Wydział Spraw Obywatelskich I Zdrowia Starostwa Powiatowego w WągrowcuPobieranie 150,61 Kb.
Data20.05.2018
Rozmiar150,61 Kb.


Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia

Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

62 – 100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15

tel. (67) 26 80 556 lub 558

fax. (67) 26 27 888

________________________________________________________________

Informacja

na temat działalności wolontariatu

w Powiecie Wągrowieckim

- wybrane przykłady


Wągrowiec, listopad 2016 rok
Spis treści:


 1. Wstęp ……………………………………………………………….…………………… 3

 2. Wybrane aspekty prawne dotyczące wolontariatu ..………………………………….…. 4

 3. Wolontariat w wybranych placówkach oświatowych Powiatu Wągrowieckiego ……… 5

 4. Współpraca Hospicjum Miłosiernego Samarytanina z wolontariuszami ..………….…. 12

 5. Konkursy na „Wolontariusza Roku” ………………………………………..…………. 13

 6. Podsumowanie …………………………………………………………………………. 14 1. WSTĘP

Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinne, koleżeńskie, przyjacielskie.

Wolontariuszem jest osoba pracująca na zasadzie wolontariatu czyli w sposób dobrowolny i świadomy oraz nieodpłatnie angażująca się w pracę na rzecz innych osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych.

Określenie bezpłatna nie oznacza bezinteresowna, lecz bez wynagrodzenia materialnego. Wolontariusz uzyskuje bowiem korzyści niematerialne takie jak np. satysfakcja, poczucie sensu, uznanie ze strony innych. Ponadto wolontariusz zyskuje nowych przyjaciół i znajomych, zdobywa wiedzę, doświadczenie i nowe umiejętności, co może przyczynić się do jego lepszej sytuacji na rynku pracy.

U początku swojego istnienia wolontariat nie miał ram instytucjonalnych, z czasem zaistniał w organizacjach kościelnych, samopomocowych, a wreszcie pozarządowych.

Wolontariat w Polsce powojennej ograniczał się do Związku Harcerstwa Polskiego oraz ruchów czy organizacji kościelnych, jednak od 1990 r. zaczął rozwijać się w licznie powstających od tego roku organizacjach pozarządowych.

Każdego roku, w dniu 5 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza Wspierającego Rozwój Gospodarczy i Społeczny ustanowiony w 1985 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych.II. WYBRANE ASPEKTY PRAWNE DOTYCZĄCE WOLONTARIATU

Prawne aspekty funkcjonowania i realizowania działań w oparciu o wolontariat reguluje dział III ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 239).1. Zadania wolontariuszy
Wolontariusze mogą wykonywać świadczenia na rzecz:

a) organizacji pozarządowych, osób prawnych i jednostek Kościoła Katolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni socjalnych, spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, w zakresie ich działalności statutowej, w szczególności w zakresie działalności pożytku publicznego, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej,

b) organów administracji publicznej, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej,

c) jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub nadzorowanych przez te organy, z wyłączeniem prowadzonej przez te jednostki działalności gospodarczej,

d) podmiotów leczniczych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej w zakresie wykonywanej przez nie działalności leczniczej.
Członek stowarzyszenia może również wykonywać świadczenia, jako wolontariusz, na rzecz stowarzyszenia, którego jest członkiem.
2. Obowiązki osób korzystających ze świadczeń wolontariuszy

a) osoba korzystająca ze świadczeń wolontariuszy ma obowiązek: • informować wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami,

 • zapewnić wolontariuszowi, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach, bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń, w tym - w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem - odpowiednie środki ochrony indywidualnej,

 • pokrywać, na zasadach dotyczących pracowników określonych w odrębnych przepisach, koszty podróży służbowych i diet.

b) osoba korzystająca ze świadczeń wolontariuszy może pokrywać:

 • na zasadach dotyczących pracowników, także inne niezbędne koszty ponoszone przez wolontariusza, związane z wykonywaniem świadczeń na rzecz korzystającego,

 • koszty szkoleń wolontariuszy w zakresie wykonywanych przez nich świadczeń określonych w porozumieniu.


3. Wolontariat jako jeden z celów statutowych stowarzyszeń i fundacji w powiecie wągrowieckim
Wykaz organizacji realizujących i propagujących ideę wolontariatu stanowi załącznik nr 1.
III. WOLONTARIAT W WYBRANYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH POWIATU WĄGROWIECKIEGO
1. I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu
Od września 2015r. w I LO działa Szkolne Koło PCK, które swoimi działaniami obejmuje szeroko pojęty wolontariat.
W roku szkolnym 2016/2017 Koło zrzesza 50 osób (w tym 47 uczniów i 3 opiekunów), ponadto z Kołem współpracuje cała społeczność szkolna.
Opiekunami Koła są: Monika Jankowska (Główny koordynator, sekcja promocji), Małgorzata Wojnowska (sekcja wolontariatu), Danuta Żwikiewicz-Muszyńska (sekcja honorowego krwiodawstwa).
Celem głównym prowadzonej działalności jest: aktywizacja środowiska szkolnego
w duchu humanitaryzmu i niesienia pomocy potrzebującym. Cel ten realizowany jest przez następujące zadania:

 • pomoc potrzebującym uczniom,

 • promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka,

 • działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację dzieci i młodzieży
  zakresie pierwszej pomocy i profilaktyki przedwypadkowej i zdrowotnej,

 • opieka nad „Klubami Wiewiórki”,

 • kształtowanie postaw brania odpowiedzialności za najbliższe otoczenie,

 • stwarzanie dogodnych warunków do rozwijania umiejętności i samorealizacji dzieci
  i młodzieży,

 • przygotowanie młodzieży do dalszej działalności w PCK.


Osoby objęte wolontariatem: ciężko jest określić liczbę osób, ponieważ akcje są często kierowane do grupy ludzi – dzieci sześcioletnie z 7 wągrowieckich przedszkoli, uczniowie I LO, mieszkańcy miasta. Bezpośrednio wsparto 10 osób chorych i potrzebujących.
Inicjatywy w roku szkolnym 2015/2016:


 • spotkania informacyjne związane z popularyzacją honorowego oddawania krwi,

 • udział w olimpiadzie PCK i Rejonowych Mistrzostwach I Pomocy w Pile,

 • rekrutacja wolontariuszy i udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy,

 • grupowe wyjścia do punktu krwiodawstwa,

 • akcja kup pączka pomóż dzieciom w Afryce,

 • tulipany dla Martusi (sprzedaż papierowych tulipanów z okazji Dnia Kobiet – pieniądze przekazano na operację pięcioletniej Martusi),

 • uczniowie zbierali nakrętki dla niepełnosprawnej osoby (Pani Lisiewicz), która stara się o nowy wózek inwalidzki (zebrano niemal pół tony nakrętek),

 • realizacja programu „Super wiewiórka przyjaciółka Oli i Kuby”; prowadzenie zajęć
  z dziećmi w 7 wągrowieckich przedszkolach, współorganizacja obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS (rozdawanie ulotek uświadamiających na ulicach miasta, udział w konkursie „Gra w odpowiedzi na HIV”),

 • współpraca z Kołem Środowiskowym Polskiego Czerwonego Krzyża.


Inicjatywy w roku szkolnym 2016/2017:


 • akcja „Babeczka na dzień chłopca” – sprzedaż upieczonych przez uczennice babeczek – pieniądze przeznaczono na leczenie chorego chłopca („Franio Waleczny”),

 • przystąpienie do programu WOLONTARIAT Z KLASĄ – do projektu zakwalifikowało się 20 szkół z Wielkopolski (www.centrumcreo.pl),

 • udział w ogólnopolskiej próbie bicia rekordu Guinnessa w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą ilość osób,

 • nawiązanie współpracy z rodzicami autystycznego dziecka – chętne uczennice będą spotykały się z chłopcem w ramach działań wolontariackich, wcześniej odbędzie się szkolenie,

 • przygotowanie stroików na groby powstańcze oraz byłych pracowników szkoły
  z okazji Dnia Wszystkich Świętych,

 • zbiórka nakrętek dla Leona Szafrana (niepełnosprawnego chłopca) na wózek inwalidzki.


2. Zespół Szkół Pondgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu
W placówce działa Szkolny Klub Wolontariatu „Dar Życia”, który zrzesza 34 członków.

Celem koła jest dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych osób, wykraczająca poza przysługi koleżeńskie, rodzinne. Wolontariusze biorą udział w różnych działaniach społecznych i edukacyjnych.Celem Szkolnego Klubu wolontariatu jest:


 • rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy,

 • otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności,

 • wykorzystanie umiejętności uczniów i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego,

 • łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej oczekującymi,

 • wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej,

 • promocja idei wolontariatu w szkole.


Osoby objęte działaniami wolontariuszy:


 1. Podopieczni Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Wągrowcu.

 2. Dzieci nieuleczalnie chore.

 3. Osoby starsze.

 4. Podopieczni przedszkola.

 5. Rodziny niewydolne materialnie.

 6. Uczniowie, którzy ulegli wypadkom komunikacyjnym.

Wykaz działań wolontariuszy od 2015r.:Lp.Wykaz działań
Data

1.


Spełnianie marzenia nieuleczalnie chorego Kubusia – wysyłanie Kubusiowi kartek z życzeniami od uczniów, nauczycieli, rodziców.

29.04.2015

2.

Pomoc dla Kubusia Grzelczaka - zbiórka zabawek.

14.05.2015

3.

Pomoc dla Dawida - chłopca z chorobą Downa.

maj 2015

4.


Zbiórka produktów żywnościowych dla matki, której mąż osierocił dwójkę dzieci.

02.06.2015

5.

Pomoc w organizacji biegu dla Kasi - Bieg dla Kasi.

14.05.2015

6.

Zbiórka darów dla mieszkańców Somalomo (Kamerun).

15.06.2015

7.

Przystąpienie do akcji „Szlachetna Paczka”- szkolenie.

grudzień 2015

8.


Pomoc dla Pauliny Najgebauer - uczennicy, która uległa wypadkowi komunikacyjnemu.

grudzień 2015

9.


Światowy Dzień Chorego - wizyta w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym w Wągrowcu, spotkanie z podopiecznymi i Prymasem Polski.

11.02.2016

10.

Pomoc dla Marty Dobskiej - dziewczynki nieuleczalnie chorej.

19.03.2016

11.


Cykliczne odwiedziny podopiecznych Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Wągrowcu - wizyty dwa razy w tygodniu.

od 02.04.2016

12.


Pomoc przy organizowaniu rajdu rowerowego „Stop - Nie dla dopalaczy.”

14.05.2016

13.

Pomoc dla Kasi – współorganizowanie koncertu muzycznego.

19.06.2016

14.

Dzień Działkowca „Kolejarz” - przeprowadzenie zabaw dla dzieci.

maj 2016

15.

Przyjęcie Pielgrzymów z Diecezji Słupsko- Koszalińskiej.

04.07.2016

16.

Wielkopolskie Święto Pszczelarzy - pomoc w organizacji jubileuszu.

20.08.2016

17.

Pomoc w organizacji spływu kajakowego dla „Walecznego Frania”.

29.08.2016

18.

Pomoc w organizacji imprezy charytatywnej dla „Walecznego Frania”.

25.09.2016

19.


Pomoc przy przeprowadzaniu akcji bicia rekordu Guinnessa w resuscytacji krążeniowo – oddechowej.

19.10.2016

20.

Uczczenie Światowego Dnia Transplantacji - akcja szkolna.

28.10.20163. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wągrowcu działa Szkolne Koło Wolontariatu „Corculum”. Ilość osób zaangażowanych w działalność koła nie jest stabilna, cały czas rośnie, w chwili obecnej wynosi ok. 60 osób.

Cele działania Koła są następujące:


 • Zachęcanie do dzielenia się swoim czasem, wiedzą, pomocną dłonią,

 • Motywowanie do pracy na rzecz drugiego człowieka,

 • Kształtowanie postaw prospołecznych, postaw odpowiedzialności,

 • Nauka współpracy z innymi osobami,

 • Uczenie się od siebie nawzajem,

 • Alternatywa dla zachowań ryzykownych,

 • Szansa dla wielu uczniów na pokazanie się, zaistnienie; umożliwienie pokazania umiejętności i talentów uczniów,

 • Budowa dobrych relacji,

 • Nauka wspierania innych i zachęcenie do poszukiwania wsparcia,

 • Nauka solidarności – wspólnych planów, działań, podsumowań, wspólnego świętowania,

 • Zachęta do hojności,

 • Pomoc w poszukiwaniu sensu życia,

 • Pomoc w wyborze dalszej drogi rozwoju,

 • Wolontariat dla wielu wolontariuszy staje się pasją, sposobem na zabicie nudy, na odnalezienie w sobie pokładów empatii i altruizmu.Działania zrealizowane w roku szkolnym 2015/2016:Działania wolontariuszyIlość zaangażowanych wolontariuszyIlość osób objętych działaniami wolontariuszy

Koncert młodzieży dla osób

ze stowarzyszenia dla osób niewidomych

i niedowidzących

20

około 70


Akcje charytatywne dla chorego ucznia Darka(dzisiaj już nieżyjącego, m.in. zorganizowania mu 17 urodzin)

akcje angażujące wszystkich uczniów szkoły

dla DarkaWieczór z poezją – w ramach udziału

w Kampanii „ Hospicjum to też życie”


40


dla chorych objętych pomocą hospicyjną - ok. 30 osób


Zorganizowanie uroczystych obchodów Dnia wolontariusza w MDK połączonych

z podsumowaniem działań na rzecz Wągrowieckiego Hospicjum – rok 2015


ok. 50


dla zaproszonych gości i uczniów ZPS nr 2 - ok. 200 osób; dla chorych w hospicjum ok. 35 osób

Akcja „Świąteczne prezenty” dla mieszkańców Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Wągrowcu

uczniowie wszystkich klas

w ZSP nr 2

27 osób


Zbiórka żywności dla jadłodajni

w Wągrowcu


ok. 20


osoby korzystające

z jadłodajni - ok. 200 osóbKawiarenka o celu charytatywnym zorganizowana na terenie ZSP nr 2

ok. 23

dla chorej Zuzi


Spektakl „Kandydatki na żonę”

i poczęstunek z okazji Dnia Kobiet


30


zaproszone panie

- ok. 100 osóbUdział w akcji na rzecz Hospicjum Miłosiernego Samarytanina w Wągrowcu

w „ Żonkilowych Polach Nadziei”


13


dla chorych z hospicjum

ok. 30 osób


Występ wolontariuszy dla Stowarzyszenia „Budzynianki” w Budzyniu

20

ok. 30 osób

Przedstawienie bajki pt. „Śpiąca Królewna”


17


dla dzieci z przedszkola „ Pod Grzybkiem” i „My Story”

Zaangażowanie się wolontariuszy

w akcję dla dzieci z Domu Dziecka „ Słoneczna Przystań” w Kołdrąbiu - praca podczas festynu (12 raz)


20

dla dzieci z Domu Dziecka - ok. 30 osóbDziałania zrealizowane w roku szkolnym 2016/2017:Działania wolontariuszyIlość zaangażowanych wolontariuszyIlość osób objętych działaniami wolontariuszy

Zaangażowanie w ogólnopolską Kampanię „ Hospicjum to też życie” – udział w inauguracji, pomoc podczas koncertu charytatywnego, sadzenie żonkili26

dla 32 pacjentów

Przygotowanie kolejnego, już szóstego „ Wieczoru z poezją” w ramach udziału w Kampanii „Hospicjum
25

dla 32 chorych w hospicjum

Przygotowywanie zabaw andrzejkowych i bajki dla dzieci pt. „ Smerfy” oraz spotkania Mikołajkowego
26

dla 30 dzieci z „Akademii Talentów”, dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno

- Wychowawczego w Wągrowcu
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy

Szkolny wolontariat w ZSP w Gołańczy  liczy 35 osób i działa wielopłaszczyznowo. Opiekunem wolontariuszy jest p. Grażyna Kaiser.Działania realizowane w ramach wolontariatu są następujące:

  1. akcje honorowego krwiodawstwa i szpiku (comiesięczne wyjazdy do wągrowieckiej stacji krwiodawstwa). Obecnie w akcję zaangażowanych jest 20 wolontariuszy. W ubiegłym roku grupa zajęła I miejsce w akcji honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży szkolnej.

  2. współpraca ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Gołańczy polega na: systematycznych odwiedzinach  pensjonariuszy w ośrodku, wspólnym organizowaniu imprez okolicznościowych (andrzejki, walentynki, spotkania opłatkowe).

  3. współpraca z Gołanieckim Domem Kultury - pomoc przy organizacji imprez przygotowywanych przez tę instytucję.

  4. wspieranie działalności nowo otwartego schroniska dla zwierząt w Rybowie:  zorganizowano zbiórkę pieniędzy (na zakup kagańcy, smyczy, karmy), odwiedziny w schronisku i pomoc przy podawaniu karmy oraz wyprowadzaniu psów.

  5. organizowanie akcji zbierania funduszy na Dom Dziecka w Szamocinie, Hospicjum w Wągrowcu, DPS w Srebrnej Górze.

IV. WSPÓŁRPACA HOSPICJUM MIŁOSIERNEGO SAMARYTANINA W WĄGROWCU Z WOLONTARIUSZAMI
Stowarzyszenie im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa w Wągrowcu prowadzące Hospicjum Miłosiernego Samarytanina podejmowało następujące działania we współpracy z wolontariuszami:
1. „Żonkilowe Pola Nadziei”, w której uczestniczyli wolontariusze:


 • Szkoły Podstawowej w Jabłkowie Filia Lechlin,

 • Gimnazjum Miejskie nr 1 w Wągrowcu,

 • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu,

 • Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiatrowie,

 • Szkoły Podstawowej nr 2 w Wągrowcu,

 • Zespołu Szkół im. Pierwszych Piastów w Damasławku,

 • Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach.

Prowadzona przez Stowarzyszenie im. ks. J.N. Musolffa akcja „Pola Nadziei”, to jesienne rozprowadzanie i sadzenie żonkilowych cebulek, a kiedy wiosną wyrosły z nich kwiaty - żonkilowe kwesty. Kwesty przeprowadzone były na ulicach miast i wsi, przy kościołach oraz marketach. W akcji (jesień – wiosna) uczestniczyło około 220 wolontariuszy, nauczyciele oraz wielu rodziców.


2. Ogólnopolska kampania społeczno-edukacyjna „Hospicjum to też Życie”
Celem akcji społecznej jest:

 • propagowanie idei hospicyjnej,

 • przełamywanie negatywnych stereotypów w myśleniu o hospicjach,

 • przybliżenie mieszkańcom działalności hospicjum,

 • promocja wolontariatu wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych,

 • pozyskiwanie środków na bieżące funkcjonowanie hospicjum.

Głównym partnerem Stowarzyszenia w tej kampanii są wolontariusze Szkolnego Koła Wolontariatu „Corculum” działającego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu, którzy:

 1. pomagają przy organizacji i obsłudze koncertu w MDK,

 2. uczestniczą aktywnie w mszach św., inaugurujących wągrowieckie kampanie,

 3. są organizatorami corocznego wieczoru z poezją, połączonego z kiermaszem i aukcją na rzecz hospicjum oraz „Dnia Wolontariusza” połączonego z podsumowaniem akcji „Hospicjum to też Życie”, aukcją i kiermaszem, na rzecz hospicjum.

W kampanii „Hospicjum to też Życie” uczestniczyło 60 wolontariuszy.


Ponadto w trakcie ubiegłego roku hospicjum odwiedzili, zapoznając się z jego działalnością m.in.:


 • Wolontariusze z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Karola Libelta w Gołańczy,

 • Grupa wolontariuszy z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Antoniewie,

 • Grupa wolontariuszy z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wiatrowie,

 • Szkolny Klub Wolontariatu z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku,

 • Wolontariusze z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu.


V. KONKURSY NA „WOLONTARIUSZA ROKU”

Konkurs ma na celu uhonorowanie osób i grup ludzi czynnie propagujących wolontariat oraz społecznie i dobroczynnie pracujących na rzecz dobra mieszkańców powiatu wągrowieckiego.

Do tej pory odbyło się 6 edycji konkursu pn.: "Wolontariusz Roku" o Honorową Nagrodę Głosu Wągrowieckiego im. Pauliny Pawlak.

Organizatorami ostatniej edycji konkursu pod honorowym patronatem JM Rektora Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej MILENIUM, prof. nzw. dr. Huberta Palucha i Starosty Wągrowieckiego, Tomasza Kranca były redakcja Głosu Wągrowieckiego i Stowarzyszenie Prasy Lokalnej.

Kandydatów do udziału w konkursie zgłaszają osoby prawne i fizyczne działające na obszarze powiatu wągrowieckiego, w tym: samorządy, instytucje, kluby, organizacje pozarządowe, fundacje, parafie, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne oraz laureaci poprzednich edycji konkursu na wolontariusza roku.

Kapituła konkursu dokonuje wyboru wolontariuszy roku w trzech kategoriach: 1. młodzież szkolna,

 2. dorośli,

 3. grupa.

Ponadto Kapituła z własnej inicjatywy przyznaje tytuł Honorowego Wolontariusza Roku osobie, która położyła szczególne zasługi dla rozwoju idei konkursu oraz na rzecz wolontariatu w powiecie wągrowieckim.

Zakup 4 statuetek co roku jest finansowany z budżetu powiatu wągrowieckiego ze środków przeznaczonych na promocję i ochronę zdrowia.
VI. PODSUMOWANIE
W społeczeństwie Powiatu Wągrowieckiego wolontariusze stanowią znakomite wsparcie rozwoju lokalnych społeczności, gdyż skupiają najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne mieszkańców danego środowiska. Realizacja przedsięwzięć i zadań publicznych przy współpracy wolontariuszy pozwala na ich efektywniejszą realizację.

Należy nadmienić, że na terenie naszego powiatu działają organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne przy współudziale wolontariuszy, jak również młodzieżowe koła wolontariackie w placówkach oświatowych oraz osoby, które bezinteresownie angażują się w niesienie pomocy osobom potrzebującym, oraz biorących udział w innych inicjatywach i przedsięwzięciach na rzecz społeczności lokalnej.Opracowały:

Barbara Linetty – kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia

Karolina Gotowa - podinspektor

Źródła:

1) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2) materiały otrzymane od dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Wągrowieckim,

3) materiały otrzymane od Stowarzyszenia im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa w Wągrowcu,

4) dane z zasobów Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia,

5) encyklopedia.pwn.pl,

6) wikipedia.

Załącznik nr 1.


Wykaz organizacji pozarządowych mających siedziby na terenie powiatu wągrowieckiego, których statuty przewidują działalność

w zakresie szeroko pojętego wolontariatu:


 1. Stowarzyszenie im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa w Wągrowcu,

 2. Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Rehabilitacja” im. K. Marcinkowskiego w Wągrowcu,

 3. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Bona Fides” w Wągrowcu,

 4. Wągrowieckie Towarzystwo Edukacyjno-Muzyczne,

 5. PTTK Oddział w Wągrowcu,

 6. Stowarzyszenie Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku,

 7. Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Wesołe Misie” w Skokach,

 8. Koło Środowiskowe PCK w Wągrowcu,

 9. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski w Wągrowcu,

 10. Stowarzyszenie Zdrowy Styl w Gołańczy,

 11. Stowarzyszenie Pszczelarzy „Brać Cysterska” w Łeknie,

 12. Klub Żeglarski „NEPTUN” w Wągrowcu,

 13. Wągrowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku,

 14. Związek Strzelecki „Strzelec” Jednostka Strzelecka nr 4120 w Wągrowcu,

 15. Stowarzyszenie Nasze Przedszkole w Czesławicach,

 16. Miejski Klub Pływacki Wągrowiec,

 17. Stowarzyszenie Sport Dla Każdego w Wągrowcu,

 18. Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół  I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu,

 19. Towarzystwo Miłośników Łekna,

 20. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Oddział Dekanalny w Parafii p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Damasławku,

 21. Koło Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków „Pałuki” w Damasławku,

 22. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych i Starszych „PESTKA” w Wągrowcu,

 23. Stowarzyszenie Edukacyjne Razem Małymi Krokami w Wągrowcu,

 24. Towarzystwo Społeczno – Prawne w Wągrowcu,

 25. Stowarzyszenie Bieg Lwa w Wągrowcu,

 26. Stowarzyszenie Rodzin Rzemieślniczych i Innych „Pomocna Dłoń” w Wągrowcu,

 27. Stowarzyszenie Niezależni Młodzi w Akcji w Turzy,

 28. Fundacja Do Góry Głowa w Wągrowcu,

 29. Fundacja Przytuliska u Wandy w Ruścu,

 30. Fundacja AUXILIA w Rąbczynie,

 31. Fundacja „Factum” w Mieścisku,

 32. Fundacja „Więcej z Życia” w Wągrowcu.

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna