Wydział elektrycznyPobieranie 3,12 Mb.
Strona1/28
Data28.12.2017
Rozmiar3,12 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY
PROGRAM KSZTAŁCENIA

NA STUDIACH

TRZECIEGO STOPNIA
Dyscyplina studiów

ELEKTROTECHNIKA

Plan studiów z dnia 28.05.2014 roku

Dziekan
Białystok 2014
Spis treści


1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 3

2. Program kształcenia 5

2.1. Opis zakładanych, spójnych efektów kształcenia 5

2.2. Program studiów 8

3. Warunki realizacji programu studiów 20

3.1. Wymagania dotyczące liczby i kwalifikacji kadry 20

3.2. Charakterystyka infrastruktury Wydziału Elektrycznego 21

3.2.1. Warunki lokalowe wydziału 21

3.2.2. Laboratoria wydziałowe 21

3.2.3. Infrastruktura IT 22

3.3. Dostęp do zasobów bibliotecznych 23

4. Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia 24

4.1. Wykaz podstawowych dokumentów związanych z kształceniem w ramach studiów III stopnia oraz uzyskaniem stopnia naukowego doktora 25

4.2. Wykaz wewnętrznych dokumentów związanych z kształceniem na studiach prowadzonych w Politechnice Białostockiej 26

5. Karty przedmiotów obowiązkowych 27

6. Karty przedmiotów fakultatywnych 59

 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów


 1. Nazwa kierunku studiów: elektrotechnika.

 2. Poziom kształcenia: trzeci stopień.

 3. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

 4. Przyporządkowanie kierunku studiów do obszaru lub obszarów kształcenia określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego:

    • obszar kształcenia: nauki techniczne.

 1. Dziedzina nauki lub sztuki oraz dyscypliny naukowe lub artystyczne, do których odnoszą się efekty kształcenia dla kierunku studiów:

    • dziedzina nauki: nauki techniczne;

    • dyscyplina podstawowa: elektrotechnika;

    • dyscypliny pokrewne, częściowo uwzględnione w profilu i efektach kształcenia: energetyka, elektronika, automatyka i robotyka, informatyka.

 1. Stopień naukowy uzyskiwany w wyniku przeprowadzonego przewodu doktorskiego: doktor nauk technicznych.

 2. Związek kierunku studiów ze strategią rozwoju, w tym z misją uczelni.

Realizacja studiów III stopnia w zakresie dyscypliny naukowej elektrotechnika stanowi jeden
z elementów strategii rozwoju centrum technologicznego w północno-wschodnim regionie Polski. Tematyka poruszana w ramach studiów oraz zakres badań prowadzonych przez doktorantów są zgodne z celami sformułowanymi w planach rozwoju województwa podlaskiego, odnoszących się do:

    • rozwoju technologii ekologicznych, o ograniczonej energochłonności, w tym technologii
     z zakresu energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii;

    • promowania przemysłu i tworzenia nowych przedsięwzięć w zakresie technologii zaawansowanych, czystych, możliwych do lokowania w regionie o znacznym udziale obszarów chronionych przyrodniczo;

    • zwiększenia potencjału badawczo-rozwojowego i kadrowego uczelni wyższych;

    • zwiększenia poziomu wykształcenia oraz dostosowania kierunków kształcenia do potrzeb zgłaszanych przez przedsiębiorstwa działające w regionie.

Prowadzenie wskazanych studiów pozwala na upowszechnienie wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii elektrycznych związanych z elektrotechniką i dyscyplinami pokrewnymi m.in. automatyką i robotyką, energetyką, elektroniką, telekomunikacją, inżynierią materiałową, biocybernetyką i inżynierią biomedyczną, optyką stosowaną.

Realizacja studiów III stopnia w zakresie dyscypliny naukowej elektrotechnika przyczynia się do osiągnięcia celów istotnych ze względu na rozwój Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej oraz całej Uczelni, w tym:


    • zwiększenia potencjału naukowego Politechniki Białostockiej i jej konkurencyjności w skali regionu i kraju;

    • rozwoju potencjału pozwalającego na szersze zaznaczenie obecności w ramach europejskiej przestrzeni naukowej, m.in. udziału w projektach badawczo-rozwojowych i grantach międzynarodowych;

    • rozwoju badań stosowanych w zakresie dyscypliny naukowej elektrotechnika i dyscyplinach pokrewnych;

    • prowadzenia grantów i projektów wdrożeniowych skorelowanych z potrzebami zgłaszanymi przez firmy działające w regionie oraz w całym kraju;

    • rozwoju badań i opracowaniu technologii, które mogą być bazą przy tworzeniu i rozwoju nowych przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym.

Studia są realizowane w dziedzinie nauk technicznych, w kierunku pożądanym ze względu na potrzeby i oczekiwania rynku pracy oraz potrzeby zakładów przemysłowych w regionie północno-wschodnim i w kraju. Realizacja studiów doktoranckich na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej jest czynnikiem wspierającym i kreującym przesłanki do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Studia doktoranckie są również elementem działań przyczyniających się do upowszechnienia najnowszych osiągnięć nauki i techniki oraz zachowania zasady powszechnego dostępu do wykształcenia na najwyższym poziomie.

Studia doktoranckie rozszerzają zakres kształcenia dostępnego na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej przez:


    • uzupełnienie studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych na kierunkach elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja oraz energetyka i eko-energetyka;

    • stworzenie kompleksowej oferty trzystopniowego systemu studiów (inżynierskie, magisterskie, doktoranckie) w zakresie dyscyplin naukowych elektrotechnika oraz elektronika.
 1. Cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia absolwentów.

Kształcenie na studiach III stopnia, w dyscyplinie elektrotechnika, jest ukierunkowane na:

    • zdobycie wiedzy na zaawansowanym poziomie, o charakterze ogólnym w zakresie dyscypliny naukowej elektrotechnika i dyscyplin pokrewnych, w obszarze prowadzonych badań naukowych, obejmującej najnowsze osiągnięcia nauki;

    • zdobycie wiedzy na zaawansowanym poziomie, o charakterze szczegółowym, odpowiadającej obszarowi prowadzonych badań naukowych, obejmującej najnowsze osiągnięcia nauki;

    • zdobycie umiejętności związanych z metodyką i metodologią prowadzenia badań naukowych;

    • zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych i wykorzystania nowoczesnych narzędzi w procesie kształcenia;

    • ukształtowanie postaw etycznych i społecznych w zakresie działalności naukowo-badawczej i społecznej roli uczonego.

Kwalifikacje absolwenta studiów doktoranckich

Zakres tematyczny zajęć przewidzianych w programie studiów doktoranckich, cele cząstkowe sformułowane w ramach poszczególnych przedmiotów oraz prowadzona praca naukowo-badawcza są ukierunkowane na opanowanie przez absolwenta wiedzy z zakresu najnowszych metod i narzędzi stosowanych w naukach technicznych. Absolwent studiów doktoranckich posiada szeroką wiedzę z zakresu dyscyplin podstawowych, w tym: matematyki wyższej, zaawansowanych zagadnień obwodowych i polowych, teorii sterowania i optymalizacji oraz narzędzi i algorytmów wykorzystywanych w badaniach. Zdobyta wiedza umożliwia poznanie i opanowanie zagadnień związanych z projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją nowoczesnych rozwiązań z zakresu elektroenergetyki, energoelektroniki, napędów elektrycznych, systemów sterowania automatycznego, technik optoelektronicznych oraz innych obszarów związanych z elektrotechniką. Kompetencje z zakresu nauk podstawowych i nauk stosowanych powiązanych z elektrotechniką oraz nabyte umiejętności pozwalają na pracę przy rozwiązywaniu problemów interdyscyplinarnych, wymagających dobrej znajomości podstaw rozpatrywanych zjawisk fizycznych oraz dostępnych metod analizy i syntezy.

Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej jest przygotowany do wdrażania nowoczesnych metod i rozwiązań konstrukcyjnych oraz ich szerokiego wykorzystania w przyszłej pracy. Ma umiejętności stosowania zaawansowanych technologii analogowych i cyfrowych oraz metod sterowania, optymalizacji i sztucznej inteligencji w zagadnieniach elektrotechniki.

Posiada umiejętność zdobywania i poszerzania swojej wiedzy w zakresie wymaganym w trakcie pracy. Potrafi szybko dostosować swoją wiedzę i umiejętności do wymagań związanych z rozwiązywanym zagadnieniem. Posiada umiejętność krytycznej analizy proponowanych rozwiązań, wskazywania istotnych ograniczeń w ramach analizowanych zagadnień oraz twórczego rozwiązywania problemów z tym związanych. Absolwent studiów doktoranckich potrafi zidentyfikować czynniki wspomagające i ograniczenia związane ze stosowaniem wybranych metod i rozwiązań technicznych.

Absolwent studiów doktoranckich posiada umiejętności twórczego wykorzystania zdobytej wiedzy przy rozwiązywaniu wybranych zagadnień naukowych, problemów technicznych, planowaniu oraz analizie rezultatów badań eksperymentalnych. Zakres wiedzy i umiejętności umożliwiają prowadzenie pracy badawczej i projektowej, wdrażanie nowych rozwiązań do praktyki przemysłowej oraz upowszechnianie swoich dokonań w formie publikacji w pismach i na konferencjach naukowo-technicznych.

Absolwent studiów doktoranckich ma przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego, w szczególności w zakresie metodyki zajęć dydaktycznych i nowoczesnych technologii wykorzystywanych w kształceniu studentów.

Potencjalny rynek pracy dla absolwentów studiów doktoranckich obejmuje biura projektowe, przedsiębiorstwa przemysłowe i firmy usługowe, w tym szczególnie działające w branży elektrycznej i branżach pokrewnych. Absolwent może również prowadzić zajęcia dydaktyczne w szkołach zawodowych i ogólnokształcących, szkołach wyższych oraz pracować w instytucjach prowadzących badania naukowe. Rozwiązania techniczne opracowane samodzielnie przez uczestnika studiów doktoranckich mogą być również wykorzystane przy uruchamianiu własnej działalności innowacyjno-wdrożeniowej lub usługowej.
 1. Kompetencje kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia III stopnia.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia musi spełniać warunki wyszczególnione w:

    • Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r., Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami);

    • Ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 nr 65 poz. 595 z późniejszymi zmianami);

oraz rozporządzeniach wykonawczych wydanych do wskazanych ustaw.
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia III stopnia w dyscyplinie elektrotechnika powinni mieć kompetencje niezbędne do prowadzenia prac badawczych i wdrożeniowych ukierunkowanych na samodzielne poszerzanie wiedzy w zakresie wynikającym z tematyki realizowanej pracy. Szczegółowe wymagania, opis procedury aplikacyjnej oraz wzorce wymaganych dokumentów są wyszczególnione w:

    • Regulaminie Studiów Doktoranckich Politechniki Białostockiej;

    • Uchwałach Senatu Politechniki Białostockiej w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów III stopnia w danym roku akademickim;

    • Uchwałach Rady Wydziału Elektrycznego PB, w których określane są między innymi limit przyjęć i harmonogram rekrutacji w danym roku akademickim.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna