Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego regulamin konkursu nrPobieranie 0,67 Mb.
Strona1/12
Data04.05.2018
Rozmiar0,67 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

REGULAMIN KONKURSU

nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-114/16

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

DZIAŁANIE 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

PODDZIAŁANIE 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT Subregionu Południowego
Regulamin konkursu został opracowany w celu przedstawienia zasad aplikowania oraz reguł wyboru projektów do dofinansowania w ramach Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego. Dokument został przygotowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa krajowego oraz unijnego. Jakiekolwiek rozbieżności pomiędzy tym dokumentem a przepisami prawa rozstrzygać należy na rzecz przepisów prawa.Katowice, 24 listopada 2016 r.Spis treści

1. Podstawy prawne 7

2. Podstawowe informacje o konkursie 10

2.1 Założenia ogólne 10

2.2 Typy projektów możliwych do realizacji w ramach konkursu 15

2.3Szczegółowe informacje dotyczące konkursu 16

2.4 Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie 22

2.5Wymagania dotyczące partnerstwa w projekcie 23

2.6 Grupa docelowa 25

2.7 Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów 26

2.8. Forma, miejsce i sposób złożenia wniosku o dofinansowane 26

3. Wskaźniki pomiaru stopnia osiągnięcia założeń konkursu 29

4. Kryteria wyboru projektów 33

4.1 Ogólne i szczegółowe kryteria weryfikowane na etapie oceny formalnej 33

4.2 Ogólne i szczegółowe kryteria weryfikowane na etapie oceny merytorycznej 36

5. Procedura oceny i wyboru projektów do dofinansowania 47

5.1Rozstrzygnięcie konkursu 53

5.2 Procedura odwoławcza 56

6. Kwalifikowalność wydatków w ramach konkursu 56

6.1 Okres kwalifikowania wydatków 56

6.2 Wydatek niekwalifikowalny 57

6.3 Wydatki ponoszone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji 58

6.4 Aspekty społeczne 58

6.5 Wkład własny 58

6.6Podatek od towarów i usług (VAT) 60

6.7Podstawowe warunki i procedury konstruowania budżetu projektu 61

6.8Koszty pośrednie 62

6.9Pozostałe uproszczone metody rozliczania wydatków 63

6.10Środki trwałe 65

6.11Cross-financing 66

8. Umowa o dofinansowanie 70

8.1 Warunki zawarcia umowy o dofinansowanie 73

8.2Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie 73

9. Dodatkowe informacje 74

10. Forma i sposób udzielania Wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu 7511. Załączniki 77

Wykaz skrótów

 1. ePUAP – elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej dostępna pod adresem http://epuap.gov.pl;

 2. IOK - Instytucja Organizująca Konkurs - Zarząd Województwa Śląskiego;

 3. IP RPO WSL - Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 – Miasto Bielsko – Biała, Lider Subregionu Południowego;

 4. IZ RPO WSL – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020;

 5. KOP – Komisja Oceny Projektów;

 6. LSI 2014 – Lokalny system informatyczny RPO WSL 2014-2020, wersja szkoleniowa dostępna jest pod adresem: https://lsi-szkol.slaskie.pl, natomiast wersja produkcyjna pod adresem: https://lsi.slaskie.pl

 7. Porozumienie - Dokument, w którym powierzone zostały zadania związane z realizacją RPO WSL 2014-2020

 8. SEKAP – System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl;

 9. SZOOP - Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;

 10. ZIT/RIT – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne/ Regionalne Inwestycje Terytorialne


Słownik pojęć

 1. Awaria krytyczna LSI 2014 - rozumiana jako nieprawidłowości w działaniu
  po stronie systemu uniemożliwiające korzystanie użytkownikom z podstawowych usług1 w zakresie naborów, potwierdzonych przez IOK.

 2. Braki formalne – braki, które mogą zostać uzupełnione i/lub poprawione przez wnioskodawcę na etapie weryfikacji wymogów formalnych złożonego wniosku o dofinansowanie. Przykładowa lista braków formalnych:

 1. brak podpisu lub złożony podpis nie został dopuszczony przez IOK i/lub podpis cyfrowy jest nieważny, certyfikat związany z podpisem cyfrowym jest nieaktualny/wygasł (weryfikowane na czas złożenia wniosku),

 2. suma kontrolna i CRC wniosku o dofinansowanie złożonego za pośrednictwem platformy jest niezgodna z sumą kontrolną i CRC wniosku złożonego w LSI,

 3. projektodawca  nie złożył wszystkich wymaganych oświadczeń i załączników do wniosku o dofinansowanie (jeżeli są wymagane).

 1. Cross-financing – mechanizm zdefiniowany w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 2. Dzień – ilekroć w Regulaminie konkursu mowa jest o dniach należy przez
  to rozumieć dni kalendarzowe;

 3. EFS – Europejski Fundusz Społeczny;

 4. Istotna modyfikacja – modyfikacja dotycząca elementów merytorycznych wniosku, której skutkiem jest zmiana podmiotowa Wnioskodawcy
  lub przedmiotowa projektu bądź jego wskaźników lub celów mających wpływ
  na kryteria wyboru projektów.

 5. Kompetencje społeczno – emocjonalne – umiejętności komunikacyjne, rozpoznawania i kierowania swoimi emocjami, budowania dobrych relacji z innymi, ustalania i osiągania pozytywnych celów, a także ograniczania destrukcyjnych czy agresywnych zachowań2.

 6. Koncepcja uniwersalnego projektowania – koncepcja uniwersalnego projektowania w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

 7. Kwalifikacja – formalny wynik oceny i walidacji, który uzyskuje się w sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy.

 8. Mechanizm racjonalnych usprawnień – mechanizm racjonalnych usprawnień w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnoprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

 9. Nauczyciel – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego ośrodka wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki systemu oświaty.

 10. Oczywista omyłka błędy rachunkowe w wykonaniu działania matematycznego, błędy pisarskie oraz inne oczywiste omyłki rozumiane jako: omyłki widoczne, polegające na przekręceniu, opuszczeniu wyrazu, błędy logiczne lub mające postać innej niedokładności przypadkowej bądź też wady procesu myślowo-redakcyjnego. Poprawa oczywistych omyłek nie może prowadzić do istotnej modyfikacji wniosku.

 11. Oczywisty błąd pisarski - omyłki widoczne, przekręcenie, opuszczenie wyrazu, błąd logiczny, błąd pisarski lub inna podobna usterka w tekście, również omyłka, która nie jest widoczna w treści samego wniosku, jest jednak omyłką wynikającą z porównania treści innych fragmentów wniosku i / lub pozostałych dokumentów, stanowiących załączniki do wniosku, a przez dokonanie poprawki tej omyłki, właściwy sens oświadczenia pozostaje bez zmian.

 12. Oczywisty błąd rachunkowy - widoczny błąd rachunkowy popełniony przez wnioskodawcę, polegający na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego a w szczególności błędne zsumowanie lub odjęcie poszczególnych pozycji, brak prawidłowego zaokrąglenia kwoty, itp.

 13. Organ prowadzący – jednostka samorządu terytorialnego, inna osoba prawna lub fizyczna odpowiedzialna za działalność ośrodka wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki systemu oświaty.

 14. Ośrodek wychowania przedszkolnego (OWP) – publiczny lub niepubliczny podmiot wymieniony w art. 14 ust.3 oraz w art.2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty, z uwzględnieniem art.5 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 827, z późn. zm.) oraz art.12 ustawy z dnia 29 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016r. z późn., poz. 35), w których jest prowadzone wychowanie przedszkolne,

 15. Portal – portal internetowy (www.funduszeeuropejskie.gov.pl) dostarczający informacje na temat wszystkich programów operacyjnych w Polsce.

 16. Projekt partnerski - projekt partnerski, o którym mowa w art. 33 ustawy wdrożeniowej.

 17. Rozporządzenie ogólne - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320).

 18. Sieci współpracy i samokształcenia – lokalne lub regionalne zespoły nauczycieli z różnych OWP, szkół lub placówek systemu oświaty, które w zorganizowany sposób współpracują ze sobą, szczególnie w zakresie rozwiązywania problemów i dzielenia się doświadczeniami.

 19. Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne – indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. poz. 532),

 20. Statut – rozumie się jako akt prawny regulujący zadania, strukturę organizacyjną
  i sposób działania podmiotu prawa publicznego lub prywatnego. Innymi dokumentami, uważanymi za równoznaczne z terminem statut, w szczególności dla przedsiębiorstw czy pozostałych podmiotów prywatnych są dokumenty określające wewnętrzną organizację, cele istnienia, tryb działania i podobne zagadnienia ustrojowe danego podmiotu prawa.

 21. Uczeń/dziecko z niepełnosprawnością – uczeń albo dziecko w wieku przedszkolnym posiadający orzeczenie lub opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej (dla uczniów: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność wydane przez zespół z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych; dla dzieci w wieku przedszkolnym: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność wydane przez zespół z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju).

 22. Umowa/decyzja o dofinansowanie projektu - umowa zawarta między właściwą instytucją a Wnioskodawcą, którego projekt został wybrany do dofinansowania, zawierająca co najmniej elementy, o których mowa w art. 206 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) albo porozumienie, o którym mowa w art. 206 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zawarte między właściwą instytucją a Wnioskodawcą, którego projekt został wybrany do dofinansowania.

 23. Ustawa wdrożeniowa – ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 217 z późn. zm.).

 24. Wnioskodawca – podmiot, który złożył wniosek o dofinansowanie projektu.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna