Wprowadzony Zarządzeniem WewnętrznymPobieranie 294,05 Kb.
Strona2/4
Data15.02.2018
Rozmiar294,05 Kb.
1   2   3   4
§ 21
Zasady przeprowadzania konsultacji medycznej pacjenta ustala się następująco:

 1. decyzję o konsultacji podejmuje lekarz, po czym wpisuje ją do karty zleceń
  i zgłasza bezpośrednio specjaliście lub przez pielęgniarkę/położną/sekretarkę medyczną,

 2. pacjent winien być poinformowany o konieczności konsultacji,

 3. zgłoszenie konsultacji specjalistom pracującym w Zespole może być dokonane telefonicznie,

 4. zgłoszenie konsultacji specjalistom nie pracującym w Zespole dokonują wyłącznie lekarze,

 5. przy zgłaszaniu konsultacji obowiązuje podanie nazwy oddziału, nazwiska pacjenta, głównego problemu wezwania oraz trybu konsultacji (pilny lub planowy),

 6. odbiorcą zgłoszenia może być lekarz lub pielęgniarka/położna/sekretarka medyczna,

 7. jeśli jednak zgłoszenie zostało odebrane przez pielęgniarkę, położną lub sekretarkę medyczną powinna ona bezzwłocznie powiadomić ordynatora lub lekarza Oddziału dyżurnego o treści i czasie zgłoszenia konsultacji oraz w jakim trybie ma się odbyć,

 8. informacja o konsultacji zobowiązuje lekarza do jej przeprowadzenia
  lub przekazania tego obowiązku innemu lekarzowi,

 9. konsultacje planowe winny być zgłaszane w godzinach rannych,

 10. realizacja konsultacji powinna mieć miejsce w dniu zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach nie później niż 24 godziny od zgłoszenia,

 11. konsultacje pilne winny być realizowane niezwłocznie po zgłoszeniu, bez względu na porę dnia i nocy. W sytuacjach nagłych, związanych z zagrożeniem zatrzymania podstawowych czynności życiowych wnioski i zalecenia mogą być przekazane ustnie.

 12. decyzję o wdrożeniu zaleceń konsultanta podejmuje lekarz leczący,

 13. wnioski i zalecenia wynikające z konsultacji w Oddziale winny być wpisane
  do historii choroby i jeżeli to możliwe osobiście przekazane lekarzowi leczącemu (dyżurnemu).

§ 22


 1. Dla sprawnego funkcjonowania Oddziałów ustala się zasady postępowania
  w przypadku przekazania pacjenta między oddziałami szpitala:

  1. pacjent może być przekazany do innego oddziału po wstępnym uzgodnieniu
   z ordynatorem określonego oddziału lub lekarzem dyżurnym,

  2. wypis z oddziału i przyjęcie do innego oddziału winno zawierać ten sam numer księgi głównej. Protokół przyjęcia jest przekazany do Oddziału jako załącznik indywidualnej dokumentacji prowadzonej w danym Oddziale,

  3. każdorazowo zakłada się w oddziale Historię Choroby, Kartę Wywiadu Epidemiologicznego, Kartę Zleceń, Kartę Gorączkową i Kartę Statystyczną.

 2. Zasady postępowania w przypadku przekazania pacjenta do innego zakładu opieki zdrowotnej:

  1. Pacjent może być przekazany do innego zakładu po wstępnym uzgodnieniu
   z Ordynatom i lub lekarzem dyżurnym właściwego oddziału tego zakładu,

  2. Ordynator lub odpowiednio lekarz prowadzący/ lekarz dyżurny przekazujący pacjenta do innego zakładu dokonuje adnotacji w historii choroby, do jakiej placówki został przekazany i z kim zostało ustalone przyjęcie,

  3. zakończoną historię choroby przekazuje do Statystyki,

  4. na żądanie lub za zgodą pacjenta i w stanach nagłych oddział ma obowiązek powiadomić rodzinę/opiekunów wskazanych w historii choroby do kontaktu
   o przekazaniu pacjenta do innego podmiotu leczniczego.


§ 23
Wypisanie pacjenta z Oddziału następuje według następujących zasad:

 1. obowiązkiem lekarza leczącego jest zgłoszenie Ordynatorowi wniosku
  o wypisanie pacjenta niezwłocznie po zakończeniu leczenia szpitalnego,

 2. lekarz leczący wydając Kartę informacyjną (oryginał i jedną kopię) dokładnie przedstawia pacjentowi dalsze zalecenia,

 3. do chwili opuszczenia oddziału pacjent pozostaje w rejestrze pacjentów.


§ 24


 1. Wypisanie z Oddziałów, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej następuje:

  1. gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego leczenia w Oddziale,

  2. na żądanie osoby przebywającej w szpitalu lub jej przedstawiciela ustawowego,

  3. gdy osoba przebywająca w oddziale w sposób rażący narusza Regulamin Organizacyjny, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jej życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych osób.

 2. Jeżeli przedstawiciel ustawowy żąda wypisania ze szpitala osoby, której stan zdrowia wymaga leczenia w oddziale, Dyrektor Zespołu lub lekarz przez niego wyznaczony może odmówić wypisania do czasu wydania w tej sprawie orzeczenia przez właściwy ze względu na siedzibę Zespołu sąd opiekuńczy, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej. Sąd opiekuńczy zawiadamiany jest niezwłocznie o odmowie wypisania z oddziału i przyczynach odmowy.

 3. Osoba występująca o wypisanie z oddziału na własne żądanie jest informowana przez lekarza o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w Oddziale,
  po czym osoba ta składa pisemne oświadczenie o wypisaniu z Oddziału na własne żądanie. W przypadku braku takiego oświadczenia lekarz sporządza adnotację
  w dokumentacji medycznej.

§ 25
Pacjent, którego stan zdrowia nie wymaga dalszego udzielania stacjonarnych
i całodobowych świadczeń zdrowotnych, lub osoba, na której w stosunku do pacjenta ciąży ustawowy obowiązek alimentacyjny, ponoszą koszty pobytu pacjenta począwszy od upływu wyznaczonego terminu zakończenia udzielania świadczeń, niezależnie od uprawnień
do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.

§ 26
Jeżeli przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny nie odbiera małoletniego
lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji z Oddziału w wyznaczonym terminie, Dyrektor zawiadamia o tym niezwłocznie organ gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu tej osoby oraz organizuje na koszt gminy przewiezienie do miejsca pobytu.

§ 27
Ramowy rozkład dnia w zakresie opieki medycznej nad pacjentami w Oddziale


Lp.

Godzina

Czynności w Oddziale

1.

6:00-8:00

Pomiar ciepłoty ciała, tętna, oddechów i innych parametrów. Pobieranie materiałów do badań laboratoryjnych. Wykonywanie niektórych badań diagnostycznych. Toaleta pacjentów, ścielenie łóżek, zmiana bielizny osobistej i pościelowej. Sprzątanie.

2.

8:00-9:00

Śniadanie.

3.

8:00-10:00

Obchody lekarskie, wszyscy pacjenci znajdują się w łóżkach.

4.

10:00-13:00

Realizacja zleceń lekarskich, zabiegów i badań diagnostycznych. Konsultacje lekarskie. Inne czynności związane z funkcjonowaniem Oddziału.

5.

12:00-14:00

Obiad.

6.

14:00-17:00

Inne czynności związane z pobytem pacjenta w szpitalu.

7.

16:00-19:00

Mierzenie ciepłoty, tętna i innych parametrów. Realizacja zleceń lekarskich, zabiegów i badań diagnostycznych. Konsultacje lekarskie. Inne czynności związane z funkcjonowaniem Oddziału. Obchody wieczorne lekarzy dyżurnych.

8.

17:00-18:00

Kolacja.

9.

18:00-21:00

Wykonywanie zleceń lekarskich. Toalety wieczorne pacjentów. Porządkowanie pomieszczeń.

10.

22:00-6:00

Cisza nocna


§ 28
Pacjenci przebywający w oddziale mogą korzystać z:

 1. bezpośredniego kontaktu z osobą duchowną,

 2. obrzędów religijnych odbywających się w Kaplicy Zespołu,

 3. automatów telefonicznych znajdujących się na terenie oddziałów,

 4. innych urządzeń (np. automatów z napojami, tv,) dostępnych na terenie Zespołu.


§ 29
W porze przeznaczonej na posiłki dla pacjentów nie należy przeprowadzać badań
i zabiegów, chyba, że zachodzi przypadek nie cierpiący zwłoki.
§ 30
Dostarczanie pacjentom żywności jest dopuszczalne po uzgodnieniu z lekarzem prowadzącym.
§ 31


 1. Na wniosek pacjenta lub członka jego rodziny Ordynator może zezwolić
  na indywidualną opiekę przez wskazaną osobę.

 2. Personelowi zatrudnionemu w Oddziałach nie wolno przebywać w salach pacjentów
  po zakończeniu pracy i przekazaniu jej następnej zmianie, bez uzyskania zgody bezpośredniego przełożonego.


§ 32
Pielęgniarka informuje lekarza dyżurnego lub lekarza leczącego o śmierci pacjenta przebywającego w Oddziale Szpitalnym.
§ 33


 1. Do zadań Izby Przyjęć należy w szczególności:

  1. badanie lekarskie chorych zgłaszających się do Oddziałów Szpitalnych,

  2. przyjmowanie chorych zakwalifikowanych do leczenia szpitalnego,

  3. udzielanie pomocy doraźnej chorym, którzy nie zostali zakwalifikowani
   do leczenia w Oddziałach lub zostali zakwalifikowani do przyjęcia w późniejszym terminie,

  4. przekazywanie przyjmowanych pacjentów do Oddziałów szpitalnych.

 2. O miejscu hospitalizacji pacjenta decyduje lekarz Izby Przyjęć.

§ 34
Izba Przyjęć udziela świadczeń zdrowotnych w trybie planowym i w trybie pilnym.
§ 35
W Izbie Przyjęć poza obowiązującą dokumentacją medyczną wynikającą z odrębnych przepisów prowadzi się:

 1. Kartę informacyjną z pobytu w Izbie Przyjęć dla osób, którym udzielono świadczenia
  w Izbie, a nie przyjęto do oddziałów Zespołu,

 2. Księgę odmów przyjęć i porad ambulatoryjnych wykonywanych w Izbie Przyjęć,

 3. Księgę oczekujących na przyjęcie do szpitala.


§ 36


 1. Każdy pacjent zgłaszający się do Izby Przyjęć podlega wstępnemu badaniu medycznemu, wykonywanemu przez lekarza Izby Przyjęć, celem ustalenia zakresu i kolejności udzielania świadczeń zdrowotnych.

 2. W razie wątpliwości diagnostycznych lub terapeutycznych, w uzasadnionych medycznie przypadkach, lekarz z własnej inicjatywy lub na wniosek pacjenta bądź jego przedstawiciela ustawowego winien zasięgnąć opinii lekarza specjalisty, zwanej dalej konsultacjami specjalistycznymi.

 3. Konsultacje specjalistyczne w Izbie Przyjęć zawsze mają charakter pilny. Treść konsultacji winna być wpisana do Księgi Odmów Przyjęć i Porad Ambulatoryjnych.

 4. Po wyrażeniu pisemnej zgody na hospitalizację i leczenie pacjent jest doprowadzony lub przetransportowany do właściwego Oddziału w sposób wskazany przez lekarza Izby Przyjęć.

 5. Jeżeli w czasie badania pacjenta okaże się, że istnieje podejrzenie występowania
  u niego choroby zakaźnej, należy bezzwłocznie odizolować pacjenta i skierować
  do właściwego podmiotu leczniczego, a w pomieszczeniach, w których przebywał przeprowadzić doraźną dezynfekcję.

 6. Udzielając świadczeń w Izbie Przyjęć ustala się również tytuł prawny ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorcy.


§ 37
Zasady postępowania w przypadku przyjęć w trybie planowym ustala się następująco:

 1. do leczenia szpitalnego pacjent winien zgłosić się ze skierowaniem, aktualnymi badaniami
  i inną dokumentacją leczenia,

 2. w zależności od schorzenia Ordynator właściwego oddziału lub inny wyznaczony lekarz oddziału ustala z pacjentem termin przyjęcia do oddziału,

 3. kwalifikowanie do przyjęcia odbywa się od poniedziałku do piątku w wyznaczonych przez Oddział godzinach,

 4. Każdy oddział prowadzi Rejestr pacjentów zakwalifikowanych do leczenia szpitalnego, a o wyznaczonym terminie równocześnie przekazuje informacje do Izby Przyjęć.

§ 38
Pacjent przyjmowany w trybie planowym zgłasza się w wyznaczonym terminie z:

 1. kompletem wymaganej dokumentacji: skierowaniem do Szpitala, wymaganymi badaniami dodatkowymi, konsultacjami specjalistycznymi i wpisami stwierdzającym odbycie posiadanych szczepień, dokumentacją medyczną z przebytych chorób
  i leczenia, dokumentem tożsamości, dowodem stwierdzającym ubezpieczenie zdrowotne.

 2. własnymi przyborami toaletowymi (ręcznik, szczoteczka do zębów, maszynka
  do golenia, kosmetyki), piżama, szlafrok i obuwie domowe.§ 39


 1. Zasady postępowania w przypadku przyjęć w trybie pilnym jeżeli
  z rozpoznania wstępnego wynikają bezwzględne wskazania do natychmiastowego leczenia szpitalnego, lekarz Izby Przyjęć:

  1. wydaje konieczne zlecenia lecznicze (diagnostyczne i ogólne),

  2. podejmuje niezbędne czynności lecznicze,

  3. wskazuje miejsce i sposób transportu pacjenta do właściwego Oddziału lub Sali Operacyjnej,

 2. w sytuacjach, kiedy bezpośredniego zagrożenia życia nie ma, po zbadaniu przez
  lekarza Izby Przyjęć:

  1. podaje się niezbędne leki,

  2. wykonuje się niezbędne badania dodatkowe,

  3. odbywają się konsultacje specjalistyczne,

  4. transportuje się do właściwego oddziału.


§ 40


 1. W razie wypadku lub innego zdarzenia powodującego stan nagłego zagrożenia zdrowotnego, gdzie poszkodowanych jest większa liczba osób, działalność całego Zespołu jest ukierunkowana na pomoc poszkodowanym, z wykorzystaniem zasobów placówki oraz współpracy instytucji zewnętrznych.

 2. Na zakres postępowania składają się wszystkie działania medyczne, organizacyjne
  i administracyjne związane z przyjęciem poszkodowanych do Izby.

 3. Całością akcji kieruje lekarz Izby Przyjęć.


§ 41


 1. Pacjent przyjmowany do Oddziałów Szpitalnych winien być w stanie higienicznym nie budzącym zastrzeżeń.

 2. W przypadku stwierdzenia złego stanu higienicznego:

  1. pacjent może być poddany zabiegom higienicznym i dezynsekcji,

  2. odzież zanieczyszczona lub z pasożytami zostaje poddana dezynsekcji.


§ 42


 1. Swoje rzeczy osobiste i odzież pacjent przekazuje towarzyszącym członkom rodziny
  lub upoważnionym osobom albo oddaje do magazynu odzieży chorych.

 2. Pieniądze i kosztowności pacjent może przekazać do depozytu Zespołu.

 3. Zespół nie odpowiada za przedmioty wartościowe i pieniądze pozostawione przy sobie
  i nie zadeklarowane do przechowania.

 4. Przedmioty wartościowe znalezione przy pacjencie nieprzytomnym
  - w przypadku braku możliwości przekazania ich osobie bliskiej zabezpiecza Zespół.


§ 43


 1. Lekarz Izby Przyjęć lub lekarz właściwego Oddziału postanawia
  o zawiadomieniu członka rodziny, przedstawiciela ustawowego lub opiekunów faktycznych pacjenta o:

  1. przyjęciu bez ich wiedzy do Oddziału Szpitalnego pacjenta małoletniego,

  2. przyjęciu pacjenta bez względu na wiek w przypadku nagłym i ciężkim
   albo o znacznym pogorszeniu się stanu zdrowia chorego lub o jego zgonie,

  3. przeniesieniu pacjenta do innego podmiotu leczniczego z podaniem dokładnego adresu tego podmiotu.

 2. Zawiadomień o których mowa w ust. 1 - za wyjątkiem zgonu, który wykonuje zawsze lekarz, dokonać mogą również:

  1. sekretarki medyczne, na zlecenie lekarza jeśli zawiadomienie powinno być wykonane
   w godzinach ich pracy,

  2. pielęgniarki na zlecenie lekarza w pozostałych przypadkach.


§ 44


 1. Tożsamość pacjentów przyjmowanych do Oddziałów Szpitalnych powinna być ustalana
  na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 2. Obowiązek identyfikacji pacjenta dotyczy bezwzględnie, każdego przyjętego
  do szpitala pacjenta.

 3. Identyfikacja polega na założeniu opaski na kończynie pacjenta
  z wyraźnym zapisem imienia oraz nazwiska. W przypadku pacjenta NN obowiązuje zapis „NN" i nr historii choroby.


§ 45
W każdym przypadku zgłoszenia się do Izby Przyjęć i przyjęcia pacjenta o nieznanych danych osobowych, z chorobą lub obrażeniami ciała mogącymi być skutkiem działania przestępczego, odpowiednio lekarz Izby Przyjęć lub Oddziału powiadamia Policję
§ 46
Blok Operacyjny jest utrzymany w stanie stałego pogotowia operacyjnego
oraz zorganizowany w taki sposób, aby w razie nagłej potrzeby personel, instrumentarium, bielizna i aparatura medyczna były przygotowane do bezzwłocznego wykonania zabiegu operacyjnego
o każdej porze.

§ 47
Zabiegi planowe odbywają się według ustalonego harmonogramu umieszczonego
na tablicy z podaniem danych osobowych pacjenta, oddziału na którym przebywa, rozpoznania, rodzaju znieczulenia i wyznaczonego personelu operacyjnego. Wszelkie zmiany w harmonogramie operacji mogą nastąpić tylko za zgodą Kierownika Bloku oraz za zgodą lekarza anestezjologa.
§ 48


 1. Wstęp na salę operacyjną w czasie trwania zabiegu mają poza personelem operacyjnym tylko osoby, które uzyskały zezwolenie Kierownika Bloku i lekarza operującego.

 2. W pomieszczeniach bloku operacyjnego, a zwłaszcza na sali operacyjnej w czasie trwania zabiegu operacyjnego obowiązuje zachowanie bezwzględnej ciszy.

 3. Po każdym zabiegu operacyjnym należy niezwłocznie uporządkować salę, przeliczyć narzędzia i bieliznę operacyjną materiał opatrunkowy i przygotować nowe zestawy.


§ 49
Personel znajdujący się w sali operacyjnej w czasie trwania zabiegu operacyjnego
w sprawach dotyczących technicznego przeprowadzenia zabiegu jest podporządkowany lekarzowi operującemu, a w sprawach ogólnego postępowania i bezpieczeństwa życia i zdrowia pacjenta lekarzowi anestezjologowi.

§ 50


 1. Na Bloku Operacyjnym, poza obowiązującą dokumentacją wynikającą
  z odrębnych przepisów prowadzi się protokoły zużycia materiałów według obowiązujących wzorów.

 2. Opisy operacyjne sporządza lekarz operujący lub lekarz pełniący pierwszą asystę.

 3. W przypadku pobrania materiału do badań histopatologicznych skierowanie
  na to badanie sporządza bezpośrednio po zakończeniu operacji lekarz operujący
  lub pierwszy asystent.

§ 51


 1. Lekarz operujący jest zobowiązany osobiście zbadać pacjenta przed rozpoczęciem operacji, upewnić się, czy pacjent bądź osoby bliskie dla niego wyraziły pisemną zgodę na zabieg operacyjny, bądź też czy zachodzą podstawy do wykonania zabiegu bez uzyskania tej zgody.

 2. Przed przystąpieniem do zabiegu operacyjnego należy odpowiednio przygotować pacjenta pod względem jego kondycji psychicznej i fizycznej.


§ 52
Po zakończeniu operacji pacjent powinien być przekazany przez personel sali operacyjnej
lub personel anestezjologiczny pod opiekę personelowi Oddziału oraz pozostawać pod stałą kontrolą lekarską. Wszelkie zlecenia lekarskie powinny być uwidocznione w dokumentacji medycznej pacjenta.

§ 53


 1. Transport sanitarny służy do przewozu osób, a także materiałów biologicznych
  i materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych, wymagających specjalnych warunków transportu.

 2. Środki transportu sanitarnego muszą spełniać cechy techniczne i jakościowe określone
  w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane.


§ 54


 1. Ubezpieczonym pacjentom przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego do najbliższego podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń we właściwym zakresie
  i z powrotem, w przypadkach :

  1. konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w podmiocie leczniczym,

  2. wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia, na zlecenie lekarza

 2. Przejazd środkami transportu sanitarnego jest finansowany w 40% ze środków publicznych w przypadku pacjentów ze schorzeniami wskazanymi w § 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

 3. W przypadkach niewymienionych w ust. 1, ubezpieczonym pacjentom,
  przysługuje przejazd środkami transportu sanitarnego odpłatnie lub za częściową odpłatnością na podstawie zlecenia lekarza Zespołu.

 4. Wysokość udziału ubezpieczonego w przejazdach środkami transportu sanitarnego uzależnione jest od wskazań medycznych i kryteriów określania stopnia niesprawności wskazanych przez Ministra właściwego do spraw zdrowia w drodze rozporządzenia.

 5. Pacjenci nieubezpieczeni pokrywają pełny koszt transportu medycznego.

 6. W przypadku odpłatnego transportu sanitarnego, za wykonaną usługę należy uiścić opłatę
  w kasie Zespołu lub przelewem na rachunek bankowy Zespołu.

 7. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio wobec ubezpieczonych zadeklarowanych
  do lekarza poz, który wskazał tut. Zespół do świadczenia usług transportu sanitarnego.

 8. Zespół może świadczyć odpłatnie usługi transportu sanitarnego na podstawie umów zawartych ze zleceniodawcami.

§ 55


 1. Medyczne Laboratorium Diagnostyczne, zwane dalej „Laboratorium”, świadczy usługi całodobowo dla Zespołu we wszystkie dni tygodnia.

 2. Laboratorium współuczestniczy w przekazywaniu materiałów i dokumentowaniu badań zleconych do wykonania przez laboratoria wysokospecjalistyczne.

 3. Laboratorium wykonuje zadania związane z gospodarką krwią.


§ 56


 1. Przyjmowanie materiałów z komórek medycznych Zespołu odbywa się
  w trybie planowym, pilnym oraz na „cito".

 2. Materiał do badania od pacjentów pobiera personel właściwego Oddziału przestrzegając wskazówek Kierownika Laboratorium, co do sposobu pobierania i przesyłania.

 3. Materiał od pacjentów Laboratorium oraz poradni specjalistycznych pobiera personel Laboratorium.

§ 57


 1. Materiał pobrany do badań planowych odbierany jest według ustalonych godzin, zgodnych z harmonogramem pracy Laboratorium.

 2. Materiał pobrany w trybie pilnym i „cito" dostarczany jest przez upoważnionych pracowników Oddziałów, bezpośrednio do Laboratorium po pobraniu od pacjenta,
  po odpowiednim zabezpieczeniu.

 3. Materiał do badania oznaczony jako "pilne" poddaje się analizie w pierwszej kolejności.

 4. Materiał do badania oznaczony jako "cito" poddaje się analizie w trybie natychmiastowym.
1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna