Wyjaśnienie tresci specyfikacji istotnych warunków zamówieniaPobieranie 62,33 Kb.
Data02.01.2018
Rozmiar62,33 Kb.

Znak sprawy: 18/2012 PPUH „ RADKOM” Sp. z o.o.

Radom, dn. 11.10.2012r.WYJAŚNIENIE TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania przetargowego na usługę ubezpieczenia na życie pracowników PPUH RADKOM Sp. z o.o. oraz ich rodzin.

W związku z poniższymi pytaniami otrzymanymi od Wykonawców w dniu 09.10.2012r, 10.10.2012r. dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) udziela poniższych wyjaśnień:1. Czy zamawiający zaakceptuje, że karencja nie będzie stosowana w przypadku osób, które przystąpią do ubezpieczenia w ciągu 3 miesięcy od początku polisy? SIWZ Cz. III, pkt. 3.3
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania określone w SIWZ.

2.Zamawiający w przypadku indywidualnej kontynuacji użył sformułowania „na tych samych zasadach, jakie obowiązywała u pracodawcy w dniu rozwiązania umowy o pracę” nie załączając ich do SIWZ. Z uwagi na tak przygotowane ramy czasowe zamówienia, że występuje nawet brak czasu na odpowiedzi (dwa dni przed otwarciem ofert jest niedziela) przy niezmienionym terminie otwarcia ofert, prosimy o wprowadzenie zapisu „na warunkach jakie funkcjonują w OWU wykonawcy” dające równe szanse wszystkim stającym do przetargu, bądź przedstawienie tych warunków przedłużenie terminu składania ofert.SIWZ Cz. III, pkt 3.5
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania określone w SIWZ.

3.Czy zamawiający zaakceptuje definicję wypadku wykonawcy:

„wypadek – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powstałe w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu umowy ubezpieczenia.”?SIWZ Cz. III, pkt Definicje obligatoryjne 2


Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania określone w SIWZ.

4.Czy zamawiający uzna za równoważną definicję wypadku przy pracy wykonawcy:
”wypadek przy pracy – wypadek zakwalifikowany jako wypadek przy pracy w protokole powypadkowym BPH, który nastąpił w związku z pracą:

 1. podczas lub w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego obowiązków wynikających z umowy o pracę albo poleceń przełożonych.

 2. Podczas lub w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego czynności w interesie zakładu pracy, nawet bez polecenia.

 3. W czasie pozostawania w dyspozycji zakładu pracy w drodze między siedzibą zakładu pracy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego z umowy o pracę, na równi
  z wypadkiem przy pracy traktuje się – w zakresie uprawnień do świadczeń – wypadek, któremu ubezpieczony uległ w czasie trwania podróży służbowej w okolicznościach innych niż określone wyżej, chyba że wypadek został spowodowany postępowaniem ubezpieczonego, które nie pozostawało w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań. SIWZ Cz. III, pkt Definicje obligatoryjne 3

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania określone w SIWZ.
5. Czy zamawiający uzna za zamienną definicję wypadku komunikacyjnego wykonawcy:
”wypadek komunikacyjny – nagłe zdarzenie powstałe w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela następujące w związku z ruchem:

1) lądowym pojazdów mechanicznych, mechanicznych udziałem pojazdu mechanicznego, mechanicznego, w którym ubezpieczony brał udział jako uczestnik ruchu bądź kierowca w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym, wywołane:

a) działaniem siły mechanicznej w momencie zetknięcia się pojazdu z osobami, przedmiotami, zwierzętami, lub

b) wywrócenie się pojazdu, lub

c) pożarem, wybuchem spowodowanym działaniem czynnika termicznego i/lub chemicznego,

2) wodnym pojazdów pływających, z udziałem statku wodnego, w którym ubezpieczony poruszał się jako osoba kierująca lub pasażer,

3) lotniczym statków powietrznych, w którym to statku ubezpieczony podróżował jako pasażer lub członek załogi

* statek wodny – urządzenie pływające o napędzie mechanicznym lub bez napędu mechanicznego (mechanicznego tym prom, wodolot, poduszkowiec) przeznaczone lub używane w żegludze śródlądowej lub morskiej, w rozumieniu przepisów ustawy o żegludze śródlądowej lub kodeksu morskiego, posiadające dokumenty rejestracyjne w myśl obowiązujących przepisów, z wyłączeniem statków używanych w celach sportowych,

*statek powietrzny – urządzenie zdefiniowane jako statek powietrzny zgodnie z ustawą prawo lotnicze, należące do przewoźnika lotniczego (działającego zgodnie z przepisami prawa lotniczego) posiadający aktualne dokumenty potwierdzające zdatność statku powietrznego do przewozów lotniczych,
a osoba pilotująca posiada uprawnienia niezbędne do kierowania danym statkiem powietrznym. ?

SIWZ Cz. III, pkt Definicje obligatoryjne 4
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania określone w SIWZ.
6. W zakresie jest uszczerbek spowodowany NW, w definicji jest także mowa o zawale serca, udarze mózgu. Czy ryzyko uszczerbku na skutek zawału serca lub udaru mózgu ma być w zakresie ubezpieczenia? Jeżeli tak, to czy Zamawiający zaakceptuje definicję Wykonawcy?

trwały uszczerbek na zdrowiu – zaburzenie czynności uszkodzonego organu, narządu lub układu będące następstwem zawału serca lub udaru mózgu, przebytych przez ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela, powodujące jego trwałą dysfunkcję” SIWZ Cz. III, pkt Definicje obligatoryjne 6


Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania określone w SIWZ.
7. Czy zamawiający zaakceptuje jako równoważne definicje trwałego uszczerbku na zdrowiu wykonawcy: „trwały uszczerbek na zdrowiu – zaburzenie czynności uszkodzonego organu, narządu lub układu będące następstwem wypadku, któremu ubezpieczony uległ w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela, powodujące jego trwałą dysfunkcję ?”SIWZ Cz. III, pkt Definicje obligatoryjne 6
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania określone w SIWZ.
8. Czy Zamawiający zaakceptuje jako równoważną definicję małżonka i partnera wykonawcy:

1) „małżonek” – osobę, która w dniu zajścia zdarzenia, objętego ochroną ubezpieczeniową w ramach dodatkowej umowy ubezpieczenia, pozostawała z ubezpieczonym w związku małżeńskim”,2) „partner (w przypadku wyboru na wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia Wariantu partner”) - osobę, płci przeciwnej wobec ubezpieczonego, wskazaną przez ubezpieczonego w deklaracji uczestnictwa/zmiany jako osobę z nim nie spokrewnioną, pozostającą z ubezpieczonym w nieformalnym związku, prowadzącą
z ubezpieczonym wspólne gospodarstwo domowe oraz nie pozostającą w związku małżeńskim z osobą trzecią, która w dniu składania stosownych oświadczeń o związku partnerskim, a także w dniu zajścia zdarzenia objętego ochroną w ramach dodatkowej umowy ubezpieczenia nie pozostaje w związku małżeńskim z osobą trzecią, o ile ubezpieczony w dniu składania stosownych oświadczeń o związku partnerskim, a także w dniu zajścia zdarzenia objętego ochrona ubezpieczeniową w ramach dodatkowej umowy ubezpieczenia również nie pozostaje/wał w związku małżeńskim z osoba trzecią ?”
SIWZ Cz. III, pkt Definicje obligatoryjne 7 .
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania określone w SIWZ.
9.Czy Zamawiający zaakceptuje, że dziecko definiowane będzie od 1 roku życia – definicja zgonu noworodka Wykonawcy obejmuje bowiem dziecko do 1 roku życia ? SIWZ Cz. III, pkt Definicje obligatoryjne 8. .
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania określone w SIWZ.
10.Czy Zamawiający zaakceptuje, że wykonawca odpowiada za urodzenie się dziecka adoptowanie/ przysposobienie w okresie odpowiedzialności wykonawcy? SIWZ Cz. III, pkt Definicje obligatoryjne 10
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania określone w SIWZ.
11.Czy Zamawiający uzna jako zamienny katalog poważnych zachorowań wykonawcy oraz definicję poważnego zachorowania:

Poważne zachorowanie – jedno z 27 poważnych zachorowań wymienionych w katalogu poważnych zachorowań zamieszczonego poniżej, powstałe w czasie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela:

Katalog poważnych zachorowań:

 1. nowotwór (guz ) złośliwy

 2. zawał serca

 3. udar mózgu

 4. operacja pomostowania naczyń wieńcowych

 5. niewydolność nerek

 6. przeszczepianie narządów

 7. zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji krwi

 8. zakażenie wirusem HIV w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych

 9. paraliż

 10. utrata kończyn

 11. utrata wzroku

 12. utrata słuchu

 13. utrata mowy

 14. ciężkie oparzenia

 15. łagodny nowotwór mózgu

 16. śpiączka

 17. choroba Creutzfelda-Jacoba

 18. operacja aorty

 19. choroba Alzheimera

 20. schyłkowa niewydolność wątroby

 21. operacja zastawek serca

 22. stwardnienie rozsiane

 23. choroba Parkinsona

 24. anemia aplastyczna

 25. zapalenie mózgu

 26. schyłkowa niewydolność oddechowa

 27. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

SIWZ Cz. III pkt Definicje obligatoryjne 11
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania określone w SIWZ.
12.Czy Zamawiający zechce zrezygnować z ryzyka WZW typ B i C otrzymując w miejsce tego powyższy zestaw poważnych zachorowań wykonawcy ? SIWZ Cz. III pkt Definicje obligatoryjne 11
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania określone w SIWZ.
13. Czy Zamawiający zaakceptuje, że odpowiedzialność dotyczy tylko tych rodzajów poważnych zachorowań, które nie są w związku przyczynowo – skutkowym z poprzednim poważnym zachorowaniem, powodującym wypłatę świadczenia ani nie wystąpiły w rezultacie działania tego samego patogennego czynnika ? SIWZ Cz. III, pkt Definicje obligatoryjne 11 .
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania określone w SIWZ.

14.Czy Zamawiający zaakceptuje jako zamienną do rekonwalescencji definicję rehabilitacji poszpitalnej wykonawcy:

rehabilitacja poszpitalna – trwająca nieprzerwanie, bezpośrednio po pobycie w szpitalu, kończącym się w trakcie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela, pobyt na zwolnieniu lekarskim wydanym przez szpital?SIWZ Cz. III, pkt Definicje obligatoryjne 12 pkt 4

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania określone w SIWZ.
15. Czy Zamawiający zaakceptuje szerszą definicję zgonu noworodka wykonawcy w miejsce definicji urodzenia martwego dziecka:

zgon noworodka – za zgon noworodka uważa się dziecko ubezpieczonego martwo urodzone, jeżeli zgon nastąpił najwcześniej 23 tygodniu ciąży oraz zgon dziecka ubezpieczonego, które przyszło na świat żywe


i nie ukończyło 1 roku życia SIWZ Cz. III, pkt Definicje obligatoryjne 12

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania określone w SIWZ.
16. Czy Zamawiający zaakceptuje fakt, że za datę opłacenia składki przyjmuje się dzień uznania rachunku wykonawcy? Załącznik nr 5 par. 4 ust. 3

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania określone w SIWZ.
17. Czy Zamawiający zechce dopisać do zdania w ust. 3 przed kropką następujący zapis zgodny z K.C. „informując Zamawiającego o konsekwencjach nieopłacenia składki w dodatkowym terminie”

Załącznik nr 5 par. 4 ust. 3

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania określone w SIWZ.
18. Czy Zamawiający może podać ile spośród 141 osób ubezpieczonych to pracownicy?

Struktura Ubezpieczonych

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na dzień 11.10.2012 pracowników ubezpieczonych jest 140 osób i 16 członków ich rodzin.
19. Czy Zamawiający może przedstawić aktualną strukturę zatrudnionych i ubezpieczonych, a jeżeli nie to przynajmniej informację o liczbie osób aktualnie zatrudnionych i aktualnie ubezpieczonych ?

Struktura ubezpieczonych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje ,że na dzień 11.10.2012r. zatrudnionych jest 191 osób a aktualnie ubezpieczonych osób jest 140 i 16 członków ich rodzin.
20. Czy Zamawiający może potwierdzić, że wiek w strukturze wiekowo-płciowej był liczony na rok 2012? Struktura ubezpieczonych.

Odpowiedź: TAK
21. Czy Zamawiający może uzupełnić strukturę wiekowo-płciową o stanowiska lub informację pracownik fizyczny/umysłowy? Struktura ubezpieczonych.

Odpowiedź: Zamawiający informuję, że spośród osób ubezpieczonych(140pracowników) w tym 50osób/stanowisk jest umysłowych a 90 fizycznych.
22. Czy Zamawiający może określić wysokość prowizji, ponieważ jest to niezbędne do wyliczenia składki ? SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający informuję, że wysokość określił w SIWZ(str.6)
23.Wykonawca prosi o potwierdzenie, że pod terminem wykonania (24 miesiące) wskazanym
w SIWZ str. 6 Zamawiający rozumie jako pierwszy dzień rozpoczęcia usługi ubezpieczeniowej
1 dzień miesiąca a jako ostatni dzień udzielania ochrony ubezpieczeniowej ostatni dzień 24 miesiąca udzielania ochrony ubezpieczeniowej np. od 01.02.2013 r. do 31.01.2015 r. ?
Odpowiedź: TAK

24.W SIWZ pkt. 2 str. 4 Zamawiający podał definicję nieszczęśliwego wypadku, w której nie wskazał zapisu o stanie zdrowia ubezpieczonego na podstawie nieszczęśliwego wypadku. Czy w związku z tym Zamawiający może potwierdzić, że intencją było takie określenie nieszczęśliwego wypadku, w której to definicji za nieszczęśliwy wypadek można uznać niezależnie od woli i stanu zdrowia osoby, której życie lub zdrowie jest przedmiotem ubezpieczenia, gwałtowne zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania określone w SIWZ.
25.W SIWZ pkt. 4 str. 4 Zamawiający wskazał dość ogólną definicję wypadku komunikacyjnego (komunikacyjnego szczególności brak w niej definicji statku powietrznego), w związku z powyższym – aby uniknąć w przyszłości problemów interpretacyjnych – prosimy o informację, czy Zamawiający jest skłonny zaakceptować definicję Wykonawcy w poniższym brzmieniu:
wypadek komunikacyjny – nieszczęśliwy wypadek:
a)
wywołany ruchem pojazdów na drodze, w którym ubezpieczony brał udział jako uczestnik ruchu bądź kierowca, z tym że „pojazd”, „droga”, „uczestnik ruchu” i „kierowca” rozumiane są zgodnie ze znaczenie nadanym przez obowiązujące przepisy prawa o ruchu drogowym; pojazdem jest również tramwaj,
b) wywołany ruchem pojazdu kolejowego ciągniętego przez pojazd trakcyjny, w którym ubezpieczony brał udział jako pasażer albo członek załogi tego pojazdu, z tym że:
- pojazd kolejowy oznacza pojazd dostosowany do poruszania się na własnych kołach po torach kolejowych,

- pojazd trakcyjny oznacza pojazd kolejowy z napędem własnym, w tym metro, wypadkiem komunikacyjnym, w rozumieniu pkt. B, nie są wypadki dotyczące kolejowego transportu wewnątrzzakładowego oraz transportu linowego i linowo-terenowego,c) wywołany eksploatacją pasażerskiego statku powietrznego koncesjonowanych linii lotniczych, który zaistniał w chwili, gdy jakakolwiek osoba weszła na jego pokład z zamiarem wykonania lotu, do chwili opuszczenia pokładu statku powietrznego przez wszystkie osoby znajdujące się na nim, a statek powietrzny został uszkodzony lub nastąpiło zniszczenie jego konstrukcji albo statek powietrzny zaginął i nie został odnaleziony, a urzędowe jego poszukiwania zostały odwołane lub statek powietrzny znajduje się w miejscu, do którego dostęp nie jest możliwy.”

W [przypadku nieprzyjęci powyższej definicji przez Zamawiającego oraz w związku z tym, iż w SIWZ nie została zamieszczona definicja statku powietrznego, Wykonawca zwraca się z prośbą o informację, czy Zamawiający zaakceptuje, iż będą to pasażerskie statki powietrzne koncesjonowanych linii lotniczych. Jeżeli jednak Zamawiający nie zaakceptuje ww. propozycji, Wykonawca prosi o wskazanie zamkniętej listy statków powietrznych, za które Wykonawca ma ponosić odpowiedzialność ramach ubezpieczenia na wypadek śmierci spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym, w celu uniknięcia problemów interpretacyjnych przy wypłacie świadczeń.


Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania określone w SIWZ.
26. W SIWZ pkt. 3 str. 4 Zamawiający podał taką definicję wypadku przy pracy, w której nie wskazał zapisu o wpływie stanu zdrowia ubezpieczonego na powstanie nieszczęśliwego wypadku. Czy w związku z tym Zamawiający może potwierdzić, że intencją było takie określenie definicji wypadku przy pracy, w której to definicji za wypadek przyprawy można uznać nieszczęśliwy wypadek, który nastąpił podczas lub w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego zwykłych czynności albo poleceń przełożonych w ramach istniejącego stosunku pracy albo stosunku cywilnoprawnego, cywilnoprawnego ramach którego opłacane są składki na ubezpieczenie wypadkowe w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych?
W tej samej definicji wypadku przy pracy Zamawiający posłużył się terminem „członkowie rodzin pracowników”. Wykonawca prosi również o potwierdzenie, że przez „członków rodzin” rozumie współmałżonków osoby ubezpieczonej oraz jej pełnoletnie dzieci, o których mowa w pkt. 1 ppkt 2) pakt 3) SIWZ str. 4 ? .
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania określone w SIWZ.
27..W SIWZ str. 3 – wymagany minimalny zakres ubezpieczenia – Zamawiający w tabeli z zakresem świadczeń w poz. 11 wskazał: trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany NW (za 1 %) natomiast pkt 6 str. 5 SIWZ podał definicję trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego, w której określił trwały uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku nieszczęśliwego wypadku bądź zawału serca lub udaru mózgu (wylewu śródmózgowego). Z uwagi na nieścisłość pomiędzy definicją a tabelą świadczeń Wykonawca prosi o ujednolicenie zapisów. Jeżeli w zakresie świadczeń Zamawiający wskazuje tylko na trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW to Wykonawca prosi o wykreślenie wyrazów „bądź zawału serca lub udaru mózgu (wylewu śródmózgowego)” z definicji trwałego uszczerbku na zdrowiu. Jeżeli Zamawiający nie przyjmie powyższego, to Wykonawca prosi o uzupełnienie z tabeli z zakresem świadczeń o dodatkowe ryzyko: trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym (lub zamiennie udarem mózgu)

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania określone w SIWZ.
28.W SIWZ str. 22 – załącznik nr 5 – „Projekt umowy” § 13 Zabrania się cesji wierzytelności wynikającej
z niniejszej umowy na osoby trzecie.
Prośba o potwierdzenie faktu, że powyższy zapis dotyczy braku możliwości dokonywania cesji z umowy ubezpieczenia na wniosek ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że powyższy zapis dotyczy braku możliwości dokonywania cesji
z umowy ubezpieczenia na wniosek ubezpieczonego
29.W SIWZ str. 21 – załącznik nr 5 – „Projekt umowy” § pkt. 2 Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia polisy ubezpieczeniowej Zamawiającemu zgodnie z złożoną ofertą oraz polis lub certyfikatów każdemu ubezpieczonemu. Czy Zamawiający dopuszcza aby certyfikaty lub polisy były dostarczane ubezpieczonym na wniosek Zamawiającego lub na wniosek Ubezpieczonych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania określone w SIWZ.
30.Czy Zamawiający dopuszcza, aby obsługa grupowego ubezpieczenia odbywała się drogą elektroniczną? Wykonawca udostępni Zamawiającemu system informatyczny do obsługi ubezpieczenia ?

Odpowiedź: TAK
31.Czy Zamawiający dopuszcza dodatkowe ograniczenia w wypłacie świadczeń – np. wypłata za zgon
w następstwie udaru/krwotoku śródmózgowego lub zawału serca jeżeli udar/krwotok śródmózgowy lub zawał serca wystąpił nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty objęcia ochroną ubezpieczeniową a śmierć osoby ubezpieczonej nastąpiła w ciągu 30 dni od dnia udaru/krwotoku śródmózgowego lub zawału serca ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania określone w SIWZ.
32.Czy zamawiający dopuszcza dodatkowe ograniczenia w wypłacie świadczeń – np. wypłata za trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie udaru/krwotoku śródmózgowego lub zawału serca tylko jeżeli udar/krwotok śródmózgowy lub zawał serca wystąpił nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty objęcia ochroną ubezpieczeniową ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania określone w SIWZ.
33.Czy Zamawiający dopuszcza dodatkowe ograniczenia w wypłacie świadczeń – np.

- wypłata świadczenia z tytułu śmierci w NW tylko jeżeli nastąpiła w ciągu 6 miesięcy od dnia zajścia NW

- wypłata świadczenia z tytułu śmierci w WK tylko jeżeli nastąpiła w ciągu 6 miesięcy od dnia zajścia WK

- wypłata świadczenia z tytułu śmierci w WP tylko jeżeli nastąpiła w ciągu 6 miesięcy od dnia zajścia WPOdpowiedź: Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania określone w SIWZ.
34.Czy Zamawiający dopuszcza ograniczenia w OWU Wykonawcy, które przewidują brak ochrony z tytułu poszczególnych ryzyk po osiągnięciu przez ubezpieczonego określonego wieku (np. 60, 65 lat) – np.. śmierć w następstwie udaru mózgu lub zawału serca, trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie udaru mózgu/krwotoku śródmózgowego lub zawału serca , pobytu w szpitalu w wyniku choroby, poważnego zachorowania/ciężkiej choroby, operacji chirurgicznej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania określone w SIWZ.
35. Czy Zamawiający dopuszcza pomniejszenie kwoty wypłaty świadczenia z tytułu zgonu osoby ubezpieczonej o ile wcześniej zostało wypłacone świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu osoby ubezpieczonej ? .
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania określone w SIWZ.
36.Czy Zmawiający dopuszcza ograniczenia w wypłacie świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu stanowiące, że świadczenie zostanie wypłacone gdy wartość procentowa trwałego uszczerbku na zdrowiu osoby ubezpieczonej w następstwie nieszczęśliwego wypadku wyniesie określoną wartość np. ponad 20 %, np. ponad 25 %

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania określone w SIWZ.
37.Czy zamawiający dopuszcza pomniejszenie wypłaty świadczenia z tytułu OP w przypadku, gdy operacja była wykonana metodą endoskopową (np. 50% sumy świadczenia należnej wg. Odpowiedniej klasy OP)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania określone w SIWZ.
38.Czy Zmawiający dopuszcza pomniejszenie kwoty wypłaty świadczenia z tytułu zgonu osoby ubezpieczonej o ile wcześniej zostało wypłacone świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu
w następstwie zawału serca lub udaru mózgu, zgon nastąpił w ciągu 6 miesięcy od dnia wypadku i między zawałem serca lub udarem mózgu a zgonem jest związek przyczynowo-skutkowy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania określone w SIWZ.
39.Czy Zamawiający dopuszcza pomniejszenie kwoty wypłaty świadczenia z tytułu zgonu osoby ubezpieczonej o ile wcześniej zostało wypłacone świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu
w wyniku nw, zgon nastąpił w ciągu 6 miesięcy od dnia wypadku i między wypadkiem a zgonem jest związek przyczynowo-skutkowy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania określone w SIWZ.
40.Czy Zamawiający dopuszcza pomniejszenie kwoty wypłaty świadczenia z tytułu zgonu osoby ubezpieczonej o ile wcześniej zostało wypłacone świadczenie z tytułu poważnego zachorowania, zgon nastąpił w ciągu 6 miesięcy od doręczenia wniosku o wypłatę świadczenia i między poważnym zachorowaniem a zgonem jest związek przyczynowo-skutkowy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania określone w SIWZ.
41. Czy Zamawiający dopuszcza, aby ochrona ubezpieczeniowa w zakresie operacji dotyczyła zabiegów, które miały miejsce w przypadku, gdy choroba został stwierdzona lub nieszczęśliwy wypadek zaistniał po dniu zawarcia umowy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania określone w SIWZ.
42.Czy Zamawiający dopuszcza, aby ochroną ubezpieczeniową objęte były operacje, które były następstwem choroby lub wypadku zaistniałych po raz pierwszy po rozpoczęciu odpowiedzialności?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania określone w SIWZ.
43.Czy Zamawiający dopuszcza pomniejszenie kwoty wypłaty świadczenia z tytułu zgonu osoby ubezpieczonej o ile wcześniej zostało wypłacone świadczenie z tytułu operacji, zgon nastąpił w ciągu 6 miesięcy od doręczenia wniosku o wypłatę świadczenia i między operacją a zgonem jest związek przyczynowo-skutkowy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania określone w SIWZ.

Kierownik Zamawiającego©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna