Wprowadzony Zarządzeniem WewnętrznymPobieranie 294,05 Kb.
Strona1/4
Data15.02.2018
Rozmiar294,05 Kb.
  1   2   3   4

Wprowadzony

Zarządzeniem Wewnętrznym

Dyrektora SP ZOZ w Lublińcu

nr 20/2012

z dnia 29 czerwca 2012 roku

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Samodzielnego Publicznego

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Lublińcu


" Dobro pacjenta najważniejszym celem naszego działania”

Lubliniec 2012
SPIS TREŚCI

TYTUŁ

STRONA
CZĘŚĆ I - ORGANIZACYJNA
Rozdział I.

Podstawy prawne funkcjonowania zakładu
i obowiązywania regulaminu.

1

Rozdział II.

Postanowienia ogólne.

1

Rozdział III.

Firma Zespołu

2

Rozdział IV.

Cele i zadania Podmiotu

2

Rozdział V.

Struktura organizacyjna SP ZOZ w Lublińcu

3


Rozdział VI.

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń
3

Rozdział VII

Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych .

4

Rozdział VIII.

Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych
w poszczególnych komórkach medycznych


4

Rozdział IX.

Organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych

6

DZIAŁ I.

Szpital SP ZOZ w Lublińcu

6

Dział II.

Zespół Poradni Specjalistycznych SP ZOZ w Lublińcu

17

Dział III.

Ratownictwo Medyczne SP ZOZ w Lublińcu

21

Dział IV.

Administracja – Komórki Pomocnicze

21


Rozdział X.

Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą


26


Rozdział XI.

Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat.


26


Rozdział XII.

Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
27


Rozdział XIII.

Wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny.


28


Rozdział XIV.

Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych.


28


Rozdział XV.

Sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi w SP ZOZ w Lublińcu.


29

Rozdział XVI.

Postanowienia końcowe

29

CZĘŚĆ I - ORGANIZACYJNA
Rozdział I

Podstawy prawne funkcjonowania zakładu i obowiązywania regulaminu
§ 1
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu działa w oparciu o:

 1. ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112,
  poz. 654 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą,

 2. ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Z 2008r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.),

 3. ustawę z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. Z 2009r. Nr 152,
  poz. 1223 z późn. zm.),

 4. ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,
  poz. 1240 późn. zm),

 5. Statut Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu,

 6. inne przepisy regulujące działalność samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.


Rozdział II

Postanowienia ogólne
§ 2
Niniejszy Regulamin Organizacyjny określa w szczególności:

 1. firmę Zespołu,

 2. cele i zadania Zespołu,

 3. strukturę organizacyjną Zespołu,

 4. rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych,

 5. miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych,

 6. przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem
  właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach
  organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu,

 7. organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych
  przedsiębiorstwa podmiotu oraz warunki współdziałania tych jednostek
  lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania
  podmiotu pod względem diagnostyczno - leczniczym, pielęgnacyjnym,
  rehabilitacyjnym i administracyjno - gospodarczym,

 8. wysokość opłat pobieranych przez Zespół,

 9. organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat,

 10. sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa
  podmiotu.

§ 3
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Zespole - należy przez to rozumieć Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
  w Lublińcu,

 2. Dyrektorze- należy przez to rozumieć Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu, który jest kierownikiem podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej.

 3. Przedsiębiorstwie należy przez to rozumieć: Szpital SP ZOZ w Lublińcu, Zespół Poradni Specjalistycznych SP ZOZ w Lublińcu, Ratownictwo Medyczne SP ZOZ w Lublińcu.

 4. Jednostkach i komórkach organizacyjnych działalności podstawowej - należy przez to rozumieć Oddziały Szpitalne SP ZOZ w Lublińcu, Poradnie i Pracownie Specjalistyczne
  SP ZOZ w Lublińcu oraz inne komórki wykonujące działalność medyczną,

 5. Komórkach organizacyjnych działalności pomocniczej – należy przez to rozumieć administrację szpitala oraz pracowników gospodarczych.

 6. Ordynatorze Oddziału - należy przez to rozumieć również kierownika oddziału.

 7. Pracowniku lub personelu - należy przez to rozumieć również inną osobę wykonującą (inne osoby wykonujące) świadczenia osobiście na zlecenie i w imieniu Zespołu
  w ramach umowy cywilnoprawnej lub innej umowy niż umowa o pracę.

 8. Ubezpieczonym, należy przez to rozumieć uprawnionego do korzystania
  ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego lub posiadającego uprawnienie
  do świadczeń na podstawie przepisów (UE, cudzoziemiec, opieka społeczna itp.).

 9. Świadczeniobiorcy/Pacjencie, należy przez to rozumieć każdą osobę korzystającą
  z usług tutejszego Zespołu, w tym ubezpieczonego jak w pkt 8.


Rozdział III

Firma Zespołu
§ 4


 1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu, zwany dalej „Zespołem” jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

 2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublińcu może używać nazwy skróconej „SPZOZ w Lublińcu”

§ 5
Postępowanie kancelaryjne w Zespole, obieg dokumentów, rejestrację oraz znakowanie pism, określa Instrukcja Kancelaryjna ustalona przez Dyrektora Zespołu.

Rozdział IV

Cele i zadania Zespołu
§ 6


 1. Podstawowym celem Zespołu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia.

 2. Zespół może uczestniczyć w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w ustawie oraz odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób.


§ 7
Zespół organizuje i udziela świadczeń zdrowotnych obejmujących działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, ustawy o działalności leczniczej lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

§ 8
Zespół może prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie działalność inną niż działalność leczniczą
w zakresie:

 1. najmu i dzierżawy pomieszczeń,

 2. hostelu.

§ 9
Zespół realizuje zadania na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa, na zasadach określonych
w odrębnych przepisach.
Rozdział V

Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa Zespołu
§ 10


 1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przedsiębiorstwa,

2) jednostki i komórki organizacyjne działalności podstawowej,3) komórki organizacyjne działalności pomocniczej

 1. Wykaz przedsiębiorstw oraz jednostek i komórek organizacyjnych, o których mowa
  w ust. 2 , określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 2. Strukturę organizacyjną Zespołu przedstawia schemat organizacyjny, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.


Rozdział VI

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń
§ 11


 1. Zespół prowadzi działalność leczniczą w rodzaju: stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne oraz ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

 2. Zespół udziela świadczenia zdrowotne w zakresie:

 1. chorób wewnętrznych,

 2. chorób płuc,

 3. pediatrii,

 4. położnictwa i ginekologii,

 5. anestezjologii i intensywnej terapii,

 6. chirurgii ogólnej,

 7. neonatologii,

 8. medycyny ratunkowej,

 9. diabetologii,

 10. kardiologii,

 11. onkologii,

 12. proktologii,

 13. wad postawy,

 14. domowego leczenia tlenem,

 15. urologii,

 16. ortopedii i traumatologii narządu ruchu,

 17. medycyny rodzinnej,

 18. geriatrii,

 19. diagnostyki laboratoryjnej,

 20. radiologii i diagnostyki obrazowej,

 21. farmakologii.


Rozdział VII

Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych
§ 12
Miejscami udzielania świadczeń zdrowotnych są:

 1. Lubliniec, ulica Sobieskiego 9,

 2. Lubliniec, ulica Grunwaldzka 9,

 3. Lubliniec, ulica Grunwaldzka 64,

 4. Woźniki, ul. Dworcowa 21,

 5. Lubliniec, ul. PCK 10.Rozdział VIII

Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa Zespołu.
§ 13
W zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej Zespół zapewnia przyjętemu pacjentowi zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie odrębnymi przepisami:

 1. świadczenia zdrowotne,

 2. produkty lecznicze i wyroby medyczne,

 3. pomieszczenia i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia pacjenta.


§ 14


 1. O przyjęciu do Oddziałów Szpitalnych decyduje w Izbie Przyjęć lekarz, po zapoznaniu się ze stanem zdrowia pacjenta, na podstawie: skierowania do Oddziałów Szpitalnych wystawionego przez każdego lekarza wraz z załączonymi wynikami niezbędnych badań dodatkowych i/lub badania podmiotowego oraz przedmiotowego oraz wykonanych w Izbie Przyjęć badań diagnostycznych niezbędnych do podjęcia decyzji o konieczności prowadzenia diagnostyki lub leczenia w trybie hospitalizacji, po uzyskaniu zgody pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego.

 2. W stanach nagłych nie jest wymagane skierowanie.

 3. W przypadku konieczności natychmiastowej hospitalizacji pacjenta, gdy Zespół
  nie zapewnia realizacji świadczeń w wymaganym zakresie lub nie dysponuje wolnymi miejscami w oddziale szpitalnym realizującym świadczenia w wymaganym zakresie, lekarz obsługujący pacjenta w Izbie Przyjęć ustala telefonicznie miejsce, w miarę możliwości
  w najbliższej placówce realizującej świadczenia w wymaganym zakresie oraz w razie konieczności organizuje transport medyczny.

 4. Podczas przyjęcia do Oddziałów Szpitalnych bezwzględnie każdemu pacjentowi zakłada się opaskę identyfikacyjną.

 5. Przy przyjęciu do Oddziałów Szpitalnych pacjentowi zakłada się niezwłocznie dokumentację medyczną spełniającą obowiązujące wymogi rozporządzenia MZ
  oraz wewnętrzne wymogi Zespołu.

 6. W historii choroby leczenia szpitalnego, przy przyjęciu należy uzyskać pisemne wskazanie przez pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego:

  1. osoby, upoważnionej przez pacjenta do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia
   i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą lub pisemne oświadczenie o braku takiego upoważnienia,

  2. osoby, upoważnionej przez pacjenta do uzyskiwania dokumentacji,
   a w przypadku śmierci do wglądu do dokumentacji medycznej, ze wskazaniem imienia
   i nazwiska osoby upoważnionej lub pisemne oświadczenie o braku takiego upoważnienia.

 7. W sytuacji gdy stan zdrowia pacjenta uniemożliwia uzyskanie w/w oświadczeń
  przy przyjęciu, w historii choroby należy odnotować przyczynę nie odebrania
  od pacjenta powyższych oświadczeń i uzyskać je od pacjenta w trakcie pobytu
  w Oddziale, z chwilą, gdy stan zdrowia pacjenta na to pozwoli.

 8. Zespół realizuje świadczenia zdrowotne w trybie nagłym lub w terminie określonym kolejką oczekujących na realizację świadczenia w trybie stabilnym – przyjęcia planowe,
  w zależności od stwierdzonego stanu pacjenta.

 9. Realizacja określonych świadczeń zdrowotnych może nastąpić wyłącznie
  po uzyskaniu zgody pacjenta, a w przypadku zabiegu operacyjnego
  albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki o podwyższonym ryzyku,
  po uzyskaniu zgody pacjenta na piśmie.


§ 15


 1. W celu skorzystania z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych pacjent winien przedstawić dowód ubezpieczenia, którym jest każdy dokument potwierdzający uprawnienia
  do świadczeń opieki zdrowotnej.

 2. Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń zdrowotnych jest:

1) karta ubezpieczenia zdrowotnego,

2) dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę:3) dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą - aktualny dowód wpłaty składki
na ubezpieczenie zdrowotne,

4) dla osoby ubezpieczonej w KRUS - legitymacja KRUS wraz z dowodem wpłaty ostatniej składki na ubezpieczenie społeczne,

5) dla emerytów i rencistów - legitymacja emeryta lub rencisty lub aktualny
odcinek emerytury lub renty,

6) dla osoby bezrobotnej: • aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy,

 • legitymacja ubezpieczeniowa wraz z aktualnym wpisem i pieczątką,

7) dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie - umowa zawarta z NFZ wraz z aktualnym dowodem opłaty składki,

8) dla członka rodziny osoby ubezpieczeniowej: • druk ZUS ZCZA lub ZUS ZCNA z aktualną pieczątką pracodawcy,

 • legitymacja rodzinna,

 • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy,

 • legitymacja emeryta lub rencisty z wpisanymi członkami rodziny
  wraz z aktualnym odcinkiem emerytury lub renty,

9) dla osób uprawnionych z innego państwa członkowskiego, przebywających czasowo
na terytorium Polski:

 • EKUZ – Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego,

 • certyfikat zastępczy,

 • poświadczenie wydane przez NFZ.


ROZDZIAŁ IX

Organizacja i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa Zespołu oraz warunki współdziałania tych jednostek i komórek
dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania Zespołu


DZIAŁ I. SZPITAL SP ZOZ W LUBLIŃCU
§ 16
W oddziałach udziela się całodobowych świadczeń zdrowotnych według ich właściwości określonych w Statucie Zespołu.
§ 17


 1. W poszczególnych salach chorych mogą przebywać pacjenci tylko tej samej płci.

 2. W salach o wzmożonym nadzorze medycznym podczas udzielania świadczeń zdrowotnych mogą przebywać kobiety i mężczyźni,przy zapewnieniu im intymności.

 3. Zasada zachowania intymności dotyczy wszystkich czynności wykonywanych
  przy pacjencie.

§ 18
Z topografią oddziału zapoznaje pacjenta pielęgniarka Oddziału.
§ 19


 1. Badanie w celu ustalenia rozpoznania, ustalenia planu leczenia oraz leczenie powinno być rozpoczęte niezwłocznie po przyjęciu pacjenta do oddziału.

 2. Proces pielęgnowania (wywiad, w tym wywiad epidemiologiczny, planowanie, realizacja, ocena) jest opracowywany i realizowany przez cały czas pobytu pacjenta w oddziale.

 3. Plan opieki lekarsko -pielęgniarskiej nad pacjentem opracowywany jest w ciągu
  24 godzin od przyjęcia i modyfikowany w zależności od potrzeb.

 4. W razie wątpliwości diagnostycznych lub terapeutycznych lekarz z własnej inicjatywy bądź na wniosek pacjenta lub przedstawiciela ustawowego, jeżeli uzna to za uzasadnione
  w świetle wymagań wiedzy medycznej, powinien zorganizować konsultację specjalistyczną.

 5. Konsultacje specjalistyczne w oddziale odbywają się w trybie pilnym
  lub planowym.

 6. W zależności od stanu zdrowia pacjentów, są oni doprowadzani lub transportowani
  na badania specjalistyczne i zabiegi lecznicze do odpowiednich komórek lub podmiotów leczniczych.

§ 20


 1. W oddziale obowiązują następujące zasady uzyskiwania zgody pacjenta
  na zabieg operacyjny lub zastosowanie metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta:

  1. lekarz może wykonać zabieg operacyjny albo zastosować metodę leczenia
   lub diagnostyki stwarzającą ryzyko dla pacjenta po uzyskaniu jego pisemnej zgody,

  2. przed wyrażeniem zgody przez pacjenta lekarz ma obowiązek udzielenia mu przystępnej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu,

  3. lekarz może wykonać zabieg lub zastosować metodę stwarzającą podwyższone ryzyko
   u pacjenta małoletniego, ubezwłasnowolnionego bądź niezdolnego do świadomego wyrażenia pisemnej zgody po uzyskaniu zgody jego przedstawiciela ustawowego, a gdy pacjent nie ma przedstawiciela lub, gdy porozumienie się z nim jest niemożliwe
   - po uzyskaniu zgody sądu opiekuńczego. Jeżeli pacjent ukończył 16 lat, wymagana jest także jego pisemna zgoda.

  4. jeżeli przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego, ubezwłasnowolnionego bądź niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody nie zgadza się na wykonanie przez lekarza czynności wymienionych w pkt 1, a niezbędnych dla usunięcia niebezpieczeństwa utraty przez pacjenta życia lub ciężkiego uszkodzenia ciała bądź ciężkiego rozstroju zdrowia, lekarz może wykonać takie czynności
   po uzyskaniu zgody sądu opiekuńczego

  5. lekarz może wykonać czynności, o których mowa w pkt 1, bez zgody gdy zwłoka spowodowana postępowaniem w sprawie uzyskania zgody groziłaby pacjentowi niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia. W takim przypadku lekarz ma obowiązek, o ile jest to możliwe, zasięgnąć opinii drugiego lekarza, w miarę możliwości tej samej specjalności. O wykonywanych czynnościach lekarz niezwłocznie zawiadamia przedstawiciela ustawowego, opiekuna faktycznego lub sąd opiekuńczy.

  6. o okolicznościach, o których mowa w ust. 3-5, lekarz dokonuje odpowiedniej adnotacji w dokumentacji medycznej pacjenta.

  7. jeżeli w trakcie wykonywania zabiegu operacyjnego, metody leczniczej
   lub diagnostycznej wystąpią okoliczności, których nieuwzględnienie groziłoby pacjentowi niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkim uszkodzeniem ciała lub ciężkim rozstrojem zdrowia, a nie ma możliwości niezwłocznie uzyskać zgody pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, lekarz ma prawo, bez uzyskania tej zgody, zmienić zakres zabiegu bądź metody leczenia lub diagnostyki w sposób umożliwiający uwzględnienie tych okoliczności. W takim przypadku lekarz ma obowiązek, o ile jest to możliwe, zasięgnąć opinii drugiego lekarza, w miarę możliwości tej samej specjalności.

  8. o okolicznościach, o których mowa w pkt 7, lekarz dokonuje odpowiedniej adnotacji
   w dokumentacji medycznej oraz informuje pacjenta, przedstawiciela ustawowego
   lub opiekuna faktycznego albo sąd opiekuńczy.

 2. W przypadku osób niedowidzących lub niewidomych zgodę pacjenta uzyskuje się
  po głośnym odczytaniu treści podpisywanego przez pacjenta formularza „Zgoda
  na zabieg / badanie".

 3. Przy podejmowaniu decyzji o metodach leczenia należy uwzględnić wyrażone
  na piśmie preferencje związane z wiarą/kultem religijnym.
  1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna