Wrocław ul. Weigla 5 Znak sprawy: 32/Med./2017 specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) na dostawę stołÓw operacyjnychPobieranie 1,18 Mb.
Strona1/7
Data22.05.2018
Rozmiar1,18 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej


50-981 Wrocław

ul. Weigla 5


Znak sprawy: 32/Med./2017
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ STOŁÓW OPERACYJNYCH

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r.,

poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP


W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 135 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 PZP)
Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów finansowych lub ekonomicznych, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy

.

Zatwierdził:


dnia …………….. ……................................................

podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego

lub osoby upoważnionej

ZAMAWIAJĄCY: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 (4WSKzP SP ZOZ)http://www.4wsk.pl

poczta e-mail: astanislawska @4wsk.pl
INFORMACJE OGÓLNE

 • Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

 • Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu i drogą elektroniczną, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że informacje przesłane w formie faksu i drogą elektroniczną (poczta e-mail) należy jednoczenie potwierdzić również pisemnie. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub pocztą e-mail, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Brak przesłania zwrotnego potwierdzenia otrzymania: oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji ze strony Wykonawcy nie wstrzymuje biegu postępowania oraz nie świadczy o nieskuteczności czynności dokonanej przez Zamawiającego w zakresie przesłania (dla celów dowodowych po stronie Zamawiającego będzie potwierdzenie/raport przesłania w/w oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przez Zamawiającego do Wykonawcy).

 • W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.


Rozdział I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie obejmuje dostawę stołów operacyjnych .

 2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 4 PZP.

 3. Jeżeli wskazano nazwy towarów pochodzących od konkretnych producentów to określają one minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Towary pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe Zamawiający rozumie wymagania dotyczące towaru zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

 4. W przypadku niewskazania w ofercie rozwiązania równoważnego Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z rozwiązaniami wskazanymi w SIWZ..

 5. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i stosowania.

 6. Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymogi/parametry Zamawiającego.

 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

 8. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na całe poszczególne Pakiety 1 - 4. Zamówienie zostanie udzielone bez ograniczeń Wykonawcy na te pakiety, w których oferta będzie najkorzystniejsza

 9. Zamawiający nie przewiduje zamówienia, o którym mowa w o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 PZP.

 10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

 11. Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz załączniku nr 2 i 2a do niniejszej SIWZ.

 12. Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.


Rozdział II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ. 1. Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania wariantowe spowoduje jej odrzucenie.

 2. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (załącznik nr 1). Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

 3. Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

 1. na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

 2. na załącznikach,

 3. w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

 1. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów (odpisu z właściwego rejestru ).

 2. W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

 3. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

 4. Załączniki do SIWZ stanowią jej integralną część.

 5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać słownie.

 6. Do oferty zaleca się załączyć spis treści.

 7. Wszystkie strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

 8. Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tj. Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), które nie mogą być udostępniane - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca musi wykazać nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa poprzez załączenie do oferty uzasadnienia zastrzeżenia dokumentów lub/i załączenie stosownych dokumentów/oświadczeń. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 PZP. Powyższe stosuje się odpowiednio do konkursu.

 9. KProstokąt 6opertę należy zaadresować:


4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

Przetarg nieograniczony”NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”


  1   2   3   4   5   6   7


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna