WprowadzeniePobieranie 0,83 Mb.
Strona6/10
Data23.10.2017
Rozmiar0,83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Załącznik nr 2. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych

W 2005 r. inflacja (CPI) obniżyła się z 3,7% r/r w styczniu do 0,7% r/r w grudniu, kształtując się poniżej dolnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego. Z punktu widzenia procesów inflacyjnych w 2005 r. można wyodrębnić dwa podokresy. Przez pierwsze pięć miesięcy 2005 r. roczny wskaźnik inflacji utrzymywał się na wysokim poziomie, co wynikało ze wzrostu cen w okresie poprzedzającym przystąpienie Polski do UE oraz w pierwszych miesiącach członkostwa. Ustępowanie statystycznego efektu bazy8 prowadziło do spadku rocznej inflacji w kolejnych miesiącach. Do osłabienia rocznego tempa wzrostu cen w ostatnich miesiącach 2005 r. przyczynił się również spadek dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych oraz cen paliw. W kierunku obniżenia rocznej inflacji oddziaływała także aprecjacja kursu złotego.Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 0,7% r/r w końcu 2005 r. był efektem:

  • spadku cen żywności i napojów bezalkoholowych o 1,3% r/r, który obniżył CPI o 0,4 p.p.,

  • wzrostu cen kontrolowanych o 3,4% r/r, który zwiększył CPI o 1,0 p.p., w tym wzrostu cen paliw o 6,4% r/r, który złożył się na wzrost CPI o 0,2 p.p.

  • wzrostu cen pozostałych towarów i usług o 0,2% r/r, który spowodował ogólny wzrost cen o 0,1 p.p.


Tabela 4

Zmiany (r/r) głównych grup cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 2004 – 2005

 


CPI

Żywność i napoje bezalkoholowe

Ceny kontrolowane

w tym

Pozostałe towary i usługi

w tym

paliwa

towary nieżywnościowe

usługi

 

 

Struktura wag w %

2004

100,00

26,95

27,28

3,8

45,77

27,29

18,48

2005

100,00

26,94

26,62

3,84

46,44

26,81

19,63

 

Zmiana do analogicznego okresu roku poprzedniego w %

2004 I

1,6

2,2

2,3

5,4

0,8

-0,2

2,4

II

1,6

2,7

1,9

2,7

0,7

-0,3

2,3

III

1,7

3,3

1,6

1,3

0,7

-0,2

2,1

IV

2,2

4,6

2,2

4,7

0,8

0,0

2,1

V

3,4

5,2

3,7

15,3

2,1

1,9

2,4

VI

4,4

8,1

4,1

17,8

2,3

2,1

2,7

VII

4,6

9,1

3,7

16,1

2,5

2,3

2,8

VIII

4,6

9,3

3,5

14,8

2,5

2,4

2,9

IX

4,4

8,1

3,7

15,9

2,6

2,4

3,0

X

4,5

7,7

4,0

19,2

2,8

2,5

3,3

XI

4,5

7,7

4,0

19,1

2,7

2,4

3,4

XII

4,4

7,8

3,7

17,0

2,6

2,2

3,4

2005 I

3,7

6,7

3,4

9,9

2,3

1,6

3,2

II

3,6

5,9

3,4

10,2

2,3

1,7

3,2

III

3,4

5,3

3,3

9,1

2,4

1,5

3,6

IV

3,0

3,7

3,7

11,9

2,3

1,4

3,5

V

2,5

4,3

3,0

6,8

1,2

-0,4

3,3

VI

1,4

0,4

3,3

8,4

0,9

-0,6

3,0

VII

1,3

-0,8

4,2

13,1

0,8

-0,7

2,9

VIII

1,6

0,5

4,4

14,7

0,7

-0,9

2,8

IX

1,8

1,0

4,7

16,5

0,6

-1,0

2,9

X

1,6

0,8

4,4

12,8

0,4

-1,1

2,6

XI

1,0

-0,5

3,9

9,6

0,2

-1,2

2,2

XII

0,7

-1,3

3,4

6,4

0,2

-1,2

2,2

I-XII 2004 r.

3,5

6,3

3,2

12,4

1,9

1,4

2,7

I-XII 2005 r.

2,1

1,6

2,9

10,8

1,2

-0,1

2,9

Źródło: Dane GUS, obliczenia NBP.


Wykres 7

Zmiany (r/r) CPI i głównych kategorii cen w latach 2003 - 2005

Źródło: Dane GUS, obliczenia NBP.Wykres 8

Dekompozycja CPI (r/r)

Źródło: Dane GUS, obliczenia NBP.Ceny żywności i napojów bezalkoholowych
Ceny żywności i napojów bezalkoholowych w grudniu 2005 r. obniżyły się o 1,3% r/r przyczyniając się tym samym do obniżenia inflacji mierzonej indeksem CPI o 0,4 pkt. proc., podczas gdy w analogicznym okresie 2004 r. odnotowano ich wysoki wzrost (o 7,8% r/r).

Przez pierwsze pięć miesięcy 2005 roku utrzymywała się wysoka, ale spadkowa tendencja dwunastomiesięcznego wskaźnika cen żywności i napojów bezalkoholowych: z 6,7% w styczniu obniżyła się do 4,3% w maju 2005 r. Natomiast w czerwcu 2005 r. w wyniku ustąpienia efektów cenowych związanych z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz w wyniku sezonowego spadku cen żywności i napojów bezalkoholowych w miesiącach letnich, roczna dynamika tych cen wyniosła 0,4%. W kolejnych miesiącach 2005 r. na kształtowanie się dynamiki cen w tej grupie miały wpływ czynniki o charakterze jednorazowym, takie jak rosnąca podaż mięsa wieprzowego. Tendencje spadkowe cen mięsa dodatkowo pogłębiały obawy konsumentów związane z pojawiającymi się informacjami o odkryciu przypadków ptasiej grypy w Europie oraz wprowadzenie przez władze rosyjskie od listopada 2005 r. zakazu importu polskiej żywności, jakkolwiek efekt ten był łagodzony wzrostem eksportu do krajów UE.. Obniżeniu cen żywności i napojów bezalkoholowych sprzyjały również wysokie zbiory zbóż w 2005 r., uzupełniane dużymi zapasami ze zbiorów w 2004 r.


Ceny kontrolowane
W grudniu 2005 r. dwunastomiesięczne tempo wzrostu cen kontrolowanych wyniosło 3,4%, tj. ukształtowało się na tym samym poziomie co na początku 2005 r. Najważniejszym czynnikiem, który przyczynił się do utrzymywania relatywnie wysokiej dynamiki cen kontrolowanych w analizowanym okresie był wzrost cen gazu (o 11,3% r/r) i paliw (o 6,4% r/r) związany ze wzrostem cen ropy naftowej na światowych rynkach. Wzrost cen paliw i gazu łącznie stanowił 52% wzrostu cen kontrolowanych (1,8 pkt. proc.). Ponadto w 2005 r. znacznie wzrosły ceny wyrobów tytoniowych (o 7,3% r/r), co było wynikiem podwyższenia podatku akcyzowego, ze względu na konieczność dostosowania jego wysokości do poziomu wymaganego w Unii Europejskiej. Zmiana taryf na energię elektryczną wpłynęła na wzrost jej cen o 3,4% (r/r). Na poziomie sprzed roku utrzymały się natomiast ceny napojów alkoholowych.
Ceny pozostałych towarów i usług konsumpcyjnych
Ceny pozostałych towarów i usług konsumpcyjnych obniżyły się z 2,3% r/r w styczniu 2005 r. do 0,2% r/r w grudniu 2005 r. Główną przyczyną obniżenia się rocznej dynamiki cen w grupie pozostałe towary i usługi było ustąpienie wspomnianego wcześniej efektu bazy. Należy pamiętać, że wraz ze wstąpieniem Polski do UE podniesiona została stawka podatku VAT na niektóre towary i usługi (m.in. na towary budowlane, odzież dziecięcą), co doprowadziło do jednorazowego wzrostu cen znajdującego odzwierciedlenie w zwiększeniu rocznych wskaźników inflacji, utrzymującym się do kwietnia 2005 r. włącznie.

Na osłabienie tempa wzrostu cen pozostałych wpłynął głównie spadek dynamiki cen towarów nieżywnościowych. W grudniu 2005 r. ceny tych towarów spadły o 1,2% r/r wobec wzrostu ich cen w styczniu 2005 r. o 1,6% r/r. Najgłębszy spadek cen zanotowano w kategoriach: odzież (o 5,2%), obuwie (o 8,6%), sprzęt telekomunikacyjny (o 10,9%), sprzęt audiowizualny, fotograficzny i informatyczny (o 8,9%), samochody osobowe (o 6,8%). oraz sprzęt gospodarstwa domowego (o 1,4%). Do obniżenia tempa wzrostu cen w grupie pozostałe towary i usługi konsumpcyjne przyczynił się również spadek tempa wzrostu cen usług, które zmniejszyło się z 3,2% r/r w styczniu 2005 r. do 2,2% r/r w grudniu 2005 r. Główną przyczyną osłabienia dynamiki tych cen był silny spadek cen usług internetowych, który wpłynął na obniżenie rocznego wzrostu cen usług w grudniu 2005 r. o ok. 0,3 pkt. proc.Wykres 9

Zmiany (r/r) cen pozostałych towarów i usług konsumpcyjnych w latach 2003 - 2005

Źródło: Dane GUS, obliczenia NBP.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna