Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego regulamin konkursu nrPobieranie 0,55 Mb.
Strona1/11
Data25.06.2018
Rozmiar0,55 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

REGULAMIN KONKURSU

nr RPSL.08.03.01- IZ.01-24-085/16

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA VIII Regionalne kadry gospodarki opartej


na wiedzy

DZIAŁANIE 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki


i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót
do pracy

PODDZIAŁANIE 8.3.1 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – ZIT


Regulamin konkursu został opracowany w celu przedstawienia zasad aplikowania oraz reguł wyboru projektów do dofinansowania w ramach Działania 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie


w zatrudnieniu i powrót do pracy
. Dokument został przygotowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa krajowego oraz unijnego. Jakiekolwiek rozbieżności pomiędzy tym dokumentem a przepisami prawa rozstrzygać należy
na rzecz przepisów prawa.

Katowice, 30 sierpnia 2016r.Spis treści

1. Podstawy prawne 6

2. Podstawowe informacje o konkursie 9

2.1 Założenia ogólne 9

2.1.1 Ograniczenia i limity w realizacji projektów, w tym również szczególne warunki dostępu dla konkursu 10

2.1.4Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy 13

2.1.5Program profilaktyki raka jelita grubego 16

2.2 Typy projektów możliwych do realizacji w ramach konkursu 18

2.3Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie 18

2.4Wymagania dotyczące partnerstwa w projekcie 19

2.5 Grupa docelowa 21

2.6 Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów 23

2.7 Forma, miejsce i sposób złożenia wniosku o dofinansowane 23

3. Wskaźniki pomiaru stopnia osiągnięcia założeń konkursu 28

4. Kryteria wyboru projektów 32

4.1 Ogólne i szczegółowe kryteria weryfikowane na etapie oceny formalnej 32

4.2 Ogólne i szczegółowe kryteria weryfikowane na etapie oceny merytorycznej 37

5. Procedura oceny i wyboru projektów do dofinansowania 47

5.1 Rozstrzygnięcie konkursu 52

5.2 Procedura odwoławcza 55

6. Kwalifikowalność wydatków w ramach konkursu 55

6.1 Okres kwalifikowania wydatków 56

6.2 Wydatek niekwalifikowalny 56

6.3 Wydatki ponoszone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji 57

6.4 Klauzule społeczne 58

6.5 Wkład własny 59

6.6Podatek od towarów i usług (VAT) 61

6.7Podstawowe warunki i procedury konstruowania budżetu projektu 62

6.8Koszty pośrednie 63

6.9Pozostałe uproszczone metody rozliczania wydatków 64

6.10Środki trwałe 65

6.11Cross-financing 66

8. Umowa o dofinansowanie 70

8.1 Warunki zawarcia umowy o dofinansowanie 72

8.2Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie 73

9. Dodatkowe informacje 74

10. Forma i sposób udzielania Wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu 7511. Załączniki 77

Wykaz skrótów

 1. AOS – ambulatoryjna opieka specjalistyczna

 2. AOTMiT – Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

 3. EFSI – Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

 4. ePUAP – elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej dostępna pod adresem http://epuap.gov.pl;

 5. IOK - Instytucja Organizująca Konkurs - Zarząd Województwa Śląskiego;

 6. IP RPO WSL - Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 – Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

 7. IZ RPO WSL – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020;

 8. KOP – Komisja Oceny Projektów;

 9. LSI 2014 – Lokalny system informatyczny RPO WSL 2014-2020, wersja szkoleniowa dostępna jest pod adresem: https://lsi-szkol.slaskie.pl, natomiast wersja produkcyjna pod adresem: https://lsi.slaskie.pl

 10. NFZ – Narodowy Fundusz Zdrowia

 11. NPZCHN - Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych

 12. Porozumienie - Dokument, w którym powierzone zostały zadania związane z realizacją RPO WSL 2014-2020

 13. POZ – podmiot wykonujący działalność leczniczą w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna

 14. RPZ – Regionalny Program Zdrowotny

 15. SEKAP – System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl;

 16. SI BPB - System Informatyczny Programu Badań Przesiewowych

 17. SIMP – System Informatyczny Monitorowania Profilaktyki

 18. SZOOP - Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;

 19. ZIT/RIT – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne/ Regionalne Inwestycje Terytorialne


Słownik pojęć

 1. Awaria krytyczna LSI 2014 - rozumiana jako nieprawidłowości w działaniu
  po stronie systemu uniemożliwiające korzystanie użytkownikom z podstawowych usług1 w zakresie naborów, potwierdzonych przez IOK.

 2. Braki formalne – braki, które mogą zostać uzupełnione i/lub poprawione przez wnioskodawcę na etapie weryfikacji wymogów formalnych złożonego wniosku
  o dofinansowanie. Przykładowa lista braków formalnych:

 1. brak podpisu osoby upoważnionej do złożenia wniosku i/lub złożony podpis nie został dopuszczony przez IOK i/lub podpis cyfrowy jest nieważny, certyfikat związany z podpisem cyfrowym jest nieaktualny/wygasł (weryfikowane na czas złożenia wniosku),

 2. suma kontrolna wniosku o dofinansowanie złożonego za pośrednictwem platformy jest niezgodna z sumą kontrolną wniosku złożonego w LSI,

 3. projektodawca nie złożył wszystkich wymaganych oświadczeń
  i załączników do wniosku o dofinansowanie (jeżeli są wymagane).

 1. Cross-financing – mechanizm zdefiniowany w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 2. Dzień – ilekroć w Regulaminie konkursu mowa jest o dniach należy przez
  to rozumieć dni kalendarzowe;

 3. EFS Europejski Fundusz Społeczny;

 4. Istotna modyfikacja – modyfikacja dotycząca elementów merytorycznych wniosku, której skutkiem jest zmiana podmiotowa Wnioskodawcy
  lub przedmiotowa projektu bądź jego wskaźników lub celów mających wpływ
  na kryteria wyboru projektów;

 5. Oczywista omyłka błędy rachunkowe w wykonaniu działania matematycznego, błędy pisarskie oraz inne oczywiste omyłki rozumiane jako: omyłki widoczne, polegające na przekręceniu, opuszczeniu wyrazu, błędy logiczne lub mające postać innej niedokładności przypadkowej bądź też wady procesu myślowo-redakcyjnego. Poprawa oczywistych omyłek nie może prowadzić do istotnej modyfikacji wniosku.

 6. Oczywisty błąd rachunkowy - widoczny błąd rachunkowy popełniony przez wnioskodawcę, polegający na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego a w szczególności błędne zsumowanie lub odjęcie poszczególnych pozycji, brak prawidłowego zaokrąglenia kwoty, itp.

 7. Oczywisty błąd pisarski - omyłki widoczne, przekręcenie, opuszczenie wyrazu, błąd logiczny, błąd pisarski lub inna podobna usterka w tekście, również omyłka, która nie jest widoczna w treści samego wniosku, jest jednak omyłką wynikającą z porównania treści innych fragmentów wniosku i / lub pozostałych dokumentów, stanowiących załączniki do wniosku, a przez dokonanie poprawki tej omyłki, właściwy sens oświadczenia pozostaje bez zmian.

 8. Portal – portal internetowy (www.funduszeeuropejskie.gov.pl) dostarczający informacje na temat wszystkich programów operacyjnych w Polsce.

 9. POZ – podmiot wykonujący działalność leczniczą w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna

 10. Program polityki zdrowotnej - program polityki zdrowotnej, o którym mowa
  w art. 5 pkt 29a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W przypadku programów polityki zdrowotnej finansowanych ze środków EFS, wybór realizatora programu polityki zdrowotnej następuje z zastosowaniem przepisów rozdziału 13 ustawy
  z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

 11. Program zdrowotny - program zdrowotny, o którym mowa w art. 5 pkt 30 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
  ze środków publicznych. W przypadku programów zdrowotnych finansowanych ze środków EFS, wybór realizatora programu zdrowotnego następuje
  z zastosowaniem przepisów rozdziału 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
  o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
  w perspektywie finansowej 2014-2020.

 12. Projekt partnerski - projekt partnerski, o którym mowa w art. 33 ustawy wdrożeniowej.

 13. Rozporządzenie ogólne - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320).

 14. Statut – rozumie się jako akt prawny regulujący zadania, strukturę organizacyjną
  i sposób działania podmiotu prawa publicznego lub prywatnego. Innymi dokumentami, uważanymi za równoznaczne z terminem statut, w szczególności dla przedsiębiorstw czy pozostałych podmiotów prywatnych są dokumenty określające wewnętrzną organizację, cele istnienia, tryb działania i podobne zagadnienia ustrojowe danego podmiotu prawa.

 15. Umowa/decyzja o dofinansowanie projektu - umowa zawarta między właściwą instytucją a Wnioskodawcą, którego projekt został wybrany do dofinansowania, zawierająca co najmniej elementy, o których mowa w art. 206 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) albo porozumienie, o którym mowa w art. 206 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zawarte między właściwą instytucją a Wnioskodawcą, którego projekt został wybrany do dofinansowania.

 16. Ustawa wdrożeniowa – ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 217).

 17. Wnioskodawca – podmiot, który złożył wniosek o dofinansowanie projektu.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna