Wydawanie paszportów I dokonywanie w nich zmianPobieranie 51,33 Kb.
Data23.04.2018
Rozmiar51,33 Kb.

Wydawanie paszportów i dokonywanie w nich zmian
Postępowanie prowadzi i informacji udziela:
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

Al. M.J. Piłsudskiego 7/9

10-575 Olsztyn


Dyrektor wydziału:

Agnieszka Boczkowska, sekretariat tel. (089) 523-23-62Zastępca dyrektora:

Barbara Bierniak tel. (089) 523-24-95


 

Informację można uzyskać w kancelarii paszportowej pok. nr 28 A

tel. (089) 523-23-68 , fax (089) 523-65-30
Składanie wniosków pokój nr 20

poniedziałek od 10 00 do 17 30

wtorek – piątek od 8 00 do 15 00
Wydawanie paszportów pokój 18

poniedziałek od 10 00 do 17 30

wtorek – piątek od 8 00 do 15 00

 
Pracownicy wydziału:

Przyjmowanie wniosków paszportowych:

Beata Łęczycka – inspektor – stanowisko C tel. (089) 523-22-18

Hanna Wiśniewska - inspektor – stanowisko D tel. (089) 523-27-63

Bożenna Nowak - starszy inspektor- stanowisko E tel. (089) 523-27-04


Wydawanie paszportów:

Barbara Sobolewska – inspektor – tel. (089) 523-27-72

Marta Pełka – starszy inspektor – tel. (089) 523-26-31

Delegatury urzędu w województwie:
Elbląg
Postępowanie prowadzi i informacji udziela:

Delegatura Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu

ul. Wojska Polskiego 1/3

Pracownicy wydziału:

Przyjmowanie wniosków paszportowych:

Dorota Kalwas – inspektor- tel. (055) 237-45-55

Beata Wołyniec – inspektor – tel. (055) tel. 237-45-70
Wydawanie paszportów:

Irena Lasota – inspektor – tel. (055) tel. 237-45-22


przyjmowanie wniosków pokój nr 46, tel. 0-55 233-70-01 w. 2390
wydawanie paszportów pokój nr 44, tel. 0-55 233-70-01 w. 2286

poniedziałek od 10 00 do 17 30

wtorek – piątek od 8 00 do 15 00
Ełk
Postępowanie prowadzi i informacji udziela:

Delegatura Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Ełku

ul. Mickiewicza 15

 

Kierownik oddziału w Ełku

Barbara Tyszkiewicz tel. (087)621-17-56, e-mail: bassos@uw.olsztyn.pl,

sekretariat e-mail: elk@uw.olsztyn.pl


Pracownicy delegatury:

Przyjmowanie wniosków paszportowych:

Jadwiga Korenkiewicz – starszy inspektor – tel. (087) 610-99-27

Danuta Laskowska – inspektor – tel. (087) 610-99-27

Paulina Kulenko – inspektor - tel. (087) 610-99-27


Wydawanie paszportów:

Wanda Tuzinowska – starszy inspektor – tel. (087) 621-17-51

Paulina Ciszewska – inspektor - tel. (087) 621-17-51
przyjmowanie wniosków pokój nr 8 i 9, tel. 0-87 610-99-27

poniedziałek od 10 00 do 17 30

wtorek – piątek od 8 00 do 15 00

wydawanie paszportów pokój nr 7, tel. 0-87 621-17-51

poniedziałek od 10 00 do 17 30

wtorek – piątek od 8 00 do 15 00

 

Samodzielne stanowiska pracy – terenowe punkty przyjmowania wniosków o dokumenty paszportowe i wydawania paszportów: 

Bartoszyce


 

Postępowanie prowadzi i informacji udziela:

Samodzielne stanowisko pracy – terenowy punkt przyjmowania wniosków o dokumenty paszportowe i wydawania paszportów w Bartoszycach:

Starostwo Powiatowe ul. Grota Roweckiego 1

 

Pracownik punktu przyjmowania wniosków paszportowych:

Katarzyna Awgul - inspektor 

Marlena Biernacka - inspektor 

 

przyjmowanie wniosków pokój nr 6, tel. 0-89 761-00-12

poniedziałek  1100 - 1430

wtorek - piątek  900 - 1230 


Giżycko


 

Postępowanie prowadzi i informacji udziela:

Samodzielne stanowisko pracy – terenowy punkt przyjmowania wniosków o dokumenty paszportowe i wydawania paszportów w Giżycku:

Urząd Miasta al. 1 Maja 14

 

Pracownik punktu przyjmowania wniosków paszportowych:

Grażyna Miruć – inspektor

Irena Trochim - inspektor

 

przyjmowanie wniosków pokój nr 4B, tel. 0-87 73-24-163

poniedziałek  1100 - 1430

wtorek – piątek  9 00 - 1230

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o wydanie w kraju paszportu
(także paszportu tymczasowego):

1.      wypełniony wniosek o wydanie dokumentu paszportowego;

2.      dwie jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70 – 80 % fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząc na wprost z otwartymi oczami, nie przesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

UWAGA: fotografia musi być kolorowa!

3.      odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia oryginał dokumentu – w przypadku ubiegania się o wydanie paszportu po raz pierwszy, jeżeli nie jest możliwe ustalenie tożsamości osoby ubiegającej się o paszport na podstawie innych dokumentów;

4.      odpis skrócony aktu małżeństwa oryginał, jeżeli osoba ubiega się o wydanie paszportu zawarła związek małżeński za granicą,

5.      pisemny wniosek przedstawiciela ustawowego lub ustanowionego przez sąd opiekuna – jeżeli o paszport ubiega się osoba nie posiadająca zdolności do czynności prawnych;

6.      pisemna zgoda rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów, albo jednego z rodziców, gdy z orzeczenia sądu wynika, że prawo decydowania w sprawie wydania paszportu małoletniemu nie przysługuje drugiemu z rodziców, albo orzeczenia sądu rodzinnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy, w przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego lub obojga rodziców;

7.      Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu przedstawia do wglądu dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie;

8.      Osoba posiadająca ważny paszport winna przedłożyć go przy składaniu wniosku o wydanie nowego dokumentu paszportowego w celu ustalenia opłaty oraz rozliczyć ten paszport w chwili odbioru nowego dokumentu paszportowego.

9.      Złożenie wniosku o wydanie dokumentu paszportowego oraz odbiór dokumentu paszportowego następuje osobiście - art. 15 ust. 1 ustawy o dokumentach paszportowych. Obecność małoletniego lub osoby ubezwłasnowolnionej jest wymagana przy składaniu wniosku o wydanie dla nich dokumentu paszportowego - art. 15 ust. 2 ustawy o dokumentach paszportowych.

10.  dowód uiszczenia opłaty paszportowej.

 * Złożenie wniosku o wydanie dokumentu paszportowego oraz odbiór dokumentu paszportowego następuje osobiście - art. 15 ust.1 ustawy o dokumentach paszportowych.

 
Obecność małoletniego lub osoby ubezwłasnowolnionej jest wymagana przy składaniu wniosku
o wydanie dla nich dokumentu paszportowego - art. 15 ust. 2 ustawy o dokumentach paszportowych
.

OBOWIĄZUJĄCE OPŁATY

Wpłaty można dokonać:

          do kasy Urzędu Wojewódzkiego;

          lub na rachunek bankowy:

Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Wydział Finansów i Budżetu

NBP 0/0 w Olsztynie

Nr konta 31101013970032902231000000Przedział wiekowy

Opłata

50 % ulgi w opłacie za okazaniem dokumentu uprawniającego

Zawiniona utrata lub zniszczenie ważnego paszportu powoduje podwyższenie opłaty
o 200 %

Ważność paszportu

Podwyższona opłata od opłaty podstawowej

Podwyższona opłata dla osób korzystających z ulgi

0-5 lat

30 zł

-

90 zł

-

12 miesięcy

5-7 lat

30 zł

-

90 zł

-

5 lat

7-13 lat

60 zł

30 zł

180 zł

90 zł

5 lat

13-70 lat

140 zł

70 zł

420 zł

210 zł

10 lat

Powyżej 70 lat

Bezpłatnie

-

-

-

10 lat

 
USTAWA Z DNIA 13 LIPCA 2006 R. O DOKUMENTACH PASZPORTOWYCH PRZEWIDUJE:
1.      Ulgę w opłacie 50 % za wydanie paszportu:

 • emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz.776, z późn. zm.), a także współmałżonkom tych osób, pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu;

 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych;

 • kombatantom i innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. Z 2002 r. Nr 42, poz. 371, z późn. zm.);

 • uczniom i studentom.

UWAGA: W razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu przysługuje tylko jedna ulga w opłacie.

2.      Opłaty za wydanie paszportu nie pobiera się od: • osób, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat;

 • osób o których mowa w art. 1 pkt 2, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji;

 • osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej;

 • żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych.

3.      Opłatę za wydanie paszportu obniża się w przypadku wydania nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu na skutek wystąpienia jednego z następujących okoliczności:

 • zmiany nazwiska, imienia lub innych danych, które podlegają wpisowi do paszportu;

 • zmiany wyglądu osoby posiadającej paszport, mogącej utrudnić ustalenie jej tożsamości;

 • braku w dotychczasowym paszporcie miejsca na umieszczenie w nim wiz lub stempli poświadczających przekroczenie granicy;


UWAGA! obniżenie opłaty polega na odjęciu od opłaty obowiązującej w dniu złożenia wniosku o nowy paszport jednej dziesiątej części opłaty za każdy pełny rok pozostający do upływu ważności dotychczas posiadanego paszportu – w przypadku paszportu z terminem ważności 10 lat lub jednej piątej – w przypadku wydania paszportu z terminem ważności 5 lat.

4.      Podwyższa się opłatę o 200 % za wydanie nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszport, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza.

 
DOKUMENTY WYMAGANE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU O WYDANIE DOKUMENTU PASZPORTOWEGO DLA OSÓB MAŁOLETNICH


 1. zgoda obojga rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów albo zgoda jednego z rodziców, gdy z orzeczenia sądu wynika, że prawo decydowania w sprawie wydania paszportu małoletniemu nie przysługuje drugiemu z rodziców;

 2. orzeczenie sądu rodzinnego – w przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego lub obojga rodziców;

 3. wniosek składa jeden rodzic wraz z pisemną zgodą drugiego rodzica poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notarialny;

 4. odpis skrócony aktu urodzenia dziecka;

 5. 2 fotografie – zwrócić należy uwagę na to, aby tło zdjęcia było jednorodne i jasne (bez innych osób w kadrze); dziecko musi mieć zamknięte usta, twarz dziecka nie może być zasłonięta; na fotografii dziecko nie może mieć dodatkowych przedmiotów przy twarzy np. zabawki. Dzieci do 5 roku życia (paszport tymczasowy) mogą mieć zdjęcie nie zawierające cech biometrycznych

 6. dowód uiszczenia opłaty paszportowej .

UWAGA:

 • W imieniu małoletniego wniosek składają rodzice. Na wniosku w ramce pod zdjęciem małoletni który ukończył 13 lat składa podpis .

 • Dzieci niezależnie od wieku muszą być obecne przy składaniu wniosku, a od 13 roku życia odbierają paszport osobiście w obecności przynajmniej jednego z rodziców. Nowa ustawa nie przewiduje wpisu dziecka do paszportu rodziców.


PASZPORTY WYDAWANE MAŁOLETNIEMU:

 • do 5 roku życia małoletni otrzymuje paszport tymczasowy – paszporty tymczasowe ważne są nie dłużej niż przez 12 miesięcy od daty wydania. Opłata wynosi 30 zł;

 • od 5 roku życia do 13 lat – małoletni otrzymuje paszport biometryczny ważny do 5 lat od daty wydania;

 • powyżej 13 roku życia paszport wydaje się na lat 10.

UWAGA: Małoletniemu przed ukończeniem 5 roku życia na pisemne żądanie rodziców może być wydany paszport biometryczny, którego ważność nie może przekroczyć 5 lat od daty wydania. Opłata 30 zł

 

UWAGA! Wniosku o wydanie dokumentu paszportowego NIE MOŻNA WYDRUKOWAĆ ZE STRONY, z racji wymaganej odpowiedniej gramatury i niestandardowych wymiarów papieru.


  

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Termin realizacji wniosku maksymalnie 1 miesiąc, w sprawach szczególnie skomplikowanych


do 2 miesięcy (art.35 §3 KPA).

 

STAN REALIZACJI SWOJEGO WNIOSKU MOŻNA SPRAWDZIĆ WCHODZĄC NA STRONĘ www.paszporty.mswia.gov.pl/

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa o dokumentach paszportowych z dnia 13 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr143 poz.1027);

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz trybu wydawania paszportów, dokumentów wymaganych do ich otrzymania, a także trybu postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej w przypadku ujawnienia w czasie kontroli granicznej wad w paszportach (Dz. U. Nr 130, poz. 904);

 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz. U. Nr 153, poz. 1091);

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie dokumentów paszportowych oraz trybu postępowania w przypadku ujawnienia fałszerstw lub wad w tych dokumentach oraz w sytuacji ich zniszczenia (Dz. U. Nr 152, poz. 1090);

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000 r. Dz U. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);

 
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna