Wstęp I. Informacje wstępne II. Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem 5Pobieranie 3,28 Mb.
Strona1/10
Data26.03.2018
Rozmiar3,28 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Załącznik do uchwały Nr 942/159/12

Zarządu Województwa Mazowieckiego

z dnia 15 maja 2012 r.
Sprawozdanie okresowe

z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Mazowieckiego w II połowie 2011 r.

Warszawa, 10 maja 2012 r.


Spis treści
Wstęp 3

I. Informacje wstępne 4

II. Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem 5

1. Realizacja i analiza postępów 5

1.1 Informacja na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego 5

1.2 Informacje finansowe 6

9

1.3 Analiza jakościowa 102. Opis istotnych problemów we wdrażaniu oraz podjętych środków zaradczych 10

3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu w okresie sprawozdawczym 13

3.2 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów 18

3.3 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli krzyżowej 20

3.4 Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK, KE) 22

3.5 Informacja o stwierdzonych uchybieniach i nieprawidłowościach 22

3.6 Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania 244. Oświadczenie instytucji zarządzającej o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji programu 27

4.1 Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych 27

4.2 Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej 27

5. Informacja o realizacji dużych projektów 27

6. Informacja nt. wykorzystania Pomocy Technicznej 27

7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji 35

35

8. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej 35

III. Spis załączników 36

IV. Spis tabel 36

V. Spis wykresów 36Wstęp


W okresie sprawozdawczym kolejny raz odnotowano wzrost postępu rzeczowego i finansowego we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Postęp ten jest wypadkową wielu czynników. W otoczeniu makroekonomicznym, przyczynił się do tego wzrost gospodarczy, który szacowany jest w Polsce w całym 2011 r. na około 4,3%. Tak wysoki wzrost PKB, jest spowodowany wzrostem popytu wewnętrznego, na który niewątpliwie stymulująco oddziaływają fundusze europejskie. Wysokiemu wzrostowi towarzyszy jednak równie wysoka inflacja, która w grudniu wyniosła 4,6% (licząc rok do roku), co jest o ponad 1 pp. powyżej maksymalnego celu inflacyjnego NBP. W przyszłości w przypadku braku aprecjacji złotówki może to doprowadzić do zaostrzenia polityki monetarnej, co będzie skutkowało ograniczeniem wielkość podaży pieniądza i tym samym negatywnie może oddziaływać na tempo wdrażania funduszy europejskich. Niepokojącym jest również fakt, iż od 2008 r. stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce ciągle się zwiększa osiągając pod koniec 2011 r. poziom 12,5%.

Poza czynnikami egzogenicznymi, należy podkreślić również znaczenie czynników endogenicznych związanych z wdrażaniem programu. W okresie sprawozdawczym tj. od 1 lipca 2011 do 31 grudnia 2011 r. zatwierdzono do wsparcia 106 projektów na łączną kwotę dofinansowania 368 237 456,64 PLN. Podpisano 140 umów na kwotę dofinansowania 1 010 536 373,72 PLN, z czego dofinansowanie z EFRR wyniosło 968 375 384,35 PLN. Łącznie od uruchomienia Programu podpisano 1 108 umów na kwotę pochodzącą z EFRR 5 305 527 748,55 PLN, co wynosi 70,40% alokacji RPO na lata 2007-2013. Najwyższy poziom kontraktacji zanotowano w Priorytecie VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego – 89,36%. Do końca okresu sprawozdawczego wykazano we wnioskach o płatność wydatki na kwotę odpowiadającą wkładowi EFRR 2 872 536 376,91 PLN, tj. 33,96%, z czego do Instytucji Certyfikującej przekazano poświadczenia i deklaracje na kwotę 2 454 018 378,09 PLN, co stanowi 29,01% alokacji.Dzięki interwencji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na terenie Województwa Mazowieckiego widoczne są ciągłe przeobrażenia społeczno-gospodarcze. Od początku uruchomienia programu stworzono m.in. 1 226 nowych etatów (wartość szacowana na podstawie podpisanych umów na 2015 r. to 2 847), podpisano 410 umów o dofinansowanie z mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami, zrekonstruowano 335,6 km dróg, natomiast wybudowano 26,3 km nowych dróg. W zakresie energetyki odnawialnej obecnie podpisane umowy przewidują zainstalowanie w 2015 r. 15,84 MW dodatkowej mocy. Na podstawie podpisanych umów szacowane jest, że do 2015 r. liczba osób korzystających ze zmodernizowanej/wybudowanej infrastruktury opieki zdrowotnej wyniesie 417 644 osób, natomiast liczba specjalistycznych badań przeprowadzonych przy pomocy zakupionego sprzętu ponad 600 tys.

I. Informacje wstępne

PROGRAM OPERACYJNY

Cel:

1

Kwalifikowany obszar:

Województwo Mazowieckie

Okres programowania:

2007-2013

Numer programu (CCI):

CCI 2007PL161PO011 No. Nr decyzji: K(2011) 9872 – z dn. 21/12/2011

Nazwa programu:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z WDRAŻANIA PROGRAMU

Numer sprawozdania1):

II/2011/RPO/14

Okres sprawozdawczy:

1.07.2011 r. – 31.12.2011 r.


II. Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem

1. Realizacja i analiza postępów

1.1 Informacja na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego


Tabela 1. Postęp rzeczowy programu operacyjnego została sporządzona, jako załącznik nr 2 do sprawozdania okresowego.
Wykres 1 Stopień realizacji wartości docelowych wskaźników Priorytetowych

Zgodnie z danymi zamieszczonymi na wykresie 1 ponad 80% wskaźników opisujących Priorytet V, na 31.12.2011 r. zakłada na podstawie podpisanych umów osiągnięcie w 2015 r. ponad 60% wartości docelowej. Najmniejszą realizację wskaźników odnotowano w Priorytecie I, gdzie ponad 30% wskaźników nie osiągnęło pułapu do 30% realizacji. Stopień osiągnięcia wskaźników postępu rzeczowego będzie się zmieniał wraz ze stopniem zakontraktowania środków.


Wartość docelowa wskaźników jest zgodna z wartościami podanymi w Uszczegółowieniu RPO WM 2007-2013, zmienionym Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 2969/121/11 z dnia 27 grudnia 2011 r.

W wierszu „Szacowana realizacja” wykazywane są wartości wskaźników szacowane narastająco na podstawie wydanych decyzji na dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VIII RPO WM 2007-2013 na dany rok, natomiast realizacja wykazywana jest w wartościach narastająco, osiągniętych na koniec realizacji projektów, we wnioskach o płatność końcową.

Wartości wskaźników dla szkoleń organizowanych w ramach ZiPS sporządzone są na podstawie sprawozdań przekazywanych przez organizatora szkoleń, tj. zestawienia wykonania szkoleń realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu szkoleń dla pracowników zaangażowanych w realizację RPO WM 2007-2013, finansowanych ze środków Priorytetu VIII Pomoc Techniczna, w poszczególnych latach. Powyższe wskaźniki powiązane są odpowiednio ze wskaźnikami: P.85.1.2 oraz R.85.1.1.

Wielkość wskaźnika: „Liczba przeszkolonych w ramach szkoleń ZiPS” wyrażona


w jednostce miary „osoboszkolenie” wyliczona jest na podstawie list obecności
i wystawianych zaświadczeń. Każda z osób mogła uczestniczyć w kilku szkoleniach.

Szkoleniami w ramach ZiPS zostali objęci pracownicy IZ oraz IP II zaangażowani


w realizację RPO WM, a także eksperci ds. oceny merytorycznej wniosków.

Począwszy od realizacji ZiPS w 2011 r. realizacja programu została skonsolidowana


na poziomie IZ RPO WM i wskaźniki realizacji szkoleń w ramach ZiPS będą ujmowane odpowiednio w ramach wskaźników: P.85.1.2 oraz R.85.1.1.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna