Wydział Audytu I Kontroli Urzędu Miasta Katowice Dotyczy : sprawozdania za okres I półrocza 2008 roku z przeprowadzonych kontroli na podstawie Zarządzenia Nr 764/08 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 30 kwietnia 2008 rPobieranie 68,58 Kb.
Data13.06.2018
Rozmiar68,58 Kb.

Katowice, dn. 31.07.2008 r.

E.III.01140 - 60/08Wydział Audytu i Kontroli

Urzędu Miasta Katowice


Dotyczy : sprawozdania za okres I półrocza 2008 roku z przeprowadzonych

kontroli na podstawie Zarządzenia Nr 764/08 Prezydenta Miasta

Katowice z dnia 30 kwietnia 2008 r. 1. Kontrola funkcjonalna

Ze złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych miasta Katowice kwartalnych sprawozdań dotyczących bieżącej kontroli funkcjonalnej wynika, że w 1 placówce na 185 podczas tej kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości :


Gimnazjum nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi.

- kontrola stwierdziła nieprawidłowości w zakresie obliczenia wynagrodzeń za kwiecień 2008 tj. dodatków funkcyjnych dla dyrektora i wicedyrektora oraz wynagrodzenia dla inspektora BHP. Dodatki te zostały naliczone od wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego zamiast mianowanego. Błędy zostały skorygowane w maju br.

Na podstawie złożonych sprawozdań pozostałych placówek stwierdza się, że :


 • przestrzegane są procedury kontroli,

 • przeprowadzana jest wstępna ocena celowości zaciągania zobowiązań finansowych

i dokonywania wydatków,

 • poziom wydatków za I półrocze jest zgodny z planami budżetowymi na rok 2008,

 • dochody realizowane są zgodnie z aktualnie zawartymi umowami o wynajem pomieszczeń,

 • zakupy dostaw i usług dokonuje się zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych ,

 • operacje gospodarcze ujmowane są w ewidencji zgodnie ze stanem rzeczywistym oraz dokonane zostały zgodnie z przyjętymi procedurami i są zgodne z prawem,

 • organizacja pracy w zakresie gospodarki finansowej przebiega zgodnie z zasadami gospodarności
  i rzetelności. 1. Kontrola instytucjonalna

W I półroczu 2008 roku Wydział Edukacji nie przeprowadził kontroli instytucjonalnej

w placówkach oświatowych.

Kontrola ta zostanie przeprowadzona w II półroczu przez firmę zewnętrzną ze względu na wyższy procent wykonania budżetu oraz w większości zakończone prace remontowe.KONTROLE ZEWNĘTRZNE
W I półroczu 2008 roku w placówkach oświatowych zostały przeprowadzone kontrole zewnętrzne przez następujące instytucje :

 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – w 100 placówkach 229 kontroli

 2. Państwowa Inspekcja Pracy – w 4 placówkach 4 kontrole

 3. Nadzór Budowlany – w 4 placówkach 4 kontrole

 4. Kuratorium Oświaty – w 82 placówkach 135 kontroli

 5. Spółdzielnia Pracy Kominiarzy – w 6 placówkach 6 kontroli

 6. Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w 2 placówkach 2 kontrole

 7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – w 1 placówce 1 kontrola

 8. Straż Miejska – w 2 placówkach 2 kontrole

 9. Miejska Komenda Policji - w 1 placówce 1 kontrola

 10. KM Państwowej Straży Pożarnej – w 18 placówkach 18 kontroli

 11. Zakład konserwacji i legalizacji gaśnic – w 5 placówkach 5 kontroli

 12. Zakład instalacji gazowych – w 2 placówkach 2 kontrole

 13. Zakład Usługowy Dezynfekcji, Dezynsekcji, Deratyzacji DEZYDERAT –
  w 2 placówkach 2 kontrole

 14. Kuria Metropolitalna – w 1 placówce 1 kontrola

 15. Urząd Dozoru Technicznego – w 1 placówce 1 kontrola

 16. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – w 1 placówce 1 kontrola

 17. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna – w 2 placówkach 2 kontrole

 18. Agencja Rynku Rolnego - w 1 placówce 1 kontrola

 19. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – w 1 placówce 1 kontrola.

Z przekazanych informacji od dyrektorów szkół i placówek oświatowych wynika, że w większości kontrola odbyła się bez zaleceń. Zalecenia wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego czy Państwową Inspekcję Pracy wykonane zostały zgodnie z wyznaczonym terminem lub placówki występowały do PPIS o odroczenie tego terminu ze względu na ograniczone środki finansowe. Szczegółowe zestawienie jednostek, w których wydano zalecenia zawiera załącznik do sprawozdania.

Katowice, 30 stycznia 2009 roku


Sprawozdanie za okres II półrocza 2008 roku z przeprowadzonych

kontroli na podstawie Zarządzenia Nr 764/08 Prezydenta Miasta

Katowice z dnia 30 kwietnia 2008 r. 1. Kontrola funkcjonalna

Ze złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych miasta Katowice kwartalnych sprawozdań dotyczących bieżącej kontroli funkcjonalnej wynika, że w 3 placówkach na 183 podczas tej kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości :Miejskie Przedszkole Nr 12

- w wyniku kontroli stwierdzono, że omyłkowo naliczono i wypłacono dodatek za wysługę lat pracownikowi obsługi w wysokości 5 % wynagrodzenia zasadniczego. Kwota ta została potrącona z wynagrodzenia pracownika za jego zgodą w 3 równych ratach.Gimnazjum nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi

- w wyniku kontroli stwierdzono błąd w raporcie kasowym za grudzień 2008 roku polegający na wpisaniu wpłaty gotówkowej w wysokości 130 zł w pozycji ,,rozchód” zamiast przychód” . Spowodowało to niezgodność raportu kasowego ze stanem gotówki w kasie na kwotę 260 zł. Kwotę tą odprowadzono na rachunek bankowy w dniu 06.01.09 roku. Za błąd odpowiedzialna jest osoba zatrudniona na stanowisku samodzielnego referenta, wobec której zostały wyciągnięte konsekwencje służbowe.


Młodzieżowy Dom Kultury

- kontrola stwierdziła brak wystawionego rachunku za grudzień za podnajem pomieszczenia w obiekcie przy ul. Tysiąclecia 5 ( rachunek wystawiono w styczniu za grudzień i styczeń ),

- nie uregulowano również należności za dzierżawę gruntu przez firmę MAMONA - wystosowano kolejne ponaglenie.

Na podstawie złożonych sprawozdań pozostałych placówek stwierdza się, że :
 • przestrzegane są procedury kontroli,

 • przeprowadzana jest wstępna ocena celowości zaciągania zobowiązań finansowych

i dokonywania wydatków,

 • poziom wydatków za II półrocze jest zgodny z planami budżetowymi na rok 2008,

 • dochody realizowane są zgodnie z aktualnie zawartymi umowami o wynajem pomieszczeń,

 • zakupy dostaw i usług dokonuje się zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych ,

 • operacje gospodarcze ujmowane są w ewidencji zgodnie ze stanem rzeczywistym oraz dokonane zostały zgodnie z przyjętymi procedurami i są zgodne z prawem,

 • organizacja pracy w zakresie gospodarki finansowej przebiega zgodnie z zasadami gospodarności
  i rzetelności. 1. Kontrola instytucjonalna


DOCHODY
Wydział Edukacji w II półroczu 2008 roku przeprowadził kontrolę dochodów w :

 1. Zespole Obsługi Jednostek Oświatowych :


Zakres kontroli :

Skontrolowano dochody na kwotę 833,00 zł. Kwota ta stanowi wpływ na konto dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika tj. terminowego odprowadzania podatku od osób fizycznych PIT 4 za okres styczeń - październik 2008 roku.

W/w kwota została odprowadzona w wysokości i terminie określonym przepisami prawa.


 1. przedszkolach, szkołach i placówkach, dla których obsługa finansowo - księgowa prowadzona jest przez Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych :


Zakres kontroli :

Skontrolowano dochody na łączną kwotę 2. 794.336,79 zł, w tym :

- wpływy z tytułu dofinansowania posiłków przez MOPS za IV – V/2008 – 662.348,89 zł

- wpływy z tytułu najmu dzierżawy lub użyczenia – 17.597,82 zł- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach za IV-V/2008 – 2.111.440,65 zł

- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika – 76,00 zł

- inne - 2.873,43 zł


Kontroli dokonano w oparciu o następujące dowody źródłowe:

- rozliczenie dożywiania z ZOJO za miesiące : IV-V/2008 roku,

- wyciągi bankowe,

- potwierdzenia sald za w/w miesiące

- zapisy na kontach poszczególnych jednostek za w/w miesiące

- wystawione rachunki i faktury

- umowy najmu
Ustalenia kontroli :

Kontrola w/w dochodów nie wykazała nieprawidłowości w zakresie wysokości i terminowości wymaganych wpłat na konto dochodów budżetowych.


3. szkołach i placówkach prowadzących samodzielną obsługę finansowo - księgową :
Zakres kontroli :

Skontrolowano dochody na łączną kwotę 204.320,03 zł, w tym :

- wpływy z tytułu dofinansowania posiłków przez MOPS – 51.460,00 zł

- wpływy z tytułu najmu dzierżawy lub użyczenia – 152.678,03 zł- wpływy z tytułu odpłatności za duplikaty świadectw i legitymacji – 182,00 zł
Kontroli dokonano w oparciu o następujące dowody źródłowe:

- umowy najmu ,

- wystawiane rachunki bądź faktury,

- wyciągi bankowe,

- dowody KP oraz raporty kasowe


Ustalenia kontroli :

Kontrola w/w dochodów nie wykazała rażących nieprawidłowości w zakresie wysokości


i terminowości wymaganych wpłat na konto dochodów budżetowych.

W przypadku zalegania przez najemców z wpłatami za wynajem, wynajmujący wystawiali noty odsetkowe, ale jeżeli koszty korespondencji przewyższały te odsetki to odstępowano od tych czynności.

Sprawdzane umowy najmu były zaakceptowane przez Radcę Prawnego i Wydział Nadzorujący.

W drugim półroczu 2008 roku przeprowadzono kontrolę dochodów na ogólną kwotę 2.999.489,82 zł co stanowi 12,99 % zgromadzonych środków w 2008 roku w 183 placówkach nadzorowanych przez Wydział Edukacji .

WYDATKI
Wydział Edukacji w II półroczu 2008 roku przeprowadził kontrolę wydatków w : 1. Zespole Obsługi Jednostek Oświatowych :

Zakres kontroli :

- terminowość, prawidłowość i wysokość odprowadzanych składek na rzecz ZUS za V, VI, VII/2008 r.,

- prawidłowość naliczania wynagrodzeń osobowych dla pięciu wybranych pracowników pełniących funkcje kierownicze ze szczególnym uwzględnieniem przyznawania wysokości premii regulaminowej.
Skontrolowano wydatki na kwotę 311.884,57 zł,
Kontroli dokonano w oparciu o następujące dowody źródłowe:

- listę płac wynagrodzeń za V, VI, VII/ 2008 roku ,

- deklaracje ZUS DRA za w/w miesiące,

- wyciągi bankowe i raporty kasowe.
Ustalenia kontroli :

W trakcie kontroli stwierdzono, że kwoty składek w listach płac zostały prawidłowo naliczone i przeniesione do deklaracji ZUS DRA oraz odprowadzone w terminie , ponadto wynagrodzenia 5 wybranych pracowników zostały prawidłowo naliczone tj. zgodnie z dokumentami zawartymi w aktach osobowych oraz regulaminem premiowania pracowników ZOJO.
 1. przedszkolach, szkołach i placówkach, dla których obsługa finansowo księgowa prowadzona jest przez Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych :

Zakres kontroli :

- terminowość, prawidłowość i wysokość odprowadzanych składek na rzecz ZUS za V, VI, VII/2008


- prawidłowość naliczania i wypłacania wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych pełniących funkcje kierownicze w jednostkach oświatowych,
- prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z zastępstwami za nieobecnych nauczycieli dla : dyrektora, wicedyrektora, kierownika świetlicy i nauczycieli .
Skontrolowano wydatki na łączną kwotę 11.199.585,15 .


Kontroli dokonano w oparciu o następujące dowody źródłowe:

- listy płac za V, VI VII/2008 roku,

- deklaracje DRA za V, VI, VII/2008 w kontrolowanych jednostkach,

-- wyciągi bankowe

- dokumentacja związana z zastępstwami nauczycieli
Ustalenia kontroli :

Kontroli poddano dokumenty tj. listy płac, deklaracje DRA oraz wyciągi bankowe i porównano kwoty składek ZUS wynikające z podsumowań list płac, przeniesienia ich do deklaracji DRA oraz ich zapłat wynikających z wyciągów bankowych.

Różnice powstałe z porównania list płac i deklaracji DRA wynikają z konieczności ujęcia zwrotu poborów w bieżących listach płac przy równoczesnym korygowaniu deklaracji ZUS za poprzednie miesiące

Różnice powstałe między kwotami składek wykazanymi w deklaracjach ZUS a dokonanymi zapłatami


wynikają z potrąceń kwot dotyczących korekt deklaracji ZUS za poprzednie miesiące związanych z korektą zasiłków macierzyńskich i zwolnień chorobowych spowodowanych obowiązującymi terminami wypłat wynagrodzeń ( z góry ).

Stwierdza się, że skontrolowane wydatki zostały poniesione w kwotach zgodnych z dokumentami źródłowymi oraz zgodnie z terminami określonymi w obowiązujących przepisami prawa, jak również


w uregulowaniach wewnętrznych.

3. szkołach i placówkach prowadzących samodzielną obsługę finansowo - księgową :

Zakres kontroli :

- terminowość, prawidłowość i wysokość odprowadzanych składek na rzecz ZUS za V, VI, VII/2008


- prawidłowość naliczania i wypłacania wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych pełniących funkcje kierownicze w jednostkach oświatowych,
- prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z zastępstwami za nieobecnych nauczycieli dla : dyrektora, wicedyrektora, kierownika świetlicy i 3 nauczycieli .
Skontrolowano wydatki na łączną kwotę 8.308.359,95 .
Kontroli dokonano w oparciu o następujące dowody źródłowe:

listy płac za badany okres ,

- deklaracje DRA za badany okres ,

-- wyciągi bankowe .


Ustalenia kontroli :

Podczas kontroli obszaru, który został wymieniony w zakresie kontroli, na 46 skontrolowanych jednostek w 2 jednostkach stwierdzono nieprawidłowości, które przedstawiono poniżej, natomiast w pozostałych jednostkach stwierdza się, że skontrolowane wydatki zostały poniesione w kwotach zgodnych z dokumentami źródłowymi oraz zgodnie z terminami określonymi w obowiązujących przepisami prawa jak również


w uregulowaniach wewnętrznych.
Nieprawidłowości


  1. Zespół Szkół Nr 1 im. gen. J. Ziętka


Nieprawidłowe naliczenie kosztów uzyskania przychodów dla wszystkich pracowników, którym przysługują podwyższone koszty uzyskania przychodów.
Koszty uzyskania dla w/w pracowników zostały naliczone w kwotach 166,84 zł, czyli wyższych niż należne 139,06 zł co spowodowało każdorazowe zaniżenie należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz zawyżenie wypłaty wynagrodzenia dla w/w pracowników
2. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. E. Abramowskiego
Nieprawidłowe wypłacanie wynagrodzenia dla dyrektora tj. Pani Joanny Skłodowskiej.
Zaniżono wypłatę wynagrodzeń od stycznia 2008 do sierpnia 2008 dotyczącą dodatku funkcyjnego na kwotę brutto 784,40 oraz dodatku motywacyjnego na kwotę brutto 481 zł co daje łączną kwotę brutto 1 265,40 zł
Wnioski pokontrolne :

W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości zostały wydane zalecenia polegające na wyjaśnieniu zaistniałych nieprawidłowości.

Podczas tegorocznej kontroli poddano sprawdzeniu we wszystkich jednostkach oświatowych fakt posiadania zaktualizowanych procedur prowadzenia kontroli finansowej w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków zgodnie z art. 47 U o FP, ze szczególnym naciskiem na jednostki : (SP 34, Gimnazja Nr 10,13, 21, LO III, VI, IX, Zespół Szkół nr 2 , Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe, ZS Budowlanych, Zespół Szkół Gastronomicznych, Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1, w których podczas przeprowadzanych kontroli przez Wydział Audytu i Kontroli stwierdzono ich brak.

Kontroli poddano również wykonanie zaleceń pokontrolnych w placówkach, w których podczas ubiegłorocznej kontroli zalecenia te wydano.


Uogólnione wnioski po przeprowadzonej kontroli zostaną omówione na naradach ze wszystkimi dyrektorami szkół i placówek oświatowych nadzorowanych przez Wydział Edukacji.
Stwierdza się, że placówki posiadają zaktualizowane procedury a zalecenia wykonano.

W Wydziale Edukacji , ul. Kopernika 14 znajdują się jednostkowe protokoły z kontroli - do wglądu.


Kontrola szkół i placówek niepublicznych , dla których miasto Katowice nie jest organem prowadzącym natomiast udziela się tym jednostkom dotacji. W 2007 roku Wydział Edukacji przeprowadził kontrolę w 90 dotowanych placówkach udzielonych dotacji w okresie I - VI/2007, natomiast w 2008 w 70 placówkach za okres VII-XII/2007.

Zakres kontroli :

Prawidłowość danych zawartych w rozliczeniach dotacji za okres od 1 lipca 2007 do 31 grudnia 2007


w stosunku do dokumentacji prowadzonej przez kontrolowaną szkołę lub placówkę zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225; zm. z 2003 r. Nr 107, poz. 1003).
Skontrolowano udzielone dotacje w okresie VII-XII/2007 roku na kwotę 7.941.136,48 zł .

Skontrolowano 70 na 90 dotowanych jednostek .


W drugim półroczu 2008 roku przeprowadzono kontrolę wydatków na ogólną kwotę 19.819.829,67 zł co stanowi 5,31 % wydatkowanych środków w 2008 roku w 183 publicznych placówkach nadzorowanych przez Wydział Edukacji.
Kontrola w placówkach publicznych została wykonana przez firmę zewnętrzną tj. Kancelarią DS Szema, Smolarczyk spółka jawna z siedzibą : 43 – 215 Jankowice, ul. Jaskółek 12 , wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS : 0000314407.

Kontrola w placówkach niepublicznych została wykonana przez pracowników Wydziału Edukacji w osobach : Marioli Króliczek, Katarzyny Stawskiej – Dudziak, Wioletty Stala – Walasek, Piotra Bryły, Janusza Pięty.W II półroczu 2008 roku w placówkach oświatowych zostały przeprowadzone kontrole zewnętrzne przez następujące instytucje :

 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – w 105 placówkach 217 kontroli

 2. Państwowa Inspekcja Pracy – w 4 placówkach 4 kontrole

 3. Nadzór Budowlany – w 13 placówkach 13 kontroli

 4. Kuratorium Oświaty – w 63 placówkach 88 kontroli

 5. Ministerstwo Edukacji Narodowej - w 1 placówce 1 kontrola

 6. Spółdzielnia Pracy Kominiarzy – w 11 placówkach 11 kontroli

 7. Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w 4 placówkach 4 kontrole

 8. Agencja Rynku Rolnego – w 1 placówce 1 kontrola

 9. Straż Miejska – w 1 placówce 6 kontroli

 10. Miejska Komenda Policji - w 2 placówkach 13 kontroli

 11. KM Państwowej Straży Pożarnej – w 16 placówkach 17 kontroli

 12. Zakład konserwacji i legalizacji gaśnic – w 1 placówce 1 kontrola

 13. Zakład elektroinstalacyjny – w 3 placówkach 4 kontrole

 14. Zakład Usługowy Dezynfekcji, Dezynsekcji, Deratyzacji DEZYDERAT –
  w 4 placówkach 4 kontrole.

 15. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – w 1 placówce 1 kontrola

 16. Urząd Dozoru Technicznego – w 1 placówce 1 kontrola

 17. Urząd Kontroli Skarbowej – w 1 placówce 1 kontrola

 18. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – w 1 placówce 1 kontrola

 19. Zakład instalacji gazowych – w 1 placówce 1 kontrola

 20. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie – w 1 placówce 1 kontrola

 21. Vatenfall – Zakład Energetyczny – w 2 placówkach 3 kontrole

Z przekazanych informacji od dyrektorów szkół i placówek oświatowych wynika, że w większości kontrola odbyła się bez zaleceń. Zalecenia wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego czy Państwową Inspekcję Pracy wykonane zostały zgodnie z wyznaczonym terminem lub placówki występowały do PPIS o odroczenie tego terminu ze względu na ograniczone środki finansowe.

W 35 jednostkach wydano zalecenia.

W związku ze zmianą wykonania wydatków za okres I-XII/2008 roku, informuję, że w drugim półroczu 2008 roku przeprowadzono kontrolę wydatków na ogólną kwotę 19 819 829,67 co stanowi 5,31% wydatkowanych środków w 2008 roku w 183 publicznych placówkach nadzorowanych przez Wydział Edukacji.

Kontrola w placówkach publicznych została wykonana przez firmę zewnętrzną tj. Kancelarią DS Szema, Smolarczyk spółka jawna z siedzibą : 43 – 215 Jankowice, ul. Jaskółek 12 , wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS : 0000314407.

Kontrola w placówkach niepublicznych została wykonana przez pracowników Wydziału Edukacji w osobach : Marioli Króliczek, Katarzyny Stawskiej – Dudziak, Wioletty Stala – Walasek, Piotra Bryły, Janusza Pięty.


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna