Wprowadzenie danych dotyczących czasu trwania operacjiPobieranie 38,64 Kb.
Data18.06.2018
Rozmiar38,64 Kb.

File – new

Project – project information – start date wybrać dzień następny !!!


Wprowadzenie danych dotyczących czasu trwania operacji

Wprowadzanie danych do tabeli odbywa się podobnie jak w arkuszach kalkulacyjnych lub bazach danych. Pozycję tabeli uaktywnia się myszą i wpisuje dane. Wpisz najpierw nazwy operacji (Nazwa zadania/Task name), a następnie czasy ich trwania (cz. trw.). Zauważ, że po wprowadzeniu nazwy operacji przypisywany jest jej standardowy czas trwania, wynoszący jeden dzień, a w prawym panelu pojawia się odpowiadający jej prostokąt. Czasy trwania standardowo wyrażane są w dniach (d) - wystarczy wówczas wpisywać same liczby bez symbolu jednostki - ale mogą być stosowane także inne jednostki, np. godziny (h). Po wprowadzeniu czasu trwania zmienia się odpowiednio długość prostokąta w prawej części ekranu.

Dane możesz poprawiać, wpisując je ponownie do danego pola tabeli (możesz też kasować je klawiszem Del). Całą operację (wiersz) kasujesz poleceniem Usuń zadanie/Delete Task w menu Edycja/Edit.


Wprowadzanie powiązań między operacjami

Do wprowadzania relacji poprzedzania między operacjami służy przycisk Połącz zadania/Link, zaznaczony na listwie narzędziowej w górnej części ekranu symbolem dwóch połączonych ogniw łańcucha. Najpierw należy w tabeli wskazać myszą jedną z łączonych operacji, a następnie przy naciśniętym klawiszu Ctrl drugą; po zaznaczeniu obu operacji należy nacisnąć przycisk Połącz zadania/Link (lub nacisnąć kombinację klawiszy Ctrl-F2, lub wybrać Połącz zadania/Link w menu Edit). Bezpośrednio po naciśnięciu go zmienia się odpowiednio obraz przedsięwzięcia w prawej części ekranu: operacja poprzedzana jest odpowiednio przesuwana oraz pojawia się linia ze strzałką łącząca operacje. (Uwaga, program zakłada, że z dwóch zaznaczonych operacji ta, która została zaznaczona jako pierwsza, jest wcześniejsza w relacji poprzedzania.)

Forma przedstawienia graficznego przedsięwzięcia widoczna w prawej części ekranu nosi nazwę wykresu Gantta (Gantt Chart). Program po rozpoczęciu nowego projektu ustawia się samoczynnie na tę opcję. Inne dostępne formy przedstawiania przedsięwzięcia są dostępne w pasku widoków w lewej części ekranu.

Do usuwania relacji służy przycisk Rozłącz zadania/Unlink umiejscowiony obok przycisku Połącz zadania/Link (symbol pękniętych ogniw). Operacje należy najpierw zaznaczyć tak jak przy wprowadzaniu relacji, a następnie nacisnąć przycisk Rozłącz zadania/Unlink (uwaga, nazwy przycisków wskazanych myszą są po krótkim czasie pokazywane na ekranie). Można także posłużyć się poleceniem Rozłącz zadania/Unlink z menu Edycja/Edit.

!!! Jak mamy zrobić „a i b poprzedza c” to należy:

Zaznaczyć „a” + Ctrl + zaznaczyć „c” + kliknąć na „link”

A potem

Zaznaczyć „b” + Ctrl + zaznaczyć „c” + kliknąć na „link”Odczytywanie i ocena planu przedsięwzięcia

Standardowy sposób planowania terminów operacji zakłada wykonywanie ich w najwcześniejszym możliwym terminie. Tym samym, jeżeli w problemie planowania nie występują dodatkowe ograniczenia (lub się ich nie uwzględnia), to i termin zakończenia przedsięwzięcia jest najwcześniejszy z możliwych. Termin ten można odczytać z wykresu Gantta. Jest on także dostępny w Informacje o projekcie/Project Information w menu Projekt/Project (należy wybrać Statystyka-przycisk „statistics” i odczytać kolumnę czas trwania-kolumna „duration”, wiersz „current”).


Oprócz podstawowej opcji ASAP (As Soon As Possible - "jak najwcześniej"), przewidującej planowanie operacji w najwcześniejszym możliwym terminie, program umożliwia wprowadzanie ograniczeń w rodzaju "jak najpóźniej" (As Late As Possible), "rozpocznij nie później niż" (Start No Later Than), "zakończ dokładnie dnia" (Must Finish On) itp. Opcje te nie muszą być wykorzystywane w ćwiczeniu, ale można je znaleźć w parametrach poszczególnych operacji (np. podwójnie klikając na operacji i wybierając Zaawansowane).

W lewej części klikamy na każdą operację oddzielnie po kolei podwójnie, w nowym oknie klikamy zakładkę „advanced”, wybrać „constraint type”: „as late as possibile”.Wskazanie ścieżki krytycznej


Na ekranie powinien znajdować się wykres Gantta (widok Gantt Chart). Po wybraniu Styl tekst/Text Styles w menu Format należy w oknie wyboru o nazwie Element do zmiany wybrać Zadania krytyczne, po czym w oknie Kolor wybrać kolor dla operacji krytycznych. Po naciśnięciu OK nazwy operacji krytycznych zostaną wyświetlone w wybranym kolorze. Ścieżkę krytyczną tworzy ciąg operacji krytycznych.Odczytanie zapasów terminów rozpoczęcia operacji


Będą w widoku Wykres Gantta w menu Widok/View należy wybrać Tabela/Table a następnie Harmonogram/Schedule (view – table:entry – Schedule). Pionową linię rozdzielającą część tablicową ekranu od wykresu Gantta należy przeciągnąć myszą w prawo, tak aby odsłonić kolumny: Swobodny zapas czasu(właściwie jest to warunkowy zapas czasu)(free slack) oraz Całkowity zapas czasu(total slack) i odczytać zapasy czasu poszczególnych operacji. Jeżeli nie widać całej nazwy kolumny, możesz ją zobaczyć pozostając przez chwilę kursorem myszki nad polem zawierającym nazwę kolumny lub ją rozszerzając. Odczytaj zapasy czasu dla operacji krytycznych; sprawdź, czy rozpoczęcie kolejnej operacji krytycznej następuje bezpośrednio po zakończeniu poprzedniej. Sprawdź, jak jest w przypadku operacji nie krytycznych.
A3.

view – table – entry

skracać czas trwania („duration”) tylko operacji ze ścieżki krytycznej aż czas całego przedsięwzięcia nie będzie się już zmniejszać (czas przedsięwzięcia sprawdzamy w menu Project-project information-statistics-kolumna duration, wiersz current) lub aż osiągniemy czas minimalny dla aktualnie sprawdzanej operacji ze ścieżki krytycznej.

Potem dla danej operacji ze ścieżki krytycznej wykonujemy działanie: pierwotna data rozpoczęcia tej operacji minus otrzymana data rozpoczęcia po zmianie czasu trwania operacji – i to jest odpowiedź dla danej operacji ze ściezki krytycznej (jeśli widzimy na wykresie, że między pierwotna data rozpoczęcia operacji a otrzymana data rozpoczęcia po zmianie czasu trwania operacji jest weekend to należy od otrzymanej różnicy odjąć 2 dni weekendu – i to jest wtedy odpowiedź). Powinniśmy otrzymać dla danej operacji wynik taki jak w tabelce z zadania A1 „zapas czasu całkowity”. Potem jak sprawdzamy kolejną operację ze ścieżki krytycznej to musimy wcześniej przywrócić pierwotny czas nominalny poprzednio sprawdzanej operacji ze ścieżki krytycznej.Wprowadzenie zasobów

Każdej operacji można przypisać zasoby, podając ich nazwę i ilość. Należy w tym celu dwukrotnie kliknąć na wybranej operacji (pole Nazwa zadania/Task Name w tabeli) i wybrać zakładkę Zasoby-resources, co spowoduje otwarcie odpowiedniego okna dialogowego (lub wybrać ikonkę Przydziel zasoby/Assign Resources – symbol dwóch głów w górnym pasku).

Użycie nazwy zasobu powoduje automatyczne dopisanie go do listy zasobów. Domyślnie typ zasobu jest ustawiany jako Praca. Wówczas ilość zasobu można określać ułamkiem (procentowo), co jest interpretowane jako część dostępnego zasobu. Przykładowo zasób Pracownicy możemy wprowadzić przyjmując założenie, iż wykorzystanie jednego pracownika jest równoważne wykorzystaniu 100% zasobu Pracownicy, wykorzystanie dwóch pracowników jest równoważne wykorzystaniu 200% zasobu, itd.

Zwróć uwagę, żeby wpisując nazwę zasobu wpisać ją tak samo dla wszystkich operacji (nie musisz jej podawać w pełnym brzmieniu); w przeciwnym razie program założy istnienie kilku różnych zasobów.

Ilość zasobu dostępną dla całego przedsięwzięcia wpisuje się w kolumnie Max.Units tablicy pokazanej po uaktywnieniu menu Widok/View i wybraniu Arkusz zasobów/Resource Sheet (dostępne dla zasobów typu Praca).
B.

B1. menu tools-level resources – odznaczyć opcję “bilansowanie może powodować podziały pracy pozostałej” (leveling can create splits in remaining work), zaznaczyć opcję „automatic”

(czas przedsięwzięcia sprawdzamy w menu Project-project information-statistics-kolumna duration, wiersz current) - ok

B2. menu tools-level resources – zaznaczyć opcję “bilansowanie może powodować podziały pracy pozostałej” (leveling can create splits in remaining work), zaznaczyć opcję „automatic”

(czas przedsięwzięcia sprawdzamy w menu Project-project information-statistics-kolumna duration, wiersz current) - ok


C.

Window - splitFormat – details – resorce work©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna