Wstęp do pakietu RPobieranie 111 Kb.
Data23.04.2018
Rozmiar111 Kb.

Wstęp do pakietu R

Pakiet R można pobrać i zainstalować ze strony – http://www.r-project.org
Pomoc:
- Jeśli znamy nazwę funkcji, np. ?solve lub help(solve)
- Jeśli nie znamy nazwy funkcji:

help.start() lub help.search("szukany tekst")Przypisywanie wartości zmiennym
Zmiennym można przypisywać wartości poprzez operatory przypisania ->, <-, = lub poprzez funkcje assign(). Na przykład:

a<-5; 4->b; c=b; assign("x",10)

a; b; c; x

Podstawowe struktury danych
- vector

Do tworzenia wektora zawierającego konkretne elementy używa się funkcji c()

Na przykład:

a<-c(10,-15,4,-2,8,7)

a
Operator : służy do generowania ciągu kolejnych liczb całkowitych, a funkcja seq() do generowania liczb z zakresu z określonym krokiem. Przykłady:

-10:5


seq(-5,5,by=.2)
Ciąg o powtarzających się elementach tworzy się za pomocą funkcji rep(), np.:

rep(c(1,2),4)


Na wektorach można wykonywać działania lub podstawowe funkcje, np.:

x<-c(2,4,5); y<-c(1,3,2)

x+y; x*y+2

log(x)
Indeksowanie wektorów:

a[2] # drugi element

a[-2] # wszystkie oprócz drugiego

a[c(1,5)] # pierwszy i piaty

a>0 # wektor logiczny - które większe od zera

a[a>0] # elementy większe od zera
Często łatwiej zapamiętać nazwy niż wartości liczbowe. Tekstowe nazwy przypadków można nadać w np. w następujący sposób:

owoce<-c(1,5,8,10)

names(owoce)<-c("jablko","gruszka","banan","sliwka")

obiad<-owoce[c("jablko","banan")]

- factor
Faktor jest strukturą przechowującą informacje o powtórzeniach takich samych wartości, np,:

vect<-c(1,2,1,3,1,2,4,3,2); vect

fact<-factor(vect); fact

summary(fact)

plot(fact)

- array


Tablice można utworzyć z wektora poprzez określenie wymiarów funkcja dim(),

np.:


tbl=1:20

dim(tbl)=c(4,5) # wektor staje się tablica o wymiarach 4,5

tbl

tbl[2,3] # element na pozycji 2,3tbl[2,] # drugi wiersz

tbl[,3] # trzecia kolumna


Można również dodawać kolumny:

tbl<-cbind(tbl,3); tbl

lub wiersze:

tbl<-rbind(log(tbl[1,]),tbl); tbl

- data frame
Data frame jest typem tablicy, w której kolumny odpowiadają zmiennym, a wiersze obserwacjom. Data frame można utworzyć na kilka sposobów:
– wczytując z pliku tekstowego – read.table("nazwa pliku"),

– zamieniając tablicę poprzez funkcje as.data.frame(),

– poprzez funkcje data.frame(), np.:

dat<-data.frame("x"=c(2,4,1,2),"y"=c(1,1,1,1))

– interaktywnie zmieniając istniejącą data.frame za pomocą funkcji fix() lub edit().
Do poszczególnych zmiennych odwołujemy się przez nazwa.obiektu$nazwa.zmiennej. Aby do zmiennych można było odwołać się bezpośrednio można dany obiekt przypisać przez funkcje attach().

Wczytywanie danych z pakietu i z pliku, zapis danych do pliku tekstowego.
• Zainstaluj bibliotekę faraway, otwórz ja i otwórz dane pima z tej biblioteki:
Z górnego paska wybierz Packages i Instal packages, następnie wybierz serwer i bibliotekę. Następnie wpisz:

library(faraway); data(pima)


Wszystkie dostępne bazy danych uzyskujemy przez komendę data(), a opis

danych poprzez ?pima. Dane te dotyczą badan nad cukrzyca u Indianek Pima.

Zawierają one ilość ciąży (pregnant), koncentracja glukozy (glucose), ciśnienie rozkurczowe (diastolic), grubość fałdy skórnej (triceps), stężenie insuliny (insulin), indeks masy do wzrostu (bmi), funkcja cukrzycy (diabetes), wiek (ages), czy pacjent wykazuje symptomy cukrzycy (test).
Przeglądnij dane i wyświetl podstawowe statystyki dotyczące tych danych:

summary(pima)


Czy dostrzegasz cos niepokojącego?
W R zmienne brakujace oznacza się przez NA. Nanieś niezbędne poprawki:

pima$diastolic[pima$diastolic == 0] <- NA

pima$glucose[pima$glucose == 0] <- NA

pima$triceps[pima$triceps == 0] <- NA

pima$insulin[pima$insulin == 0] <- NA

pima$bmi[pima$bmi == 0] <- NA


Czy zmienna test jest zmienna ilościową czy jakościową? Wskazówka:

pima$test <- factor(pima$test)

levels(pima$test) <- c("negative","positive")
Przeglądnij ponownie podsumowanie danych.
• Stwórz obiekt westwood typu data frame i wypełnij go danymi:
LotSize ManHours

30 73


20 50

60 128


80 170

40 87


50 108

60 135


30 69

70 148


60 132
Zapisz do pliku ”westwood.txt”:

westwood<-data.frame()

fix(westwood)
Ustaw katalog roboczy z górnego paska.

write.table(westwood,"westwood.txt")


• Otwórz dane zawierające średnie roczne temperatury z pliku ”temperature.txt”.


Przeglądnij je i zastanów się czy wszystko jest w porządku. Spróbuj wczytać je poprawnie.


ROZKŁADY ZMIENNYCH
Pakiet R posiada wbudowane algorytmy pozwalające na obliczanie gęstości, dystrybuanty i kwantyli najczęściej stosowanych rozkładów. Może również pracować jako precyzyjny generator liczb losowych. Standardowo dostępne są następujące rozkłady:
beta, binom, cauchy, chisq, exp, f, gamma, geom, hyper, lnorm, logis, nbinom, norm, pois, t, unif, weibull, wilcox.
Poprzedzając nazwę rozkładu litera d uzyskujemy funkcje gęstości rozkładu. Analogicznie poprzedzając nazwę literą p uzyskujemy wartości dystrybuanty. Funkcja kwantylowa (poprzedzona q) podaje taki kwantyl, który po lewej stronie wykresu gęstości zawiera określone prawdopodobieństwo. Generator liczb losowych dostępny jest przy poprzedzeniu nazwy litera r.
d – gęstość rozkładu,

p – wartość dystrybuanty,

q – kwantyl,

r – generator liczb losowych.
Funkcje te pozwalają na traktowanie pakietu R jako zestawu bardzo dokładnych tablic statystycznych.

Popatrzmy na przykłady:


dnorm(0)

# gęstość rozkładu normalnego w zerze

pnorm(1)-pnorm(-1)

# ile wartości mieści się w N(0,1) w przedziale (-1,1) ?

qt(0.995,5)

# wartość krytyczna t-Studenta dla 99% i 5 stopni swobody

qchisq(0.01,5)

# wartość krytyczna chi-kwadrat dla 5 st. swobody i 99%dpois(0,0.1)

# wartość prawdopodobieństwa. Poissona dla i n=0

qf(0.99,5,6)

# wartość krytyczna testu F dla n1=5, n2=6
Kilku słów wymaga wartość 0.995 (nie 0.99) w wywołaniu funkcji rozkładu

t-Studenta. Rozkład ten jest zwykle stosowany w kontekście dwustronnym, dlatego obszar krytyczny dzielimy równomiernie na obu „końcach” rozkładu. 99% ufności oznacza, ze krytyczny 1% jest podzielony na 2 końce i zawiera się w przedziałach (0, 0.05) oraz (0.995, 1). Wartość tablicowa jest kwantylem obliczonym dla takiego właśnie prawdopodobieństwa. Analogicznie np. dla 95% będzie to 0.975, a dla 99.9% — 0.9995.

Korzystając z funkcji generatora losowego można generować dowolne ciągi danych do późniejszej analizy. Wygenerujmy przykładowy zestaw 30 liczb o średniej 50 i odchyleniu standardowym 5, posiadających rozkład normalny:
rnorm(30,50,5)
Oczywiście funkcja ta wygeneruje za każdym razem całkowicie inne wartości, dlatego tez prowadząc analizy należy je zapamiętać w zmiennej, a potem używać tej zmiennej w dalszych operacjach.
Warto przy okazji wspomnieć o funkcji sample, generującej wektor danych wylosowanych z innego wektora.

Np. funkcja


sample(1:6,10,replace=T)
symuluje 10 rzutów kostka (losowanie ze zbioru 1:6), a dane mogą się powtarzać. Jeśli nie jest podana liczba losowanych danych (np. sample(1:6) ), funkcja generuje losowa permutacje wektora podanego jako parametr.
WYKRESY

Wykresy słupkowe
Wykresy słupkowe osiągalne są w R poleceniem barplot. Popatrzmy na przykładowe wykresy danych, dotyczących spędzanych godzin przed telewizorem i komputerem u 100 osób. Wygenerujemy te dane używając funkcji rnorm, zaokrąglając do liczb całkowitych funkcja round. Funkcja abs zwraca wartości bezwzględne z danych, gdyż mogą wśród nich trafić się liczby ujemne.
tv = abs(round(rnorm(100,4,1.5)))

komp = abs(round(rnorm(100,6,2)))

tv

komp
Następnie będziemy produkować różne przykładowe wykresy komendą barplot:


1. barplot(tv) — najprostszy wykres, zawierający 100 słupków odpowiadających poszczególnym danym.

2. barplot(sort(tv)) — wykres posortowanych danych, pozwalający na wizualna ocenę ilości poszczególnych odpowiedzi.

3. barplot(table(tv,tv)) — ilość osób oglądających telewizje godzinę, dwie etc.

4. barplot(table(komp,tv),legend.text=T) — wykres analogiczny, lecz słupki pokazują dodatkowo poszczególne odpowiedzi dotyczące komputera (są podzielone). Opcjonalny parametr legend.text pozwala na zamieszczenie legendy.

5. barplot(table(komp,komp)) — taki sam wykres, lecz dla czasu spędzonego przed komputerem.

6. barplot(table(tv,komp),legend.text=T) — analogiczny, z podzielonymi słupkami proporcjonalnie do czasu oglądania telewizji.

7. barplot(table(komp,tv),beside=T,legend.text=T) — te same dane, jednak słupki położone są obok siebie, a nie na sobie.

8. barplot(table(komp,tv),col=rainbow(10),legend.text=T) — tutaj listę tęczowych kolorów generujemy funkcja rainbow.


Istnieje kilka funkcji do generowania zestawów kolorów, analogicznie do rainbow, np. heat.colors, terrain.colors, topo.colors, cm.colors. Istnieje też możliwość wyspecyfikowania konkretnej listy kolorów, np.
col=c("red","orange","yellow","green","blue",violet")

Wykresy kołowe
Wykresy kołowe generujemy komenda pie, z analogiczna składnia. Przykładowo, poprzez wywołanie

pie(table(tv))
Histogramy
W czasie analizy statystycznej niejednokrotnie zachodzi potrzeba przedstawienia graficznego rozkładu danych statystycznych. Pakiet R pozwala na zobrazowanie danych na wykresach w wieloraki sposób.
W pierwszej kolejności załadujemy komendą data(rivers) dane dotyczące długości rzek w USA. Najprostszym sposobem zobrazowania rozkładu tych danych jest wykres tekstowy stem-and-leaf :
stem(rivers)
Wykres ten nie jest często stosowany, aczkolwiek warto go znać — bardzo łatwo wkleić go wszędzie tam, gdzie operujemy tylko tekstem. Typowo „graficzne” wykresy to najczęściej histogramy i tzw. wykresy gęstości rozkładu. Oto kilka przykładów:
1. hist(rivers) — zwykły histogram.

2. hist(rivers,40) — tak samo, lecz narzucamy liczbę „przedziałów” histogramu.

3. hist(rivers,breaks=c(10,20,50,100,200,300,400,500,1000,4000)) — tutaj narzucamy konkretne miejsca, w których kończą się przedziały.

4. plot(density(rivers)) — wykres gęstości.


Niekiedy rozkład danych doświadczalnych prezentuje się na tzw. wykresie kwantylowo-normalnym (quantile-normal plot). Jest to zależność pomiędzy wartościami zmiennej, a kwantylami rozkładu normalnego. W idealnym przypadku, jeśli rozkład zmiennej jest czysto normalny, wykres ten przedstawia linie prosta. Popatrzmy na trzy przykłady:
1. qqnorm(rnorm(500)) — wykres dla 500 liczb o rozkładzie normalnym.

2. qq=rt(500,1);qqnorm(qq);qqline(qq) — wykres dla 500 liczb o rozkładziet-Studenta o 5 stopniach swobody. Funkcja qqline dodaje do wykresu linie prosta „uśredniającą” rozkład,

3. qqnorm(runif(500,0,1)) — wykres dla 500 liczb, równomiernie rozmieszczonych w przedziale (0, 1).


Wykresy dwuwymiarowe
Funkcja plot jest uniwersalnym narzędziem pakietu R, a wykresy generowane przy jej użyciu mogą być skrajnie odmienne, w zależności od argumentów tej funkcji. W najprostszym przypadku funkcja ta generuje dwuwymiarowy wykres punktowy, przedstawiający zależność jednej zmiennej od drugiej. Załadujmy komenda data(trees); attach(trees) dane dotyczące wysokości, średnicy i objętości pnia 31 drzew, po czym wykonajmy wykresy:
1. plot(Girth,Volume,type="p") — wykres punktowy.

2. plot(Girth,Volume,type="l") — wykres liniowy.

3. plot(Girth,Volume,type="b") — wykres punktowo-liniowy.

4. plot(Girth,Volume,type="h") — wykres „kreskowy”.

5. plot(Girth,Volume,type="s") — wykres schodkowy.

6. plot(Girth,Volume,type="S") — wykres schodkowy (o odwrotnych schodkach).Wykresy funkcji
R umożliwia rysowanie wykresów dowolnych funkcji matematycznych, przy czym mogą one stanowić samodzielne wykresy, lub tez być dodawane do istniejących. Służy do tego funkcja curve. Oto kilka przykładów:
1. curve(pnorm(x),xlim=c(-4,4));curve(pt(x,1),lty=2,add=T) — rysuje wykres dystrybuanty rozkładu normalnego linia ciągła, a następnie dodaje dystrybuantę rozkładu t-Studenta o 1 stopniu swobody.

2. hist(rnorm(500),prob=TRUE);curve(dnorm(x),add=T) — rysuje histogram 500 losowych liczb o rozkładzie normalnym wraz z „idealna” krzywa rozkładu.

3. curve(sin(x),xlim=c(-2*pi,2*pi)); curve(cos(x),col="red",add=T,xlim=c(-pi,pi)) —

rysuje wykres funkcji y = sin x w przedziale (2Π, 2Π), a następnie dodaje wykres y = cos x, czerwona linia, w przedziale (−Π, Π).
ĆWICZENIA
Zad1.

Zgadnij, a następnie sprawdź jakie będą wyniki następujących poleceń:

> y = c(2, 3, 5, 7, 11, 13)

> length(y)

> x = 2 * 1:5 - 1

> length(x)

> x + y

> sum(x > 5 | x < 3)> y[-(3:5)]

> y[x]
Zad2.

Twoje czasy dojazdu na uczelnię przez ostatnie dwa tygodnie (10 dni; w minutach) to:
17 16 20 24 22 15 21 15 17 22
Jakie były najdłuższy, średni i minimalny czasy dojazdu? Jakie było odchylenie standardowe czasu dojazdu? Ile razy dojazd zajął Ci mniej/więcej niż średnia -/+ odchylenie standardowe?

Jakie były średnie czasy dojazdu dla wartości poniżej/ponad pierwszym/trzecim kwartylem?


Zad3.

Wczytaj wbudowany zbiór danych mtcars.

Zobacz czego dotyczy i sprawdź:


  1. ile wynosi maksymalny przebieg (w milach/galon) i który samochód go osiągnął?

  2. jaki wygląda pierwsza trójka samochodów o największej liczbie koni mechanicznych?

  3. jakie są średnie przyspieszenia i odchylenie standardowe liczby koni dla:

Zad4.

Spośród średniej i mediany - estymatorów środka populacji o zadanym rozkładzie, chcemy wybrać ten o mniejszej wariancji. W tym celu oblicz stosunek wariancji średniej do wariancji mediany na podstawie n = 1000 prób dla prób populacji liczności m = 100. Za rozkład populacji przyjmij:

1. Norm(0,1),

2. t(2) (rozkład t z dwoma stopniami swobody),
Więcej na temat systemu R możesz znaleźć w

An Introduction to Rdostępnym na stronie projektu R.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna