Wprowadzony Zarządzeniem WewnętrznymPobieranie 294,05 Kb.
Strona3/4
Data15.02.2018
Rozmiar294,05 Kb.
1   2   3   4
§ 58


 1. Laboratorium przyjmuje tylko taki materiał do badania, który został przekazany
  wraz z dokładnie wypełnioną kartą skierowania materiału do badania, podpisaną przez osobę zlecającą i pobierającą, oraz tylko takie naczynia z materiałem do badania, które zostały prawidłowo oznakowane.

 2. Materiał przekazany do badania stanowi własność Laboratorium od momentu jego dostarczenia przez upoważnionego pracownika Oddziału, lub pobrania przez pracownika Laboratorium, do momentu jego wysłania do innego Ośrodka Diagnostycznego lub jego utylizacji.

 3. Badanie, którego wynik wzbudził wątpliwości lekarza prowadzącego pacjenta, wykonuje się ponownie, bez zbędnej zwłoki.

§ 59
Osoba opisująca wynik badania uprawniona jest do wglądu w dokumentację medyczną pacjenta dotyczącą leczenia w celu weryfikacji wyniku.

§ 60


 1. Wyniki badań odbierają upoważnieni pracownicy medycznych komórek organizacyjnych Zespołu, pracownicy innych podmiotów leczniczych lub osobiście pacjenci albo osoby przez nich upoważnione.

 2. W miarę posiadanych możliwości wyniki mogą być również przekazywane drogą elektroniczną przy pełnym zabezpieczeniu ochrony danych.


§ 61
Postępowanie z materiałem: pobranym do dalszego badania, pozostałym po badaniu
oraz używanym do badań określają wewnętrzne procedury Pracowni oparte
na odrębnych przepisach.
§ 62

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne oraz Pracownia RTG udzielają całodobowo świadczenia zdrowotne dla Zespołu w Lublińcu.
§ 63
Do zadań Pracowni RTG należy w szczególności świadczenie badań z zakresu diagnostyki obrazowej (zlecanych przez oddziały i poradnie specjalistyczne Zespołu, a także
na rzecz innych podmiotów działalności leczniczej, na podstawie odrębnych umów.
§ 64
Centralna Sterylizacja zajmuje się zabezpieczeniem potrzeb Zespołu w zakresie dezynfekcji
i sterylizacji.
§ 65
Do zadań Apteki szpitalnej należy w szczególności:

 1. Utrzymywanie i właściwe przechowywanie zapasów leków, artykułów sanitarnych i sprzętu jednorazowego użytku;

 2. Zaopatrywanie komórek działalności podstawowej Zespołu w środki farmaceutyczne, materiały medyczne i sprzęt jednorazowego użytku;

 3. Wytwarzanie leków recepturowych i preparatów galenowych;

 4. Nadzór nad gospodarką lekami na oddziałach szpitalnych;

 5. Sprawowanie kontroli przychodu i rozchodu środków odurzających i psychotropowych;

 6. Prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie leków będących w dyspozycji aptek
  i na potrzeby pracowników medycznych.


§ 66


 1. Do zadań Pracowni USG należy:

1) rejestracja pacjentów do badań USG,

2) przeprowadzanie badan diagnostycznych,

3) prowadzenie księgi pracowni diagnostycznej,

4) prowadzenie dokumentacji indywidualnej badań,

5) przygotowanie i wyposa1enie gabinetu do badania,

6) prowadzenie statystyki dotyczącej kosztów badan oraz sporządzanie sprawozdań


statystycznych.

 1. Pracownia USG wykonuje zadania na zlecenie Komórek Organizacyjnych Zespołu,
  oraz dla podmiotów zewnętrznych na podstawie odrębnych umów.


§ 67


Do zadań Pracowni Endoskopii należy wykonywanie badań diagnostycznych i zabiegów górnego
i dolnego odcinka pokarmowego metodą endoskopową u pacjentów z oddziałów szpitalnych oraz ambulatoryjnych, na podstawie właściwego skierowania a także
podmiotom zewnętrznym
na podstawie odrębnych umów

§ 68
Komórki Przedsiębiorstwa Szpital SP ZOZ w Lublińcu realizują swoje zadania zgodnie z ich dziedzinami medycyny.


§ 69
Pracownie diagnostyczne oraz Apteka i Transport realizują również świadczenia medyczne
w ramach swoich zadań dla Przedsiębiorstwa Zespół Poradni Specjalistycznych
SP ZOZ w Lublińcu.DZIAŁ II. ZESPÓŁ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH SP ZOZ W LUBLIŃCU
§ 70


 1. Świadczenia zdrowotne w zakresie specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej udzielane są w poradniach specjalistycznych Zespołu przez lekarzy specjalistów danej poradni, zwanych dalej lekarzami specjalistami.

 2. Świadczenia zdrowotne w zakresie specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej mogą obejmować:

  1. konsultację na potrzeby innego lekarza,

  2. udzielenie jednorazowej porady/procedury,

  3. podjęcie leczenia,

  4. orzekanie o stanie zdrowia.

 3. Świadczenia z zakresu ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej
  w ramach ubezpieczenia zdrowotnego udzielane są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, z wyjątkiem świadczeń przewidzianych w odrębnych przepisach.

 4. W stanach nagłych świadczenia zdrowotne są udzielane bez wymaganego skierowania.


§ 71


 1. Rejestracja pacjentów może być dokonywana osobiście, przez osoby trzecie
  lub telefonicznie bądź przy pomocy innych urządzeń dostępnych w Zespole.

 2. Świadczenia specjalistyczne udzielane są według kolejności zgłoszeń.

 3. Termin wizyty kontrolnej ustalany jest zgodnie z zaleceniem lekarza.

 4. Poradnie specjalistyczne prowadzą listy oczekujących na świadczenia pierwszorazowe.


§ 72
Pacjent przyjmowany w poradni specjalistycznej, zgłasza się w wyznaczonym terminie ze:

 1. skierowaniem, jeżeli jest wymagane,

 2. dokumentem potwierdzającym uprawnienia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych,

 3. wynikami badań wykonywanych na zlecenie lekarza poz lub innego lekarza kierującego,

 4. kartami informacyjnymi z leczenia szpitalnego, jeśli pacjent był wcześniej hospitalizowany.


§ 73


 1. W uzasadnionych medycznie przypadkach lekarz specjalista wydaje skierowanie:

  1. na badania diagnostyczne,

  2. do innych poradni specjalistycznych,

  3. do leczenia stacjonarnego w oddziale.

 2. W uzasadnionych medycznie przypadkach lekarz specjalista może objąć pacjenta stałym leczeniem w poradni.

 3. Lekarz specjalista w sytuacji określonej w ust. 2 ma obowiązek informować lekarza sprawującego podstawową opiekę zdrowotną nad pacjentem o przebiegu leczenia.

§ 74
W każdej poradni specjalistycznej w miejscu ogólnie dostępnym dla pacjentów umieszczone
są informacje o:

 1. ogólnych zasadach udzielania świadczeń,

 2. sposobie rejestracji,

 3. dniach i godzinach przyjęć przez lekarzy specjalistów,

 4. nazwiskach lekarzy wraz z tygodniowym harmonogramem ich pracy
  oraz wyszczególnieniem godzin pracy każdego lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych,

 5. prawach pacjenta.


§ 75


 1. Zadaniem Szkoły Rodzenia jest przygotowanie kobiet do porodu oraz promowanie zachowań prozdrowotnych z udziałem lekarza neonatologa, ginekologa, położnika
  i instruktorów Szkoły Rodzenia, w tym położnych.

 2. Wskazane jest uczestnictwo w zajęciach partnera lub innej bliskiej osoby.


§ 76
Zajęcia odbywają się w grupach wg ustalonego harmonogramu.
§ 77


 1. Świadczenie usług w zakresie nocnej i świątecznej ambulatoryjnej
  i wyjazdowej pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej dla podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są w dni powszednie od 18:00 do 08:00 oraz w niedziele
  i święta od 08:00 do 08:00 dnia następnego.

 2. Świadczenie usług określonych w ust. 1 odbywa się na rzecz ubezpieczonych zadeklarowanych u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który wskazał
  tut. Zespół jako świadczeniodawcę.

 3. Świadczenie usług wskazanych w ust. 1 odbywa się na w zakresie i na zasadach określonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia

§ 78


 1. Pracownie diagnostyczne, według ich właściwości określonych w Statucie Zespołu, udzielają świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych, w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego.

 2. Zadaniem Pracowni jest wykonywanie badań u pacjentów leczonych
  w Zespole, pacjentów kierowanych przez innych świadczeniodawców lub podmiotów
  w przypadku zawarcia stosownych umów oraz osób prywatnych dokonujących indywidualnych opłat za badania.

 3. Świadczenia zdrowotne udzielane są na podstawie skierowania lekarza lub osoby posiadającej wymagane kwalifikacje do udzielania świadczeń na podstawie obowiązujących przepisów, a także na zlecenie osób prywatnych lub wynikających z umów cywilnoprawnych.

 4. Pracownie świadczą usługi w wyznaczonych dniach i godzinach.

 5. W każdej Pracowni w miejscu ogólnie dostępnym dla pacjentów umieszczone
  są informacje o dniach i godzinach przyjęć na badanie. Dni i godziny przyjęć podane są
  do wiadomości Oddziałów, Poradni oraz innych komórek medycznych Zespołu.

 6. Wykonanie świadczenia zdrowotnego następuje po uprzedniej rejestracji osobistej
  lub telefonicznej w dniu zgłoszenia lub w uzgodnionym wcześniej terminie.

 7. Pracownie diagnostyczne udzielają także świadczeń zdrowotnych odpłatnie,
  na żądanie w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami. Pobieranie opłat odbywa się zgodnie z obowiązującym w Zespole cennikiem zatwierdzonym przez Dyrektora.

 8. Świadczenie zdrowotne niemożliwe do wykonania w Zespole jest zlecane
  do wykonania w zewnętrznych zakładach diagnostycznych.


§ 79


 1. Świadczenia zdrowotne w Pracowniach udzielane są przez lekarzy specjalistów,
  a także inny personel medyczny posiadający odpowiednie kwalifikacje.

 2. Sposób przygotowania pacjentów do badania i sposób jego wykonania określa lekarz Pracowni lub inny uprawniony pracownik, zgodnie z przyjętymi standardami.


§ 80


 1. Aparatura i sprzęt medyczny używany w poszczególnych Pracowniach podlega konserwacji i okresowej kontroli zgodnie z przyjętymi procedurami i w oparciu o odrębne przepisy.

 2. Pracownie powinny być należycie zabezpieczone przed wszelkimi wpływami powodującymi zaburzenia w prawidłowej czynności aparatury i sprzętu medycznego.


§ 81


 1. Pracownie prowadzą dokumentacje medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 2. W Pracowniach, w których prowadzi się rejestr uzgodnionych terminów przyjęć pacjentów do badań planowych, niezależnie od ustalonej planem codziennej liczby badań należy poddać badaniu wszystkich pacjentów, u których wystąpiła nagła potrzeba wykonania badania.

 3. W przypadkach pilnych wyniki badania należy sporządzić tego samego dnia, tak aby były od razu do dyspozycji zlecającego badanie. W innych przypadkach wyniki powinny być przygotowywane na dzień następny, a w przypadku oddziałów tak, aby mogły korzystać
  z nich w czasie rannego obchodu.


§ 82
Osoba opisująca wynik badania uprawniona jest do wglądu w dokumentację medyczną pacjenta dotyczącą leczenia w celu weryfikacji wyniku przeprowadzonego badania.
§ 83


 1. Wyniki badań odbierają upoważnieni pracownicy medycznych komórek organizacyjnych Zespołu, pracownicy innych zakładów opieki zdrowotnej lub osobiście pacjenci albo osoby przez nich upoważnione.

 2. W miarę posiadanych możliwości wyniki mogą być również przekazywane drogą elektroniczną przy pełnym zabezpieczeniu ochrony danych.


§ 84
Postępowanie z materiałem: pobranym do dalszego badania, pozostałym po badaniu
oraz używanym do badań określają wewnętrzne procedury Pracowni oparte na odrębnych przepisach.

§ 85
Do zadań Pracowni EKG należy:

 1. Pracownia EKG wykonuje badania pacjentom leczonym w poradni kardiologicznej
  oraz podmiotom zewnętrznym na podstawie odrębnych umów.

 2. Wyniki badań są opisywane przez lekarza specjalistę.

 3. Badania wykonywane są na specjalistycznym sprzęcie przez fachowy i przeszkolony personel medyczny.

 4. Przeprowadzone badania są udokumentowane w książce badań.


§ 86

Pracownia EKG wysiłkowe wykonuje badania z zakresu EKG spoczynkowego oraz czynnościowego układu krążenia. Udziela świadczeń dla pacjentów kierowanych ambulatoryjne, dla pacjentów oddziałów szpitalnych oraz innych podmiotów zewnętrznych na podstawie odrębnych umów.


§ 87


 1. W Zespole udziela się świadczeń zdrowotnych z zakresu tlenoterapii domowej.

 2. Świadczeniodawca udzielający świadczeń w zakresie tlenoterapii domowej zobowiązany jest do prowadzenia „Karty wizyt w domu pacjenta – tlenoterapia”

 3. Organizacja udzielania świadczeń w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie:

  1. ustalone zasady współpracy i koordynacji działań z oddziałem chorób płuc,

  2. gwarantowany serwis koncentratorów tlenu,

  3. zapewnienie dostępu do całodobowej konsultacji telefonicznej z personelem udzielającym świadczeń.


§ 88
Ośrodek Domowego Leczenia Tlenem posiada ustalone, podpisane zasady współpracy
i koordynacji działań z oddziałem chorób płuc. Powyższe zapisy wynikają
ze szczegółowych warunków kontraktowania świadczeń z zakresu tlenoterapii.

§ 89
Pracownia Mammografii realizuje świadczenia zdrowotne dla pacjentów kierowanych z komórek organizacyjnych Zespołu oraz dla pacjentów kierowanych przez podmioty zewnętrzne. Ponadto Pracownia Mammografii realizuje świadczenia zdrowotne w ramach programu profilaktyki raka piersi, w ramach którego badania wykonuje się:

 1. co 24 miesiące u kobiet w wieku od 50 do 69 lat (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia),

 2. co 12 miesięcy u kobiet w wieku od 50 do 69 lat (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia), u których wystąpił rak piersi wśród członków rodziny (u matki, siostry lub córki) lub mutacje w obrębie genów BRCA1 lub BRCA.


§ 90
Komórki Przedsiębiorstwa Zespół Poradni Specjalistycznych SP ZOZ w Lublińcu realizują swoje zadania zgodnie z ich dziedzinami medycyny

§ 91
Pracownie diagnostyczne oraz poradnie specjalistyczne realizują również świadczenia medyczne
w ramach swoich zadań dla Przedsiębiorstwa Szpital SP ZOZ w Lublińcu.

DZIAŁ III. RATOWNICTWO MEDYCZNE SP ZOZ W LUBLIŃCU

§ 92


 1. Zespoły ratownictwa medycznego jako jednostki systemu:

  1. podejmują medyczne czynności ratunkowe w warunkach poza szpitalnych
   w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego,

  2. dzielą się na zespoły specjalistyczne i zespoły podstawowe.

 2. Zgłoszenia do wyjazdu zespołów ratownictwa medycznego przyjmuje dyspozytor
  pod numerem 999 oraz z numeru 112.


§ 93
Komórki Przedsiębiorstwa Ratownictwo Medyczne SP ZOZ w Lublińcu realizują swoje zadania zgodnie z ich dziedzinami medycyny


DZIAŁ IV. ADMINISTRACJA – KOMÓRKI POMOCNICZE
§ 94


 1. Dyrektor kieruje działalnością Zespołu i reprezentuje Zespół na zewnątrz.

 2. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników i pełni funkcję pracodawcy.

 3. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zespołem.

 4. Dyrektor wykonuje swoje obowiązki przy pomocy Zastępcy Dyrektora.

 5. Podczas nieobecności Dyrektora, Zespołem kieruje Jego Zastępca lub osoba przez niego upoważniona


§ 95


 1. Dyrektor wykonując swoją funkcję zapewnia w szczególności:

1) koordynację działania wszystkich komórek organizacyjnych w zakresie zgodności
        z zadaniami statutowymi,

2) organizację kontroli wykonywania zadań przez poszczególne komórki organizacyjne,

3) współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą,

4) realizację zadań zleconych przez podmiot tworzący,

5) udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby o odpowiednich         uprawnieniach i kwalifikacjach zawodowych określonych odrębnymi przepisami,

6) bieżący nadzór nad wykonywaniem zadań statutowych, 1. Dyrektor wydaje wewnętrzne akty prawne, których projekty sporządzają pracownicy właściwych komórek organizacyjnych:

1) zarządzenia,

2) decyzje,

3) instrukcje,

4) procedury. 1. Wydaje i zatwierdza Regulaminy obowiązujące w Zespole.

 2. Zawiera umowy cywilno – prawne na realizację świadczeń zdrowotnych i inne.

 3. Dyrektor ostatecznie rozpatruje skargi, wnioski i zażalenia pracowników
  i pacjentów.

 4. Podejmuje decyzje w sprawach pracowniczych.

 5. Sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez pracowników bezpośrednio podległych.

 6. Dokonuje oceny jakości działań osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.


§ 96


 1. Do wyłącznej aprobaty Dyrektora należą sprawy:

  1. kierownictwa i nadzoru nad działalnością osób bezpośrednio podległych,

  2. współdziałania z Radą Społeczną i Związkami Zawodowymi,

  3. ustalanie Regulaminu Organizacyjnego,

  4. zakupu sprzętu i aparatury medycznej z zachowaniem przepisów prawa.

 2. Dyrektor upoważnia Zastępcę do czynności wymienionych w pkt 1 na czas swojej nieobecności

§ 97
Dyrektor kieruje pracą Zespołu przy pomocy:

 1. zastępcy,

 2. głównego księgowego,

 3. kierowników komórek organizacyjnych,

 4. ordynatorów/ kierowników oddziałów szpitalnych

 5. naczelnej pielęgniarki.

§ 98
Do podstawowych zadań i obowiązków Zastępcy Dyrektora należy:

 1. organizowanie świadczeń zdrowotnych Zespołu w sposób zapewniający właściwy poziom referencyjny,

 2. określenie liczby i rodzaju specjalistycznego personelu medycznego niezbędnego
  do zabezpieczenia realizowanych świadczeń zdrowotnych w poszczególnych rodzajach,

 3. zatwierdzanie szczegółowego zakresu obowiązków personelu medycznego w formie zakresów czynności, regulaminów służbowych lub instrukcji i procedur postępowania,

 4. dbanie o dostępność, ciągłość i jakość udzielania świadczeń zdrowotnych,

 5. rozpatrywanie wniosków, skarg i uwag chorych lub osób korzystających
  ze świadczeń zdrowotnych, usług medycznych a także podejmowanie działań, które
  w przyszłości wyeliminują stwierdzone nieprawidłowości,

 6. nadzór nad właściwym poziomem higieniczno - sanitarnym w użytkowanych
  pomieszczeniach i obiektach,

 7. kontrola nad prawidłową realizacją zawartych umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych,

 8. zapewnienie i zabezpieczenie właściwego obiegu dokumentacji medycznej, kontroli jej sporządzania, gromadzenia i przechowywania,

 9. nadzór nad gospodarką lekami i artykułami sanitarnymi stosowanymi
  w podległych komórkach organizacyjnych,

 10. nadzór nad zaopatrzeniem w sprzęt medyczny i prawidłowym wykorzystaniem aparatury medycznej,

 11. nadzór nad prawidłowym przebiegiem kształcenia i dokształcania personelu medycznego,

 12. uczestniczenie w przygotowywaniu planów finansowego i inwestycyjnego
  finansowych Zespołu w oparciu o zakres wykonywanych świadczeń medycznych,

 13. współpraca z samorządem lekarskim i pielęgniarskim,

 14. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora, które dotyczą pracy,
  jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.


§ 99
Do zadań Asystenta Dyrektora ds. Ratownictwa Medycznego należy:

 1. utrzymanie pełnej sprawności zaplecza technicznego (samochodów) i wyposażenia karetek,

 2. prowadzenie racjonalnej eksploatacji i konserwacji posiadanych środków transportu
  i łączności,

 3. opracowywanie i prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej sprzętu oraz dokumentacji taboru samochodowego,

 4. przygotowywanie, opracowywanie i wdrażanie planów rozwoju zaplecza technicznego,

 5. nadzór nad obsługą techniczną pojazdów i napraw taboru samochodowego,

 6. opracowywanie harmonogramów pracy kierowców,

 7. nadzór i kontrola nad opracowanymi harmonogramami pracy pozostałego personelu,

 8. prowadzenie spraw ubezpieczenia taboru samochodowego,

 9. nadzorowanie przeglądów technicznych samochodów i wyposażenia,

 10. planowanie zakupu urządzeń, sprzętu i wyposażenia RM,

 11. kontrolowanie kart wyjazdów pod względem celowości,

 12. sporządzanie dokumentacji dotyczącej awarii i wypadków drogowych, dokonywanie wstępnej oceny ich przyczyny,

 13. prowadzenie spraw z towarzystwami ubezpieczeniowymi w zakresie szkód komunikacyjnych,

 14. prowadzenie właściwej dokumentacji i sprawozdań statystycznych,


§ 100
Do obowiązków Głównego Księgowego należy w szczególności:

 1. kierowanie pracą podległych komórek organizacyjnych oraz pracowników,

 2. prowadzenie rachunkowości Szpitala zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 3. prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 4. analiza wykorzystania środków będących w dyspozycji szpitala,

 5. dokonywanie kontroli wewnętrznej,

 6. opracowywanie projektów aktów prawnych wewnętrznych w kwestiach znajdujących się
  w kompetencjach Działu.


§ 101
Do obowiązków Kierownika Działu Służb Pracowniczych należy w szczególności:

 1. przygotowanie materiałów i wniosków związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę, uposażeniami, zmianą stanowisk pracy i zaszeregowaniem,

 2. prowadzenie ewidencji pracowników, akt osobowych, urlopów oraz spraw osobowych związanych z czasową niezdolnością do pracy, wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu,

 3. opracowywanie sprawozdań z zakresu działania służb pracowniczych,

 4. rekrutacja pracowników i planowanie zatrudnienia,

 5. kontrolowanie przestrzegania dyscypliny pracy,

 6. współpraca z jednostkami zewnętrznymi,

 7. prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem ZFŚS.
1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna