wykaz kont syntetycznych I pomocniczych zespół – Majątek trwałyPobieranie 94,49 Kb.
Data01.05.2018
Rozmiar94,49 Kb.

Załącznik nr 1

do Uchwały nr 1/2006

z dnia 10.01.2006 r.


PLAN KONT DLA GORLICKIEGO STOWARZYSZENIA „KLUB GORLICZAN”
1. WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH I POMOCNICZYCH

2. PRZYJĘTE ZASADY KSIĘGOWANIA


1. WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH i POMOCNICZYCH
Zespół 0 – Majątek trwały

010 – 015 – środki trwałe

020 – 025 - wartości niematerialne i prawne

070 – 075 - umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

080 – 085 - inwestycje
Zespół 1 – Środki pieniężne

100 – kasa

130 – bieżący rachunek bankowy

137 – rachunek lokat bankowych

145 – środki pieniężne w drodze
Zespół 2 – Rozrachunki i roszczenia

201 – rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

201-1- rozrachunki z odbiorcami

201-2 - rozrachunki z dostawcami

220 – rozrachunki publicznoprawne (z budżetem państwa)

230 – rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń

232 – pozostałe rozrachunki z pracownikami

240 – pozostałe rozrachunki


Zespół 5 – Koszty

500 – koszty statutowe

550 – koszty administracyjne

550-1 zużycie materiałów i energii

550-2 usługi obce

550-3 podatki i opłaty

550-4 wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników

550-5 amortyzacja

550-6 pozostałe koszty administracyjne

Zespół 6 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów

640 – rozliczenia międzyokresowe czynne

641 – rozliczenia międzyokresowe bierne
Zespół 7 – Przychody i koszty ich osiągnięcia

740 – przychody statutowe

751 – przychody finansowe

752 – koszty finansowe

761 – pozostałe przychody operacyjne

762 – pozostałe koszty operacyjne

771 – zyski nadzwyczajne

772 – straty nadzwyczajne


Zespół 8 – Fundusze, rezerwy i wynik finansowy

800 – fundusz statutowy

820 – rozliczenie wyniku finansowego

840 – rezerwy

845 – przychody przyszłych okresów

860 – wynik finansowy

870 – podatek dochodowy od osób prawnych
2. PRZYJĘTE ZASADY KSIĘGOWANIA

ZESPÓŁ 0 – MAJĄTEK TRWAŁY


Konta zespołu 0 służą do ewidencji:

 • środków trwałych, pozostałych środków trwałych

 • wartości niematerialnych i prawnych

 • finansowego majątku trwałego

 • umorzenia majątku


Konto 010 – 015 - konta środków trwałych (ewidencja nieruchomości, maszyny, środki transportu) . Konto 010 służy do ewidencji zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej własnych lub powierzonych środków trwałych służących działalności podstawowej.

Na stronie Wn kont 010 – 015 ujmuje się: • przychody nowych lub używanych środków trwałych pochodzących z zakupu gotowych środków trwałych oraz wartość ulepszeń zwiększających wartość początkową środków trwałych

 • zwiększenia wartości początkowej środków trwałych na skutek aktualizacji ich wyceny

 • nieodpłatne przyjęcie środków trwałych

 • przychody środków trwałych nowo ujawnionych.

Na stronie Ma konta ujmuje się:

 • wycofanie środków trwałych z używania na skutek likwidacji z powodu zniszczenia lub zużycia, sprzedaży oraz nieodpłatnego przekazania

 • ujawnione niedobory środków trwałych

 • zmniejszenie wartości początkowej dokonywane na skutek aktualizacji wyceny.

Ewidencję szczegółowa środków trwałych umożliwia ustalenie wartości poszczególnych obiektów, ustalenie komórek organizacyjnych, którym powierzono środki trwałe, oraz należyte umorzenie tych środków, które podlegają umorzeniu. Dokonuje się również odpowiednich odpisów amortyzacyjnych w tabeli amortyzacyjnej. Przynajmniej raz na cztery lata przeprowadza się inwentaryzację, czyli spis z natury środków trwałych i wyposażenia należącego do Związków. W przypadku, gdy środek trwały czy element wyposażenia ulegnie zepsuciu lub zużyciu i nie nadaje się do dalszej eksploatacji, sporządza się odpowiedni protokół zniszczenia i spisać go na straty.
Konto 020 – 025 - konta wartości niematerialnych i prawnych (ewidencja praw autorskich, praw do

patentów, projektów)

Konto służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń początkowej wartości niematerialnych i prawnych do których zalicza się nabyte programy komputerowe, o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok.

Na stronie Wn ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma wszelkie zmniejszenia stanu, wartości początkowej, wartości niematerialnych i prawnych z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na koncie 070-075. Ewidencja szczegółowa do konta 020 powinna umożliwić należyte obliczanie umorzenia tych wartości i podział wg ich kryteriów.

Konto 020-025 może wykazać saldo Wn, które oznacza stan wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej.
Konto 070 - konta umorzeń środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ( odpisy

umorzeniowe)

Konto 070 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają umorzeniu wg stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu dokonanego umorzenia. Stosuje się stawki wynikające z przepisów podatkowych.

Odpisy umorzenia dokonuje się w korespondencji z kontem 550-5.

Na stronie Ma konta 070 ujmuje się wszelkie zwiększenia, a po stronie Wn wszelkie zmniejszenia umorzenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a w szczególności wyksięgowanie dotychczasowego umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zlikwidowanych z powodu zużycia lub zniszczenia, sprzedanych, nieodpłatnie przekazanych, niedoboru oraz zmniejszenie wartości umorzenia na skutek aktualizacji wartości początkowej.

Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego (wartości niematerialnych i prawnych) do używania, a jej zakończenie nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub przeznaczenia środka do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.

Od ujawnionych środków trwałych nie objętych uprzednio ewidencją, umorzenie nalicza się nie wcześniej niż od miesiąca, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji.

Ewidencję analityczną do konta 070 prowadzi się oddzielnie dla poszczególnych grup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Konto 070 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Konto 075 – konta umorzeń pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ( odpisy

umorzeniowe)

Konto 075 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegającym umorzeniu jednorazowo w pełnej wartości w miesiącu wydania ich do użytkowania.

Umorzenie księguje się w korespondencji z kontem 550-5.

Na stronie Wn konta 075 ujmuje się;


 • wyksięgowanie dotychczasowego umorzenia pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych likwidowanych z powodu zużycia lub zniszczenia, sprzedanych, przekazanych nieodpłatnie oraz zdjętych z ewidencji syntetycznej a także stanowiących niedobór lub szkodę.

Na stronie Ma konta 075 ujmuje się; • odpisy umorzenia nowych, wydanych do używania środków trwałych
  oraz wartości niematerialnych i prawnych, obciążające odpowiednie koszty,

 • odpisy umorzenia dotyczące nadwyżek środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

 • odpisy umorzenia nowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie.

Konto 075 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umorzonych w pełnej wartości w miesiącu wydania ich do używania.


Konto 080 - konta inwestycji

Na koncie ujmuje się wartość inwestycji związanych z budową, montażem lub zakupem środków trwałych.

Konto 080 służy do ewidencji kosztów inwestycji rozpoczętych oraz do rozliczenia inwestycji na uzyskane efekty.

Inwestycje /Środki trwale w budowie/ to zaliczone do aktywów trwałych nieruchomości i inne środki trwałe w okresie ich budowy montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

Do inwestycji zalicza się koszty poniesione na wytworzenie, nabycie i montaż własnych, nowych środków trwałych lub w związku z ulepszeniem już istniejących środków trwałych, a także koszty związane z dostosowaniem obcych środków trwałych do potrzeb użytkowania.

Na stronie Wn konta 080 ujmuje się; • poniesione koszty dotyczące inwestycji prowadzonych zarówno przez obcych wykonawców jak i we własnym zakresie,

 • poniesione koszty dotyczące przekazanych do montażu, lecz jeszcze nie oddanych do używania maszyn, urządzeń itp. zakupionych od kontrahentów lub wytworzonych we własnym zakresie,

 • rozliczenie nadwyżki zysków inwestycyjnych nad stratami inwestycyjnymi,

 • poniesione koszty ulepszenia środka trwałego /przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja adaptacja lub modernizacja/, które powodują zwiększenie wartości użytkowej środka trwałego,

 • nieodpłatne otrzymanie inwestycji rozpoczętej.

Na stronie Ma konta 080 ujmuje się w szczególności: • przyjęcie do używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uzyskanych w wyniku inwestycji,

 • rozliczenie kosztów ulepszenia środków trwałych,

 • rozliczenie inwestycji w obcych środkach trwałych,

 • rozliczenie strat inwestycyjnych nad zyskami inwestycyjnymi,

 • wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych inwestycji,

 • odpisanie kosztów inwestycji nie podjętych lub inwestycji zaniechanej.

Na koncie 080 można księgować również rozliczenia kosztów dotyczących zakupu gotowych środków trwałych.

Ewidencja szczegółowa na koncie 080 prowadzona jest według poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz źródeł ich finansowania. Konto 080 może wykazywać saldo Wn, które oznacza koszty inwestycji niezakończonych.

ZESPÓŁ 1 – ŚRODKI PIENIĘŻNE


Konta zespołu 1 służą do ewidencji środków pieniężnych przechowywanych w kasie, krótkoterminowych papierów wartościowych, krajowych i zagranicznych środków pieniężnych lokowanych na rachunkach bankowych oraz wszelkich innych krajowych i zagranicznych środków pieniężnych.
Konto 100 – konto kasy (ewidencja gotówki w kasie)

Konto 100 służy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się w kasie jednostki.

Na stronie Wn konta 100 ujmuje się wpływy gotówki oraz nadwyżki kasowe, a na stronie Ma rozchody gotówki i niedobory kasowe.

Ewidencja szczegółowa do konta 100 powinna umożliwić ustalenie stanu gotówki w walucie polskiej i zagranicznej znajdującej się w kasie lub powierzonej osobom za nią odpowiedzialnym.

Konto 100 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan gotówki w kasie.
Konto 130 – konto bieżącego rachunku bankowego (ewidencja operacji na rachunku bankowym)

Konto 130 służy do ewidencji stanu środków pieniężnych oraz obrotów na rachunku bankowym.

Na stronie Wn ujmuje się wpływ środków z tytułu zrealizowanych przychodów.

Na stronie Ma ujmuje się zrealizowane wydatki, w tym również środki pobrane do kasy na realizację wydatków.

Zapisów na koncie 130 dokonuje się wg wyciągów bankowych w związku z tym musi zachodzić pełna zgodność zapisów między księgowością jednostki, a księgowością banku. Na koncie 130 obowiązuje zasada czystości obrotów, co oznacza, że do błędnych zapisów, zwrotów nadpłat, korekty niewłaściwych wydatków itp. wprowadza się dodatkowy techniczny zapis ujemny.

Konto może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków na rachunku bieżącym jednostki.


Konto 137 – konto lokat bankowych (ewidencja lokat na rachunkach bankowych)

Konto 137 służy do ewidencji zdarzeń gospodarczych dotyczących lokat bankowych. Na koncie dokonuje się księgowań wyłącznie na podstawie dowodów bankowych, w związku z tym musi zachodzić zgodność zapisów konta 137 między księgowością jednostki, a księgowością banku.


Konto 145 – konto środki pieniężne w drodze (ewidencja przepływu środków np. z kasy do banku, jeśli

przepływ ten trwa dłużej niż jeden dzień )
ZESPÓŁ 2 – ROZRACHUNKI I ROSZCZENIA


Konta zespołu 2 „Rozrachunki i roszczenia” służą do ewidencji wszelkich krajowych i zagranicznych rozrachunków oraz roszczeń. Ponadto konta te służą do ewidencji rozliczeń środków, wynagrodzeń, rozliczeń niedoborów, szkód i nadwyżek oraz innych rozliczeń związanych z rozrachunkami i roszczeniami spornymi.
Konto 201 – konto rozrachunków z odbiorcami i odbiorcami (należności z tytułu np. udzielonych i nierozliczonych dotacji)

Konto 201 służy do ewidencji wszelkich rozrachunków i roszczeń z tytułu udzielonych i nierozliczonych dotacji. Konto 201 obciąża się za powstałe należności i roszczenia oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a uznaje się za powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie należności i roszczeń.

Konto 201 obciąża się przede wszystkim z tytułu:


 • należności z tytułu sprzedaży produktów, materiałów, środków trwałych oraz świadczonych usług,

 • należności z tytułu naliczonych odsetek za zwłokę, kar lub odszkodowań w związku z dostawami,

 • fakturowanie zaliczek na poczet przyszłych dostaw,

 • spłaty zobowiązań wobec dostawców,

 • dodatnie różnice kursowe,

 • odpisanie przedawnionych i umorzonych zobowiązań,

 • przekazanie zaliczek na poczet przyszłych dostaw,

Na stronie Ma konta 201 ewidencjonuje się w szczególności;

 • spłaty należności,

 • otrzymane zaliczki na poczet przyszłych dostaw,

 • zobowiązania wobec dostawców z tytułu dostaw robót i usług wynikających z faktur VAT

 • naliczone odsetki za zwłokę w spłacie zobowiązań,

 • naliczone kary umowne,

 • ujemne różnice kursowe,

Należności i roszczenia oraz zobowiązania w polskiej walucie ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich powstania w wartości nominalnej.

Na koniec kwartału i dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się według zasad obowiązujących na dzień bilansowy tj. kursu kupna /należności/ lub kursu sprzedaży /zobowiązania/ stosowanym na ten dzień przez bank, z którego usług korzysta jednostka. Kurs nie może być jednak wyższy od kursu średniego ustalonego na ten dzień przez NBP.

Ewidencja szczegółowa do konta 201 prowadzona jest z podziałem na konto 201-1 Rozrachunki z odbiorcami oraz konto 201-2 Rozrachunki z dostawcami. Ewidencja szczegółowa pozwala na ustalenie należności i zobowiązań wobec kontrahentów w przypadku ograniczonej liczby kontrahentów.

Konto 201 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności roszczeń, a saldo Ma – stan zobowiązań.


Konto 220 – konto rozrachunków z budżetem Państwa

Konto 220 służy do ewidencji zobowiązań z tyt. składek ZUS, zaliczek na PDOF, itp.

Na stronie Wn konta 220 ujmuje się w szczególności:


 • spłata zobowiązań wobec budżetu z tytułu podatku dochodowego naliczonego od wynagrodzeń, nagród, umów zlecenia, o dzieło, itp.

 • wpłaty do budżetu z należnych podatków i opłat,

 • należności od budżetu z tytułu nadpłat w rozliczeniach z budżetami.

 • zasiłki finansowane ze środków ZUS ujęte w listach płac,

 • przelewy składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, oraz Fundusz Pracy,

Na stronie Ma konta 220 ujmuje się w szczególności: • zobowiązania wobec budżetów z tytułów naliczonych podatków opłat i ceł,

 • zobowiązania wobec budżetu z tytułu podatku dochodowego naliczonego od wynagrodzeń, nagród, umów zlecenia oraz innych świadczeń na rzecz pracowników

 • naliczone składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, fundusz pracy finansowane przez pracodawcę,

 • składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracowników /potrącane w listach płac/

 • zwrot nadpłaconych składek,

Konto 220 może mieć dwa salda, saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma stan zobowiązań wobec budżetów.
Konto 230 – konto rozrachunków z pracownikami z tytułu wynagrodzeń

Konto 230 służy do ewidencji rozrachunków z pracownikami jednostki i innymi osobami fizycznymi z tytułu wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych zaliczanych do wynagrodzeń np. należności za pracę wykonaną na podstawie stosunku pracy, pracy nakładczej, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej.

Na koncie tym mogą być ponadto ewidencjonowane świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczone do wynagrodzeń, różne ekwiwalenty, diet radnych itp.

Na stronie Wn konta 230 ujmuje się w szczególności: • wypłaty pieniężne lub przelewy wynagrodzeń, nagród okolicznościowych, nagród z ZFN

 • wypłaty pieniężne lub przelewy umów zlecenia, agencyjnych, o dzieło,

 • wypłaty zaliczek na poczet wynagrodzeń,

 • wartość świadczeń rzeczowych nie zaliczanych do wynagrodzeń,

 • potrącenia wynagrodzeń obciążające pracownika dokonywane w liście płac na mocy ustawowych upoważnień

Tworzy się konta analityczne dla każdego z pracowników oraz odrębnie dla osób zatrudnianych na umowę zlecenie i o dzieło.

Na stronie Ma konta 230 ujmuje się zobowiązania jednostki z tytułu wynagrodzeń.

- naliczone wynagrodzenia obciążające koszty,

- ujęte w listach płac ekwiwalenty za należne pracownikom świadczenia,

- naliczone w listach płac zasiłki finansowane przez ZUS.

Ewidencja analityczna prowadzona jest w kartach wynagrodzeń dla poszczególnych pracowników.

Konto 230 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma stan zobowiązań jednostki z tytułu wynagrodzeń.
Konto 232 – konto pozostałych rozrachunków z pracownikami

Na koncie 232 ewidencjonuje się pozostałe rozrachunki np. zaliczki pobranych przez pracowników na zakup materiałów.

Na stronie Ma konta 232 ujmuje się w szczególności:


 • wydatki wyłożone przez pracowników w imieniu jednostki,

 • rozliczone zaliczki i zwroty środków pieniężnych,

 • wpływy należności od pracowników,

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 232 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu należności, roszczeń i zobowiązań z poszczególnymi pracownikami według tytułów rozrachunków.


Konto 240 – pozostałe rozrachunki (ewidencja rozrachunków, nie wymienionych wyżej)

Na stronie Wn konta 240 ujmuje się m.inn.: • niedobory i szkody w składnikach majątkowych,

 • rozliczenia nadwyżek w składnikach majątkowych,

 • błędy i korekty w wyciągach bankowych, „in minus”

Na stronie Ma konta 240 ujmuje się m.in.:

 • nadwyżki w składnikach majątkowych,

 • rozliczenia niedoborów i szkód w składnikach majątkowych

- błędy i korekty w wyciągach bankowych „in plus”

Konto 240 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma – stan zobowiązań z tytułu pozostałych rozrachunków.
ZESPÓŁ 5 – KOSZTYKonto 500 – konto kosztów statutowych

Na koncie 500 ewidencjonuje się koszty dotyczące działalności statutowej organizacji.


Konto 550 – konto kosztów administracyjnych służy do ewidencji kosztów zakwalifikowanych jako administracyjne z podziałem określonym przez Ministra Finansów wg pozycji z rachunku zysków i strat.

Podział analitycznych konta 550: • 550 – 1 - zużycie materiałów i energii (koszty materiałów biurowych i zużycia energii)

 • 550 – 2 - usługi obce (koszty usług obcych, takich jak usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, najmu i inne)

 • 550 – 3 - podatki i opłaty (koszty opłat skarbowych, podatku od nieruchomości i innych)

 • 550 – 4 - wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników (koszty wynagrodzeń, w tym etaty, zlecenia, umowy o dzieło oraz składki ZUS, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i pozostałe świadczenia)

 • 550 – 5 - amortyzacja (ewidencja kosztów amortyzacji rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych i prawnych) Konto 401 służy do ewidencji kosztów amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, od których odpisy umorzeniowe są dokonywane stopniowo według stawek amortyzacyjnych.

Odpisy umorzeniowe księgowane są na stronie Wn konta 550-5 Amortyzacja w korespondencji z kontem 070, 075 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Równowartość dokonanego odpisu amortyzacyjnego księguje się równolegle na stronie Wn konta 800 Fundusz jednostki na stronie Ma 070, 075 Umorzenie . Na stronie Wn konta 550-5 ujmuje się odpisu amortyzacyjne, a na stronie Ma przeniesienie kosztów amortyzacyjnych na wynik finansowy.

 • 550 – 6 - pozostałe koszty administracyjne (koszty, które nie kwalifikują się do powyższych kategorii)ZESPÓŁ 6 – ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓWKonto 640 – konto rozliczeń międzyokresowych czynnych

Konto 640 służy do ewidencji kosztów poniesionych w okresie sprawozdawczym, dotyczących późniejszego okresu.


Konto 641 – konto rozliczeń międzyokresowych biernych

Na koncie 641 ewidencjonuje się koszty dotyczące bieżącego okresu, ale jeszcze nie poniesione.ZESPÓŁ 7 – PRZYCHODY I KOSZTY ICH OSIĄGNIĘCIAKonto 740 – konto przychodów statutowych

Konto 740 służy do ewidencji przychodów statutowych, takich jak dotacje, darowizny i inne.

Do konta przychodów statutowych tworzy się, w razie potrzeby, konta analityczne z podziałem na poszczególne źródła finansowania, np. 740-1 osoby prywatne, 740 – 2 organizacje pozarządowe, 740-3 firmy prywatne, 740-4 źródła publiczne, itd. z możliwością rozwijania analityki tak, aby można było śledzić wysokość wpłat poszczególnych darczyńców. Konto 740 na koniec roku nie wykazuje salda.
Konto 751 – konto przychodów finansowych

Na koncie tym ujmowane są uzyskane odsetki bankowe, dodatnie różnice kursowe i inne przychody finansowe. Konto 751 na koniec roku nie wykazuje salda.

Na stronie Ma ujmuje się w szczególności:

- przychody z tytułu operacji finansowych szczególności : • ze sprzedaży akcji, obligacji, udziałów i papierów wartościowych

 • odsetek za zwłokę w zapłacie należności,

 • dodatnie różnice kursowe,

 • odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

 • odpisanie przedawnionych, umorzonych zobowiązań działalności finansowej

 • przeniesienie na koniec roku obrotowego kosztów operacji finansowych,


Konto 752 – konto kosztów finansowych

Konto 752 służy do ewidencji odsetek od pożyczek i kredytów oraz ujemnych różnic kursowych i pozostałych kosztów finansowych. Konto 752 na koniec roku nie wykazuje salda.

Na stronie Wn konta 752 ujmuje się :

- koszty operacji finansowych, a w szczególności: • wartość sprzedanych udziałów, obligacji, akcji i papierów wartościowych,

 • odsetki od kredytów i pożyczek,

 • odsetki od obligacji,

 • odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań, z wyjątkiem odsetek za zwłokę obciążające inwestycje w okresie ich realizacji,

 • ujemne różnice kursowe, z wyjątkiem obciążających inwestycje w okresie ich realizacji,

 • dyskonto przy sprzedaży weksli, czeków obcych i papierów wartościowych.

 • odpisy aktualizujące wartości krótkoterminowych papierów wartościowych i długoterminowych aktywów finansowych,

 • odpisy umorzeniowe nieściągalnych należności finansowych jeżeli uprzednio nie dokonano odpisów aktualizujących,

 • odpisy aktualizujące z tytułu naliczonych a niezapłaconych odsetek,

 • przeksięgowanie na koniec roku obrotowego przychodów z operacji finansowych.


Konto 761 – konto pozostałych przychodów operacyjnych

Na koncie 761 ewidencjonuje się pozostałe przychody nie związane bezpośrednio z działalnością organizacji, np. z likwidacji i sprzedaży środków trwałych.


Konto 762 – konto pozostałych kosztów operacyjnych

Konto 762 służy do ewidencji pozostałych kosztów nie związanych bezpośrednio z działalnością organizacji. Konto 762 na koniec roku nie wykazuje salda.


Konto 771 – konto zysków nadzwyczajnych

Na koncie 771 ujmowane są zyski związane z losowymi zdarzeniami, nie zakwalifikowane do pozostałych przychodów. Konto 771 na koniec roku nie wykazuje salda.


Konto 772 – konto strat nadzwyczajnych

Na koncie 772 ujmowane są straty dotyczące niepowtarzalnych zdarzeń, nie zakwalifikowane do pozostałych kosztów. Konto 772 na koniec roku nie wykazuje salda.ZESPÓŁ 8 – FUNDUSZE, REZERWY I WYNIK FINANSOWY


Konto 800 – konto funduszu statutowego

Stan tego konta przedstawia wysokość funduszu statutowego organizacji. Konto 800 służy do ewidencji równowartości aktywów trwałych oraz obrotowych w zakresie działalności statutowej.

Na stronie Wn ujmuje się w szczególności:


 • umorzenie podstawowych środków trwałych oraz wart. niem. i prawnych

 • wartość sprzedanych, nieodpłatnie przekazanych środków trwałych

 • wartość nieodpłatnie przekazanych środków obrotowych organizacji

 • przeksięgowanie zrealizowanych przychodów ( pod datą sprawozdania finansowego )

Na stronie Ma konta 800 ujmuje się:

 • wpływ środków z dotacji

 • przeksięgowanie zrealizowanych przez organizację wydatków ( pod datą sprawozdania finansowego)

 • nieodpłatne otrzymanie środków trwałych

 • nieodpłatne otrzymanie środków obrotowych

 • umorzenie dotyczące sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych podstawowych środków trwałych.

Konto 800 wykazuje na koniec roku saldo Ma, które oznacza stan funduszu organizacji związkowej.
Konto 820 – konto rozliczenia wyniku finansowego

Na koncie 820 rozlicza się wynik finansowy organizacji za rok poprzedni, zgodnie z przyjętą uchwałą zarządu.

Na stronie Wn konta 820 ujmuje się podział wyniku finansowego.

Na stronie Ma konta 820 ujmuje się przeniesienie salda konta w roku następnym, pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, na konto 800.


Konto 840 – konto rezerw (służy do ewidencji tworzonych rezerw, np. na należności)
Konto 845 – konto przychodów przyszłych okresów

Na kocie 845 ewidencjonuje się przychody otrzymane w bieżącym okresie sprawozdawczym, a dotyczące realizacji kosztów w terminie późniejszym


Konto 860 – konto wyniku finansowego

Konto 860 służy do ustalenia wyniku finansowego organizacji. Na konto wyniku przeksięgowuje się na koniec okresu sprawozdawczego wszystkie przychody i koszty.

Na stronie Wn ujmuje się:


 • poniesione koszty w korespondencji z kontami zespołu 5,

 • poniesione koszty operacji finansowych, operacyjnych oraz strat nadzwyczajnych w korespondencji z kontem 752, 762, 772

 • obowiązkowe zmniejszenia wyniku finansowego

Na stronie Ma konta 860 ujmuje się w końcu roku obrotowego sumę:

 • uzyskanych przychodów w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 7 ( konta 740, 751, 761, 771 )

Różnica pomiędzy przychodami i kosztami stanowi wynik finansowy organizacji za dany okres.

Saldo konta 860 wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki; saldo Wn – stratę netto, saldo Ma – zysk netto.

Saldo przenoszone jest w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego na konto 820 – rozliczenie wyniku finansowego jednostki.


Konto 870 – konto podatku dochodowego od osób prawnych

Konto 870 służy do ewidencji rozliczenia ewentualnego PDOP.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna