Ww-00 wymagania ogólne 5 Informacje ogólne 5Pobieranie 1,37 Mb.
Strona1/16
Data13.06.2018
Rozmiar1,37 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Część III – Program funkcjonalno – użytkowy

PFU-2 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych


SPIS TREŚCI PFU-2

WW-00 WYMAGANIA OGÓLNE 5

1. Informacje ogólne 5

1.1. Przedmiot Warunków wykonania i odbioru robót budowlanych 5

1.2. Zakres stosowania WW 5

1.3. Zakres Robót objętych WW 5

1.4. Określenia podstawowe 5

1.5. Dokumentacja Projektowa 7

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 7

1.7. Oznakowanie Terenu Budowy 7

Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 71.8. Zabezpieczenie Terenu Budowy 7

1.9. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robót 8

1.10. Ochrona środowiska 8

1.11. Ochrona przeciwpożarowa 9

1.12. Ochrona stanu technicznego własności obcej 9

1.13. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 9

1.14. Bezpieczeństwo prowadzenia prac 9

1.15. Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych 10

1.16. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 10

1.17. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 10

1.18. Dokumentacja Powykonawcza 10

1.19. Urządzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy 11

2. Materiały 11

2.1. Wymagania podstawowe 11

2.2. Inspekcja wytwórni Materiałów 11

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 12

2.4. Przechowywanie i składowanie Materiałów 12

2.5. Kwalifikacje właściwości Materiałów 12

2.6. Znakowanie Urządzeń i Materiałów 13

3. Sprzęt 13

4. Transport 13

5. Wykonanie Robót 13

5.1. Wymagania ogólne 13

6. Kontrola Jakości Robót 14

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 14

6.2. Pobieranie próbek 15

6.3. Badania i pomiary 15

6.4. Raporty z badań 15

7. Obmiar robót 16

8. Odbiór robót 16

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 16

8.2. Odbiór częściowy 17

8.3. Próby końcowe 17

Wymagania ogólne 17

Zakres i etapy Prób Końcowych 18

Raport z Prób Końcowych 189. Podstawa płatności 18

10. Przepisy związane 19

WW-01 MODERNIZACJA KANAŁÓW 20

1. WSTĘP 20

1.1. Przedmiot Warunków wykonania i odbioru robót budowlanych 20

1.2. Zakres stosowania WW 20

1.3. Zakres robót objętych WW 20

1.4. Określenia podstawowe 20

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 21

2. MATERIAŁY 21

2.1. Wymagania ogólne 21

2.2. Wymagania szczegółowe 21

2.2.1. Wykładzina "rękaw" utwardzany promieniami UV 21

2.2.2. Kształtki kapeluszowe (tzw. „profile kapeluszowe”) 22

2.2.3. Zaprawa mineralna do renowacji studzienek kanalizacyjnych. 22

2.2.4. Studzienki z kręgów betonowych 22

2.2.5. Środki uszczelniające i spoiwa do uszczelniania przecieków. 232.3. Składowanie materiałów 23

2.4. Odbiór materiałów na budowie 23

3. SPRZĘT 23

4. TRANSPORT 24

5. WYKONANIE ROBÓT 24

5.1. Warunki ogólne 24

5.2. Warunki szczegółowe 24

5.2.1. Oczyszczenie powierzchni wewnętrznej rurociągów. 25

5.2.2. Wstępna inspekcja TV 25

5.2.3. Montaż wykładziny CIIP 25

5.2.4. Montaż kształtek kapeluszowych 25

5.2.5. Renowacja studni kanalizacyjnych 26

5.2.6. Inspekcja telewizyjna powykonawcza 26

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 26

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót: 26

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 27

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 27

6.3.1. Wymagania ogólne 277. OBMIAR ROBÓT 27

8. PRZEJĘCIE ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE 27

8.1. Zasady szczegółowe 27

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 28

9.1. Wymagania ogólne 28

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 29

10.1. Informacje ogólne 29

10.2. Akty normatywne 29

WW-02 ROBOTY ROGOWE 30

6. WSTĘP 30

1.1 Przedmiot Warunków wykonania i odbioru robót budowlanych 30

1.1 Zakres stosowania WW 30

1.2 Zakres robót objętych WW 30

1.3 Określenia podstawowe 30

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 31

7. MATERIAŁY 31

8. SPRZĘT 32

9. TRANSPORT 32

10. WYKONANIE ROBÓT 32

10.1. Roboty rozbiórkowe 32

10.2. Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego 33

10.3. Podbudowa piaskowa (żwirowa) 33

10.4. Podbudowa z chudego betonu 33

10.5. Podbudowa z tłucznia kamiennego 34

10.6. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 35

10.7. Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementów betonowych (kostka, płyty) 35

10.8. Nawierzchnia mineralno – bitumiczna 36

10.8.1. Oczyszczenie i skropienie warstw nośnych 36

10.8.2. Warstwa wiążąca i podbudowa z betonu asfaltowego 0/20 i 0/16 36

10.8.3. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm grubości 4  5 cm 3810.9. Krawężniki drogowe i obrzeża chodnikowe 39

10.10. Znaki drogowe pionowe 39

10.11. Malowanie linii znaków poziomych 39

11. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 40

11.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 40

11.2. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 40

11.3. Podbudowa z chudego betonu 40

11.4. Podbudowa z tłucznia kamiennego 41

11.5. Nawierzchnie 41

11.5.1. Badania grubości nawierzchni 41

11.5.2. Badanie rzędnych niwelety nawierzchni: 41

11.5.3. Badanie równości nawierzchni 41

11.5.4. Badanie zagęszczenia nawierzchni 41

12. OBMIAR ROBÓT 41

13. Odbiór robót 41

14. PODSTAWA PŁATNOŚCI 42

14.1. Wymagania ogólne 42

15. PRZEPISY ZWIĄZANE 42

15.1. Informacje ogólne 42

15.2. Akty normatywne 42  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna