Wprowadzenie do sprawozdania finansowegoPobieranie 10,09 Kb.
Data15.02.2018
Rozmiar10,09 Kb.


Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2009 rok

 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: TOWARZYSTWO SPORTOWO – REKREACYJNE „GENTICUS” W BIAŁYMSTOKU, UL. BERLINGA 21 M. 41A, 15-814 BIAŁYSTOK
 1. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań)
 1. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD: 9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM
 1. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny
  w systemie REGON: SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO; 10.07.2003 R.; nr KRS 0000167059; REGON 050268732
 1. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja):

KRZYSZTOF MARIAN MALESZEWSKI – PREZES

KRZYSZTOF MORDASEWICZ – WICEPREZES

ARTUR DAWDO – WICEPREZES

PIOTR OLEJNIK – SEKRETARZ ZARZĄDU

WIESŁAWA MORDASWICZ – SKARBNIK

SEBASTIAN MORDASEWICZ – CZŁONEK ZARZĄDU
 1. Określenie celów statutowych organizacji:

- Rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej członków stowarzyszenia, mieszkańców miasta Białegostoku, województwa podlaskiego i ogółu społeczności.

- Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej i sportu wśród członków stowarzyszenia, mieszkańców miasta Białegostoku, województwa podlaskiego i ogółu społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

 1. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie – NIE JEST
 1. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009.


 1. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład organizacji wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe. -
 1. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności.

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności. 1. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawiła jednostce prawo wyboru.

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów znajdują się w informacji dodatkowej.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna