Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego regulamin konkursu nrPobieranie 0,59 Mb.
Strona1/12
Data09.04.2018
Rozmiar0,59 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

REGULAMIN KONKURSU

nr RPSL.08.01.02-IZ.01-24-138/16

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy

DZIAŁANIE 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego

PODDZIAŁANIE 8.1.2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT (Subregion Północny)
Regulamin konkursu został opracowany w celu przedstawienia zasad aplikowania oraz reguł wyboru projektów do dofinansowania w ramach Działania 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego. Dokument został przygotowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa krajowego oraz unijnego. Jakiekolwiek rozbieżności pomiędzy tym dokumentem a przepisami prawa rozstrzygać należy na rzecz przepisów prawa.Katowice, 13 grudnia 2016 r.Spis treści

1.Podstawy prawne 9

2. Podstawowe informacje o konkursie 12

2.1 Założenia ogólne 12

2.2 Typy projektów możliwych do realizacji w ramach konkursu 15

2.3Szczegółowe informacje dotyczące konkursu 17

2.4Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie 21

2.5Wymagania dotyczące partnerstwa w projekcie 21

2.6 Grupa docelowa 24

2.7 Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów 25

2.8. Forma, miejsce i sposób złożenia wniosku o dofinansowane 26

3. Wskaźniki pomiaru stopnia osiągnięcia założeń konkursu 30

4. Kryteria wyboru projektów 35

4.1 Ogólne i szczegółowe kryteria weryfikowane na etapie oceny formalnej 35

4.2 Ogólne i szczegółowe kryteria weryfikowane na etapie oceny merytorycznej 39

5. Procedura oceny i wyboru projektów do dofinansowania 50

5.1Rozstrzygnięcie konkursu 55

5.2 Procedura odwoławcza 58

6. Kwalifikowalność wydatków w ramach konkursu 58

6.1 Okres kwalifikowania wydatków 59

6.2 Wydatek niekwalifikowalny 60

6.3 Wydatki ponoszone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji 60

6.4 Aspekty społeczne 61

6.5 Wkład własny 61

6.6Podatek od towarów i usług (VAT) 63

6.7Podstawowe warunki i procedury konstruowania budżetu projektu 64

6.8Koszty pośrednie 64

6.9Pozostałe uproszczone metody rozliczania wydatków 66

6.10Środki trwałe 67

6.11Cross-financing 69

8. Umowa o dofinansowanie 73

8.1 Warunki zawarcia umowy o dofinansowanie 76

8.2Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie 76

9. Dodatkowe informacje 77

10. Forma i sposób udzielania Wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu 7811. Załączniki 80

Wykaz skrótów

 1. ePUAP – elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej dostępna pod adresem http://epuap.gov.pl;

 2. IOK - Instytucja Organizująca Konkurs - Zarząd Województwa Śląskiego;

 3. IP RIT RPO WSL - Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 dla Regionalnych Inwestycji Terytorialnych;

 4. IZ RPO WSL – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020;

 5. KOP – Komisja Oceny Projektów;

 6. LSI 2014 – Lokalny system informatyczny RPO WSL 2014-2020, wersja szkoleniowa dostępna jest pod adresem: https://lsi-szkol.slaskie.pl, natomiast wersja produkcyjna pod adresem: https://lsi.slaskie.pl

 7. Porozumienie - Dokument, w którym powierzone zostały zadania związane z realizacją RPO WSL 2014-2020;

 8. SEKAP – System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl;

 9. SZOOP - Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;

 10. ZIT/RIT – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne/ Regionalne Inwestycje Terytorialne.


Słownik pojęć

 1. Awaria krytyczna LSI 2014 - rozumiana jako nieprawidłowości w działaniu
  po stronie systemu uniemożliwiające korzystanie użytkownikom z podstawowych usług1 w zakresie naborów, potwierdzonych przez IOK.

 2. Braki formalne – braki, które mogą zostać uzupełnione i/lub poprawione przez wnioskodawcę na etapie weryfikacji wymogów formalnych złożonego wniosku o dofinansowanie. Przykładowa lista braków formalnych:

 1. brak podpisu lub złożony podpis nie został dopuszczony przez IOK i/lub podpis cyfrowy jest nieważny, certyfikat związany z podpisem cyfrowym jest nieaktualny/wygasł (weryfikowane na czas złożenia wniosku),

 2. suma kontrolna i CRC wniosku o dofinansowanie złożonego za pośrednictwem platformy jest niezgodna z sumą kontrolną i CRC wniosku złożonego w LSI,

 3. projektodawca  nie złożył wszystkich wymaganych oświadczeń i załączników do wniosku o dofinansowanie (jeżeli są wymagane).

 1. Cross-financing – mechanizm zdefiniowany w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 2. Dzienny opiekun - osoba w rozumieniu Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w szczególności jest to jedna z form opieki nad małymi dziećmi (do 3 roku życia), której celem jest pomoc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi (sprawowaniem opieki nad dziećmi). W czasie, gdy rodzice nie mogą sprawować opieki nad dzieckiem z powodu np. pracy zawodowej, mogą je powierzyć opiece dziennego opiekuna. Opieka sprawowana jest w warunkach domowych, a czas sprawowania opieki przez dziennego opiekuna efektywniej dopasowany do czasu pracy rodziców. Dzienny opiekun zapewnia dziecku właściwą opiekę pielęgnacyjną i edukacyjną uwzględniając przy tym wiek, indywidualne potrzeby oraz rozwój psychomotoryczny dziecka. Dziecko pozostawione pod opieką posiadającego odpowiednie kwalifikacje dziennego opiekuna, uczy się i rozwija. Dziecko to jest również bezpieczne - dzienny opiekun jest przeszkolony z zakresu pierwszej pomocy i musi posiadać warunki lokalowe zapewniające dziecku bezpieczną opiekę (warunki
  te sprawdzane są podczas wywiadu środowiskowego przeprowadzanego przez kierownika ośrodka pomocy społecznej w celu weryfikacji spełnienia warunków wymaganych od osoby chcącej zostać dziennym opiekunem,
  w przypadku dziennych opiekunów zatrudnianych przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej weryfikacji spełnienia tych warunków dokonują te podmioty).

Dziennym opiekunem jest osoba zatrudniana przez gminy, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej na podstawie umowy o świadczenie usług, sprawująca opiekę nad dzieckiem w jej domu lub mieszkaniu spełniającym warunki zapewniające bezpieczną opiekę nad dziećmi (podmiot zatrudniający dziennego opiekuna może udostępnić
lub wyposażyć lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna).

Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia. Wyjątkowo, w przypadku gdy niemożliwe bądź utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym, opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna można objąć także dziecko powyżej 3 roku życia, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 4 roku życia.Dzienny opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie 5 dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, jest niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki, maksymalnie nad 3 dzieci.

 1. Dzień – ilekroć w Regulaminie konkursu mowa jest o dniach należy przez
  to rozumieć dni kalendarzowe;

 2. EFS – Europejski Fundusz Społeczny;

 3. Istotna modyfikacja – modyfikacja dotycząca elementów merytorycznych wniosku, której skutkiem jest zmiana podmiotowa Wnioskodawcy
  lub przedmiotowa projektu bądź jego wskaźników lub celów mających wpływ
  na kryteria wyboru projektów.

 4. Klub dziecięcy – podmiot w rozumieniu Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku
  do lat 3, w szczególności jest to jedna z form opieki nad małymi dziećmi
  (do 3 roku życia), której celem jest pomoc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi (opieką nad dziećmi). Realizuje te same funkcje, które pełni żłobek, jednak w mniejszym zakresie z uwagi na krótszy czas przebywania w nim dzieci. W klubie dziecięcym dziecko ma zapewnioną opiekę, ale również wychowuje się i poprzez zabawę (pod kierunkiem odpowiednio przygotowanej kadry), uczy nowych doświadczeń i umiejętności.

W klubie dziecięcym mogą przebywać dzieci w wieku od ukończenia 1 roku życia do ukończenia 3 roku życia. Wyjątkowo, w przypadkach uzasadnionych rozwojem dziecka lub brakiem miejsc przedszkolnych, możliwe jest korzystanie z klubu dziecięcego przez dziecko starsze, jednak nie dłużej niż do ukończenia 4 roku życia. Aby do klubu dziecięcego mogło uczęszczać dziecko starsze niż 3 lata, rodzice dziecka muszą złożyć osobie kierującej pracą klubu dziecięcego oświadczenie o przeszkodach uniemożliwiających bądź utrudniających objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym. W klubie dziecięcym dziecko może przebywać do 5 godzin dziennie, czas ten nie może być wydłużony na wniosek rodziców (tak jak w przypadku żłobka). W klubie dziecięcym jeden opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie 8 dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne lub dziecko wymagające szczególnej opieki maksymalnie nad 5 dzieci.

 1. Koncepcja uniwersalnego projektowania – koncepcja uniwersalnego projektowania w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

 2. Kwalifikacja – formalny wynik oceny i walidacji, który uzyskuje się w sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy.

 3. Mechanizm racjonalnych usprawnień – mechanizm racjonalnych usprawnień w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnoprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

 4. Niania – osoba fizyczna w rozumieniu Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, która sprawuje opiekę indywidualną, co oznacza, że opiekuje się tylko jednym dzieckiem lub rodzeństwem, w pełni uwzględniając potrzeby każdego z nich. Dzięki temu dzieci są nie tylko bezpieczne, ale również rozwijają się psychofizycznie w warunkach domowych. Co ważne, niania może sprawować opiekę nad dziećmi w różnym wieku (od 20 tygodnia życia do 3 roku życia, wyjątkowo do 4 roku życia) i przez okres czasu dostosowany do potrzeb dziecka i rodzica, co jest określone w umowie zawieranej między nianią a rodzicami.

Niania zatrudniana jest przez rodziców dziecka na podstawie umowy uaktywniającej, zawieranej w formie pisemnej. Umowa ta powinna określać m. in. strony umowy, jej cel i przedmiot, czas i miejsce sprawowania opieki, liczbę dzieci powierzonych opiece, obowiązki niani, wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin jego wypłaty, czas, na jaki umowa została zawarta, a także warunki, sposób zmiany oraz rozwiązania umowy. Umowa z nianią może zostać podpisana na dowolny okres czasu, np. na czas nieokreślony z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia warunków pracy lub na 2 lata, a następnie przedłużona na kolejny okres.

 1. Oczywista omyłka błędy rachunkowe w wykonaniu działania matematycznego, błędy pisarskie oraz inne oczywiste omyłki rozumiane jako: omyłki widoczne, polegające na przekręceniu, opuszczeniu wyrazu, błędy logiczne lub mające postać innej niedokładności przypadkowej bądź też wady procesu myślowo-redakcyjnego. Poprawa oczywistych omyłek nie może prowadzić do istotnej modyfikacji wniosku.

 2. Oczywisty błąd pisarski - omyłki widoczne, przekręcenie, opuszczenie wyrazu, błąd logiczny, błąd pisarski lub inna podobna usterka w tekście, również omyłka, która nie jest widoczna w treści samego wniosku, jest jednak omyłką wynikającą z porównania treści innych fragmentów wniosku i / lub pozostałych dokumentów, stanowiących załączniki do wniosku, a przez dokonanie poprawki tej omyłki, właściwy sens oświadczenia pozostaje bez zmian.

 3. Oczywisty błąd rachunkowy - widoczny błąd rachunkowy popełniony przez wnioskodawcę, polegający na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego a w szczególności błędne zsumowanie lub odjęcie poszczególnych pozycji, brak prawidłowego zaokrąglenia kwoty, itp.

 4. Organ prowadzący – jednostka samorządu terytorialnego, inna osoba prawna lub fizyczna odpowiedzialna za działalność podmiotu opieki nad dziećmi do lat 3.

 5. Osoby bezrobotne – osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się
  do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi.2

 6. Osoby bierne zawodowo - osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują3 i nie są bezrobotne). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba
  że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego
  ma pierwszeństwo).4 Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie
  są uznawane za bierne zawodowo.

 7. Portal – portal internetowy (www.funduszeeuropejskie.gov.pl) dostarczający informacje na temat wszystkich programów operacyjnych w Polsce.

 8. Projekt partnerski - projekt partnerski, o którym mowa w art. 33 ustawy wdrożeniowej.

 9. Rodzic - ilekroć w regulaminie jest mowa o rodzicach rozumie się przez to także opiekunów prawnych oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.

 10. Rozporządzenie ogólne - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320).

 11. Statut – rozumie się jako akt prawny regulujący zadania, strukturę organizacyjną
  i sposób działania podmiotu prawa publicznego lub prywatnego. Innymi dokumentami, uważanymi za równoznaczne z terminem statut, w szczególności dla przedsiębiorstw czy pozostałych podmiotów prywatnych są dokumenty określające wewnętrzną organizację, cele istnienia, tryb działania i podobne zagadnienia ustrojowe danego podmiotu prawa.

 12. Umowa/decyzja o dofinansowanie projektu - umowa zawarta między właściwą instytucją a Wnioskodawcą, którego projekt został wybrany do dofinansowania, zawierająca co najmniej elementy, o których mowa w art. 206 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) albo porozumienie, o którym mowa w art. 206 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zawarte między właściwą instytucją a Wnioskodawcą, którego projekt został wybrany do dofinansowania.

 13. Ustawa wdrożeniowa – ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 217 z późń zm.).

 14. Wnioskodawca – podmiot, który złożył wniosek o dofinansowanie projektu.

 15. Żłobek - podmiot w rozumieniu Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
  w szczególności jest to jedna z form opieki nad małymi dziećmi (do 3 roku życia), której celem jest pomoc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi (opieką nad dziećmi).

Ma wspierać rodziców w opiece i wychowaniu dzieci, ale przede wszystkim zapewniać dziecku możliwość uczenia się poprzez zabawę oraz opiekę w czasie, gdy rodzice nie mogą jej sprawować osobiście np. w czasie gdy są w pracy.
Co ważne, żłobek zapewnia dzieciom opiekę w warunkach jak najbardziej zbliżonych do warunków domowych, a więc ma w nim być bezpiecznie
i przytulnie. Dzięki temu dziecko może czuć się komfortowo, a odpowiednio przygotowana kadra pomoże mu się szybciej rozwijać - zdobywa nowe umiejętności społeczne, takie jak praca w grupie, nawiązywanie relacji z innymi dziećmi, ale także uczy się samodzielnej zabawy.

W żłobku mogą przebywać dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia. Wyjątkowo, w przypadkach uzasadnionych rozwojem dziecka lub brakiem miejsc przedszkolnych, możliwe jest korzystanie ze żłobka przez dziecko starsze, jednak nie dłużej niż do ukończenia 4 roku życia. Należy pamiętać o tym, że warunki przyjmowania dzieci do żłobka określa statut żłobka. Jeżeli statut pozwala na przyjmowanie dzieci starszych (do 4 roku życia)


i są wolne miejsca, a rodzice takiego dziecka chcą, aby uczęszczało do żłobka, muszą złożyć dyrektorowi żłobka oświadczenie o przeszkodach uniemożliwiających bądź utrudniających objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym. W żłobku dziecko może przebywać do 10 godzin dziennie. Czas ten może zostać wydłużony, jeżeli zachodzi ważna i uzasadniona konieczność
(np. rodzice muszą zostać dłużej w pracy albo pójść do lekarza po pracy). W żłobku jeden opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie 8 dzieci, a w przypadku, gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne, dziecko wymagające szczególnej opieki lub dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia maksymalnie nad 5 dzieci. Ponadto w żłobku, do którego uczęszcza więcej niż dwadzieścioro dzieci, zatrudnia się przynajmniej jedną pielęgniarkę
lub położną.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna