Wspólnota europejskaPobieranie 174,66 Kb.
Strona1/2
Data23.02.2018
Rozmiar174,66 Kb.
  1   2

UMOWA
między Wspólnotą Europejską a Specjalnym Regionem Administracyjnym Makao Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie readmisji osób przebywających nielegalnie

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA,


zwana dalej “Wspólnotą”,
oraz
SPECJALNY REGION ADMINISTRACYJNY MAKAO CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ,
zwany dalej “SAR Makao”, należycie upoważniony do zawarcia niniejszej umowy przez Centralny Ludowy Rząd Chińskiej Republiki Ludowej,
zwane dalej “Umawiającymi się Stronami”,
ZDECYDOWANE umacniać swoją współpracę w celu zwalczania nielegalnej imigracji w sposób bardziej skuteczny,
NAWIĄZUJĄC do rozporządzenia Rady (WE) nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001 r., wymieniającego państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Dz.U. L 81 z 23.3.2001, str. 1), w szczególności jego art. 1 ust. 2 w połączeniu z załącznikiem II, zwalniającym z wymogu posiadania wizy przy przekraczaniu zewnętrznych granic Państw Członkowskich Unii Europejskiej posiadaczy paszportu “Região Administrativa Especial de Macau”, w przypadku pobytów nie dłuższych niż trzy miesiące łącznie,
PRAGNĄC ustanowić, za pomocą niniejszej umowy oraz na zasadzie wzajemności, szybkie i skuteczne procedury dla identyfikacji oraz powrotu osób, które nie spełniają lub które przestały spełniać wymagania obowiązujące przy wjeździe, obecności lub pobycie na terytorium SAR Makao lub terytorium jednego z Państw Członkowskich Unii Europejskiej oraz ułatwić przewóz tranzytowy takich osób w duchu współpracy,
BIORĄC POD UWAGĘ, że postanowienia niniejszej umowy, które wchodzą w zakres tytułu IV Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, nie mają zastosowania w stosunku do Królestwa Danii, zgodnie z Protokołem w sprawie stanowiska Danii załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,

UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE:Artykuł 1
Definicje

Dla celów niniejszej umowy:
 1. “Państwo Członkowskie” oznacza każde Państwo Członkowskie Unii Europejskiej z wyjątkiem Królestwa Danii;
 1. “obywatel Państwa Członkowskiego” oznacza każdą osobę, która posiada obywatelstwo Państwa Członkowskiego, jak zostało to zdefiniowane dla celów Wspólnoty;
 1. termin “stały mieszkaniec SAR Makao” oznacza każdą osobę, która ma prawo zamieszkiwać na stałe w SAR Makao;
 1. “osoba podlegająca innej jurysdykcji” oznacza każdą osobę, która nie jest ani stałym mieszkańcem SAR Makao, ani obywatelem Państwa Członkowskiego;
 1. “zezwolenie na pobyt” oznacza pozwolenie każdego rodzaju udzielone przez SAR Makao lub przez jedno z Państw Członkowskich, upoważniające osobę do pobytu na jego terytorium; zezwolenie nie obejmuje czasowego pozwolenia na pozostawanie na jego terytorium w związku z rozpatrywaniem złożonego wniosku o azyl lub wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt;
 1. “wiza” oznacza udzielone zezwolenie lub decyzję podjętą przez SAR Makao lub jedno z Państw Członkowskich, która jest wymagana na wjazd na jego terytorium lub tranzyt przez jego terytorium; termin ten nie obejmuje lotniskowej wizy tranzytowej.

SEKCJA IZOBOWIĄZANIA SAR MAKAO DOTYCZĄCE READMISJI


Artykuł 2

Readmisja stałych mieszkańców oraz byłych stałych mieszkańców


1. SAR Makao, na wniosek Państwa Członkowskiego i bez formalności innych niż określone w niniejszej umowie, przyjmuje ponownie wszystkie osoby, które nie spełniają lub przestały spełniać wymagania obowiązujące przy wjeździe, obecności lub pobycie na terytorium występującego z wnioskiem Państwa Członkowskiego, pod warunkiem, że zostanie udowodnione lub istnieje uzasadnione domniemanie, że są one stałymi mieszkańcami SAR Makao.
To samo ma zastosowanie do osób, które od czasu wjazdu na obszar Państwa Członkowskiego utraciły swoje prawo stałego pobytu w SAR Makao, chyba, że takie osoby zostały naturalizowane przez to Państwo Członkowskie.
2. Na wniosek Państwa Członkowskiego, SAR Makao wystawia bezzwłocznie osobie, która ma być ponownie przyjęta, niezbędny dokument podróży wymagany dla jego lub jej powrotu, posiadający okres ważności przynajmniej 6 (sześciu) miesięcy. Jeśli z powodów prawnych lub faktycznych dana osoba nie może być przekazana w ciągu okresu ważności dokumentu podróży, który był początkowo wystawiony, SAR Makao wystawia nowy dokument podróży, z tym samym okresem ważności, w ciągu 14 (czternastu dni). Jeżeli SAR Makao nie odpowiedziało na wniosek Państwa Członkowskiego w ciągu 15 (piętnastu) dni, uważa się, że zaakceptowany został, do celów wydalenia, standardowy dokument podróży UE.


Artykuł 3Readmisja osób podlegających innej jurysdykcji

1. SAR Makao, na wniosek Państwa Członkowskiego i bez formalności innych niż określone w niniejszej umowie, przyjmuje ponownie wszystkie osoby podlegające innej jurysdykcji, które nie spełniają lub przestały spełniać wymagania obowiązujące przy wjeździe, obecności lub pobycie na terytorium występującego z wnioskiem Państwa Członkowskiego, pod warunkiem, że zostanie udowodnione lub istnieje uzasadnione domniemanie, że takie osoby:
 1. w czasie wjazdu do danego Państwa Członkowskiego posiadały ważne zezwolenie na pobyt, udzielone przez SAR Makao, lub
 1. po przekroczeniu terytorium SAR Makao przystąpiły do niezgodnego z prawem wjazdu na terytorium Państw Członkowskich, przyjeżdżając bezpośrednio z terytorium SAR Makao.


2. Obowiązek readmisji, o którym mowa w ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku, gdy:


 1. osoba podlegająca innej jurysdykcji przejeżdżała jedynie tranzytem i nie wkraczała na terytorium SAR Makao, lub
 1. Państwo Członkowskie występujące z wnioskiem udzieliło zezwolenia na pobyt osobie podlegającej innej jurysdykcji przed przekroczeniem lub po przekroczeniu jego terytorium chyba, że osoba ta posiada pozwolenia na pobyt, z dłuższym okresem ważności, udzielone przez SAR Makao.

3. Na wniosek Państwa Członkowskiego, SAR Makao bezzwłocznie wystawia osobie, która ma być ponownie przyjęta, niezbędny dokument podróży wymagany dla jego lub jej powrotu, posiadający okres ważności przynajmniej 6 (sześciu) miesięcy. Jeśli z powodów prawnych lub faktycznych dana osoba nie może być przekazana w ciągu okresu ważności dokumentu podróży, który był początkowo wystawiony, SAR Makao wystawia nowy dokument podróży, z tym samym okresem ważności, w ciągu 14 (czternastu dni). Jeśli SAR Makao nie odpowie na wniosek Państwa Członkowskiego w ciągu 15 (piętnastu) dni, będzie uważało się, że został zaakceptowany, do celów wydalenia, standardowy dokument podróży UE.SEKCJA II
ZOBOWIĄZANIA WSPÓLNOTY DOTYCZĄCE READMISJIArtykuł 4

Readmisja własnych lub byłych własnych obywateli


1. Państwo Członkowskie, na wniosek SAR Makao i bez formalności innych niż określone w niniejszej umowie, przyjmuje ponownie wszystkie osoby, które nie spełniają lub przestały spełniać wymagania obowiązujące przy wjeździe, obecności lub pobycie na terytorium SAR Makao, pod warunkiem, że zostanie udowodnione lub istnieje uzasadnione domniemanie, że są one obywatelami tego Państwa Członkowskiego. To samo ma zastosowanie do osób, które zostały pozbawione lub które zrzekły się obywatelstwa Państwa Członkowskiego, od czasu przekroczenia terytorium SAR Makao, chyba, że takie osoby są stałymi mieszkańcami SAR Makao.
2. Na wniosek SAR Makao, Państwo Członkowskie bezzwłocznie wystawia osobie, która ma być ponownie przyjęta, niezbędny dokument podróży wymagany dla jego lub jej powrotu, posiadający okres ważności przynajmniej 6 (sześciu) miesięcy. Jeśli z powodów prawnych lub faktycznych dana osoba nie może być przekazana w ciągu okresu ważności dokumentu podróży, który był początkowo wystawiony, dane Państwo Członkowskie wystawia nowy dokument podróży, z tym samym okresem ważności, w ciągu 14 (czternastu) dni. Jeśli Państwo Członkowskie nie odpowie na wniosek SAR Makao w ciągu 15 (piętnastu) dni, będzie uważało się, że zostało zaakceptowane użycie dokumentu SAR Makao “Pozwolenie na podróż o wyjątkowym zastosowaniu”.


Artykuł 5Readmisja osób podlegających innej jurysdykcji

1. Państwo Członkowskie, na wniosek SAR Makao i bez formalności innych niż określone w niniejszej umowie, przyjmuje ponownie wszystkie osoby podlegające innej jurysdykcji, które nie spełniają lub przestały spełniać wymagania obowiązujące przy wjeździe, obecności lub pobycie na terytorium SAR Makao, pod warunkiem, że zostanie udowodnione lub istnieje uzasadnione domniemanie, że takie osoby:
 1. w czasie wjazdu do SAR Makao posiadały ważne zezwolenie na pobyt, udzielone przez wezwane Państwo Członkowskie, lub
 1. po przekroczeniu terytorium wezwanego Państwa Członkowskiego przystąpiły do niezgodnego z prawem wjazdu na terytorium SAR Makao, przyjeżdżając bezpośrednio z terytorium wezwanego Państwa Członkowskiego.

2. Obowiązek readmisji, o którym mowa w ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku, gdy:
 1. osoba podlegająca innej jurysdykcji podróżowała tranzytem, przez międzynarodowy port lotniczy wezwanego Państwa Członkowskiego, lub
 1. SAR Makao udzieliło osobie podlegającej innej jurysdykcji zezwolenia na pobyt, przed przekroczeniem lub po przekroczeniu jego terytorium, chyba, że osoba ta posiada pozwolenia na pobyt, z dłuższym okresem ważności, udzielone przez wezwane Państwo Członkowskie,.

3. Jeżeli pozwolenie na pobyt zostało wystawione przez dwa lub więcej Państwa Członkowskie, obowiązek readmisji, o którym mowa w ust. 1, przypada Państwu Członkowskiemu, które wystawiło dokument o dłuższym okresie ważności, lub w przypadku, gdy jeden lub kilka z nich straciło już swoją ważność, dokument, który jest w dalszym ciągu ważny. W przypadku, gdy wszystkie dokumenty utraciły swoją ważność, obowiązek readmisji, o którym mowa w ust. 1 przypada Państwu Członkowskiemu, które wystawiło dokument z najbardziej niedawną datą utraty ważności.


4. Na wniosek SAR Makao, Państwo Członkowskie bezzwłocznie wystawia osobie, która ma być ponownie przyjęta, niezbędny dokument podróży wymagany dla jego lub jej powrotu, posiadający okres ważności przynajmniej 6 (sześciu) miesięcy. Jeśli z powodów prawnych lub faktycznych dana osoba nie może być przekazana w ciągu okresu ważności dokumentu podróży, który był początkowo wystawiony, dane Państwo Członkowskie wystawia nowy dokument podróży, z tym samym okresem ważności, w ciągu 14 (czternastu dni). Jeśli Państwo Członkowskie nie odpowie na wniosek SAR Makao w ciągu 15 (piętnastu) dni, będzie uważało się, że zostało zaakceptowane użycie dokumentu SAR Makao “Pozwolenie na podróż o wyjątkowym zastosowaniu”.

SEKCJA IIIPROCEDURA READMISJI


Artykuł 6

Zasada
1. Z zastrzeżeniem ust. 2, transfer osoby, która ma być ponownie przyjęta na podstawie jednego z zobowiązań zawartych w art. 2-5 wymaga przedłożenia kompetentnemu organowi wezwanej Umawiającej się Strony wniosku o readmisję.


2. Wniosek o readmisję może być zastąpiony pisemną wiadomością przekazaną wezwanej Umawiającej się Stronie w rozsądnym okresie czasu przed powrotem danej osoby pod warunkiem, że:


 1. osoba, która ma być ponownie przyjęta jest w posiadaniu ważnego dokumentu podróży oraz, gdzie ma to zastosowanie, ważnego zezwolenia na pobyt wezwanej Umawiającej się Strony, a także
 1. osoba, która ma być ponownie przyjęta ma życzenie powrócić do państwa będącego wezwaną Umawiającą się Stroną.
  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna