WprowadzeniePobieranie 0,83 Mb.
Strona10/10
Data23.10.2017
Rozmiar0,83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Załącznik nr 6. Wyniki głosowania członków Rady Polityki Pieniężnej nad wnioskami i uchwałami w 2005 r.
Data podjęcia wniosku

Przedmiot wniosku lub uchwały

Decyzja RPP

Wyniki głosowania członków Rady

26.01.2005

Wniosek o zmianę nastawienia w polityce pieniężnej z restrykcyjnego na neutralne

Głos Przewodniczącego RPP rozstrzygnął, że wniosek nie przeszedł

Za: J. Czekaj

M. Pietrewicz

S. Nieckarz

A. Sławiński

A. Wojtyna

Przeciw: L. Balcerowicz

D. Filar


M. Noga

S. Owsiak

H. Wasilewska-Trenkner


25.02.2005

Wniosek o zmianę nastawienia w polityce pieniężnej z restrykcyjnego na neutralne


Wniosek nie uzyskał większości głosów


Za: L. Balcerowicz

D. Filar


M. Noga

H. Wasilewska-TrenknerPrzeciw: J. Czekaj

S. Nieckarz

S. Owsiak

M. Pietrewicz

A. Sławiński

A. Wojtyna25.02.2005

Wniosek o zmianę nastawienia w polityce pieniężnej z restrykcyjnego na łagodne

RPP zmieniła nastawienie w polityce pieniężnej z restrykcyjnego na łagodne

Za: J. Czekaj

S. Nieckarz

S. Owsiak

M. Pietrewicz

A. Sławiński

A. WojtynaPrzeciw: L. Balcerowicz

D. Filar


M. Noga

H. Wasilewska-Trenkner30.03.2005

Uchwała w sprawie stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów refinansowych, oprocentowania lokaty terminowej oraz stopy redyskontowej weksli w NBP


RPP obniżyła wysokość wszystkich stóp procentowych o 0,5 pkt. proc.


Za: L. Balcerowicz

J. Czekaj

S. Nieckarz

M. Noga


S. Owsiak

M. Pietrewicz

A. Sławiński

H. Wasilewska-Trenkner

A. Wojtyna

Przeciw: D. Filar


26.04.2005

Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego Narodowego

Banku Polskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 r.Za: L. Balcerowicz

J. Czekaj

D. Filar

S. Nieckarz

M. Noga

S. OwsiakM. Pietrewicz

A. Sławiński

H. Wasilewska-Trenkner

A. Wojtyna27.04.2005

Uchwała w sprawie stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów refinansowych, oprocentowania lokaty terminowej oraz stopy redyskontowej weksli w Narodowym Banku Polskim


Obniżka wszystkich stóp procentowych o 0,5 pkt. proc.


Za: L. Balcerowicz

J. Czekaj

D. Filar

S. Nieckarz

M. Noga

S. OwsiakM. Pietrewicz

A. Sławiński

H. Wasilewska-Trenkner

A. Wojtyna27.04.2005

Wniosek w sprawie zmiany nastawienia w polityce pieniężnej z łagodnego na neutralne

RPP zmieniła nastawienie w polityce pieniężnej


Za: L. Balcerowicz

J. Czekaj

D. Filar

S. Nieckarz

M. Noga

S. OwsiakM. Pietrewicz

A. Sławiński

H. Wasilewska-Trenkner

A. Wojtyna24.05.2005

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej w 2004 r.

Za: L. Balcerowicz

J. Czekaj

D. Filar

S. Nieckarz

M. Noga

S. OwsiakM. Pietrewicz

A. Sławiński

H. Wasilewska-Trenkner

A. Wojtyna24.05.2005

Uchwała w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w

zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej w 2004 r.Za: L. Balcerowicz

J. Czekaj

D. Filar

S. Nieckarz

M. Noga

S. OwsiakM. Pietrewicz

A. Sławiński

H. Wasilewska-Trenkner

A. Wojtyna24.05.2005

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2004 r.
Za: L. Balcerowicz

J. Czekaj

D. Filar

S. Nieckarz

M. Noga

S. OwsiakM. Pietrewicz

A. Sławiński

H. Wasilewska-Trenkner

A. Wojtyna25.05.2005

Wniosek o zmianę nastawienia w polityce pieniężnej z neutralnego na łagodne


Głos Przewodniczącego RPP rozstrzygnął, że wniosek nie został przyjęty


Za: J. Czekaj

S. Owsiak

M. Pietrewicz

A. Sławiński

A. Wojtyna

Przeciw: L. Balcerowicz

D. Filar

S. Nieckarz

M. Noga


H. Wasilewska-Trenkner

29.06.2005

Uchwała w sprawie stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów refinansowych, oprocentowania lokaty terminowej oraz stopy redyskontowej weksli w Narodowym Banku Polskim


Obniżka wszystkich stóp procentowych o 0,5 pkt. proc.

Za: L. Balcerowicz

J. Czekaj

D. Filar

S. Nieckarz

M. Noga

S. OwsiakM. Pietrewicz

A. Sławiński

H. Wasilewska-Trenkner

A. Wojtyna29.06.2005

Wniosek o zmianę nastawienia w polityce pieniężnej z neutralnego na łagodne


RPP zmieniła nastawienie w polityce pieniężnej


Za: J. Czekaj

S. Nieckarz

S. Owsiak

M. Pietrewicz

A. Sławiński

A. WojtynaPrzeciw: L. Balcerowicz

D. Filar

M. Noga

H. Wasilewska-Trenkner27.07.2005

Uchwała w sprawie stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów refinansowych,

oprocentowania lokaty terminowej oraz stopy redyskontowej weksli w Narodowym Banku Polskim
Obniżka wszystkich stóp procentowych o 0,25 pkt. proc.


Za: J. Czekaj

S. Nieckarz

S. Owsiak

M. Pietrewicz

A. Sławiński

A. WojtynaPrzeciw: L. Balcerowicz

D. Filar


M. Noga

H. Wasilewska-Trenkner27.07.2005

Wniosek w sprawie utrzymania nastawienia łagodnego w polityce pieniężnej


Wniosek uzyskał większość głosów – RPP utrzymała nastawienie łagodne w polityce pieniężnej


Za: J. Czekaj

S. Nieckarz

S. Owsiak

M. Pietrewicz

A. Sławiński

A. WojtynaPrzeciw: L. Balcerowicz

D. Filar


M. Noga

H. Wasilewska-Trenkner27.07.2005

Wniosek w sprawie zmiany nastawienia w polityce pieniężnej z łagodnego na neutralne


Wniosek nie uzyskał większości głosów – RPP utrzymała nastawienie łagodne w polityce pieniężnej


Za: L. Balcerowicz

D. Filar

M. Noga

H. Wasilewska-TrenknerPrzeciw: J. Czekaj

S. Nieckarz

S. Owsiak

M. Pietrewicz

A. Sławiński

A. Wojtyna31.08.2005

Uchwała w sprawie stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów refinansowych,

oprocentowania lokaty terminowej oraz stopy redyskontowej weksli w Narodowym Banku Polskim
Obniżka stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów refinansowych i lokaty terminowej o 0,25 pkt. proc. oraz stopy redyskontowej weksli o 0,5 pkt. proc.


Za: J. Czekaj

S. Nieckarz

S. Owsiak

M. Pietrewicz

A. Sławiński

A. WojtynaPrzeciw: L. Balcerowicz

D. Filar


M. Noga

H. Wasilewska-Trenkner31.08.2005

Wniosek w sprawie zmiany nastawienia w polityce pieniężnej z łagodnego na neutralne


Wniosek nie uzyskał większości głosów – RPP utrzymała nastawienie łagodne w polityce pieniężnej


Za: L. Balcerowicz

D. Filar


M. Noga

H. Wasilewska-TrenknerPrzeciw: J. Czekaj

S. Nieckarz

S. Owsiak

M. Pietrewicz

A. Sławiński

A. Wojtyna27.09.2005

Uchwała w sprawie określenia górnej granicy zobowiązań wynikających z zaciągania przez Narodowy Bank Polski pożyczek i kredytów w zagranicznych instytucjach bankowych i finansowych

Za: L. Balcerowicz

J. Czekaj

D. Filar

S. Nieckarz

M. Noga

S. OwsiakM. Pietrewicz

A. Sławiński

H. Wasilewska-Trenkner

A. Wojtyna28.09.2005

Wniosek w sprawie rezygnacji z określania przez RPP nastawienia w polityce pieniężnej


Wniosek uzyskał większość głosów – RPP podjęła decyzję o rezygnacji z określania nastawienia w polityce pieniężnej.


Za: L. Balcerowicz

D. Filar


M. Noga

S. Owsiak

M. Pietrewicz

H. Wasilewska-TrenknerPrzeciw: J. Czekaj

S. Nieckarz

A. Sławiński

A. Wojtyna28.09.2005

Uchwała w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2006

Za: L. Balcerowicz

J. Czekaj

D. Filar

S. Nieckarz

M. Noga

S. OwsiakM. Pietrewicz

A. Sławiński

H. Wasilewska-Trenkner

A. Wojtyna2510.2005

Uchwała w sprawie wyboru biegłego rewidenta badającego roczne sprawozdanie

finansowe NBP za rok obrotowy 2005 i za rok 2006


Za: L. Balcerowicz

J. Czekaj

D. Filar

S. Nieckarz

M. Noga

S. OwsiakM. Pietrewicz

A. Sławiński

H. Wasilewska-Trenkner

A. Wojtyna30.11.2005

Wniosek w sprawie zmiany nastawienia w polityce pieniężnej z łagodnego na neutralne


Wniosek nie uzyskał większości głosów – RPP utrzymała nastawienie łagodne w polityce pieniężnej


Za: L. Balcerowicz

D. Filar


M. Noga

H. Wasilewska-TrenknerPrzeciw: J. Czekaj

S. Nieckarz

S. Owsiak

M. Pietrewicz

A. Sławiński

A. Wojtyna20.12.2005

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Narodowego Banku Polskiego
Za: L.Balcerowicz

J.Czekaj


D.Filar

S.Nieckarz

M.Noga

S.Owsiak


M.Pietrewicz

A.Sławiński

H.Wasilewska-Trenkner

A.Wojtyna20.12.2005

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rachunkowości, układu aktywów i pasywów bilansu oraz rachunku zysków i strat Narodowego Banku Polskiego
Za: L.Balcerowicz

J.Czekaj


D.Filar

S.Nieckarz

M.Noga

S.Owsiak


M.Pietrewicz

A.Sławiński

H.Wasilewska-Trenkner

A.Wojtyna20.12.2005

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad prowadzenia operacji otwartego rynku
Za: L.Balcerowicz

J.Czekaj


D.Filar

S.Nieckarz

M.Noga

S.Owsiak


M.Pietrewicz

A.Sławiński

H.Wasilewska-Trenkner

A.Wojtyna


1 Projekcje inflacji są prognozami przebiegu procesów inflacyjnych w gospodarce polskiej opracowywanymi przy założeniu niezmienności stóp procentowych w horyzoncie prognozy. Projekcje przygotowywane są kwartalnie przez ekonomistów NBP przy wykorzystaniu modelu ekonometrycznego ECMOD. Od sierpnia 2004 r. projekcje inflacji są publikowane w Raportach o inflacji (przy czym projekcję na podstawie modelu ECMOD opublikowano po raz pierwszy w Raporcie z listopada 2004 r.). Zob. informacje zawarte w Załączniku nr 5: Projekcje inflacji NBP.

2 Inflacja netto to inflacja po wyłączeniu cen żywności oraz cen paliw.

3 Podwyższeniu uległy stawki VAT (m.in. na materiały budowlane, ubrania dziecięce) i akcyzy (na wyroby tytoniowe).

4 Raport o inflacji jest dokumentem publikowanym kwartalnie, w którym Rada Polityki Pieniężnej przedstawia swoją ocenę przebiegu procesów makroekonomicznych. Częścią Raportu są również projekcje inflacji i PKB, które opracowywane są przez ekonomistów NBP. Zob. informacje zawarte w Załączniku nr 5: Projekcje inflacji NBP.

5 WIBOR SW (ang. Warsaw Interbank Offer Rate Spot Week) – stawka, po której banki są gotowe udzielić pożyczki na rynku niezabezpieczonych lokat międzybankowych na okres 7 dni. Obliczana jest jako średnia arytmetyczna z kwotowań przekazywanych przez uczestników tzw. fixingu, przeprowadzanego każdego dnia roboczego o godz. 11.00.

6 Produkt krajowy brutto jest równy wartości dodanej brutto, powiększonej o saldo podatków od produktów (w tym ceł importowych) i dotacji do produktów.

7 Według rachunków narodowych. Dane o obrotach handlu zagranicznego wg rachunków narodowych różnią się od publikowanych w bilansie płatniczym NBP głównie tym, że uwzględniają tzw. obrót uszlachetniający w ujęciu netto (w bilansie płatniczym kategoria ta uwzględniana jest w ujęciu brutto).

8 Efekt bazy polegał na odniesieniu bieżącego poziomu cen do znacznie niższego poziomu z okresu poprzedzającego wejście Polski do UE.

9 Dane prezentowane w Sprawozdaniu z wykonania założeń polityki pieniężnej w 2004 r. wskazujące wówczas na poprawę salda obrotów bieżących zostały we wrześniu 2005 r. zweryfikowane w skutek uwzględnienia w statystyce bilansu płatniczego reinwestowanych zysków od inwestycji bezpośrednich. Przed weryfikacją deficyt obrotów bieżących w 2004 r. wyniósł 3,0 mld EUR, natomiast po weryfikacji 8,5 mld EUR.

10 Według danych NBP wartość eksportu w EUR zwiększyła się w 2005 r. o 17,1%, podczas gdy wartość importu wzrosła o 12,6% w porównaniu z rokiem poprzednim (wobec odpowiednio 22,3% i 19,5% w 2004 r.).

11 Według danych GUS tempo wzrostu wolumenu eksportu, w ujęciu rocznym, obniżyło się z 18,2% w 2004 r.do 10,8% w 2005 r. Wpływ obniżenia się dynamiki wolumenu na wartość eksportu został częściowo zrekompensowany przez przyspieszenie wzrostu cen transakcyjnych w EUR odpowiednio z 6,3% do 7,9%. Natomiast dynamika wolumenu importu obniżyła się z 17,3% w 2004 r. do 4,6% w 2005 r., podczas gdy wzrost jego cen (o 8,0%) okazał się znacznie wyższy w porównaniu z rokiem poprzednim (0,8%).

12 Handel korporacyjny polega na eksporcie i imporcie towarów między filiami korporacji zagranicznych zlokalizowanych w Polsce a przedsiębiorstwami macierzystymi oraz ich filiami znajdującymi się w innych krajach.

13 Wartość importu ropy naftowej do Polski wzrosła w 2005 r. o 45% (wyrażonego w EUR). Wynikało to przede wszystkim ze wzrostu ceny importowanej do Polski ropy naftowej o 42,3%, natomiast wielkość dostaw zwiększyła się zaledwie o 1,9% w porównaniu z rokiem poprzednim.

14 Dane NBP.

15 Wykres 17 nie odejmuje wszystkich rodzajów aktywów finansowych gospodarstw domowych, w szczególności posiadanych przez nie akcji.

16 Opis modelu opublikowano w: Fic T., Kolasa M., Kot A., Murawski K., Rubaszek M., Tarnicka M., Model gospodarki polskiej ECMOD, Materiały i Studia NBP, nr zeszytu 194, maj 2005.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna