Wydz. Kontroli Jakości sprawozdaniePobieranie 17,48 Kb.
Data25.02.2019
Rozmiar17,48 Kb.

Oprac. Antoni Świderski

Agnieszka Bielińska

Wydz. Kontroli JakościSPRAWOZDANIE

z warsztatu szkoleniowego zrealizowanego w ramach programu PHARE – komponent nr 23 „Regulacje Rynku Wewnętrznego – Susz Paszowy”.25 – 29 czerwca 2001 r.

W spotkaniu warsztatowym prowadzonym przez eksperta UE Panią Denise Sanders brali udział członkowie grupy roboczej pracującej w ramach w/w komponentu – pracownicy Agencji Rynku Rolnego oraz pracownicy Głównego Inspektoratu Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych.


Podczas spotkań omówiono następujące zagadnienia :

 • ogólne zasady limitowania i dokonywania dopłat do produkcji suszu paszowego ( rozdział krajowej kwoty, kryteria rozdziału dla producentów, administrowanie kwotami w trakcie roku gospodarczego ),

 • procedurę rejestracji producentów suszu paszowego ( wymagania jakie muszą spełnić producenci odnośnie magazynów, urządzeń technologicznych, niezbędnych dokumentów, ewidencjonowania procesu technologicznego, etc.),

 • system wypłacania dopłat do produkcji suszu paszowego z uwzględnieniem: składania wniosków ( terminy, wzory dokumentów, płatności zaliczkowe, składanie zabezpieczeń, wypłaty końcowe, sankcje w przypadku przekroczenia limitu produkcji),

 • mechanizmy kontroli wewnętrznej i zewnętrznej, stosowane w odniesieniu do rejestracji producentów, administrowania limitami produkcji suszu paszowego, wypłacania dopłat,

 • wymagania jakościowe zielonki i suszu paszowego, system badania jakości pobieranie próbek,

 • propozycję polskich rozwiązań z uwzględnieniem wymagań UE i rekomendacje eksperta dla ARR.

W Polsce w latach 80 produkcja suszu paszowego kształtowała się na poziomie ponad 800 tys. ton i była zlokalizowana przede wszystkim w suszarniach PGR i RSP. Przekształcenia własnościowe PGR i RSP spowodowały znaczne obniżenie produkcji. Dopiero w latach 90 rozpoczęto restrukturyzację bazy surowcowej i w 1997 r. szacunkowo przyjęto, że produkcja suszu paszowego kształtowała się na poziomie ok. 200 tys. ton.


W Anglii w 1978 r. wprowadzono program produkcji suszu paszowego jako część programu wspierania produkcji białek w żywieniu zwierząt. Powszechnie stosowano suszenie na słońcu lucerny, traw, roślin strączkowych, zbożowych oraz motylkowych. W 1994 r. program zreformowano i obecnie w Anglii produkcja suszu paszowego opiera się na sztucznie suszonej lucernie i trawach.
Wszelkie operacje na rynku suszu paszowego rozliczane są w tzw. roku marketingowym tj. od 1 kwietnia do 31 marca roku następnego. Dla każdego roku marketingowego ustalana jest przez Komisję UE maksymalna gwarantowana ilość (MGQ) dla całej UE i w tej puli, dla poszczególnych krajów członkowskich, krajowa gwarantowana ilość (NGQ).

Dopłaty do produkcji suszu paszowego mieszczą się w ramach przyznanej przez Komisję krajowej gwarantowanej kwocie produkcji.

Funkcjonuje zaliczkowy system płatności dopłat, np. w 1997 r. stawka wyniosła 41,30 ecu/tona lub 55,06 ecu/tona przy zabezpieczeniu bankowym przez producenta 13,76 ecu/tona. Wysokość stawek corocznie publikowana jest przez Komisję. Zaliczkowa płatność dopłaty podlega kontroli.
Wszyscy wnioskujący o dopłatę otrzymują bezpłatnie przewodnik po programie, w którym ujęto procedury, instrukcje oraz zasady wypłacania kwot produkcji.

Wszystkie wnioski podlegają kontroli inspektorów Intervention Board (IB) instytucji, która w UK sprawuje nadzór i kontrolę nad prawidłowym przebiegiem wszystkich etapów programu.

System kontroli wniosków o dopłatę składa się z 5 poziomów, w których weryfikowane jest przed dokonaniem płatności:


 • na I poziomie – 100 % wniosków (inspektorzy terenowi IB)

 • na II poziomie - 10 % wniosków ( kontrola administracyjna)

 • na III poziomie - 5 % wniosków ( kontrola administracyjna

wyższego szczebla)

 • na IV poziomie - 3 % wniosków (( kontrola administracyjna

wyższego szczebla)

 • na V poziomie - 1 % wniosków (kontrola administracyjna

wyższego szczebla)
Cały system opracowano w wersji informatycznej. Odnotowywane są i generowane wszystkie poziomy kontroli w ujęciu miesięcznym i rocznym w rozbiciu na miesiące oraz z wyliczeniem wskaźnika procentowego dla każdego poziomu.
Wnioski o dopłatę, składane przez producentów dotyczą wyłącznie sprzedanego suszu paszowego, który opuścił zakład producenta oraz obszar nadzoru i kontroli inspektorów IB. Zasadą jest aby ta sama partia suszu nie otrzymała podwójnej dopłaty.

Dokonanie dopłaty przez IB na podstawie wniosku złożonego przez producenta, podlega wcześniejszemu sprawdzeniu kryteriów jakości suszu paszowego : • maksymalna wilgotność - 11-14 %,

 • minimalna zawartość białka surowego - 15 %,

 • cechy fizyczno-chemiczne odpowiadające jakości handlowej (ocena organoleptyczna).

Dopłata powinna być udzielana tylko dla produktów uzyskanych z zielonek wyprodukowanych na zgłoszonej i zarejestrowanej powierzchni gruntów rolnych. W Anglii masa zielonek przeznaczonych do produkcji suszu paszowego pochodzi w 90 % z własnych upraw przetwórców.


Jakość suszu paszowego jest określana w drodze dwóch rodzajów kontroli. W ramach kontroli wewnętrznej producent pobiera próbki do badań z każdych 110 ton suszu paszowego. W ramach kontroli urzędowej, z każdych 330 ton są pobierane próbki przez inspektora IB. Koszty pobrania próbek i badań laboratoryjnych przeprowadzanych w ramach kontroli urzędowej są pokrywane państwo.

Warszawa dn. 31.01.2002 r.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna