Wszyscy wykonawcyPobieranie 214,49 Kb.
Strona1/5
Data26.02.2019
Rozmiar214,49 Kb.
  1   2   3   4   5Świętokrzyskie Centrum Onkologii


ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce

Sekcja Zamówień Publicznych


tel.: (0-41) 36-74-280

fax.: (0-41) 36-74-474(481)Kielce dn. 12.07.2013r.WSZYSCY WYKONAWCY

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SIWZ
Dotyczy postępowania: AZP 241/69/13
przetarg nieograniczony powyżej 200 tys. Euro na grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Zamawiającego oraz członków ich rodzin dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Ogłoszenie o przetargu opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich nr 2013/S 117-200020 dn. 19.06.2013r.
Na podstawie Art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 tekst jednolity ) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów SIWZ wraz z wyjaśnieniami.

 1. Pytanie Wykonawcy:

PARTNER

Załącznik nr 1 do SIWZ, A.1., pkt. 3)

Czy Zamawiający uzna za równoważną definicję Wykonawcy:

partner pracownika – osobę płci przeciwnej wobec pracownika, wskazaną przez pracownika w deklaracji uczestnictwa/zmiany jako osobę z nim nie spokrewnioną, pozostającą z pracownikiem w nieformalnym związku, prowadzącą z pracownikiem wspólne gospodarstwo domowe oraz nie pozostającą w związku małżeńskim z osobą trzecią, która w dniu składania stosownych oświadczeń o związku partnerskim, a także w dniu zajścia zdarzenia objętego ochroną w ramach umowy ubezpieczenia nie pozostaje w związku małżeńskim z osobą trzecią, o ile pracownik w dniu składania stosownych oświadczeń o związku partnerskim, a także w dniu zajścia zdarzenia objętego ochroną w ramach umowy ubezpieczenia również nie pozostaje w związku małżeńskim z osobą trzecią

Załącznik nr 1 do SIWZ, A.1., pkt. 3)Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w ramach wykonywania umowy ubezpieczenia obowiązywać będą zapisy SIWZ. Zapisy ogólnych/szczególnych warunków ubezpieczenia lub innych wzorców umownych sprzeczne z zapisami SIWZ nie będą miały zastosowania

 1. Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający zgodzi się z interpretacja Wykonawcy, że zapis dotyczy wyłącznie pracownika Zamawiającego bądź małżonka / partnera pracownika, który przystąpi do umowy zawartej z Wykonawca? Czy Zamawiający zechce podąć ile osób, które przekroczyły 69 lat jest ubezpieczonych w obecnie funkcjonującej u Zamawiającego umowie grupowego ubezpieczenia na życie?

Załącznik nr 1 do SIWZ, A.4.3Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, iż zapis ten może dotyczyć między innymi pracownika Zamawiającego, jego małżonka albo partnera życiowego. Niniejsza regulacja może również dotyczyć pełnoletnich dzieci pracowników. Informacja dotycząca osób powyżej 69 roku życia, które były objęte programem grupowego ubezpieczenia na życie zostanie zweryfikowana podczas wdrażania programu grupowego ubezpieczenia na życie. 1. Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg, jeżeli Wykonawca udostępni Zamawiającemu aplikację posiadającą poniższe funkcjonalności:

- ewidencjonowanie osób przystępujących do programu ubezpieczenia,

- prowadzenie ewidencji osób objętych programem ubezpieczenia,

- ewidencjonowanie osób występujących z programu ubezpieczenia,

- generowanie wniosku o wypłatę świadczenia umożliwiające jego późniejsze wydrukowanie,

- generowanie wniosku o przejście na indywidualną kontynuację.

Zakład ubezpieczeń nie oczekuje od Zamawiającego miesięcznych raportów rozliczeń.

SIWZ, A.9 System informatycznyOdpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje brzmienie zapisu dot. systemu informatycznego w pkt. A.9. Załącznika nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia do SIWZ. Intencją Zamawiającego jest, aby potencjalny Wykonawca spełniał warunki określone w SIWZ m.in. poprzez zagwarantowanie dostępu do systemu(ów) i narzędzi informatycznych, niezbędnych dla zapewnienia sprawnej obsługi tego ubezpieczenia. Jeżeli Wykonawca poprzez dostarczenie informacji o należnej składce do zapłacenia uważa m.in. rozliczenie składek miesięcznych będących funkcjonalnością zapewnionego przez Wykonawcę systemu lub narzędzia informatycznego, to przy spełnieniu wszystkich pozostałych warunków można uznać, że wymogi postawione w SIWZ będą spełnione.

Zamawiający informuje, iż za spełnienie warunku określonego w pkt. A.9 Załącznika nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia uzna system lub narzędzie informatyczne, które spełni wszystkie warunki i funkcjonalności określone w SIWZ.


 1. Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający zaakceptuje okresy karencji:

Zgon ubezpieczonego – 6 miesięcy

Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku – brak karencji

Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego – brak karencji

Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy – brak karencji

Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy – brak karencji

Zgon ubezpieczonego wyniku zawału serca / udaru mózgu – 6 miesięcy

Osierocenie dziecka – 6 miesięcy

Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w NW - brak karencji

Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku zawału serca / udaru mózgu – brak karencji

Poważne zachorowanie – 3 miesiące

Leczenie szpitalne – 30 dni

Operacje ubezpieczonego – 60 dni

Leczenie specjalistyczne - 3 miesiące

Zgon małżonka lub partnera ubezpieczonego – 6 miesięcy

Zgon małżonka lub partnera ubezpieczonego w wyniku wypadku – brak karencji

Urodzenie dziecka – 9 miesięcy

Zgon noworodka ubezpieczonego – 6 miesięcy

Zgon dziecka ubezpieczonego – 6 miesięcy

Zgon rodzica ubezpieczonego lub rodzica współmałżonka – 6 miesięcy

Załącznik nr 1 do SIWZ, B.Tabela.1

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w ramach wykonywania umowy ubezpieczenia obowiązywać będą zapisy SIWZ. Zapisy ogólnych/szczególnych warunków ubezpieczenia lub innych wzorców umownych sprzeczne z zapisami SIWZ nie będą miały zastosowania. 1. Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający potwierdza interpretacje Wykonawcy pojęcia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej jako daty początku umowy z Wykonawcą?

Załącznik nr 1 do SIWZ, B.1Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż data zawarcia umowy ubezpieczenia nie jest tożsama z datą rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. Zgodnie z treścią ust. 1 pkt A.5 Załącznika nr 1 do SIWZ planowane rozpoczęcie świadczenia usługi grupowego ubezpieczenia na życie rozpocznie się w dniu 1 października 2013 roku. 1. Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający zaakceptuje, że zasad ta ma zastosowanie do następujących ryzyk: poważne zachorowania, leczenie szpitalne, leczenie specjalistyczne, operacje chirurgiczne?

Załącznik nr 1 do SIWZ, B.2Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zwraca uwagę, iż ryzyko leczenia specjalistycznego ubezpieczonego nie zostało ujęte w pkt B.2. Załącznika nr 1 do SIWZ ponieważ nie znajduje się ono w wymaganym zakresie ochrony ubezpieczeniowej. Dodatkowo Zamawiający informuje, iż nie przychyla się do wniosku Wykonawcy. Zasada określona w pkt B.2. Załącznika nr 1 do SIWZ ma zastosowanie do wszystkich ryzyk ujętych w zapisach pkt B.2. Załącznika nr 1. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w ramach wykonywania umowy ubezpieczenia obowiązywać będą zapisy SIWZ. Zapisy ogólnych/szczególnych warunków ubezpieczenia lub innych wzorców umownych sprzeczne z zapisami SIWZ nie będą miały zastosowania. 1. Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający zaakceptuje zasadę, że Wykonawca uzna swoją odpowiedzialność za skutki stanów chorobowych oraz wypadków, które zostały stwierdzone/zaszły w okresie ubezpieczenia u poprzedniego ubezpieczyciela oraz pod warunkiem, że dane ryzyko było w zakresie ochrony u poprzedniego ubezpieczyciela oraz w przypadku, gdy zachowana została ciągłość ubezpieczenia?

Załącznik nr 1 do SIWZ, B.2Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w ramach wykonywania umowy ubezpieczenia obowiązywać będą zapisy SIWZ. Zapisy ogólnych/szczególnych warunków ubezpieczenia lub innych wzorców umownych sprzeczne z zapisami SIWZ nie będą miały zastosowania. 1. Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający zgodzi się, że w przypadku zbiegu roszczeń za zgon, poważne zachorowanie leczenie specjalistyczne, operacje, pobyt w szpitalu, rehabilitacji poszpitalnej na następującą zasadę: świadczenie z tytułu zgonu zostanie pomniejszone o wypłacone świadczenie z tytułu poważnego zachorowania, leczenia specjalistycznego, operacji, o ile zgon ten pozostawał w związku przyczynowo-skutkowym z poważnym zachorowaniem, leczeniem specjalistycznym, operacją i nastąpił w ciągu 6 miesięcy od wypłaty świadczenia z tytułu poważnego zachorowania, leczenia specjalistycznego, a w przypadku zgonu w trakcie pobytu ubezpieczonego w szpitalu, nie zostanie wypłacone świadczenie szpitalne oraz w razie wystąpienia jednocześnie rehabilitacji poszpitalnej oraz pobytu w szpitalu odpowiedzialność jest ograniczona do jednego z tych zdarzeń- wypłata świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu w zależności od przyczyny.

Załącznik nr 1 do SIWZ, B.3.Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w ramach wykonywania umowy ubezpieczenia obowiązywać będą zapisy SIWZ. Zapisy ogólnych/szczególnych warunków ubezpieczenia lub innych wzorców umownych sprzeczne z zapisami SIWZ nie będą miały zastosowania. Dodatkowo zamawiający informuje, iż kwestia zbiegu roszczeń została uregulowana w pkt B.3. Załącznika nr 1. Zamawiający zwraca również uwagę, że ubezpieczenie leczenia specjalistycznego ubezpieczonego nie znajduje się w wymaganym zakresie ochrony ubezpieczeniowej. 1. Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający zaakceptuje definicję nieszczęśliwego wypadku wykonawcy:

wypadek – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powstałe w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu dodatkowej umowy ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ, C.3.1.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w ramach wykonywania umowy ubezpieczenia obowiązywać będą zapisy SIWZ. Zapisy ogólnych/szczególnych warunków ubezpieczenia lub innych wzorców umownych sprzeczne z zapisami SIWZ nie będą miały zastosowania. 1. Pytanie Wykonawcy:

czy Zamawiający zaakceptuje skreślenie tego punktu? Może on spowodować niepotrzebne komplikacje przy realizacji świadczeń.

Załącznik nr 1 do SIWZ, C.3.2Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w ramach wykonywania umowy ubezpieczenia obowiązywać będą zapisy SIWZ. Zapisy ogólnych/szczególnych warunków ubezpieczenia lub innych wzorców umownych sprzeczne z zapisami SIWZ nie będą miały zastosowania. 1. Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający zgodzi się na skreślenie tych punktów? Mogą one prowadzić do trudności na niekorzyść ubezpieczonego podczas realizacji świadczeń.

Załącznik nr 1 do SIWZ, C.3.3Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w ramach wykonywania umowy ubezpieczenia obowiązywać będą zapisy SIWZ. Zapisy ogólnych/szczególnych warunków ubezpieczenia lub innych wzorców umownych sprzeczne z zapisami SIWZ nie będą miały zastosowania. 1. Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający uzna za równoważną definicje wypadku przy pracy, jeżeli Wykonawca zdefiniuje jako:

wypadek przy pracy – wypadek zakwalifikowany jako wypadek przy pracy w protokole powypadkowym BHP, który nastąpił w związku z pracą:

a) podczas lub w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego obowiązków wynikających z umowy o pracę albo poleceń przełożonych,

b) podczas lub w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego czynności w interesie zakładu pracy, nawet bez polecenia,

c) w czasie pozostawania w dyspozycji zakładu pracy w drodze między siedzibą zakładu pracy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego z umowy o pracę; na równi z wypadkiem przy pracy traktuje się - w zakresie uprawnień do świadczeń - wypadek, któremu ubezpieczony uległ w czasie trwania podróży służbowej w okolicznościach innych niż określone wyżej, chyba że wypadek został spowodowany postępowaniem ubezpieczonego, które nie pozostawało w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań?

Załącznik nr 1 do SIWZ, C.3.4Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w ramach wykonywania umowy ubezpieczenia obowiązywać będą zapisy SIWZ. Zapisy ogólnych/szczególnych warunków ubezpieczenia lub innych wzorców umownych sprzeczne z zapisami SIWZ nie będą miały zastosowania. 1. Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający uzna za równoważną definicje wypadku komunikacyjnego, jeżeli Wykonawca zdefiniuje jako:

wypadek komunikacyjny – wypadek zgłoszony na policję lub potwierdzony w dokumentacji prowadzonej przez straż miejską, sąd, prokuraturę i powstały w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela w związku z ruchem:

a) lądowym pojazdów silnikowych, pojazdów szynowych, rowerzystów, motorowerzystów, w którym ubezpieczony brał udział jako uczestnik ruchu bądź kierowca - w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym, wywołany:

- działaniem siły mechanicznej w momencie zetknięcia się pojazdu z osobami, przedmiotami, zwierzętami, lub

- wywróceniem się pojazdu, lub

- pożarem, wybuchem spowodowanym działaniem czynnika termicznego i/lub chemicznego,

b) wodnym pojazdów pływających, z udziałem statku wodnego, w którym ubezpieczony poruszał się jako osoba kierująca lub pasażer,

c) lotniczym statków powietrznych, w którym to statku ubezpieczony podróżował jako pasażer lub członek załogi,

Załącznik nr 1 do SIWZ, C.3.5

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w ramach wykonywania umowy ubezpieczenia obowiązywać będą zapisy SIWZ. Zapisy ogólnych/szczególnych warunków ubezpieczenia lub innych wzorców umownych sprzeczne z zapisami SIWZ nie będą miały zastosowania. 1. Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający zaakceptuje, zasadę, że zarówno wypadek, jak i zgon muszą nastąpić w okresie odpowiedzialności Wykonawcy?

Załącznik nr 1 do SIWZ, C.5.2b), C.6.2b), C.7.2b), C.8.2b), C.9.4b),Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w ramach wykonywania umowy ubezpieczenia obowiązywać będą zapisy SIWZ. Zapisy ogólnych/szczególnych warunków ubezpieczenia lub innych wzorców umownych sprzeczne z zapisami SIWZ nie będą miały zastosowania. 1. Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający zaakceptuje dodatkowe wyłączenia odpowiedzialność Wykonawcy w związku z:

• chorobami psychicznymi, nerwicami oraz leczeniem uzależnień,

• wyczynowym lub rekreacyjnym uprawianiem przez ubezpieczonego niebezpiecznych sportów: nurkowaniem, alpinizmem, wspinaczką skałkową, speleologią, baloniarstwem, lotniarstwem, szybownictwem, lotnictwem (pilotażem: sportowym, wojskowym, zawodowym, amatorskim, samolotów, helikopterów), paralotniarstwem, motoparalotniarstwem, skokami spadochronowymi, wyścigami samochodowymi lub motocyklowymi, jazdą gokartami, jazdą quadami, sportami motorowodnymi, sportami walki, skokami na gumowej linie,

• przewozem lotniczym innym niż w charakterze pasażera lub członka załogi samolotu licencjonowanych linii lotniczych?

Załącznik nr 1 do SIWZ, C.5., C.6, C.7, C.8

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w ramach wykonywania umowy ubezpieczenia obowiązywać będą zapisy SIWZ. Zapisy ogólnych/szczególnych warunków ubezpieczenia lub innych wzorców umownych sprzeczne z zapisami SIWZ nie będą miały zastosowania. 1. Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający uzna za równoważną definicje zawału serca Wykonawcy:

zawał serca – zdarzenie powstałe w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela

z tytułu dodatkowej umowy ubezpieczenia; za zawał serca uważa się rozpoznanie dokonanej martwicy części mięśnia sercowego wywołanej nagłym przerwaniem dopływu krwi do określonego obszaru mięśnia sercowego.

Rozpoznanie musi być oparte na stwierdzeniu wzrostu lub spadku stężenia biomarkerów sercowych we krwi (troponiny I, troponiny T lub CK-MB), z co najmniej jedną wartością przekraczającą 99. percentyl zakresu referencyjnego dla danej metody laboratoryjnej,

z współistniejącym co najmniej jednym z wymienionych niżej klinicznych wykładników niedokrwienia mięśnia sercowego:

a) typowe objawy kliniczne zawału mięśnia sercowego,

b) jeden z następujących objawów EKG wskazujących na świeże niedokrwienie mięśnia sercowego: nowo powstałe uniesienie lub obniżenie odcinka ST-T, odwrócenie załamka T, nowe patologiczne załamki Q lub nowo powstały blok lewej odnogi pęczka Hisa.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje innych ostrych zespołów wieńcowych

Załącznik nr 1 do SIWZ, C.9., C.12, C.13., C.14

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w ramach wykonywania umowy ubezpieczenia obowiązywać będą zapisy SIWZ. Zapisy ogólnych/szczególnych warunków ubezpieczenia lub innych wzorców umownych sprzeczne z zapisami SIWZ nie będą miały zastosowania. 1. Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający uzna za równoważną definicje udaru mózgu Wykonawcy:

udar mózgu – powstała w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu dodatkowej umowy ubezpieczenia martwica tkanki mózgowej wywołana przerwaniem dopływu krwi do określonego obszaru mózgowia lub krwotokiem do tkanki mózgowej przy współistnieniu wszystkich niżej wymienionych okoliczności:

a) wystąpienie nowych klinicznych objawów neurologicznych odpowiadających udarowi mózgu,

b) obecność obiektywnych ubytków neurologicznych stwierdzanych w badaniu neurologicznym przez okres

min. 60 dni od chwili rozpoznania udaru mózgu,

c) obecność nowych zmian charakterystycznych dla udaru mózgu w obrazie tomografii komputerowej lub jądrowego rezonansu magnetycznego (o ile badania takie były przeprowadzone).

Z ochrony ubezpieczeniowej wykluczone są:

a) epizody przemijającego niedokrwienia mózgu (TIA),

b) zawały mózgu lub krwawienia śródczaszkowe spowodowane zewnętrznym urazem,

c) wtórne krwotoki do istniejących ognisk poudarowych,

d) jakiekolwiek inne zmiany w mózgu możliwe do rozpoznania metodami obrazowymi bez współistniejących odpowiadających tym zmianom objawów klinicznych

Załącznik nr 1 do SIWZ, C.9., C.12, C.13., C.14Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w ramach wykonywania umowy ubezpieczenia obowiązywać będą zapisy SIWZ. Zapisy ogólnych/szczególnych warunków ubezpieczenia lub innych wzorców umownych sprzeczne z zapisami SIWZ nie będą miały zastosowania. 1. Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający zaakceptuje wyłączenia odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu zgonu ubezpieczonego w wyniku zawału serca / udaru mózgu:

Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu zgonu ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu jest wyłączona

w przypadku zdarzeń powstałych w związku z:

1) samookaleczeniem lub okaleczeniem na własną prośbę, popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego w ciągu 2 lat od daty zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia,

2) działaniami wojennymi, stanem wojennym,

3) chorobami psychicznymi, nerwicami oraz leczeniem uzależnień,

4) czynnym udziałem ubezpieczonego w zamieszkach, rozruchach, aktach terroru,

5) prowadzeniem przez ubezpieczonego pojazdu lądowego, wodnego, powietrznego bez wymaganych dokumentów,

6) wyczynowym lub rekreacyjnym uprawianiem przez ubezpieczonego niebezpiecznych sportów: nurkowaniem, alpinizmem, wspinaczką skałkową, speleologią, baloniarstwem, lotniarstwem, szybownictwem, lotnictwem (pilotażem: sportowym, wojskowym, zawodowym, amatorskim, samolotów, helikopterów), paralotniarstwem, motoparalotniarstwem, skokami spadochronowymi, wyścigami samochodowymi lub motocyklowymi, jazdą gokartami,

jazdą quadami, sportami motorowodnymi, sportami walki, skokami na gumowej linie,

7) zatruciem lub działaniem ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub substancji toksycznych oraz w wyniku schorzeń spowodowanych tymi substancjami, wyłączając przypadki zażycia tych środków zgodnie z zaleceniem lekarza,

8) popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa z winy umyślnej przez ubezpieczonego, uprawnionego lub inną osobę przy ich współudziale lub za ich namową,

9) skażeniem jądrowym, chemicznym, biologicznym (w tym spowodowanym działaniem broni nuklearnej, chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowaniem.

Załącznik nr 1 do SIWZ, C.9Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w ramach wykonywania umowy ubezpieczenia obowiązywać będą zapisy SIWZ. Zapisy ogólnych/szczególnych warunków ubezpieczenia lub innych wzorców umownych sprzeczne z zapisami SIWZ nie będą miały zastosowania. 1. Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający zaakceptuje dodatkowe wyłączenia odpowiedzialność Wykonawcy w związku z:

- chorobami psychicznymi, nerwicami oraz leczeniem uzależnień,

- wyczynowym lub rekreacyjnym uprawianiem przez ubezpieczonego niebezpiecznych sportów: nurkowaniem, alpinizmem, wspinaczką skałkową, speleologią, baloniarstwem, lotniarstwem, szybownictwem, lotnictwem (pilotażem: sportowym, wojskowym, zawodowym, amatorskim, samolotów, helikopterów), paralotniarstwem, motoparalotniarstwem, skokami spadochronowymi, wyścigami samochodowymi lub motocyklowymi, jazdą gokartami, jazdą quadami, sportami motorowodnymi, sportami walki, skokami na gumowej linie,

- przewozem lotniczym innym niż w charakterze pasażera lub członka załogi samolotu licencjonowanych linii lotniczych,

-chorobami zawodowymi i wszelkimi innymi chorobami lub stanami chorobowymi, nawet takimi, które występują nagle oraz wszelkimi zawałami, wylewami i udarami?

Załącznik nr 1 do SIWZ, C.11.2Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w ramach wykonywania umowy ubezpieczenia obowiązywać będą zapisy SIWZ. Zapisy ogólnych/szczególnych warunków ubezpieczenia lub innych wzorców umownych sprzeczne z zapisami SIWZ nie będą miały zastosowania.

  1   2   3   4   5


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna