Wprowadzenie do sprawozdania finansowegoPobieranie 17,87 Kb.
Data03.02.2018
Rozmiar17,87 Kb.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2011 rok.

 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu „Mar-Kot”, 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. M. Kopernika 2
 1. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych:


woj. wielkopolskie

   • Dom „Zacisze”,Pająków 12, gm. Przyłęk,

pow. Zwoleń, woj. mazowieckie

   • Dom „Dar Serca”, Lucimia, gm. Przyłęk, pow. Zwoleń,

woj. mazowieckie

   • Rolne Gospodarstwo Pomocnicze„Agro-Szkoła Życia”,

Miączyn Duży 26, gm. Szreńsk, pow.Mława, woj. mazowieckie

   • Dom Rodzinny Arklity 3, gm. Barciany, pow. Kętrzyn

woj. warmińsko-mazurskie

ul. M.Kopernika 2, pow. warszawsko-zachodni, woj. mazowieckie

   • Dom Samotnych Matek z Dziećmi „KOTANEK” w Sławoszach 1,

gm. Barciany, pow. kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie

ul. B. Czecha 4, woj. mazowieckie

   • Pogotowie Interwencyjne, Poznań ul. Ostatnia 11, woj.wielkopolskie

   • Dom Rodzinny „Budzynek” w Budzynku 35, gm.Dalików,

pow. Poddębice, woj. łódzkie

   • „DOM ARKA” Gąsocin, ul. Kolejowa 12, gm. Soński, pow. Ciechanów

   • Dom dla Ludzi Bezdomnych, Olszanica 6

pow. Lesko, woj. podkarpackie

   • SPB „Mar-Kot” Oddział Terenowy Zespół Działalności Gospodarczej „Prze-Mark” Ożarów Mazowiecki ul. M. Kopernika 2Jednostki organizacyjne Stowarzyszenia nie sporządzają samodzielnych sprawozdań finansowych.


 1. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD: 8790Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana.
 1. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny
  w systemie REGON: Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Nr. KRS: 0000165137 z dnia 26.06.2003r.

REGON: 634495290


 1. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja):

a/ Przybecki Przemysław Ludwik - Prezes

b/ Przybecka Marzena Joanna - V-ce Prezes

c/ Ryćko Agnieszka - Sekretarz

d/ Ryćko Mariusz - Skarbnik

e/ Bółkowski Janusz - Członek


 1. Określenie celów statutowych organizacji:


Celem Stowarzyszenia jest przeciwdziałanie szerzącej się patologii społecznej jak:

a/ bezdomność, bezrobocie, alkoholizm, przemoc w rodzinie oraz inne formy patologii

społecznej

b/ wypracowanie skutecznych metod zapobiegających rozpowszechnianiu się patologii

społecznej

c/ ułatwienie powrotu do społeczeństwa

d/ upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o społecznych skutkach patologii

społecznej

e/ rozwijanie i zacieśnienie współpracy z władzami i organami administracji państwowej

w zakresie zwalczania i zapobiegania zjawisk patologii społecznej

f/ podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z organami władz i administracji

państwowej, organizacjami społecznymi a także organizowanie różnorodnych form

społecznych i instytucjonalnych działań dla zwalczania zjawisk patologii społecznej,

niezbędnych do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz integracji społecznej

g/ kształtowanie postaw abstynenckich i zaangażowanych w realizację celów

społecznych

h/ rozwijanie postaw nastawionych na aktywne pomaganie ludziom potrzebującym,

zagubionym, zagrożonym patologią społeczną

 1. Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu „Mar-Kot’ zostało powołane na czas nieokreślony

 2. Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy 2011.

 3. Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje dane wszystkich placówek działających w strukturach Stowarzyszenia oraz działalności gospodarczej. 1. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności statutowej i gospodarczej.

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności. 1. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawiła jednostce prawo wyboru: Środki trwałe amortyzuje się liniowo odnosząc w koszty roczne. Towary są ewidencjonowane w cenie zakupu. Rozchody w cenie przeciętnej. Stowarzyszenie nie posiada środków pieniężnych w walucie obcej. Po dniu 31.12.2011 roku nie wystąpiły zdarzenia nie ujęte w bilansie. Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów / w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych/, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak , aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Sporządziła: Janina Nowakowska


Podpisy:


Przybecki Przemysław Prezes /--/

Przybecka Marzena V-ce Prezes /--/

Ryćko Agnieszka Sekretarz /--/

Ryćko Mariusz Skarbnik /--/Bółkowski Janusz Członek /--/©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna