WprowadzeniePobieranie 0,83 Mb.
Strona3/10
Data23.10.2017
Rozmiar0,83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

3.2.2. Operacje otwartego rynku


Operacje otwartego rynku są podstawowym instrumentem umożliwiającym utrzymywanie krótkoterminowych stóp procentowych na poziomie zbliżonym do stopy referencyjnej NBP, spójnym z realizacją ustalonego przez RPP celu inflacyjnego. NBP może stosować operacje podstawowe, dostrajające i strukturalne.

W 2005 r. w ramach operacji podstawowych, NBP regularnie, raz w tygodniu, emitował bony pieniężne. Minimalną rentowność bonów pieniężnych wyznaczała stopa referencyjna NBP. Mając na celu bardziej precyzyjne zarządzanie płynnością sektora bankowego, NBP skrócił termin zapadalności emitowanych bonów pieniężnych z 14 do 7 dni. Zmiana ta przybliżyła system operacyjny polityki pieniężnej NBP do standardów Eurosystemu. Emisja 7-dniowych bonów pieniężnych NBP sprzyja ograniczeniu zmienności krótkoterminowych stóp procentowych.Wykres 4

Źródło: Dane NBP.

W 2005 roku podstawowe operacje otwartego rynku były prowadzone z grupą 14 podmiotów, tj. z 13 bankami – dealerami rynku pieniężnego oraz z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym. Banki – dealerzy zostały wyłonione zgodnie z jednolitymi kryteriami kwalifikacyjnymi Indeksu Aktywności Dealerskiej (IAD). Banki te wykazały się dużą aktywnością na rynkach skarbowych papierów wartościowych, bonów pieniężnych NBP, lokat międzybankowych oraz swapów walutowych.

W 2005 r. nie zaistniała konieczność przeprowadzania operacji dostrajających i strukturalnych.

Operacje dostrajające mogą być podjęte w przypadku nieoczekiwanej krótkoterminowej zmiany płynności sektora bankowego, prowadzącej do niepożądanych – z punktu widzenia polityki pieniężnej – wahań krótkoterminowych stóp procentowych. Operacje te obejmowałyby operacje absorbujące i zasilające (emisję bonów pieniężnych NBP, operacje repo i przedterminowy wykup bonów pieniężnych NBP).

Operacje strukturalne mają na celu długoterminową zmianę stanu płynności w sektorze bankowym. Bank centralny mógłby przeprowadzać operacje strukturalne na drodze wykupu własnych obligacji (znajdujących się w portfelach banków komercyjnych), zakupu papierów wartościowych na rynku wtórnym, bądź poprzez emisję własnych długoterminowych papierów dłużnych.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna