Wprowadzenie do projektowania aplikacji w Visual Basic dla ExcelPobieranie 0,77 Mb.
Strona1/5
Data24.12.2017
Rozmiar0,77 Mb.
  1   2   3   4   5

Wprowadzenie do projektowania aplikacji w Visual Basic dla Excel


Analiza procedury Visual Basic

Pomiędzy wyrazami Sub i End Sub znajdują się instrukcje procedury. Wyraz Sub określa początek procedury. Po nim zawsze znajduje się nazwa procedury. Po na­zwie procedury znajduje się para pustych nawiasów. Wyrazy End Sub oznaczają koniec procedury. Po dotarciu do tego miejsca Visual Basic oddaje użytkownikowi kontrolę nad Excelem.Zwróć uwagę na kropki charakterystyczne dla języka Visual Basic. Występują one dosłownie w każdej linijce instrukcji. Kropki te wiążą poszczególne elementy ję­zyka Visual Basic. W jaki sposób czytać instrukcje wpisane w tym języku? Czytaj instrukcje procedury zaczynając od prawej strony ostatniej kropki. Przeczytaj teraz procedurę WpiszDate. Jej interpretacja jest następująca:
Sub WpiszDate() Rozpoczęcie procedury.

Workbooks. Add Dodaj skoroszyt.

Range ("A2") .Select Wybierz komórkę “A2".

ActiveCell. FormulaR1C1 = "Data" Niech formułą w aktywnej komórce

będzie wyraz “Data".

Range("A2") .Select Wybierz komórkę “A2".

' Zmiana typu i rozmiaru czcionki Linia komentarza (ignorowana).

With Selection.Font Niech czcionka w aktywnej komórce będzie

następująca:

.Name = "Times E E" Nazwa (czcionki) ma być “ Times EE".

.FontStyle = "Bold" Styl (czcionki) ma być “Pogrubiony" .*

.Size = 14 Rozmiar (czcionki) ma być 14.

.Strikethrough = False Przekreślenie “Bez przekreślenia".

.Superscript = False Indeks górny “Bez indeksu".

.Subscript = False Indeks dolny “Bez indeksu".

.OutlineFont = False Kontur (czcionki) “Bez konturu".

.Shadow = False Cieniowanie (czcionki) “Bez cienio wania".

.Underline = xlNone Podkreślenie ma być “Bez pod­kreślenia".

.ColorIndex = xlAutomatic Kolor ma być “Automatyczny".

End With Koniec formatowania (czcionki).

Range("B2").Select Wybierz komórkę “B2".

` Wpisanie funkcji daty linia komentarza (ignorowana).

ActiveCell. FormulaR1C1 = "=NOW(..)"Niech formułą w aktywnej komórce będzie funkcja ,,=NOW()".

Range("B2").Select Wybierz komórkę “B2".

Selection.NumberFormat = "m/d/yy" Niech formatem aktywnej komórki

będzie “m/d/yy".

Columns("A:B").Select Wybierz kolumny “A:B".

Selection.EntireColumn.AutoFit Dopasuj szerokość kolumn do wybranej selekcji.

Range("A1").Select Wybierz komórkę A 1

End Sub. Zakończenie procedury.

Podstawowe elementy języka

Moduły, procedury i instrukcje

W czasie nagrywania procedur Microsoft Excel tworzy całą serię instrukcji, które są dokładnym odzwierciedleniem wykonywanych działań. Instrukcje te są umieszcza­ne automatycznie w kartce o nazwie Moduł (Module). Wszystkie nagrane instrukcje składają się na procedurę. Każda linia procedury stanowi instrukcję. Instrukcje mogą być różnego rodzaju. Są w nich słowa kluczowe, operatory lub odwołania do innych procedur. Zacznijmy od słów kluczowych. Słowa te mają specjalne znaczenie w Vi­sual Basicu. Znasz już najpopularniejsze słowa klu­czowe tego języka: Sub i End Sub, rozpoczynające i kończące procedurę. Na koloro­wych monitorach słowa kluczowe pojawiają się w kolorze niebieskim. Znakomity znak rozpoznawczy!Tabela 1. Słowa zarezerwowane w Visual Basicu dla aplikacji

Abs


And


Any


As


B


BF


Boolean


ByRef


ByVal


Cali


Case


CBool


CCur


CDate


CDbl


CDecl


CInt


Circie


CLng


Close


Const


Command


CSng


CStr


CurDir


Currency


CVar


CYDate


CYErr


Datę


Debug


Declare


DefBool


DefCur


DefDate


DefDbl


Defint


DefLng


DefObj


DefSng


DefStr


DefVar


Dim


Dir


Do


Double


Each


Else


Elself


Empty


End


EndIf


Enyiron


Eqv


Erase


Error


Exit


F


False


Fix


For


Format


FreeFile


Function


Get


Global


Go


GoSub


GoTo


If


Imp


In


Input


InputB


Instr


InstrB


Int


Integer


Is


LBound

Len


LenB


Let


Like

Linę


Load


LoadPicture


Local

Lock


Long


Loop


LSet

Me


Mid


MidB


Mod

Name


New


Next


Not

Nothing


Null


Object


On

Open


Option


Optional


Or

ParamArray


Point


Preserve


Print

Private


Property


PSet


Public

Put


QBColor


ReDim


Rem

Resume


Retum


RSet


Scalę

SavePicture


Seek


Select


Set

Sgn


Shared


Single


Spc

Static


Stop


StrComp


String

Sub


Tab


Then


To

Tnie


Type


TypeOf


UBound

Unioad


Uniock


Untii


Yariant

Wend


While


Width


With

Wńte


Xor
Ponieważ słowa kluczowe są zarezerwowane w tym języku, nie należy ich samodzielnie używać. W instrukcjach Visual Basica występują również operatory. Język ten ma cztery typy operatorów: arytmetyczne, konkatenacji łańcuchów, logiczne i porów­nawcze. Operatory służą do łączenia, wiązania i manipulowania pewnymi warto­ściami. Oddzielnym typem instrukcji w Visual Basicu są odwołania do innych proce­dur. Odwołania te umożliwiają przekazywanie sterowania z jednej procedury do dru­giej. Schemat tej operacji byłby następujący:

Sub Procedura1 ( )

...............

Instrukcje procedury głównej...

Procedura2 Nazwa procedury wołanej

End Sub


Wołanie procedury

Przy wołaniu procedur należy pamiętać pewne reguły:

• Visual Basie poszukuje najpierw wołanej procedury w tym samym module, w którym znajduje się procedura wołająca, w tym przypadku Procedura1

• jeśli procedury nie ma w tym samym module, są przeszukiwane pozostałe modu­ły tego samego skoroszytu. Jak wiesz, procedury Procedura2 nie ma w skoro­szycie Personal.xls, w którym została nagrana procedura Procedura1. Proce­dura ta znajduje się w skoroszycie Partl.xls

• jeśli chcesz wywołać procedurę należącą do innego skoroszytu, musisz dołączyć ten skoroszyt do bieżącego. Po dołączeniu skoroszytu wszystkie jego moduły i procedury będą dostępne Dołącz teraz skoroszyt Partl.xls do skoroszytu bieżącego Personal.xls.

Korzystając z języka Visual Basic możesz tworzyć procedury kontrolujące niemal każdy aspekt posługiwania się nie tylko poszczególnymi funkcjami programu Microsoft Excel, lecz również innych aplikacji. Podstawą kontroli tego ję­zyka jest jego zdolność do zarządzania różnymi obiektami.

Czym jest obiekt?
Obiekt jest przedmiotem kontrolowanym przez Visual Basic. Excel zawiera ogółem 128 obiektów, które można kontrolować w rozmaity sposób. Obiektem jest na przykład skoroszyt, arkusz, zakres komórek w arkuszu, czy też wykres. Obiekty są zorganizowane w hierarchii. Niektóre obiekty zawierają w sobie inne obiekty. Na przykład sam Excel stanowi obiekt zwany aplikacją. Obiekt aplikacji zawiera w sobie inne obiekty, takie jak skoroszyty czy paski narzędzi. Skoroszyt zaś zawiera inne obiekty, takie jak arkusze czy wykresy.

Podstawowe obiekty Excela:

Range,

Window,

Worksheet,

Workbook,

Application.

Ponieważ podstawą pracy w arkuszu są rozmaite operacje związane z komór­kami, poznawanie obiektów rozpoczniesz nie od najbardziej zewnętrznego obiektu, ja­kim jest obiekt Application, lecz od jednego z najniższych obiektów hierarchii, jakim jest obiekt Range. Ale o tym nieco później. Wróćmy do definicji obiektu.

Zbiór podobnych obiektów określa się nazwą kolekcji. Na przykład, kolekcja ar­kuszy obejmuje wszystkie arkusze w danym skoroszycie, a kolekcja pasków narzędzi składa się z różnorodnych przycisków. Kolekcje są również obiektami. Najczęściej używanymi kolekcjami obiektów Excela są: kolekcja Sheets (zawierająca arkusze, moduły, wykresy i kartki dialogu), kolekcja Workbooks, kolekcja Worksheets oraz kolekcja Windows.

Każdy obiekt ma charakterystyczne cechy, które czynią ten obiekt użytecznym. Te specjalne cechy obiektu noszą nazwę właściwości. Na przykład obiekt Range ma następujące właściwości: Column, Font, Formuła, Name, Row, Style, Value, Work­sheet. Właściwości obiektów można ustawiać lub przekazywać. Właściwości kontro­lują wygląd i pozycję obiektu.

Najtrudniejszym do zrozumienia aspektem Visual Basica, dotyczącym obiektów i właściwości jest to, że niektóre właściwości mogą być również obiektami. Weźmy pod uwagę na przykład obiekt Range. Chociaż ma on właściwość Font, sam Font jest również obiektem, który ma takie właściwości: Name, Size, Italie, Bold itp.

Oprócz właściwości obiekty posiadają również metody. Metody są to czynności, które dany obiekt potrafi zrobić lub wykonać. Każdy obiekt Excel może posługi­wać się różnymi metodami. Na przykład obiekt Range ma specjalne metody służące do wymazywania wartości komórki (ClearContents), wymazywanie tylko formatu komórki (ClearFormats), wymazywania wszystkiego w komórce(Clear).Składnia

Teraz, gdy znamy już podstawowe pojęcia Visual Basica (obiekty, właściwości i metody) nie pozostaje nic innego jak zacząć ich używać. W jaki sposób zatem po­wiązać obiekty, właściwości i metody w prawidłowe instrukcje tego języka? Każdy język ma swą składnię, która sprawia, że jest on zrozumiały dla wszystkich. Aby być zrozumianym w języku Visual Basic, aby móc zarządzać jego obiektami, musisz się posługiwać kilkoma zasadami.

• Przy odwoływaniu się do właściwości danego obiektu używaj składni:

  1   2   3   4   5


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna