WprowadzeniePobieranie 0,83 Mb.
Strona7/10
Data23.10.2017
Rozmiar0,83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Załącznik nr 3. Bilans płatniczy
W 2005 r. nastąpiło zmniejszenie ujemnego salda obrotów bieżących bilansu płatniczego, po jego przejściowym pogłębieniu się w roku poprzednim9. W 2005 r. deficyt rachunku obrotów bieżących wyniósł 3,5 mld EUR, był więc o ponad 5 mld EUR mniejszy w porównaniu z rokiem poprzednim. Relacja deficytu obrotów bieżących do PKB obniżyła się z 4,1% w 2004 r. do 1,5% w 2005 r. Na poprawę salda obrotów bieżących w 2005 r. złożyło się przede wszystkim znaczne obniżenie się deficytu obrotów towarowych. Również zmiany salda pozostałych składowych oddziaływały w kierunku zmniejszenia deficytu bilansu obrotów bieżących.


Wykres 10

Bilans obrotów bieżących w latach 1994-2005

Wykres 11

Eksport i import w latach 1994-2005

Źródło: Dane NBP.

Rok 2005 był już szóstym z kolei rokiem obniżania deficytu w polskim handlu zagranicznym. Silne zmniejszenie ujemnego salda obrotów towarowych z 4,6 mld EUR w 2004 r. do 2,2 mld EUR w 2005 r. było odzwierciedleniem relatywnie dużej, w porównaniu z poprzednimi latami, różnicy między tempem wzrostu eksportu a importu10.

W 2005 r. wzrost wartości eksportu (wyrażonej w EUR) pozostawał relatywnie wysoki, chociaż był on nieco niższy w porównaniu z 2004 r.11.

W 2005 r. produkt krajowy brutto w strefie euro, na którą przypadało 54% polskiego eksportu, zwiększył się o 1,3% wobec 2,1% w roku poprzednim. Zwiększenie popytu sektora eksportowego w strefie euro oraz umacnianie się tendencji wzrostowych w popycie inwestycyjnym w tym regionie przyczyniło się do przyspieszenia w II połowie ub.r. polskiego eksportu do strefy euro. Wynika to głównie z faktu, że w polskim eksporcie do strefy euro dominują towary zaopatrzeniowe, które są wykorzystywane jako półprodukty i komponenty do produkcji eksportowej strefy euro.

Po znacznej aprecjacji złotego w 2004 r., w 2005 r. nominalny kurs złotego nadal umacniał się – średnioroczny kurs złotego był silniejszy wobec euro o 11,2%, natomiast wobec dolara amerykańskiego o 11,5%. Miarą odpowiednią do oceny zmian konkurencyjności producentów na rynkach międzynarodowych jest wskaźnik odzwierciedlający koszty produkcji. Ponadto, większość wymiany handlowej dotyczy jak dotąd produktów przemysłu przetwórczego. Dlatego odpowiednim wskaźnikiem konkurencyjności producentów na rynku międzynarodowym jest realny kurs walutowy deflowany jednostkowymi kosztami pracy w przemyśle przetwórczym. W okresie I kw. 2004 r. - IV kw. 2005 r. realny efektywny kurs złotego deflowany jednostkowymi kosztami pracy w przemyśle przetwórczym umocnił się w mniejszym stopniu niż kurs nominalny, tj. o 5,3%. Realna aprecjacja kursu złotego była też w tym okresie mniejsza niż realna aprecjacja kursu korony czeskiej, słowackiej oraz forinta węgierskiego, które umocniły się odpowiednio o 13,6%, 8,9% i 6,6%.Utrzymanie się relatywnie wysokiej dynamiki eksportu, pomimo niższego popytu importowego na najważniejszych rynkach i umocnienia złotego, wynikało także z kontynuacji zachodzących w polskiej gospodarce zmian strukturalnych. Związane są one ze zwiększającym się znaczeniem bezpośrednich inwestycji zagranicznych w polskim eksporcie. Ich obecność prowadzi do coraz szerszego włączania się polskiej gospodarki do międzynarodowego podziału pracy. Wzrost udziału handlu korporacyjnego12 sprawia, że eksport staje się coraz mniej wrażliwy zarówno na zmiany popytu, jak i na wahania kursów walutowych.

Na wzrost wartości importu wyrażonej w EUR w 2005 r. silnie wpłynął wzrost cen transakcyjnych spowodowany przede wszystkim wzrostem cen paliw na międzynarodowych rynkach13. Wpływ wysokich cen paliw na wartość importu został częściowo osłabiony w wyniku niższego wzrostu cen jednostkowych dóbr inwestycyjnych i konsumpcyjnych. Było to spowodowane zwiększeniem udziału krajów o niskich kosztach wytwarzania w polskim imporcie (przede wszystkim z Chin). Wzrost popytu inwestycyjnego, jaki miał miejsce w II połowie ub.r. przyczynił się do przyspieszenia dynamiki importu inwestycyjnego.

Wykres 12

Deficyt obrotów bieżących a napływ inwestycji zagranicznych w latach 1996-2005

Źródło: Dane NBP.


W 2005 r. poprawiły się wszystkie główne wskaźniki finansowe obrazujące zewnętrzną równowagę polskiej gospodarki. Relacja deficytu obrotów bieżących i obrotów towarowych do PKB obniżyła się w porównaniu do lat 2002-2004. Deficyt obrotów bieżących był w latach 2004 i 2005 w całości sfinansowany napływem, uznawanego za bezpieczny, kapitału w postaci zagranicznych inwestycji bezpośrednich.

Tabela 5

Główne wskaźniki równowagi zewnętrznej

Wskaźnik ostrzegawczy

2002

2003

2004

2005

Saldo obrotów bieżących/PKB

-2,7%

-2,1%

-4,2%

-1,5%

Saldo płatności towarowych/PKB

-3,9%

-2,7%

-2,2%

-0,9%

Inwestycje bezpośrednie/ saldo obrotów bieżących

76,7%

92,5%

112,9%

141,4%

(Saldo obrotów bieżących+kapitałowych-inwestycje bezpośrednie)/PKB

-0,6%

-0,2%

0,9%

0,9%

Obsługa zadłużenia zagranicznego/eksport towarów i usług

28,2%

30,7%

35,4%

32,5%

Oficjalne aktywa rezerwowe – w miesiącach importu towarów i usług

5,5

4,8

4,0

4,8

Źródło: Obliczenia NBP.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna