardy leczenia radiojodem łagodnych chorób tarczycy. Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology 2003; 54(2); 187-194 MNiSW 3

 33. Małgorzata Gietka - Czernel, Helena Jastrzębska, Włodzimierz Adam Czech, Barbara Cybulska, G. Waśniewska, Joanna Zgliczyńska - Widłak.Porównanie wpływu uzupełniającego leczenia tiamazolem i węglanem litu na skuteczność terapii nadczynności tarczycy radiojodem. Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology 2002; 53(4); 517-524 MNiSW 2

 34. Małgorzata Gietka - Czernel, Helena Jastrzębska, Wojciech Jeske, Hanna Snochowska, Włodzimierz Adam Czech, Joanna Zgliczyńska - Widłak, G. Waśniewska.Wczesne zmiany w stężeniach wolnych hormonów tarczycy, interleukiny-6 i tyreoglobuliny po leczeniu 131-J chorych z nadczynnością tarczycy.Czy uprzednie stosowanie tyreostatykow wpływa na wczesne wyniki leczenia radiojodem? Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology 2002; 53(4); 503-516 MNiSW 2

 35. Helena Jastrzębska, Małgorzata Gietka–Czernel. Komentarz do artykułu: Standardy leczenia radijodem łagodnych chorób tarczycy? Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology  2002; 54; 2; 187-194 MNISW 2

 36. Małgorzata Gietka-Czernel, Helena Jastrzębska, Wojciech Jeske, Stefan Zgliczyński, Joanna Zgliczyńska-Widłak, G. Wiśniewska. Do oral estrogens beneficially affect thyrotoxicosis in menopausal women? Advances in Obstetrics and Gynecology
   2000; 52(2); 427-434 MNiSW 6

 37. Jastrzebska, H; Gietka-Czernel, M; Zgliczynski, S. Hormonalna terapia zastepcza u kobiet po operacji raka tarczycy leczonych supresyjna dawka L-tyroksyny.[Hormonal replacement therapy in women after surgery for thyroid cancer treated with suppressive doses of L-thyroxine].Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960) Volume: 54 Suppl 1 Pages: 383-8 ;2001

 38. Jastrzebska, H; Gietka-Czernel, M; Zgliczynski, S; et al. Ciąża u kobiet z rakiem tarczycy leczonych supresyjną dawką L-tyroksyny.[Pregnancy in women with thyroid cancer treated with suppressive doses of L-thyroxine]. Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960) Volume: 54 Suppl 1 Pages: 389-97; 2001

 39. Małgorzata Gietka - Czernel.Wpływ hormonów tarczycy na rozwój centralnego układu nerwowego. Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej / Polish Archives of Internal Medicine 2000; 103(supl.); 87-91 MNiSW 5

 40. Helena Jastrzębska, Małgorzata Gietka - Czernel, Janusz Krassowski, Wojciech Jeske, Stefan Zgliczyński, M. Wróblewska. Autoimmunologiczna hipoglikemia (zespół Hirata ) indukowana Metizolem.Opis przypadku i przegląd literatury. Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology 2000; 51(2); 317-326 MNiSW 2

 41. Helena Jastrzębska, Małgorzata Gietka - Czernel, Jadwiga Janik, Włodzimierz Adam Czech, Wojciech Jeske, Stefan Zgliczyński, Elżbieta Kamińska.Zastosowanie nikotynamidu w zapobieganiu fazie naciekowo-obrzękowej zmian ocznych w chorobie Graves'a. Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology 2000; 51(2); 257-264 MNiSW 2

 42. Janusz Krassowski, Małgorzata Godziejewska - Zawada, Małgorzata Gietka - Czernel, Stefan Zgliczyński.Skojarzenie gastrinoma i insulinoma u pacjenta z zespołem MEN 1.Opis przypadku. Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology 2000; 51; 55-511 MNiSW 2

 43. Grażyna Adler, Małgorzata Gietka - Czernel, Urszula Piotrowska, I. Targońska.
  Relations among fibrinogen fractions in Grave's disease are within the normal range.
   Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology 1999; 50; 147-153 MNiSW 2

 44. Janusz Krassowski, Elżbieta Rosłonowska, Małgorzata Gietka - Czernel, Maria Barbara Gabryelewicz, A. Prokurat, Wojciech Jeske. The value of pentagastrin test in the diagnosis of familar medullary thyroid carcinoma. Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology 1999; 50; 197-201 MNiSW 2




 • Monografie

Małgorzata Gietka - Czernel, Helena Jastrzębska, Jadwiga Słowińska - Srzednicka. Rozpoznawanie i leczenie chorób tarczycy.Wyd.1. Warszawa : Ośrodek Informacyjno-Naukowy Polfa, 2002; 1-256; MNiSW 18

 • Rozdziały w książkach

 1. Waldemar Banasiak, Grzegorz Gawryś, Małgorzata Gietka - Czernel, Wojciech Zgliczyński, Ewa A. Jankowska, Piotr Ponikowski: Niewydolność serca a nadczynność tarczycy. W: Problemy w diagnostyce i leczeniu chorych z niewydolnością serca i z chorobami współistniejącymi. / [red.] Waldemar Banasiak, Piotr Ponikowski; Kraków : Wydawnictwo Medycyna Praktyczna 2014 Wyd.1. 131-145; rozdział 7; ISBN: 978-83-7430-414-7; MNiSW 4

 2. Waldemar Banasiak, Grzegorz Gawryś, Małgorzata Gietka - Czernel, Ewa A. Jankowska, Piotr Ponikowski: Niewydolność serca a niedoczynność tarczycy. W: Problemy w diagnostyce i leczeniu chorych z niewydolnością serca i z chorobami współistniejącymi. / [red.] Waldemar Banasiak, Piotr Ponikowski; Kraków : Wydawnictwo Medycyna Praktyczna 2014 Wyd.1 115-130; rozdział 6 ISBN: 978-83-7430-414-7 MNiSW 4

 3. Małgorzata Gietka - Czernel: Gorączka niejasnego pochodzenia w endokrynologii.
   W: Gorączka niejasnego pochodzenia. / [red.] Kazimierz A.Wardyn, Katarzyna Życińska; Lublin : Wydawnictwo Czelej Sp.z.o.o., 2014 Wyd.1 93-108; rozdział 14 ISBN: 978-83-7563-204-0 MNiSW 4

 4. Małgorzata Gietka - Czernel: Niedoczynność tarczycy. W: Otolaryngologia kliniczna.: Tom 1. / [red.] Kazimierz Niemczyk, Dariusz Jurkiewicz, Jacek Składzienia [at al] Warszawa : Copyrighy by MediPage Sp.z.o.o., 2014  Wyd.1  381-389; rozdział 12 MNiSW 4

 5. Małgorzata Gietka - Czernel: Zapalenia tarczycy. W: Otolaryngologia kliniczna.: Tom 1. / [red.] Kazimierz Niemczyk, Dariusz Jurkiewicz, Jacek Składzienia [at al] Warszawa : Copyrighy by MediPage Sp.z.o.o., 2014 Wyd.1 389-403; rozdział 12 ISBN: 978-83-61104-83-4 MNiSW 4

 6. Małgorzata Gietka - Czernel: Badania obrazowe tarczycy matki i płodu.
   W: Endokrynologia kliniczna.: Tom 3. / [red.] Andrzej Milewicz; Wrocław : Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne, 2012  Wyd.1 102-103; rozdział 15.4.2.2.
  ISBN: 978-83-935526-0-3 MNiSW 4

 7. Małgorzata Gietka - Czernel: Przełom hipometaboliczny. W: Endokrynologia kliniczna.: Tom 3. / [red.] Andrzej Milewicz; Wrocław : Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne, 2012 Wyd.1 174-179; rozdział 17.5. MNiSW 4

 8. Małgorzata Gietka - Czernel: Choroby tarczycy u kobiet w ciąży i połogu - część I.
   W: Ciąża.Problemy internisty i kardiologa. / [red.] M.Dłużniewski [at al] Lublin : Wydawnictwo Czelej Sp.z.o.o., 2012 Wyd.1 253-261; rozdział 30 ISBN: 978-83-7563-172-2 MNiSW 4

 9. Małgorzata Gietka - Czernel: Ciąża i poród u pacjentki z niedoczynnością nadnerczy.
   W: Stany nagłe.: Położnictwo i ginekologia. / [red.] Romuald Dębski; Warszawa : Medical Tribune Polska Sp.z.o.o., 2012 Wyd.1 30-35 ISBN: 978-83-62597-40-6
  MNiSW 4

 10. Małgorzata Gietka - Czernel: Przełom tarczycowy w okresie ciąży. W: Stany nagłe.: Położnictwo i ginekologia. / [red.] Romuald Dębski; Warszawa : Medical Tribune Polska Sp.z.o.o., 2012 Wyd.1 198-206 ISBN: 978-83-65597-40-6 MNiSW 4

 11. Małgorzata Gietka - Czernel: Ultrasonografia tarczycy płodu. W: Atlas ultrasonografii tarczycy w aspekcie praktycznym. / [red.] Marek Ruchała; Poznań : Termedia Wydawnictwo Medyczne, 2012 Wyd.1 183-184; rozdział 10 ISBN: 978-83-62138-79-1 MNiSW 4

 12. Małgorzata Gietka - Czernel, Marzena Dębska: Badanie ultrasonograficzne tarczycy u płodu. W: Endokrynopatie w ciąży. / [red] Anhelli Syrenicz; Szczecin : Wydawnictwo Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, 2011 Wyd.1 194-201; rozdział III/2 ISBN: 978-83-61517-54-2 MNiSW 4

 13. Małgorzata Gietka - Czernel, Helena Jastrzębska: Choroby tarczycy a ciąża. W: Wielka Interna.: Endokrynologia.Część 2. / [red.] Wojciech Zgliczyński; Warszawa : Medical Tribune Polska Sp.z.o.o., 2011 Wyd.1 795-808 ISBN: 978-83-62597-33-8 MNiSW 4

 14. Małgorzata Gietka - Czernel: Proces starzenia a tarczyca. W: Wielka Interna.: Endokrynologia.Część 2. / [red.] Wojciech Zgliczyński; Warszawa : Medical Tribune Polska Sp.z.o.o., 2011 Wyd.1 761-764; ISBN: 978-83-62597-33-8 MNiSW 4

 15. Małgorzata Gietka - Czernel: Zespoły mnogich nowotworów gruczołów dokrewnych. W: Wielka Interna.: Endokrynologia.Część 2. / [red.] Wojciech Zgliczyński; Warszawa : Medical Tribune Polska Sp.z.o.o., 2011 Wyd.1 696-720; ISBN: 978-83-62597-33-8 MNiSW 4

 16. Małgorzata Gietka - Czernel: Badanie ultradźwiękowe w diagnostyce chorób tarczycy. W: Wielka Interna.: Endokrynologia.Część 1. / [red.] Wojciech Zgliczyński; Warszawa : Medical Tribune Polska Sp.z.o.o., 2011 Wyd.1 198-208 ISBN: 978-83-62597-29-1 MNiSW 4

 17. Małgorzata Gietka - Czernel: Diagnostyka laboratoryjna chorób tarczycy. W: Wielka Interna.: Endokrynologia.Część 1. / [red.] Wojciech Zgliczyński; Warszawa : Medical Tribune Polska Sp.z.o.o., 2011 Wyd.1 185-197 ISBN: 978-83-62597-29-1
  MNiSW 4

 18. Małgorzata Gietka - Czernel: Niedoczynność tarczycy. W: Wielka Interna.: Endokrynologia.Część 1. / [red.] Wojciech Zgliczyński; Warszawa : Medical Tribune Polska Sp.z.o.o., 2011 Wyd.1 243-255; ISBN: 978-83-62597-29-1 MNiSW 4

 19. Małgorzata Gietka - Czernel: Zespół niskiej T3, zespół niskiej T3 i T4. W: Wielka Interna.: Endokrynologia.Część 1. / [red.] Wojciech Zgliczyński; Warszawa : Medical Tribune Polska Sp.z.o.o., 2011 Wyd.1 227-228; ISBN: 978-83-62597-29-1 MNiSW 4

 20. Małgorzata Gietka - Czernel, Wojciech Zgliczyński: Zespoły mnogich nowotworów gruczołów dokrewnych. W: Podstawy chirurgii.: Podręcznik dla lekarzy specjalizujących się w chirurgii ogólnej. Tom 2 / [red] Jacek Szmidt [et al] Kraków : Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 2010 Wyd.2 1267 - 1286; ISBN: 978-83-7430-270-8 MNiSW 4

 21. Małgorzata Gietka - Czernel: 40-letnia kobieta z postępującą otyłością, zaburzeniem miesiączkowania i nadciśnieniem tętniczym. W: Nadciśnienie tętnicze w przypadkach klinicznych. / A.Januszewicz, A.Więcek, Wojciech Zgliczyński; Kraków : Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 2008 Wyd.1 182-185; MNiSW 3

 22. Małgorzata Gietka - Czernel:. Wole guzowate obojętne. : Standardy Endokrynologii. Wyd.2 / S.Zgliczyński, W.Zgliczyński; Kraków : Państwowy Instytut Naukowy, 2002;  63-68 MNiSW 3

 23. Małgorzata Gietka - Czernel:. Zapalenie tarczycy. : Standardy Endokrynologii. Wyd.2 / S.Zgliczyński, W.Zgliczyński; Kraków : Państwowy Instytut Naukowy, 2002;  77-80 MNiSW 3

 24. Małgorzata Gietka - Czernel, Helena Jastrzębska: Badania diagnostyczne w chorobach tarczycy. W: Rozpoznawanie i leczenie chorób tarczycy. Warszawa : Ośrodek Informacyjno Naukowy Polfa, 2002 Wyd.1. 9-70; rozdział 1 ISBN:83-914984-5 MNiSW 3

 25. Małgorzata Gietka – Czernel: Choroby tarczycy a ciąża. W: Rozpoznawanie i leczenie chorób tarczycy. Warszawa : Ośrodek Informacyjno Naukowy Polfa, 2002
  Wyd.1. 223-250; rozdział 9 MNiSW 3

 26. Małgorzata Gietka – Czernel: Niedoczynność tarczycy. W: Rozpoznawanie i leczenie chorób tarczycy. Warszawa : Ośrodek Informacyjno Naukowy Polfa, 2002
  Wyd.1.129-154; rozdział 2 ISBN:83-914984-5 MNiSW 3

 27. Małgorzata Gietka – Czernel: Wpływ interferonu alfa na tarczyce. W: Rozpoznawanie i leczenie chorób tarczycy. Warszawa : Ośrodek Informacyjno Naukowy Polfa, 2002 Wyd.1. 163-166; rozdział 5 ISBN:83-914984-5 MNiSW 3

 28. Małgorzata Gietka – Czernel: Zapalenia tarczycy. W: Rozpoznawanie i leczenie chorób tarczycy. Warszawa : Ośrodek Informacyjno Naukowy Polfa, 2002
  Wyd.1. 183-204; rozdział 7 ISBN:83-914984-5 MNiSW 3

 29. Małgorzata Gietka - Czernel, Wojciech Jeske: Badania laboratoryjne. W: Choroby tarczycy. / Zgliczyński S.Wrocław : Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner, 1998;  s.87 MNiSW 3

 30. Małgorzata Gietka - Czernel: Choroba tarczycy a ciąża. W: Choroby tarczycy. / Zgliczyński S.Wrocław : Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner, 1998;  s.201 MNiSW 3

 31. Małgorzata Gietka - Czernel: Leczenie tarczycy radiojodem. W: Choroby tarczycy. / Zgliczyński S.Wrocław : Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner, 1998;  s.219 MNiSW 3

 32. Małgorzata Gietka - Czernel: Zapalenia tarczycy. W: Choroby tarczycy. / Zgliczyński S.; Wrocław : Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner, 1998;  s.137 MNiSW 3

 • Doniesienia konferencyjne:

 1. Małgorzata Gietka-Czernel, Marzena Dębska, Piotr Kretowicz, Wojciech Zgliczyński, Mariusz Ołtarzewski. Hyperthyroidism during pregnancy: the role of measuring maternal TSH receptor antibodies and fetal ultrasound monitoring. Materiały zjazdowe, Endocrine Abstracts; 35; P1061. 16th European Congress of Endocrinology, Wrocław, Poland, 3-7 May 2014. Prezentacja plakatowa

 2. Małgorzata Gietka - Czernel. Thyrotoxicosis and pregnancy. Materiały zjazdowe, Thyroid Research 2013; 6; Suppl.2; A18. IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego, Łódź 11-13 kwiecień 2013. Prezentacja ustna

 1. Piotr Glinicki, Wojciech Jeske, Lucyna Bednarek - Papierska, Aleksandra Kruszyńska, Elżbieta Rosłonowska, Jadwiga Słowińska - Srzednicka, Anna Kasperlik - Załuska, Małgorzata Gietka - Czernel, Wojciech Zgliczyński. Czy można zastąpić wskaźnik aldosteron/aktywność reninowa osocza (ARR), wskaźnikiem aldosteron/renina (ADRR) w diagnostyce pierwotnego hiperaldosteronizmu? Materiały zjazdowe, 27 Zjazd Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, Warszawa 15-18 wrzesień 2013; s.140. Prezentacja plakatowa

 2. Małgorzata Gietka - Czernel, Marzena Dębska, Piotr Kretowicz, Helena Jastrzębska, G. Waśniewska. Decreased echogenicity and increased vascularization of fetal thyroid on 2D-ultrasonography caused by mother's Graves'disease. Materiały zjazdowe, Endocrine Abstracts 2012; 29; P1674. XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego Poznań 27-29 wrzesień 2012 - Prezentacja plakatowa - nagroda Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego

 3. Małgorzata Gietka - Czernel, Marzena Dębska, Piotr Kretowicz, Helena Jastrzębska, G. Waśniewska.Obniżona echogeniczność i zwiększone unaczynienie tarczycy płodu w ultrasonografii 2-wymiarowej spowodowane chorobą Gravesa u matki. Materiały zjazdowe, Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology 2012; 63; supl.A; s.28

 4. Małgorzata Gietka - Czernel, Marzena Dębska, Piotr Kretowicz, Helena Jastrzębska.
  Prowadzenie ciąży u kobiety z chorobą Gravesa-Basedowa: przydatność badania przeciwciał przeciwko receptorowi TSH i ultrasonograficznego monitorowania płodu.
  Materiały zjazdowe, Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology
  2012; 63; supl.A; s.29. XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego Poznań, 27-19 wrzesień 2012. Prezentacja plakatowa

 5. Piotr Glinicki, Wojciech Jeske, Anna Kasperlik - Załuska, Elżbieta Rosłonowska, Lucyna Bednarek - Papierska, Małgorzata Gietka - Czernel, Wojciech Zgliczyński.
  Chromogranina A (CgA) w guzach nadnerczy - doniesienie wstępne. Materiały zjazdowe, Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology 2012; 63; supl.A; 29-30. XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Poznań 27-19 wrzesień 2012. Prezentacja plakatowa

 6. Piotr Glinicki, Wojciech Jeske, Jadwiga Słowińska - Srzednicka, Lucyna Bednarek - Papierska, E. Karpińska - Gasztoł, Małgorzata Gietka - Czernel, Wojciech Zgliczyński. Wpływ sposobu pobierania krwi na wyniki badań aktywności reninowej osocza (ARO) oraz stężenia reniny i aldosteronu. Materiały zjazdowe, Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology 2012; 63; supl.A; 30-31. XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego Poznań 27-19 wrzesień 2012. Prezentacja plakatowa

 7. Lucyna Papierska, Waldemar Misiorowski, Michał Rabijewski, Małgorzata Gietka - Czernel.Vitamin D status in patients treated with intravenous ibandronate: a cohort study. Materiały zjazdowe, Endocrine Abstracts 2012; 29; P192. XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego Poznań 27-19 wrzesień 2012. Prezentacja plakatowa



  1   2


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna