Wyciągi z owuPobieranie 33,23 Kb.
Data26.03.2018
Rozmiar33,23 Kb.

Wyciągi z OWU :
DOMUNETY SKŁADANE W PRZYPADKU ZAJSCIA ZDARZENIA

WYPŁATA ŚWIADCZENIA
§ 23. OWU

Towarzystwo wypłaca świadczenie niezwłocznie, najpóźniej w okresie do 30 dni od dnia otrzymania dokumentów uzasadniających wypłatę świadczenia.

W terminie 7 dni od dnia zgłoszenia roszczenia Towarzystwo powiadomi o tym fakcie Ubezpieczonego i przeprowadzi postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonego roszczenia i wysokości świadczenia, a także w uzasadnionych przypadkach informuje Uprawnionego jakie dokumenty należy dodatkowo złożyć aby możliwa była wypłata świadczenia.

Świadczenia z ubezpieczenia podstawowego Towarzystwo wypłaca Uprawnionemu/onym.

Opodatkowanie świadczeń wypłacanych z tytułu umowy ubezpieczenia regulują postanowienia ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
§ 24. OWU

Jeżeli świadczenie nie przysługuje, Towarzystwo informuje o tym Ubezpieczonego lub Uprawnionego na piśmie w terminie, o którym mowa w § 23 wskazując okoliczności i podstawę prawną, uzasadniającą odmowę wypłaty świadczenia.

Wszelkie reklamacje oraz wnioski rozpatrywane są w Biurze Ubezpieczeń Towarzystwa.

Wszelkie reklamacje i odwołania od decyzji Biura Ubezpieczeń należy kierować do Zarządu Towarzystwa w Warszawie ul. Puławska 405 lub na adres internetowy: centrala@benefia.pl..


§ 25. OWU

Roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem 3 lat. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKU UBEZPIECZENIOWEGO

Ubezpieczenie podstawowe (główne)


§ 21. OWU

Przy roszczeniu o świadczenie Uprawniony powinien złożyć w Towarzystwie za pośrednictwem Ubezpieczającego:

dokładnie wypełniony formularz zgłoszenia wypadku ubezpieczeniowego,

dokumenty niezbędne do stwierdzenia wypadku, zgonu, urodzenia, pokrewieństwa, powinowactwa, przysposobienia, uczęszczania do szkoły - na życzenie Towarzystwa.


§ 22. OWU

Świadczenie za zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku może być ustalone po stwierdzeniu, że istnieje bezpośredni związek przyczynowy pomiędzy wypadkiem a zgonem Ubezpieczonego na podstawie dostarczonych dowodów wymienionych w § 21 oraz wyników badań lekarskich.

Świadczenie z tytułu zgonu wskutek nieszczęśliwego wypadku przysługuje jeżeli Ubezpieczony wskutek doznanego wypadku zmarł w okresie 2 lat od daty wypadku. Jeżeli Towarzystwo wypłaci świadczenie za trwały uszczerbek na zdrowiu, a następnie w okresie 2 lat od daty wypadku nastąpi śmierć Ubezpieczonego, będąca następstwem wypadku, Towarzystwo potrąca to świadczenie z sumy przewidzianej na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Zgon współmałżonka lub zgon dziecka


§ 8.

Występując do Towarzystwa o świadczenie z tytułu umowy ubezpieczenia dodatkowego Ubezpieczony powinien dołączyć do wniosku:

akt zgonu Małżonka, Konkubenta/iny lub Dziecka,

zaświadczenie o przyczynie zgonu,

w przypadku zgonu Konkubenta/iny – zaświadczenie o zameldowaniu,

w przypadku zgonu Dziecka pełnoletniego – zaświadczenie, że uczyło się lub dokument stwierdzający, że w związku ze swoją chorobą lub upośledzeniem pozostawało na utrzymaniu Ubezpieczonego

dokumenty stwierdzające, że zgon nastąpił w wyniku nieszczęśliwego wypadku (np., dokumentacja medyczna, protokoły policji, straży pożarnej, BHP itd.),

kopię dowodu osobistego.

2. Terminy wypłaty świadczeń są identyczne jak dla świadczeń wypłacanych z ubezpieczenia podstawowego i są określone w §23 ogólnych warunków ubezpieczenia podstawowego.

3. Świadczenia z ubezpieczenia dodatkowego wypłacane są Ubezpieczonemu.


§ 9.

Świadczenie za zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku może być ustalone po stwierdzeniu, że istnieje bezpośredni związek przyczynowy pomiędzy wypadkiem a zgonem Małżonka, Konkubenta/iny lub Dziecka na podstawie dostarczonych dowodów wymienionych w § 9 niniejszych ogólnych warunków oraz wyników badań lekarskich.

Świadczenie z tytułu zgonu wskutek nieszczęśliwego wypadku przysługuje jeżeli Małżonek, Konkubent/ina lub Dziecko wskutek doznanego wypadku zmarł w okresie 2 lat od daty wypadku.

Jeżeli BENEFIA Ubezpieczenia Życiowe S.A. wypłaci świadczenie za trwały uszczerbek na zdrowiu, a następnie w okresie 2 lat od daty wypadku nastąpi śmierć Małżonka, Konkubenta/iny lub Dziecka,

będąca następstwem wypadku, BENEFIA Ubezpieczenia Życiowe S.A. potrąca to świadczenie z sumy przewidzianej na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Zgon rodzica lub teścia


§ 7. OWU

Występując do Towarzystwa o świadczenie z tytułu umowy ubezpieczenia dodatkowego Ubezpieczony powinien dołączyć do wniosku:

akt zgonu Rodzica lub teścia,

zaświadczenie o przyczynie zgonu,

kopię dowodu osobistego.

Terminy wypłaty świadczeń są identyczne jak dla świadczeń wypłacanych z ubezpieczenia podstawowego.

Świadczenia z ubezpieczenia dodatkowego wypłacane są Ubezpieczonemu.
§ 8. OWU

FIAT Ubezpieczenia Życiowe S.A. nie ponosi odpowiedzialności w razie zgonu Rodzica lub Teścia wskutek:

działań wojennych,

wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia przez niego przestępstwa,

masowych rozruchów społecznych,

działania w stanie po użyciu alkoholu, zażyciu narkotyków lub innych środków odurzających, z wyjątkiem tych sytuacji, gdy spożycie tych środków nastąpiło zgodnie z zaleceniami lekarza,

zatrucia spowodowanego spożywaniem alkoholu, używaniem narkotyków lub innych środków odurzających,

prowadzenia pojazdu mechanicznego lub innego pojazdu przez wyżej wymienionego nie posiadającego odpowiedniego prawa jazdy lub innego dokumentu uprawniającego do prowadzenia danego pojazdu (określonego w kodeksie drogowym),

wyczynowego uprawiania sportu, za który uważa się uprawianie dyscyplin sportowych w ramach sekcji lub klubów sportowych albo w celach zarobkowych, jak również uczestniczenia w wyprawach/wyjazdach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi,

popełnieniem samobójstwa, przed upływem dwóch lat od daty przystąpienia Ubezpieczonego do ubezpieczenia.

2. Świadczenie nie przysługuje Ubezpieczonemu, który czynem niedozwolonym, stwierdzonym

przez Sąd, spowodował zgon Rodzica lub Teścia.


§ 9. OWU

W sprawach nie uregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia podstawowego, przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. nr 124 z 2003r. poz. 1151).

Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały przyjęte uchwałą Zarządu BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. nr 4/15/05 z dnia 06 kwietnia 2005r. i obowiązują do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 15 kwietnia 2005 r.

Inwalidztwo i uszczerbek na zdrowiu


§ 8. OWU

W razie zajścia nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony lub Współubezpieczony zobowiązany jest:

starać się o złagodzenie skutków wypadku przez niezwłoczne poddanie się opiece lekarskiej i zaleconemu leczeniu,

zabezpieczyć wszystkie dowody związane z nieszczęśliwym wypadkiem dla uzasadnienia roszczenia,

Ubezpieczony powinien wystąpić o świadczenie wypełniając druk „Wniosek o wypłatę świadczenia” załączony do ogólnych warunków ubezpieczenia i załączyć do niego:

wszelką posiadaną dokumentację medyczną dotyczącą zdarzenia,

dokument stwierdzający że zdarzenie jest wynikiem nieszczęśliwego wypadku, np. raport policji, służb bhp

kopię dowodu osobistego,

inne dokumenty wskazane przez Towarzystwo niezbędne do potwierdzenia zasadności zgłoszonego roszczenia.

Jeżeli zaniechanie któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w ust. 1 miało wpływ na ustalenie okoliczności wypadku ubezpieczeniowego lub wysokości świadczenia Towarzystwo może odmówić wypłaty świadczenia lub je zmniejszyć.

W razie zaistnienia wątpliwości co do zasadności roszczenia, Towarzystwo skieruje Ubezpieczonego lub Współubezpieczonego na badania lekarskie, a Ubezpieczony lub Współubezpieczony zobowiązany jest się im poddać. W przypadku odmowy przez Ubezpieczonego lub Współubezpieczonego poddaniu się badaniom Towarzystwo może odmówić wypłaty świadczenia.

Poważne zachorowania


§ 10. OWU

1. Występując do Towarzystwa z roszczeniem z tytułu umowy ubezpieczenia dodatkowego, Ubezpieczony ma obowiązek załączyć:

dokładnie wypełniony formularz zgłoszenia świadczenia,

dokumentację medyczną potwierdzającą wystąpienie poważnego zachorowania,

kopię dowodu osobistego.

2. W razie zaistnienia wątpliwości co do zasadności roszczenia, Towarzystwo skieruje Ubezpieczonego lub Współubezpieczonego na badania lekarskie.

Koszty badań lekarskich pokrywa Towarzystwo.
§ 11.

1. W razie wystąpienia poważnego zachorowania Ubezpieczony lub Współubezpieczony jest obowiązany:

poddać się opiece lekarskiej i zaleconemu przez lekarzy leczeniu w celu złagodzenia skutków poważnego zachorowania,

poddać się, na życzenie Towarzystwa, obserwacji klinicznej lub badaniu przez lekarzy wskazanych przez Towarzystwo Koszty zleconych badań lekarskich ponosi Towarzystwo.

Towarzystwo może odmówić wypłaty świadczenia jeżeli Ubezpieczony lub Współubezpieczony umyślnie nie wykonał obowiązków wymienionych w ust. 1, a miało to wpływ na ustalenie stanu zaawansowania poważnego zachorowania lub pogorszenie stanu poważnego zachorowania.

Leczenie szpitalne


§ 8.

Ubezpieczony powinien wystąpić o świadczenie z tytułu umowy ubezpieczenia dodatkowego zaraz po zakończeniu okresu leczenia szpitalnego lub przebytej operacji.

Jeżeli pobyt w szpitalu jest dłuższy niż 30 dni Ubezpieczony może wystąpić z wnioskiem o częściową wypłatę świadczenia, pod warunkiem przedstawienia dokumentów wymaganych przez Towarzystwo.

Występując do Towarzystwa o świadczenie z tytułu umowy ubezpieczenia dodatkowego Ubezpieczony powinien dołączyć do wniosku:

zaświadczenie stwierdzające pobyt w szpitalu lub przebytą operację (karta informacyjna leczenia szpitalnego) wraz z określeniem czasu hospitalizacji, przyczyny;

wszelką posiadaną dokumentację medyczną,

kopię dowodu osobistego,

inną dokumentację, o którą poprosi Towarzystwo.


§ 9.

Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia dodatkowego, jeżeli pobyt w szpitalu lub operacja spowodowane zostały:

samookaleczeniem lub próbą samobójstwa,

wadami wrodzonymi i ich następstwami, padaczką, chorobami psychicznymi nerwicami, zatruciem alkoholowym, bądź innymi środkami odurzającymi, nosicielstwem wirusa HIV oraz pełno objawowym AIDS;

wykonywaniem rutynowych badań lekarskich, badań biochemicznych, badań rentgenowskich nie wynikających z zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku;

leczeniem nie zleconym przez lekarza;

ciążą, usuwaniem ciąży, porodem i połogiem - poza przypadkami, gdy zdiagnozowano ciążę wysokiego ryzyka oraz powikłania okresu połogu, stanowiące zagrożenie dla życia kobiety;

leczeniem obrażeń i skutków chorobowych doznanych na skutek działań wojennych; czynnego udziału w rozruchach lub zamieszkach; katastrof, w wyniku których nastąpiło skażenie jądrowe, chemiczne lub napromieniowanie,

operacjami plastycznymi, kosmetycznymi lub uzupełniającymi uzębienie, z wyjątkiem operacji niezbędnych do usunięcia następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałymi w okresie trwania ubezpieczenia dodatkowego,

skutków obrażeń doznanych wskutek popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa,

zdarzeniem będącym następstwem spożycia przez Ubezpieczonego lub Współubezpieczonego alkoholu,

leczeniem zatruć spowodowanych spożywaniem alkoholu, substancji uważanych za nielegalne, narkotyków lub innych środków uzależniających,

profesjonalnym i wyczynowym uprawianiem sportu, uprawianiem sportów niebezpiecznych takich jak: sporty walki, sporty motorowe i motorowodne, sporty lotnicze, wspinaczka skałkowa i górska, speleologia, nurkowanie, skoki do wody,

pełnieniem zasadniczej służby wojskowej.

Towarzystwo nie odpowiada ponadto za leczenie zabiegów dokonywanych w sanatoriach i ośrodkach rehabilitacyjnych, placówkach leczenia odwykowego.

Urodzenie Dziecka

§ 7. OWU

Występując do Towarzystwa o świadczenie z tytułu umowy ubezpieczenia dodatkowego Ubezpieczony powinien dołączyć do wniosku:a) akt urodzenia się dziecka lub noworodka martwego

b) kopię dowodu osobistego.
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna