Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medium umkPobieranie 56.31 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar56.31 Kb.

Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK

Kierunek studiów – Położnictwo

Typ studiów – Studia I stopnia (stacjonarne/ niestacjonarne)

1. Nazwa jednostki organizacyjnej Pracownia Podstaw Opieki Położniczej
2. Kierownik jednostki organizacyjnej dr Małgorzata Gierszewska
3. Kierunek Położnictwo
4. Nazwa przedmiotu Podstawy opieki położniczej
5. Wartość punktowa ECTS 5
6. Typ przedmiotu (podstawowy, kierunkowy, dodatkowy, do wyboru)
7. Język wykładowy Polski
8. Rok studiów/ semestr I rok II sem.
9. Forma realizacji przedmiotu: (podajemy wymiar godzin)
* Wykłady 30
* Ćwiczenia 40
* Seminaria -
* Zajęcia praktyczne 40
* Praktyki zawodowe 80
* Samokształcenie 10
10. Cele kształcenia (powinny obejmować trzy dziedziny: poznawczą, emocjonalną, psychomotoryczną)
A. Przygotowanie studenta do interpretowania i rozumienia wiedzy teoretycznej z zakresu:

- teoretycznych podstaw pielęgniarstwa i pielęgnowania,

- teoretycznych podstaw pielęgniarstwa w położnictwie, ginekologii i neonatologii,

- celu i ogólnych zasad zabiegów pielęgnacyjnych, diagnostycznych, leczniczych,

rehabilitacyjnych i profilaktycznych wykonywanych przez położną.

B. Przygotowanie studenta do poszerzenia wiedzy z zakresu:

- propedeutyki opieki sprawowanej przez położną,

- zakresu i charakteru opieki sprawowanej przez położną,

- ogólnych zasad postępowania pielęgniarskiego.

C. Praktyczne przygotowanie studenta do wykonywania:

- podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych, diagnostycznych, terapeutycznych, profilaktycznych i rehabilitacyjnych, będących w kompetencji położnej,

- podejmowania działań wynikających z funkcji, położnej w zależności od odbiorcy oraz miejsca świadczonych działań.

D. Kształtowanie postawy studenta do:

- aktywnego pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności z podstaw pielęgniarstwa oraz opieki położniczej,

- szybkiego reagowania na potrzeby podopiecznych,

- przekonania o znaczeniu podstaw pielęgniarstwa w świadczeniu opieki przez położną,

- współpracy z zespołem terapeutycznym i interdyscyplinarnym.

11. Treści kształcenia: (należy wymienić treści kolejno dla każdej formy kształcenia)
* Wykłady
1. Jakość opieki położniczej.

2. Metody, sposoby, zasady, techniki i procedury stosowane w opiece nad ciężarną, rodzącą, położnicą i jej dzieckiem oraz nad kobietą chorą ginekologicznie.

3. Udział i odpowiedzialność położnej w procesie diagnozowania, leczenia i rehabilitacji.

4. Rola położnej w zespole interdyscyplinarnym.

5. Proces pielęgnowania jako metody pracy położnej – etapy, formułowanie diagnoz, planowanie i ocena opieki, dokumentacja.
* Ćwiczenia
I. Kształtowanie umiejętności z zakresu opieki nad pacjentem diagnozowanym.

1. Metody i techniki oceny stanu ogólnego: pomiar i dokumentowanie ciśnienia tętniczego krwi, tętna, temperatury ciała, oddechów, stanu powłok skórnych.

2. Metody, techniki, oceny stanu świadomości.

3. Metody i techniki oceny wybranych parametrów: wzroku, słuchu, masy ciała, długości ciała.

4. Elementy i technika badania ginekologicznego (oglądanie, badanie przedsionka pochwy, badanie dwuręczne, badanie z użyciem wziernika)

5. Badanie i samobadanie piersi:

- badanie gruczołu piersiowego (manualne),

- badanie dołu pachowego,

- punkcja cienkoigłowa,

- biopsja gruczołu piersiowego.

6. Pobieranie krwi żylnej do analizy. Oznaczanie szybkości opadania krwinek.

7. Pobieranie krwi włośniczkowej. Oznaczanie poziomu cukru we krwi.

8. Metody i techniki pobrania moczu do badań: dobowa zbiórka moczu, bilans płynów.

9. Pobieranie wydalin i wydzielin organizmu do badań. Pobieranie plwociny, kału do badania.

10. Pobieranie wymazów do badania: wymaz z gardła, rany, wymaz z pochwy i szyjki macicy: cytoonkologiczny, wymaz cytohormonalny, biocenoza pochwy, pH pochwy KOH, bakteriologiczny wymaz z pochwy.

11. Przygotowanie materiału do badania histopatologicznego.


II. Kształtowanie umiejętności pielęgniarskich w zakresie terapii.

1. Podawanie leków drogą układu pokarmowego. Podawanie leków doustnie.

2. Podawanie leków drogą dotkankową. Wstrzyknięcia śródskórne. Wstrzyknięcia podskórne. Wstrzyknięcia domięśniowe.

3. Zasady podawania leków dożylnie: Założenie wkłucia dożylnego. Wstrzyknięcia dożylne. Kroplowy wlew dożylny, przetaczanie krwi i podawanie cytostatyków.

4. Podawanie leków doodbytniczych. Stosowanie suchej rurki do odbytu. Wlewka doodbytnicza. Lewatywa. Wlew doodbytniczy.

5. Podawanie leków drogą układu moczowego. Cewnikowanie pęcherza moczowego. Płukanie pęcherza moczowego.

6. Techniki podawania leków dopochwowych, płukanie pochwy.

7. Podawanie leków do worka spojówkowego, płukanie oka, podawanie leków do jamy nosowej, do ucha.

8. Podawanie leków drogą układu oddechowego. Tlenoterapia. Aerozoloterapia.

9. Podawanie leków na skórę. Kompresy i okłady. Stosowanie baniek lekarskich.

10. Technika karmienia doustnego. Odżywianie przez zgłębnik.
* Seminaria
* Zajęcia praktyczne
Oddział ginekologii.

1. Kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z pacjentką.

2. Zasady sprawowania opieki nad pacjentką w oddziale. Organizacja opieki w oddziale.

3. Przyjęcie pacjentki do szpitala i oddziału.

4. Gromadzenie informacji o pacjencie z wykorzystaniem metod: wywiadu, obserwacji, analizy dokumentacji i pomiaru.

5. Planowanie opieki nad pacjentką w oddziale.

6. Stosowanie zasad reżimu sanitarnego. Higieniczne mycie rąk, segregacja materiału skażonego, dezynfekcja narzędzi, przestrzeganie zasad aseptyki i antyseptyki.

7. Przygotowanie psychiczne i fizyczne pacjentki do badań diagnostycznych w oddziale ginekologii:

- toaleta krocza,

- płukanie pochwy.

8. Przygotowanie pacjentki i asystowanie do podstawowych zabiegów ginekologicznych.

- przygotowanie pacjentki,

- przygotowanie zestawu do ACU, punkcji,

- asystowanie lekarzowi,

- postępowanie z materiałem skażonym,

- obserwacja pacjentki po zabiegu.

9. Rola i zadania położnej w wykonywaniu zabiegów diagnostycznych w ginekologii.

- pobieranie materiału do badań (wymaz, mocz, krew, wycinek).

12. Rola położnej w przygotowaniu bliższym i dalszym do operacji.

- wykonywanie lewatywy,

- przygotowanie pola operacyjnego,

- zakładanie cewnika do pęcherza moczowego,

- pobieranie badań,

- stosowanie diety.

10. Pielęgnowanie pacjentki po zabiegach ginekologicznych:

- pomiar, obserwacja,

- ocena i dokumentowanie stanu ogólnego pacjentki,

- pomoc w zakresie higieny osobistej pacjentki i otoczenia,

- pomoc w utrzymaniu aktywności fizycznej,

- pomoc w zakresie odżywiania, wydalania, oddychania,

- profilaktyka odleżyn.

13. Rola edukacyjna w zapobieganiu chorobom narządu rodnego oraz wczesnym wykrywaniu stanów nowotworowych narządu rodnego:

- instruktaż w zakresie samobadania piersi,

- higieny intymnej.

14. Rola i zadania położnej w leczeniu farmakologicznym: wykonywanie zleceń lekarskich, podawanie leków drogą doustną, dożylną, domięśniową, podskórną.
* Praktyki zawodowe
Oddział położniczo-noworodkowy

1. Doskonalenie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z pacjentką.

2.. Rozpoznawanie, planowanie i realizacja opieki nad pacjentką.

3.. Stosowanie zasad reżimu sanitarnego oddziału położniczo-noworodkowego. Higieniczne mycie rąk, segregacja materiału skażonego, dezynfekcja narzędzi, przestrzeganie zasad aseptyki i antyseptyki.

4. Wykonywanie podstawowych czynności pielęgnacyjnych u pacjentki po porodzie:

- pomiar, obserwacja,

- ocena i dokumentowanie stanu ogólnego pacjentki,

- pomoc w zakresie higieny osobistej pacjentki i otoczenia,

- pomoc w utrzymaniu aktywności fizycznej,

- pomoc w zakresie odżywiania, wydalania, oddychania.

5. Promowanie karmienia naturalnego. Pielęgnowanie gruczołu piersiowego w połogu, pomoc matce w przystawianiu dziecka do piersi. Przygotowanie noworodka i matki do karmienia piersią. Instruktaż w zakresie karmienia naturalnego.

6. Wykonywanie podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych u noworodka:

- kąpiel noworodka przewijanie, przystawianie do piersi, karmienie,

- wykonywanie badań przesiewowych u noworodka,

- współudział w szczepieniu BCG, WZW.

7. Asystowanie przy wypisie położnicy i noworodka do domu.


* Samokształcenie

  1. Ocena sytuacji położniczej na podstawie wywiadu, obserwacji, analizy dokumentacji, badania położniczego zewnętrznego i wewnętrznego.

  2. Rola udogodnień stosowanych podczas porodu.

  3. Niefarmakologiczne metody zmniejszania bólu porodowego.

  4. Poród w pozycji wertykalnej – rola położnej.

  5. Działania edukacyjne wobec małżonków w czasie porodu.


12. Wykaz umiejętności (w wyniku realizacji treści kształcenia student powinien)
W wyniku realizacji treści nauczania student zna i rozumie:

- teoretyczne podstawy pielęgniarstwa,

- istotę opieki sprawowanej przez położną, role, funkcje i zakres odpowiedzialności,

- zasady obowiązujące przy wykonywaniu czynności i zadań wynikających z realizowania przez położną bezpośrednich funkcji zawodowych.

umie:

- podjąć działania wynikające z funkcji położnej w zależności od kategorii odbiorców, miejsca świadczonych działań,- realizować działania opiekuńczo-pielęgnacyjne, diagnostyczne, profilaktyczne i terapeutyczne w odniesieniu do odbiorców usług położnej.

- ocenić skuteczność podejmowanych przez siebie działań jest odpowiedzialny za wykorzystywanie wiedzy i umiejętności z podstaw pielęgniarstwa w praktyce zawodowej.


13. Metody kształcenia
- wykład konwersatoryjny,

- pokaz z instruktażem,

- ćwiczenia
14. Regulamin zaliczenia: (należy przedstawić ogólne i szczegółowe warunki zaliczenia kolejno dla wszystkich form kształcenia)
* Wykłady

- Obecność na zajęciach.

* Ćwiczenia

- Obecność na zajęciach, aktywny udział w zajęciach.

* Zajęcia praktyczne

- Obecność na zajęciach, aktywny udział w zajęciach, napisanie programu edukacyjnego, procesu pielęgnowania, pozytywna ocena z zaliczenia i egzaminu.

* Praktyki zawodowe

- Sprawdzian ustny i praktyczny umiejętności, ocena prowadzonej dokumentacji, ocena postawy studenta.

* Samokształcenie

- Napisanie eseju na wybrany temat z zagadnień podanych w samokształceniu.


15. Literatura obowiązkowa
1. Aleksander J., Levy V., Roch S. (red.): Nowoczesne położnictwo. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1995.

2. Benrubi G.I.: Stany naglące w położnictwie i ginekologii. Springer PWN, Warszawa 1997.

3. Brębowicz G.H. (red.): Położnictwo. Podręcznik dla położnych i pielęgniarek. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002.

4. Butrym Z., Górajek-Jóźwik J., Kahlan J.: Diagnoza pielęgniarska. CMDNŚSM, Warszawa 1990.

5. Caus I. (red.): Podstawy pielęgniarstwa w ginekologii i położnictwie. SAM, Katowice 2003

6. Chrząszczewska A.: Bandażowanie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002.

7. Ciechaniewicz W. (red.): Pielęgniarstwo. Ćwiczenia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2001.

8. Ciuruś M..J. Pielęgniarstwo operacyjne. Adi Łudź 1998.

9. Collins S., Parker E. (red.): Propedeutyka pielęgniarstwa. PZWL, Warszawa 1994.

10. Dudenhausen J., Pschyrembel W.: Położnictwo praktyczne i operacje położnicze. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002.

11. Friesner A.Raff B.: Pielęgniarstwo w położnictwie. PZWL, Warszawa 1980.

12. Gadzinowski J., Bręborowicz G.H.: Program Poprawy Opieki Perinatalnej w Polsce. Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 1997.

13. Górajek-Jóźwik J.: Proces pielęgnowania. CMDNŚSM, Warszawa 1993.

14. Hildebrand N.: Iniekcje I infuzje. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2000.

15. Huber A., Karasek-Kreutzinger B., Jobin-Howald U.: Kompendium pielęgniarstwa.

Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 1995.

16. Lloyd P. (red.): Zasady podnoszenia pacjentów. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2000.

17. Łepecka-Klusek C. (red.): Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii. Czelej Lublin 2003.

18. Poznańska S., Płaszewska-Śywko L. Wybrane modele pielęgniarstwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001.

19. Pisarski T. (red.): Położnictwo i ginekologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1996.

20. Ślusarska B., Zarzycka D., Zahradniczek K. (red.): Podstawy pielęgniarstwa. Wydawnictwo Czelej. Lublin 2004.

21. Stenger E.: Opatrunki. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 1999.

22. Troszyński M.: Położnictwo. Ćwiczenia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003.

23. Zahradniczek K. (red.): Wprowadzenie do pielęgniarstwa. Podręcznik dla szkół medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1995.

24. Zalebski Z.: Zasady postępowania w nagłych stanach położniczo-ginekologicznych. PZWL, Warszawa 1994
16. Literatura uzupełniająca
1. Chen H., Sola J.E., Lillemoe K.D.: Najczęstsze zabiegi chirurgiczne przy łóżku chorego. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 1997.

2. Dąbrowska B., Dąbrowski A.: Podręcznik elektorkardiografii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999.

3. Dison N.: Technika zabiegów pielęgniarskich. PZWL, Warszawa 1985.

4. Gadzinowski J., Bręborowicz G.H.: Program Poprawy Opieki Perinatalnej w Polsce. Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 1997.

5. Kalita J.(red.): Wybrane zagadnienia intensywnego nadzoru położniczego. Wydawnictwo Przegląd Lekarski, Kraków 2001.

6. Klimek R., Szymańska B.: Położnictwo. DREAM, Pblishing Company Incorporation, Kraków 1999.

7. Kirschnick O.: Pielęgniarstwo. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2001.

8. Szymanowska I., Matuszak A.: Materiały do nauczania opieki nad chorym. PAM, Szczecin 1983.


........................................... ........................................................

data podpis kierownika dydaktycznego

.......................................... .........................................................

Rada Samorządu WNOZ Komisja Programowa

.......................................................Dziekan WNOZ

Pobieranie 56.31 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna