Wydział zarządzania I informatykaPobieranie 10,68 Kb.
Data15.01.2018
Rozmiar10,68 Kb.

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: INŻYNIERIA PROCESOWA

Kod przedmiotu:……………………………………………………………………………….

Rodzaj przedmiotu: kierunkowy, obowiązkowy.

Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku

Kierunek: Ochrona Środowiska

Specjalność : wszystkie

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rok: 1 Semestr: II

Formy zajęć i liczba godzin: wykłady – 15, ćwiczenia audytoryjne - 30

Języki, w którym realizowane są zajęcia: polski

Liczba punktów ECTS: 2

Osoby prowadzące:

wykład: dr inż. Mirosław Wyszomirski

ćwiczenia audytoryjne: dr inż. Mirosław Wyszomirski

1. Założenia i cele przedmiotu: Rozróżnianie podstawowe typy procesów jednostkowych w inżynierii procesowej. Klasyfikacja materiałów i urządzeń stosowanych w podstawowych procesach jednostkowych oraz opis ich działania. Zrozumienie wzorów matematycznych opisujących wybrane procesy jednostkowe. Zastosowanie zależności matematycznych do rozwiązywania zadań projektowych dla pojedynczych procesów jednostkowych. Bilansowanie materiałowe i energetyczne prostych procesów przemysłowych. Ocena zalet i wad działalności inżynierskiej na środowisko.

2. Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi:

Matematyka, fizyka, chemia ogólna.

Rozwiązywanie równań z jedną niewiadomą. Podstawy mechaniki i dynamiki. Obliczenia stechiometryczne.

3. Opis form zajęć

a) Wykłady

 Treści programowe (tematyka zajęć)

Przepływ płynów. Przepływy przez warstwy porowate. Mieszanie i napowietrzanie płynów. Ruch ciał stałych w płynach (sedymentacja, fluidyzacja). Rozdzielanie zawiesin ciał stałych w płynach (filtracja, odwirowanie, flotacja,). Mechanizmy wymiany ciepła (przewodzenie, konwekcja, promieniowanie). Procesy wymiany masy (dyfuzja, wnikanie i przenikanie masy).. Absorpcja i adsorpcja. Podstawowe aparaty i urządzenia do transportu płynów, mieszania, rozdzielania mie­szanin niejednorodnych oraz wymiany ciepła i masy.

 Metody dydaktyczne: werbalne w formie wykładu multimedialnego

 Forma i warunki zaliczenia: kolokwium pisemne.

 Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej (maksymalnie 5 pozycji w każdej grupie):  1. Inżynieria procesowa i aparatura przemysłu spożywczego, pod red. P. Lewickiego, WNT, Warszawa, 2005.

  2. J. Ciborowski, Inżynieria procesowa, , WNT, Warszawa, 1973, (dostępna w .pdf na stronie www.bg.pw.edu.pl).

  3. A. Selecki, L. Gradoń, Podstawowe procesy przemysłu chemicznego, WNT, Warszawa, 1985, (dostępna w .pdf jak wyżej).

b) ćwiczenia audytoryjne

 Treści programowe (tematyka zajęć)

Rozwiązywanie zadań z zakresu:


  1. bilansu materiałowego i energetycznego prostych procesów przemysłowych.

  2. przepływu płynów doskonałego i rzeczywistego: równanie Bernouille’go, parametry przepływu, straty przepływu, określanie rodzaju przepływu.

  3. wymiany ciepła: obliczanie współczynników wnikania i przenikania ciepła, straty ciepła.

 Metody dydaktyczne: rozwiązywanie zadań rachunkowych najpierw przez nauczyciela, a następnie przez studentów.

 Forma i warunki zaliczenia: kolokwium pisemne. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej (maksymalnie 5 pozycji w każdej grupie):

  1. R. Zarzycki, Zadania z inżynierii chemicznej, Skrypt Politechniki Łódzkiej, 1980.

  2. K. Pawłow, P. Romankow, A. Noskow, Przykłady i zadania z zakresu aparatury i inżynierii chemicznej, WNT, 1981.


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna