Wprowadzony Zarządzeniem WewnętrznymPobieranie 294,05 Kb.
Strona4/4
Data15.02.2018
Rozmiar294,05 Kb.
1   2   3   4
§ 102
Do obowiązków Kierownika Działu Eksploatacyjno – Administracyjnego należy
w szczególności:

 1. nadzór nad prowadzonymi inwestycjami i remontami w budynkach Zespołu,

 2. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad prawidłową eksploatacją budynków, wyposażenia technicznego oraz instalacji,

 3. zapewnienie opracowania i niezbędnych aktualizacji instrukcji obsługi stałych urządzeń technicznych,

 4. przeprowadzanie okresowych przeglądów stanu technicznej sprawności użytkowanych obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń,

 5. zapewnienie warunków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Zespołu
  pod względem techniczno – eksploatacyjnym.


§ 103
Do obowiązków Działu Zamówień Publicznych należy:

 1. organizowanie i nadzór nad zleconymi postępowaniami udzielania zamówień publicznych
  w Zespole zgodnie z Ustawą z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych
  (z późn. zm.) oraz Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych w Zespole,

 2. prowadzenie korespondencji związanej z postępowaniami prowadzonymi w trybie ustawy prawo zamówień publicznych oraz zaopatrzeniem Zespołu.


§ 104
Do obowiązków Działu Organizacji i Nadzoru należy:

 1. prowadzenie spraw dotyczących organizacji Zespołu w zakresie opracowania, wdrożenia
  i stosowania:

- Statutu

- Regulaminu Organizacyjnego 1. prowadzenie spraw dotyczących rejestracji Zespołu w:

- Rejestrze Wojewody,

- Krajowym Rejestrze Sądowym,- Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej /system REGON/.

 1. Prowadzenie i koordynacja spraw związanych z kontraktowaniem usług zdrowotnych (NFZ, zleceniodawcy, zleceniobiorcy), w tym współudział w negocjacjach z kontrahentami,

 2. sporządzanie, aktualizacja i monitorowanie realizacji umów ze zleceniodawcami
  i zleceniobiorcami,

 3. rozliczanie miesięcznych sprawozdań z realizacji kontraktów i umów,

 4. monitorowani i aktualizacja harmonogramów pracy komórek medycznych,

 5. nadzór nad Statystyką Medyczną i Dokumentacją Chorych,

 6. nadzór nad Archiwum Medycznym.


§ 105


 1. Radca Prawny zajmuje samodzielne stanowisko podległe bezpośrednio Dyrektorowi Zespołu.

 2. Do zakresu obowiązków radcy prawnego należy:

  1. świadczenie pomocy prawnej, to jest udzielanie porad i konsultacji prawnych,

  2. sporządzanie opinii prawnych,

  3. opracowywanie projektów aktów prawnych,

  4. zastępstwo prawne i procesowe,

  5. sporządzanie poświadczeń odpisów dokumentów za zgodność z okazanym oryginałem.

 3. W pozostałym zakresie stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku
  o radcach prawnych (tekst jednolity z 2010 roku Dz. U. nr 10 poz. 65 z późn. zm.).


§ 106
Do podstawowych zadań Naczelnej Pielęgniarki należy:

 1. zapewnienie realizacji kompleksowych świadczeń przez pielęgniarki i położne
  w opiece nad pacjentem.

 2. systematyczne monitorowanie, analizowanie i ocenianie jakości opieki pielęgniarskiej
  i położniczej, stosowania metod pracy, wyposażenia i obsługi pielęgniarskich stanowisk pracy.

 3. zapewnienie całodobowej opieki pielęgniarskiej i położniczej poprzez elastyczną rotację kadr odpowiednio do faktycznego zapotrzebowania na opiekę.

 4. opracowywanie i wdrażania standardów pielęgnowania,

 5. systematyczne szacowanie rzeczywistego zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską.

 6. organizowanie pracy pielęgniarek poprzez planowanie i dobór prawidłowych metod postępowania pielęgniarskiego.

 7. poszukiwanie i proponowanie nowych rozwiązań na rzecz poprawy jakości usług medycznych.

 8. nadzorowanie przebiegu adaptacji zawodowej nowych pracowników.

 9. ustalanie planu szkoleń personelu pielęgniarskiego w porozumieniu z Pielęgniarkami Oddziałowymi.

 10. planowanie rozwoju zawodowego podległego personelu.

 11. uczestniczenie w odprawie kierowniczej kadry pielęgniarskiej i innych spotkaniach powołanych w celu sprawniejszej realizacji wytyczonych zadań.

 12. rozpatrywanie skarg i wniosków składanych przez podległy personel.

 13. współpraca z kierownictwem szpitala, kierownikami komórek organizacyjnych
  oraz z organami samorządu pielęgniarek i położnych.

 14. prowadzenie i kontrola ewidencji czasu pracy podległego personelu.


§ 107
Do podstawowych zadań Pielęgniarki Epidemiologicznej należy:

 1. Organizowanie, nadzorowanie i wypracowywanie strategii działań Zespołu
  w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń,

 2. Nadzór nad stanem sanitarno – epidemiologicznym Zespołu.

 3. Wypracowywanie i wdrażanie procedur epidemiologicznych służących poprawie jakości opieki nad pacjentem.

 4. Współpraca z przewodniczącą i członkami Komitetu ds. Zakażeń.

 5. Współpraca z Dyrekcją, pielęgniarkami oddziałowymi i łącznikowymi, lekarzami, nadzorem sanitarnym, pielęgniarką naczelną.

 6. Nadzór nad pracą personelu w pomieszczeniach i Oddziałach Szpitalnych.

 7. Koordynacja i nadzór nad opracowaniem standardów organizacyjnych dotyczących systemu pracy z Zespole.

 8. Określanie czynników zakażeń wśród pacjentów i personelu oraz analizowanie źródła zakażeń.

 9. Przeprowadzanie dochodzeń epidemiologicznych i przedstawianie wyników prac kadrze kierowniczej.

 10. Nadzorowanie prowadzenia dokumentacji kontroli zakażeń.


§ 108
Do podstawowych zadań Pełnomocnika ds. zarządzania jakością należy:

 1. koordynowanie i inicjowanie działań na rzecz utrzymywania i doskonalenia systemu
  zarządzania jakością,

 2. współpraca ze wszystkimi zewnętrznymi jednostkami w sprawach dotyczących systemu zarządzania jakością,

 3. przedstawianie Dyrektorowi danych dotyczących funkcjonowania systemu zarządzania jakością,

 4. opracowanie i dystrybucja oraz aktualizacja dokumentacji systemu zarządzania jakością.

§ 109
Do obowiązków wszystkich pracowników należy w szczególności:

 1. kompletne, rzetelne i terminowe wywiązywanie się z przyjętych obowiązków,
  w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami interesami Zespołu,

 2. znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, zarządzeń,
  procedur, instrukcji i regulaminów dotyczących w szczególności powierzonego
  zakresu pracy oraz zasad organizacji pracy w Zespole,

 3. informowanie przełożonych o nie dających się samodzielnie usunąć przeszkodach
  w realizacji zadań,

 4. utrzymywanie kwalifikacji zawodowych na poziomie niezbędnym
  dla wykonywania zadań na danym stanowisku, przestrzeganie przepisów dyscypliny pracy, BHP i P.POŻ,

 5. zgodne z przepisami i przeznaczeniem wykorzystywanie powierzonego
  majątku Zespołu, zabezpieczenie dostępnymi środkami przed zniszczeniem,
  kradzieżą lub nieuzasadnionym obniżeniem wartości,

 6. przestrzeganie tajemnicy służbowej i zawodowej,

 7. uprawnienia pracowników wykonawczych obejmują w szczególności:

 8. otrzymanie i sukcesywną aktualizację formalnie określonych zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności,

 9. dostęp do środków niezbędnych do realizacji wykonywanych zadań, właściwych
  i bezpiecznych dla danego stanowiska warunków pracy,

 10. wyboru sposobu, miejsca i czasu realizacji zadań o ile nie są one ograniczone
  lub określone decyzją przełożonego, organizacją pracy, procedurami lub przepisami,

 11. zwracanie się o pomoc do bezpośredniego przełożonego w przypadku
  niemożności samodzielnego wywiązania się z zadań,

 12. zwracanie się do przełożonego wyższego szczebla w sprawach spornych
  lub nie rozstrzygniętych przez bezpośredniego przełożonego.

 13. Pracownicy zatrudnieni w Zespole są zobowiązani nosić w widocznym miejscu identyfikator zawierający imię i nazwisko oraz funkcję jaką pełni w Zespole.


§ 110
Pracownik ponosi w szczególności odpowiedzialność za:

 1. jakość, terminowość i ilość wykonanych zadań stosownie do posiadanych
  uprawnień, środków i warunków ich realizacji,

 2. stan i sposób wykorzystania powierzonego majątku stosownie do postawionych
  do jego dyspozycji środków materialnych, finansowych i organizacyjnych,

 3. przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, norm etycznych oraz zasad
  i procedur obowiązujących w Zespole.


§ 111
Szczegółowe obowiązki i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych określają zakresy obowiązków, znajdujące się w Dziale Kadr.
§ 112


 1. Celem współdziałania komórek organizacyjnych jest:

  1. usprawnianie procesów informacyjno – decyzyjnych,

  2. prawidłowa realizacja zadań statutowych,

  3. integracja działań komórek organizacyjnych.

 2. Do podstawowych elementów współdziałania zalicza się, w szczególności odbywanie okresowych spotkań:

  1. kadry zarządzającej,

  2. Dyrektora bądź Zastępcy Dyrektora z Ordynatorami i kierownikami komórek organizacyjnych działalności podstawowej,

  3. oraz Naczelnej Pielęgniarki z Pielęgniarkami Oddziałowymi.

 3. Spotkania mają na celu:

  1. wzajemną wymianę informacji w celu dalszego doskonalenia wspólnego
   działania,

  2. przekazywanie informacji o podejmowanych kierunkach działania,

  3. omówienie realizacji zadań oraz wymianę poglądów dotyczących problemów
   w realizacji zadań,

  4. ocenę sytuacji finansowej.

 4. Ordynatorzy, kierownicy komórek organizacyjnych oraz Pielęgniarki Oddziałowe
  zobowiązani są do zapoznania podległego personelu z informacjami uzyskanymi
  na spotkaniach.


Rozdział X

Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność

leczniczą
§ 113


 1. Współdziałanie poszczególnych Przedsiębiorstw w Zespole polega w szczególności
  na udzielaniu konsultacji specjalistycznych lub kierowaniu pacjentów na konsultacje specjalistyczne.

 2. Ponadto Zespół współpracuje z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą
  w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania.

 3. Współpraca z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą odbywa się
  w ramach podpisanych umów i porozumień, w przedmiocie świadczeń zdrowotnych.

 4. Zespół na bieżąco informuje współpracujące z nim podmioty wykonujące działalność leczniczą o zakresie udzielania świadczeń medycznych oraz możliwościach diagnostycznych.


§ 114


 1. Szczegółowe warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą określają umowy zawarte zgodnie z obowiązującymi przepisami między Zespołem oraz zewnętrznymi podmiotami.

 2. Powyższe umowy zawiera się na czas określony lub na czas udzielania określonych świadczeń.


Rozdział XI

Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

w przypadku pobierania opłat
§ 115


 1. Zespół udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie, za częściową odpłatnością
  lub odpłatnie na zasadach określonych w ustawach, w przepisach odrębnych
  lub w umowie cywilnoprawnej.

 2. Zespół udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom, uprawnionym do tych świadczeń
  na podstawie odrębnych przepisów, nieodpłatnie, za częściową odpłatnością
  lub całkowitą odpłatnością.

 3. Pokrycie kosztów udzielonych świadczeń wobec osób posiadających miejsce zamieszkania poza granicami kraju odbywa się na zasadach określonych odrębnymi przepisami.


§ 116


 1. Dyrektor Zespołu określa zasady i tryb pobierania opłat za świadczenia zdrowotne nie objęte powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym lub świadczenia zdrowotne udzielane osobom nie posiadającym uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.

 2. Dyrektor Zespołu określa wysokość opłat za świadczenia zdrowotne i inne czynności wynikające z procesu leczenia, udzielane przez właściwą medyczną komórkę organizacyjną Zespołu zgodnie z obowiązującymi przepisami.Rozdział XII

Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
§ 117
Wysokość opłaty za:

 1. jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – wynosi 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

 2. jedną stronę kopii dokumentacji medycznej - wynosi 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1;

 3. sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej - wynosi 0,002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1.


§ 118


 1. Zespół pobiera opłatę za:

  1. świadczenia zdrowotne udzielone pacjentowi ubezpieczonemu bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli to skierowanie jest wymagane,

  2. świadczenia zdrowotne udzielane osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości Zespół pobiera opłatę niezależnie od uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, jeżeli jedyną i bezpośrednią przyczyną udzielonego świadczenia było zdarzenie spowodowane stanem nietrzeźwości tej osoby,

  3. sporządzenie wyciągów, odpisów i kopii dokumentacji medycznej na żądanie,

  4. udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom nieubezpieczonym,

  5. udzielanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów cywilnoprawnych
   lub prywatnych zleceń.

 2. W celu stwierdzenia stanu nietrzeźwości lekarz kieruje określoną osobę na badanie
  dla ustalenia zawartości alkoholu we krwi.Rozdział XIII

Wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż
72 godziny

§ 119


 1. Zwłoki pacjenta mogą być przechowywane dłużej niż 72 godziny, jeżeli:

  1. nie mogą zostać wcześniej odebrane przez osoby lub instytucje uprawnione
   do pochowania zwłok pacjenta,

  2. w związku ze zgonem zostało wszczęte dochodzenie albo śledztwo, a prokurator
   nie zezwolił na pochowanie zwłok,

  3. przemawiają za tym inne ważne przyczyny, za zgodą albo na wniosek osoby
   lub instytucji uprawnionej do pochowania zwłok pacjenta.

 2. Wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny przedstawia cennik, stworzony przez Podmiot Zewnętrzny, z którym Zespół
  ma podpisaną umowę na powyższą usługę.Rozdział XIV

Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane
ze środków publicznych

§ 120
Wysokość opłat za wykonywanie świadczeń zdrowotnych inne niż finansowane
ze środków publicznych ustalona jest w cenniku zatwierdzonym przez Dyrektora
Zespołu, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

Rozdział XV

Sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi Zespołu

§ 121
Komórkami Organizacyjnymi Zespołu kierują Kierownicy/Ordynatorzy, którzy podlegają Dyrektorowi lub Zastępcy Dyrektora według schematu organizacyjnego obowiązującego
w Zespole.
Rozdział XVI

Postanowienia końcowe
§ 122


 1. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy o działalności leczniczej i pozostałe obowiązujące przepisy prawa.

 2. Z dniem wejścia w życie regulaminu traci moc Regulamin Organizacyjny SP ZOZ
  w Lublińcu, zatwierdzony Uchwałą nr 10/2012 Rady Społecznej SP ZOZ w Lublińcu
  z dnia 21 maja 2012 roku


1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna