WprowadzeniePobieranie 0,83 Mb.
Strona4/10
Data23.10.2017
Rozmiar0,83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

3.2.3 Rezerwa obowiązkowa


Rezerwa obowiązkowa utrzymywana jest w systemie uśrednionym, co oznacza, że banki zobowiązane są do utrzymywania średniego stanu środków na rachunkach w NBP w okresie rezerwowym na poziomie nie niższym od wartości rezerwy wymaganej. System taki łagodzi wpływ czynników autonomicznych na wahania rynkowych stóp procentowych.

W 2005 r. nie wprowadzono zmian w zasadach utrzymywania i naliczania rezerwy obowiązkowej. Rezerwa obowiązkowa jest naliczana i utrzymywana w złotych. Stopa rezerwy obowiązkowej od środków pozyskanych ze sprzedaży papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu wynosi 0,0%, a od pozostałych rodzajów zobowiązań - 3,5%. Podstawę naliczania rezerwy obowiązkowej stanowią środki pieniężne gromadzone na rachunkach bankowych, środki uzyskane ze sprzedaży papierów wartościowych oraz inne środki zwrotne. Wyłączone z podstawy naliczania rezerwy są środki przyjęte od innego banku krajowego oraz pozyskane z zagranicy na co najmniej 2 lata.

Wszystkie banki pomniejszają kwotę naliczonej rezerwy obowiązkowej o równowartość 500 tys. euro. Z dniem 1 maja 2004 r. Rada Polityki Pieniężnej ustaliła oprocentowanie środków rezerwy obowiązkowej na poziomie 0,9 stopy redyskontowej weksli.

W 2005 r. jeden z banków realizujących program postępowania naprawczego był częściowo zwolniony z obowiązku utrzymywania rezerwy na podstawie decyzji Zarządu NBP podjętej w 1999 r. Kwota zwolnienia wynosiła 421,7 mln zł.

Poziom rezerwy obowiązkowej na 31.12.2005 r. wyniósł 12.065 mln zł. W porównaniu do stanu na 31.12.2004 r. wzrósł o 968 mln zł (8,7%). Na wzrost wielkości rezerwy w 2005 r. zasadniczy wpływ miał przyrost o 8,3 % depozytów stanowiących podstawę naliczania rezerwy obowiązkowej, objętych dodatnią stopą rezerwy obowiązkowej.

We wszystkich okresach rezerwowych w 2005 r. utrzymywała się niewielka nadwyżka średniego stanu środków rezerwy obowiązkowej w stosunku do poziomu wymaganego. Średnio w roku wyniosła ona 28 mln zł, tj. 0,24% poziomu wymaganego. W poszczególnych okresach nadwyżka ta wahała się od 0,09 % w marcu do 0,46 % w grudniu.Wykres 5

Źródło: Dane NBP.

Minimalne różnice pomiędzy rezerwą wymaganą a utrzymywaną w poszczególnych okresach rezerwowych były przede wszystkim efektem oprocentowania utrzymywanych środków rezerwy tylko do wysokości rezerwy wymaganej, prawidłowego zarządzania aktywami w bankach oraz korzystania przez banki z instrumentów ułatwiających zarządzanie środkami na rachunkach w NBP (kredyt techniczny, depozyt na koniec dnia i kredyt lombardowy). Dodatkowym czynnikiem usprawniającym zarządzanie bieżącym poziomem płynności przez banki było codzienne ogłaszanie poziomu rachunków banków przez NBP na stronie serwisu informacyjnego Reuters (NBPM).1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna