Wstęp I. Informacje wstępne II. Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem 5Pobieranie 3,64 Mb.
Strona1/9
Data26.02.2019
Rozmiar3,64 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9Załącznik do uchwały Nr 834/253/13

Zarządu Województwa Mazowieckiego

z dnia 6 maja 2013 r.
Sprawozdanie okresowe

z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Mazowieckiego w II połowie 2012 r.

Warszawa, kwiecień 2013 r.


Spis treści


Wstęp 3

I. Informacje wstępne 4

II. Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem 5

1. Realizacja i analiza postępów 5

1.1 Informacja na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego 5

1.2 Informacje finansowe 7

1.3 Analiza jakościowa 112. Opis istotnych problemów we wdrażaniu oraz podjętych środków zaradczych 11

3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu w okresie sprawozdawczym 14

3.1 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji programu 14

3.2 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów 21

3.3 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli krzyżowej 24

3.4 Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK, KE) 25

3.5 Informacja o stwierdzonych uchybieniach i nieprawidłowościach 25

3.6 Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania 27

4. Oświadczenie instytucji zarządzającej o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji programu 27

4.1 Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych 28

4.2 Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej 28

5. Informacja o realizacji dużych projektów 28

6. Informacja nt. wykorzystania Pomocy Technicznej 28

7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji 36

8. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej 36

III. Spis załączników 37

IV. Spis tabel 37

V. Spis wykresów 37
Wstęp

Województwo mazowieckie posiada ogromny potencjał gospodarczy, społeczny i środowiskowy. Fakt lokalizacji stolicy kraju w województwie przyciąga nie tylko inwestorów (krajowych i zagranicznych), ale także zdolnych młodych ludzi pragnących studiować na najlepszych uczelniach oraz wysoko wyspecjalizowane kadry. Pociąga to za sobą konieczność inwestowania przez samorząd województwa i poszczególne jednostki niższego szczebla w infrastrukturę techniczną i społeczną na najwyższym poziomie. RPO WM ma na celu wsparcie tych inwestycji, a także projektów realizowanych przez prywatne podmioty gospodarcze oraz organizacje pozarządowe.

Zgodnie z raportem końcowym pt. „Ocena wpływu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 na rozwój Województwa Mazowieckiego” dzięki realizacji RPO WM na terenie województwa mazowieckiego w instytucjach biorących udział w projektach odnotowano efekt dźwigni finansowej. Dzięki współfinansowaniu ze środków UE instytucje miały możliwość skorzystania z bezzwrotnej pomocy finansowej, która przyczyniła się w większości przypadków (58%) do poprawy sytuacji finansowej, głównie wśród beneficjentów zajmujących się opieką zdrowotną (szpitale, przychodnie oraz przedsiębiorców).

Wyniki analizy w ujęciu przestrzennym wskazują na właściwą dystrybucję środków RPO WM, której efektem powinno być łagodzenie różnic rozwojowych w regionie mazowieckim. Pozytywny wniosek wynika z faktu wykorzystania ponadprzeciętnych wartości projektów w przeliczeniu na mieszkańca w powiatach charakteryzujących się najniższymi wartościami sumarycznego wskaźnika rozwoju. Z kolei w powiatach o wysokim wskaźniku rozwoju wartość środków RPO WM w przeliczeniu na mieszkańca była na ogół wyraźnie poniżej przeciętnej dla regionu.Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 31 grudnia 2012 r. złożono 4 758 wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 17 354,8 mln PLN, z czego zatwierdzono do realizacji 1 905 wniosków na całkowitą kwotę dofinansowania 7 675,1 mln PLN. W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 1 537 umów o dofinansowanie na kwotę 9 214,3 mln PLN wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 6 374,5 mln PLN, co stanowi 82,99 % alokacji na lata 2007-2013. Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 5 712,6 mln PLN, a w części dofinansowania UE 4 060,3 mln PLN, co oznacza wykorzystanie alokacji na poziomie 52,86 %. Instytucja Certyfikująca zatwierdziła deklaracje wydatków na kwotę 3 435,3 mln PLN (dofinansowanie UE), co odpowiada 44,73 % alokacji.


I. Informacje wstępne

PROGRAM OPERACYJNY

Cel:

1

Kwalifikowany obszar:

Województwo Mazowieckie

Okres programowania:

2007-2013

Numer programu (CCI):

CCI 2007PL161PO011 No. Nr decyzji: C(2011) 9872 – z dn. 21/12/2011

Nazwa programu:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z WDRAŻANIA PROGRAMU

Numer sprawozdania1):

II/2012/RPO/14

Okres sprawozdawczy:

1.07.2012 r. – 31.12.2012 r.


II. Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem

1. Realizacja i analiza postępów

1.1 Informacja na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego


Tabela 1. Postęp rzeczowy programu operacyjnego została sporządzona jako załącznik nr 2 do sprawozdania okresowego.
Na wykresie 1 przedstawiono stopień realizacji wartości docelowych wskaźników Priorytetowych na podstawie podpisanych umów wraz z wartością procentową zakontraktowanej alokacji. Stopień ten powinien się zwiększać wraz z kontynuacją procesu podpisywania kolejnych umów o dofinansowanie. Liczba wniosków zatwierdzonych do dofinansowanie, oczekujących na podpisanie, wynosi 368 szt., z czego najwięcej w Priorytecie I – 307 szt.,
Zgodnie z danymi zamieszczonymi na wykresie 1 na 113 wszystkich wskaźników priorytetowych wartości zakontraktowane 84 wskaźników przekroczyły już poziom 75% swoich wartości docelowych, przy kontraktacji środków w Programie na poziomie 83% Jedynie 8 ze 113 wskaźników Priorytetowych zakontraktowano na poziomie niższym niż 30%. Najwyższy poziom kontraktacji wskaźników znajduje się w Priorytecie V i Priorytecie VIII, gdzie wartość 7 z 8 wskaźników przekroczyła poziom 75% wartości docelowych.
Wykres 1. Stopień realizacji wartości docelowych wskaźników Priorytetowych (podpisane umowy)

Na wykresie 2 przedstawiono stopień realizacji wartości docelowych wskaźników Priorytetowych na podstawie zakończonych umów wraz z wartością procentową wydatkowanej alokacji. Z uwagi na fakt, że jedynie niewielka liczba umów została już zakończona poziom realizacji wartości wskaźników jest stosunkowo niski. Na 113 wskaźników Priorytetowych 20 przekroczyło poziom 75% swoich wartości docelowych, dodatkowe 30 poziom 30%, a wartość 63 wskaźników była niższa niż 30%.


Stopień realizacji wskaźników będzie się systematycznie zwiększał wraz z rosnącą liczbą zakończonych projektów. Po zatwierdzeniu wniosków o płatność końcową dla wszystkich podpisanych umów wartości wszystkich wskaźników powinny zrównać się z tymi zaprezentowanymi na wykresie 1.
Wykres 2. Stopień realizacji wartości docelowych wskaźników Priorytetowych (umowy zakończone)


Wartości docelowe wszystkich wskaźników Priorytetowych są zgodne z wartościami znajdującymi się w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007-2013, aktualnym na dzień 31.12.2012 roku
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna