WprowadzeniePobieranie 0,83 Mb.
Strona2/10
Data23.10.2017
Rozmiar0,83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

3. Instrumenty polityki pieniężnej3.1. Nadpłynność sektora bankowego


Nadpłynność sektora bankowego w 2005 r., w przeciwieństwie do roku poprzedniego, systematycznie rosła. Jej poziom, mierzony jako średnie saldo bonów pieniężnych NBP, wyniósł 16.699 mln zł i był wyższy o 11.424 mln zł w porównaniu do średniego poziomu bonów w 2004 r. Łączna absorpcja środków pieniężnych z sektora bankowego, mierzona skalą emisji bonów pieniężnych NBP oraz poziomem lokat MF w NBP, wyniosła średnio w 2005 r. 21.707 mln zł i była wyższa o 4.240 mln zł w porównaniu z 2004 r. Dodatkowo, w obiegu pozostają obligacje wyemitowane przez NBP w 2002 r. w kwocie 7.816 mln zł, których termin zapadalności przypada na 2012 r.

Sytuację płynnościową w poszczególnych miesiącach 2005 r. kształtowały zmiany czynników autonomicznych, pozostających poza kontrolą banku centralnego. Pierwszym z czynników, który przyczynił się do wzrostu nadpłynności, był skup walut netto przez NBP w wysokości 7.479 mln zł. Był on spowodowany głównie wykorzystaniem środków unijnych, przekazywanych z rachunku pomocniczego Komisji Europejskiej w NBP (prowadzonego w EUR) na rachunki funduszowe, zamienianych następnie na złote w banku centralnym. Innymi ważnymi czynnikami powodującymi wzrost płynności były: spadek depozytów złotowych sektora publicznego w banku centralnym o 6.609 mln zł oraz wpłata z zysku NBP do budżetu państwa w wysokości 4.168 mln zł. Poziom nadpłynności był ograniczany przede wszystkim przez: przyrost pieniądza gotówkowego w obiegu o 3.864 mln zł, wzrost poziomu rezerwy obowiązkowej banków o 945 mln zł oraz spłatę kredytu refinansowego w kwocie 343 mln zł.


3.2. Instrumenty polityki pieniężnej

      1. Stopa procentowa


Rada Polityki Pieniężnej określa wysokość stóp procentowych NBP, które wyznaczają oprocentowanie instrumentów polityki pieniężnej, tj.: operacji otwartego rynku, rezerwy obowiązkowej oraz operacji depozytowo-kredytowych.

Główną stopą NBP jest stopa referencyjna. Stopa ta oddziałuje na poziom stawek rynkowych o terminie zapadalności porównywalnym z zapadalnością podstawowych operacji otwartego rynku. Stopa depozytowa i lombardowa NBP wyznaczają pasmo wahań stóp procentowych O/N (overnight) na rynku międzybankowym.

W 2005 r. Rada Polityki Pieniężnej pięciokrotnie obniżała stopy podstawowe NBP. Stopa referencyjna została obniżona łącznie z 6,50% do 4,50%, stopa lombardowa z 8,00% do 6,00%, a depozytowa z 5,00% do 3,00%. Szerokość korytarza wahań krótkoterminowych stawek rynkowych pozostała niezmieniona i wynosiła +/-1,5 punktu procentowego.
Decyzje Rady Polityki Pieniężnej dotyczące zmian stóp podstawowych NBP w 2005 r.

Data podjęcia decyzji*

Decyzja:


30 marca

- Obniżenie minimalnej stopy rentowności 7-dniowych operacji otwartego rynku 6,5% do 6,0%

- Obniżenie stopy oprocentowania kredytu lombardowego z 8,0% do 7,5%

- Obniżenie stopy redyskonta weksli z 7,0% do 6,5%

- Obniżenie stopy depozytowej z 5,0% do 4,5%.27 kwietnia

- Obniżenie minimalnej stopy rentowności 7-dniowych operacji otwartego rynku 6,0% do 5,5%

- Obniżenie stopy oprocentowania kredytu lombardowego z 7,5% do 7,0%

- Obniżenie stopy redyskonta weksli z 6,5% do 6,0%

- Obniżenie stopy depozytowej z 4,5% do 4,0%.29 czerwca

- Obniżenie minimalnej stopy rentowności 7-dniowych operacji otwartego rynku 5,5% do 5,0%

- Obniżenie stopy oprocentowania kredytu lombardowego z 7,0% do 6,5%

- Obniżenie stopy redyskonta weksli z 6,0% do 5,5%

- Obniżenie stopy depozytowej z 4,0% do 3,5%.27 lipca

- Obniżenie minimalnej stopy rentowności 7-dniowych operacji otwartego rynku 5,0% do 4,75%

- Obniżenie stopy oprocentowania kredytu lombardowego z 6,5% do 6,25%

- Obniżenie stopy redyskonta weksli z 5,5% do 5,25%

- Obniżenie stopy depozytowej z 3,5% do 3,25%.31 sierpnia

- Obniżenie minimalnej stopy rentowności 7-dniowych operacji otwartego rynku 4,75% do 4,5%

- Obniżenie stopy oprocentowania kredytu lombardowego z 6,25% do 6,0%

- Obniżenie stopy redyskonta weksli z 5,25% do 4,75%

- Obniżenie stopy depozytowej z 3,25% do 3,0%.


Źródło: Dane NBP.*Decyzje wchodziły w życie następnego dnia roboczego
W ślad za obniżkami stopy referencyjnej spadały krótkoterminowe stopy procentowe na rynku międzybankowym. Stawka WIBOR SW5, na którą bank centralny bezpośrednio wpływał za pomocą operacji otwartego rynku, oscylowała wokół stopy referencyjnej NBP i utrzymywała się w korytarzu wahań wyznaczonym przez stopy lombardową i depozytową NBP. Średnie odchylenie tej stawki od stopy referencyjnej NBP w 2005 r. wyniosło 9 punktów bazowych i było niższe o 7 punktów bazowych w porównaniu do roku poprzedniego.

Wykres 3

Źródło: Dane NBP.

Z początkiem 2005 r. NBP wprowadził stawkę POLONIA (ang. Polish Overnight Index Avarage). Jest ona średnią stawką overnight ważoną wielkością transakcji na rynku niezabezpieczonych depozytów międzybankowych. Poziom stawki POLONIA odzwierciedla rzeczywiste oprocentowanie lokat z terminem overnight na rynku międzybankowym. Średnie odchylenie stawki POLONIA od stopy referencyjnej NBP w 2005 r. wyniosło 26 punktów bazowych, natomiast stawki WIBOR O/N – 22 punkty bazowe (w 2004 r. – 38 punktów bazowych). NBP publikuje wysokość tej stawki na stronie serwisu informacyjnego Reuters (NBPS) każdego dnia o godzinie 17.00.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna