Wydatki budżetowe planowane wydatki budżetowe na 2004 rok uchwalone pierwotnie na kwotę 137. 287. 658 złotychPobieranie 1,42 Mb.
Strona1/5
Data23.04.2018
Rozmiar1,42 Mb.
  1   2   3   4   5  1. WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki budżetowe na 2004 rok uchwalone pierwotnie na kwotę 137.287.658 złotych, po dokonanych zmianach osiągnęły kwotę na 31 grudnia 2004 roku w wysokości 146 473.991 złotych.

Wskaźnik wzrostu planowanych wydatków w stosunku do planu pierwotnie uchwalonego wyniósł 106,7%. Strukturę wzrostu planu wydatków przedstawia tabela I.Tabela I. Struktura planu wydatków w 2004roku.

Lp.

Wyszczególnienie

Przyjęty plan na 1.01.2004

Plan po zmianach na 31.12.2004

% wskaźnika

wzrostu planu

I

Wydatki ogółem:

137 .287 658

146.473.991

106,7
W tym:

a)wydatki bieżące

zadania własne

zadania zlecone

b)dotacje

- na zadania bieżące

- na inwestycje

c)wydatki inwestycyjne

zadania własne

zadania zlecone42.619.234

33.305.317

9.313.917

66.712.906

64.948.706

1.764.200

27.955.518

27.575.518 380.000


46.085.671

32.754.844

13.330.827

74.290.715

71.850.914

2.439.801

26.097.605

25.678.222

419.383

108,1

98,3

143,1

111,3

110,6

138,3

93,3

93,1

110,4

II

Udział w wydatkach ogółem w %


100%


100%

Zmiana wielkości

udziału w %
W tym:

- wydatki bieżące

- dotacje

- wydatki inwestycyjne


31,0

48,6

20,4


31,5

50,7

17,8


101,6

104,3

87,2

Zmiany planu wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego wskazują ogólny wzrost planowanych wydatków budżetowych o 6,7% a w szczególności wzrost planowanych środków na dotacje o 11,3% , wydatków bieżących o 8,1 % oraz spadek planu wydatków inwestycyjnych o 6,7 % w stosunku do planu pierwotnego.Wprowadzone zmiany planu w wydatkach budżetowych spowodowały zmiany w strukturze wydatków tj. zwiększyły procentowy udział :

- wydatków bieżących z 31,0 % do 31,5% tj. wzrost o 1,6 %,

- dotacje z 48,6 % do 50,7 % tj. wzrost o 4,3 %.

Zmniejszyły procentowy udziału w wydatkach ogółem w pozycji- wydatków inwestycyjnych z 20,4,7% do 17,8 % tj. o 12,8 %
Planowane wydatki budżetowe po zmianach na 31.12.2004 roku zrealizowane zostały w

96,3% planu tj. w kwocie 141.087.540 złotych przy dynamice wzrostu 118,7 % do

wielkości wydatku 2003 roku.
Strukturę wykonania planowanych wydatków przedstawia tabela II.
Tabela II Struktura wykonania wydatków budżetowych na 31 grudnia 2004roku / w tys. /WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2004rok


Wyszczególnienie

Klasyfikacja

Wykonanie 2003 r.

Plan na 31.12.2004

Wykonanie 31.12. 2004

% (6:5)

%

(6:4)
Dział

Rozdz.
1

2

3

4

5

6

7ZADANIA ZLECONE

 

 

11.515,4

13.750,2

13.180,3

95,8

114,4
Rolnictwo i łowiectwo

010

 

303,9
Inspekcja weterynaryjna

 

01021

302,4

0

0

0Zwalczanie chorób zakaźnych

 

01022

1,5

0

0

0Gospodarka mieszkaniowa

700

 

65,0

40,0

38,3

95,7

58,9
Gospod. grunt. i nieruchomościami

 

70005

65,0

40,0

38,3

95,7

58,9
Działalność usługowa

710

 

120,6

215,4

215,2

99,9

178,4
Prace geodezyjne i kartograficzne

 

71013

30,0

40,0

40,0

100,0

133,3
Opracowania geodezyjne i kartograf.

 

71014

10,0

10

10

100,0

100,0
Inspektoraty nadzoru budowlanego

 

71015

80,6

165,4

165,2

99,9

204,9
Administracja publiczna

750

 

633

666,5

666,5

100,0

105,3
Urzędy wojewódzkie

 

75011

608,0

641,0

641,0

100,0

105,4
Komisje poborowe

 

75045

25,0

25,5

25,5

100,0

102,0
Urzędy naczel.org.władzy państw.

 751

 

177,5

84,4

83,1

98,4

46,8
Urzędy naczelnych .organów.władzy państw.

 

75101

7,3

7,9

7,9

100,0

108,2
Referendum
75110

102,3

0

0

0

-


75113
76,5

75,2

98,3Wybory uzupełniające
75108

67,9

0

0

0Bezpieczeńst.. publicz. i ochrona ppoż.

754

 

3540,6

4072,0

4072,0

100,0

115,0
Komen. powiat. straży pożarnej

 

75411

3 540,6

4072,0

4 072,0

100,0

115,0
Oświata i wychowanie

801

 

6,7

0

0

0Szkoły podstawowe

 

80101

6,7

0

0

0Ochrona zdrowia

851

 

27,5

32,0

23,7

74,1

86,2
Składki na ubezpieczenie zdrowotne

 

85156

27,5

32,0

23,7

74,1

86,2
Opieka społeczna

852

 

5 910,2

8486,9

7 934,5

93,5

136,7
Ośrodki wsparcia

 

85203

212,0

220,7

220,7

100,0

104,1
Zasiłki rodzinne
85212

0

6298,2

5871,3

93,2Składki na ubezpieczenie zdrowotne

 

85213

148,5

111,0

80,1

72,1

53,9
Zasiłki i pomoc w naturze
85214

4128,3

1 383,1

1 301,0

94,1

31,5
Zasiłki rodzinne, pielęgn. i wychow.

 

85216

487,1

79,2

79,1

99,8

16,2
Ośrodki pomocy społecznej

 

85219

661

249,7

249,7

100,0

37,8
Usługi specjalistyczne

 

85228

88,5

105,0

103,5

98,6

116,9
Pomoc dla uchodźców
85231

31,9-

40,0

29,1

72,7

91,2
Pozostała pomoc społeczna

853
152,9

153

147

96,1

96,1
Zespoły ds. orzekania o stopniu

 

85321

145,2

147,0

147,0

100,0

101,2
Pomoc dla repatriantów
85334
6,0

0

0Pozostała działalność

 

85395

7,7

0

0

0Gospodarka komunalna .i och.środ.

900

 

577,5

0

0

0Oświetlenie ulic

 

90015

577,5

0

0

0

0ZADANIA WŁASNE


 

 

107 985,5

132.723,8

127.907,2

96,4

118,4
Rolnictwo i łowiectwo

010

 

1

1,5

1,4

93,3

140,0
Izby rolnicze

 

01030

1

1,5


1,4

93,3

140,0
Leśnictwo

020

 

0,1

1,0

0,4

16,7

100,0
Nadzór nad gospodarką leśną

 

02002

1

1,0

04

16,7

100,0
Transport i łączność

600

 

10 932

15.690,7

15.587,8

99,3

142,6
Lokalny transport zbiorowy

 

60004

4.135,1

2. 619,1

2. 619,1

100,0

63,3
Drogi publiczne powiatowe

 

60014

1.480,0

0

0

0Drogi publiczne w miastach na pr.

 

60015

1.574,6

5. 877,9

5. 846,7

99,5

371,3
Drogi publiczne gminne

 

60016

3.733,2

7. 143,7

7. 098,4

99,4

190,1
Pozostała działalność

 

60095

9,1

50,0

23,6

47,2

2593,4
Turystyka

630

 

90,5

144,0

143,5

99,6

158,5
Zadania w zakresie . upowszech. turystyki

 

63003

90,5

144,0

143,5

99,6

158,6
Gospodarka mieszkaniowa

700

 

1 595,0

2 .720,9

2 .660,2

97,8

166,8
Różne jednostki .obsługi gosp.mieszk.

 

70004

1 223,8

2. 189,3

2. 189,3

100,0

178,8
Gospod. grunt. i nieruchomościami

 

70005

270,7

415,1

362,1

87,9

147,9
Pozostała działalność

 

70095

100,5

116,5

108,8

93,3

108,2
Działalność usługowa

710

 

254,7

517,0

454,4

87,9

178,4
Plany zagospodarowania przestrzennego

 

71004

31,5

255,0

192,4

75,4

610,8
Opracowania geodezyjne i kartograf.

 

71014

221,0

102,0

102,0

100

46,1
Inspektoraty nadzoru budowlanego

 

71015

2,2

0

0

0Zakup udziałów w Funduszu Poręczeń

Kredytowych


71095

0

160,0

160,0

100

0
Administracja publiczna

750

 

7 857,8

9.916,4

9.059,0

91,3

115,3
Urzędy wojewódzkie

 

75011

89,6

67,9

57,1

84,1

63,7
Starostwa powiatowe

 

75020

1364,8

1.478,8

1.471,7

99,5

107,8
Rady gmin

 

75022

274,5

317,1

315,3

99,4

114,8
Urzędy gmin / miast na prawach powiatu/

 

75023

6008,7

7.810,8

6.992,8

89,5

116,3
Pozostała działalność

 

75095

120,2

241,8

222,1

91,8

184,8
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.

754

 

492,6

506,4

495,6

97,9

100,6
Komendy powiatowe Policji

 

75405

0,5

0

0

0

0
Komenda .powiatowej straży pożarnej

 

75411

280,0

300,0

300,0

100,0

107,1
Obrona cywilna

 

75414

33,3

29,8


26,8

89,9

80,4
Straż miejska

 

75416

20,8

31,6


31,6

100

151,9
Pozostała działalność

 

75495

158,0

145,0

137,2

94,6

86,8
Oświata i wychowanie

801

 

55.558,1

61.242,9

61.210,7

99,9

110,2
Szkoły podstawowe

 

80101

16.697,0

17.984,3

17.984,2

100,0

107,7
Szkoły podstawowe specjalne

 

80102

585,2

574,6

574,6

100,0

98,2
Oddziały klas "0"i przedszkola

 

80104

5.123,8

5.295,1

5.292,9

100,0

103,3
Przedszkole specjalne
80105

157,6

52,9

52,9

100,0

33,6
Gimnazja

 

80110

10.390,2

11.509,2

11.509,2

100,0

110,7
Gimnazja specjalne

 

80111

514,8

537,0

537,0

100,0

104,3
Dowożenie uczniów do szkół

 

80113

5,8

11,0

4,9

44,5

84,4
Zespoły ekonomiczno .administracyjne .szkół

 

80114

193,4
Licea ogólnokształcące

 

80120

8.149,6

9.500.1

9.499,9

99,9

116,6
Licea profilowane
80123

738,0

1.232,2

1.232,2

100,0

166,9
Szkoły zawodowe

 

80130

10.689,5

12.397,7

12.397,7

100,0

115,9Szkoły zawodowe specjalne

 

80134

192,5

228,6

228,6

100,0

118,7
Centrum kształcenia praktycznego

 

80140

1.370,4

1227,0

1227,0

100,0

89,5
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
80146

225,3

225,3

225,3

100,0

100,0
Pozostała działalność

 

80195

525,0

467,9

444,3

94,9

84,6
Szkoły Wyższe

80314.2

12.5

88,2

0
stypendia dla studentów
80309

0

14.2

12.5

88,2

0
Ochrona zdrowia

851

 

561,4

851,4

674,3

79,2

120,2
Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

85154

535,1

823,8

648,1

78,7

121,1
Pozostała działalność

 

85195

26,3

27,6

26,2

94,9

99,6
Opieka społeczna

852

 

13.857,8

14.291,0

13.791,5

96,5

99,5
Placówki opiekuńczo-wychowawcze

 

85201

1.671,5

1.524,9

1.524,9


100,0

91,2
Domy pomocy społecznej

 

85202

2.662,5

2.166,0

2.162,9

100,0

99,8
Ośrodki wsparcia

 

85203

342,5

394,1

394,0

100,0

115,0
Rodziny zastępcze i własne

 

85204

524,5

522,5

522,5

100,0

99,6
Zasiłki rodzinne
85212

0

20,6

7,4

35,4

0
Zasiłki i pomoc w naturze

 

85214

564,5

1.439,3

1.030,1

71,6

182,5
Dodatki mieszkaniowe

 

85215

5.759,5

5.471,5

5.467,5

99,9

94,9
Ośrodki pomocy społecznej

 

85219

1.667,3

2.171,4

2.171,0

99,9

130,2
Ośrodki adopcyjno- opiekuńcze

 

85226

218,0

235,8

235,8

100,0

108,2
Pozostała działalność

 

85395

360,2

344,9

275,4

79,8

76,4

  1   2   3   4   5


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna