Wolters Kluwer PolskaPobieranie 299,9 Kb.
Strona1/4
Data03.07.2018
Rozmiar299,9 Kb.
  1   2   3   4

www.LEX.pl/szkolenia

___________________________________________________________________Kalendarium szkoleń Wolters Kluwer Polska - oferta dla prawników

LUTY - MARZEC 2012 r.
konferencja: Kierunki reformy prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego

termin: 16 lutego 2012 r. Warszawa, w godz. 10:00 - 16:00

W programie szkolenia:

11.00 Otwarcie konferencji i powitanie uczestników

prof. dr hab. Zbigniew Lasocik, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego Jerzy Stępień, Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku


11.20 Wykład wprowadzający

dr Igor Zachariasz, Uczelnia Łazarskiego


11.40 Wykład: Prawo własności w planowaniu zagospodarowania przestrzeni

 • własność nieruchomości a prawo do zmiany zagospodarowania terenu, w tym zabudowy

 • zasada wolności budowlanej na gruncie obowiązującej ustawy

 • zasady proporcjonalności, ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju w określaniu możliwości właściciela w zagospodarowaniu nieruchomości - kierunki zmian prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego w kontekście ochrony własności.

prof. dr hab. Hubert Izdebski, Uniwersytet Warszawski


12.00 Wykład: Akty planistyczne w systemie źródeł prawa

 • charakter prawny aktów planistycznych - akty prawne tworzone w ramach ustaw i akty stosowania prawa (decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu)

 • umiejscowienie aktów planistycznych w systemie źródeł prawa

 • system aktów planistycznych obowiązujących wewnątrz administracji oraz system aktów planistycznych służących ingerencji w sferze uprawnień podmiotów prywatnych i ich docelowy kształt.

prof. dr hab. Michał Kulesza, Uniwersytet Warszawski


12.20 Wykład: Prawne zasady kształtowania przestrzeni

 • zasady określone art. 1 ust. 1 Upizp oraz pojęcia niedookreślone z art. 1 ust. 2 Upizp jako wytyczne dla administracji w kształtowaniu przestrzeni aktami planistycznymi oraz jako wzorce kontroli sądowoadministracyjnej

 • zasady wiążące podmioty administracji publicznej w planowaniu zagospodarowania przestrzeni - czy istnieje konieczność ich wprowadzenia w celu zwiększenia ekonomiki planowania przestrzennego i ochrony przestrzeni

 • jeśli nie to jak osiągnąć cele społecznie pożądane w zakresie planowania zagospodarowania przestrzeni.

referent w uzgodnieniu


12.40 przerwa na kawę


13.00 Wykład: Procedura planowania przestrzennego

 • ochrona interesów podmiotów prywatnych a partycypacja w procedurze

 • zagadnienie legitymacji procesowej (interes prawny)

 • zasady procedury wewnątrzadministracyjnej a zasady procedury służącej ustalaniu praw i obowiązków podmiotów prywatnych - kierunki zmian.

prof. dr hab. Tomasz Bąkowski, Uniwersytet Gdański


13.20 Wykład: Władztwo planistyczne gminy

 • pojęcie władztwa planistycznego gminy

 • władztwo planistyczne gminy a kompetencje innych organów administracji publicznej

 • władztwo planistyczne a dopuszczalny zakres ingerencji gminy w uprawnienia podmiotów prywatnych

dr Aleksandr Nelicki, Uczelnia Łazarskiego


13.40 Wykład: Rozkładanie kosztów urbanizacji

 • opłaty adiacencka i planistyczna, konstrukcja i rola w systemie opłat lokalnych

 • związanie opłaty adiacenckiej i planistycznej z kosztami urbanizacji terenu

 • kierunki reformy konstrukcji i zasad naliczania opłat, w tym możliwość zastąpienia opłaty planistycznej i adiacenckiej opłata infrastrukturalną.

dr Mirosław Gdesz, Sędzia WSA w Warszawie


14.00 przerwa na lunch


15.00 Panel dyskusyjny


16.00 Podsumowanie programu konferencji i zakończenie
Więcej informacji: http://www.szkolenia.abc.com.pl/x_C_I__P_40161032__PZTA_0D.html

_________________________________________________________________________________

szkolenie: Wpływ nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego na praktykę sądową w zakresie postępowania rozpoznawczego oraz postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego

termin: 20 lutego 2012 r. Wrocław, w godz. 10:00 - 16:00

wykładowca: prof. dr hab. Agnieszka Góra- Błaszczykowska, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, kierownik Katedry Postępowania Cywilnego, Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie.

W programie szkolenia:

 • Powitanie uczestników oraz wprowadzenie w tematykę seminarium

 • Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego w zakresie postępowania rozpoznawczego prowadzenie: prof. dr hab. Agnieszka Góra -Błaszczykowska

 • Przerwa na kawę

 • Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego w zakresie postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego prowadzenie: dr Andrzej Torbus

 • Dyskusja i zakończenie seminarium

Więcej informacji: http://www.szkolenia.abc.com.pl/x_C_I__P_40160426__PZTA_0D.html

_________________________________________________________________________________

szkolenie: Zasady postępowania dowodowego w procesie karnym

termin: 22 lutego 2012 r. Warszawa, w godz. 10:00 - 16:00

wykładowca: dr Czesław Paweł Kłak - prokurator, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, specjalizuje się w prawie karnym materialnym i procesowym oraz w ochronie praw człowieka, autor publikacji naukowych z zakresu prawa karnego, kryminalistyki, prawo międzynarodowego publicznego (ochrona praw człowieka), prawo Unii Europejskiej (ochrona praw człowieka), prawa korporacji zawodowych (ochrona tajemnicy zawodowej) oraz związków prawa karnego z prawem cywilnym oraz prawem administracyjnym a także autor opinii prawnych sporządzonych dla instytucji państwowych, samorządowych, biur poselskich oraz osób prywatnych, prowadzi zajęcia na aplikacji prokuratorskiej i sędziowskiej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, a także szkolenia dla notariuszy i aplikantów notarialnych, radców prawnych, adwokatów, funkcjonariuszy Policji a także wykłady uniwersyteckie m.in. z prawa karnego, postępowania karnego, międzynarodowego prawa karnego i prawa karnego Unii Europejskiej oraz ochrony praw człowieka, brał udział w pracach Ministerstwa Sprawiedliwości nad reformą prawa karnego w charakterze konsultanta.

W programie szkolenia:

 1. Zakres dowodzenia w procesie karnym. Ciężar dowodu w procesie karnym

 2. Poszlaka w procesie karnym. Warunki prawidłowości orzekania w procesie poszlakowym

 3. Zasady prawa dowodowego w procesie karnym. Dokonywanie ustaleń faktycznych w procesie karnym

 4. Alibi w procesie karnym. Skuteczność alibi. Udowodnienie czy uprawdopodobnienie alibi

 5. Tryb wprowadzania dowodów do procesu (z urzędu, na wniosek)

 6. Wniosek dowodowy w procesie karnym - wymogi formalne

 7. Oddalenie wniosku dowodowego

  • przesłanki,

  • ustawowe przesłanki niemożności oddalenia wniosku dowodowego,

  • forma decyzji,

  • uzasadnienie decyzji o oddaleniu wniosku dowodowego,

  • możliwość ponowienia oddalonego wniosku dowodowego,

  • kontrola decyzji o oddaleniu wniosku dowodowego (brak zaskarżalności decyzji o oddaleniu wniosku dowodowego a możliwość podniesienia zarzutu w środku odwoławczym błędnych, bo obarczonych niekompletnością ustaleń faktycznych?)

 1. Aktywność dowodowa organów procesowych

 2. Dowodzenie w postępowaniu przygotowawczym (czynności dowodowe, udział stron oraz ich obrońców i pełnomocników)

 3. Dowodzenia przed sądem pierwszej instancji. Uchybienia w zakresie przeprowadzania dowodów a wynik postępowania - możliwe zarzuty, ich uzasadnienie

 4. Ograniczenia dowodowe w postępowaniu przed sądem odwoławczym (art. 452 k.p.k.)

 5. Ocena dowodów w procesie karnym

  • zasady,

  • kryteria (zasady prawidłowego rozumowania, wskazania wiedzy i doświadczenia życiowego),

  • ocena dowodu z zeznań świadka,

  • ocena dowodu z wyjaśnień oskarżonego,

  • analiza orzecznictwa sądowego odnośnie do oceny dowodów w procesie karnym

 1. Wadliwe utrwalenie czynność a jej wartość dowodowa

 2. Studium przypadku

  • typowe błędy w zakresie dowodzenia w procesie karnym,

  • skutki wadliwie przeprowadzonych czynności dowodowych,

  • powtórzenie czynności dowodowych, niekompletność ustaleń

 1. Zarzut błędnych ustaleń faktycznych w kontekście postępowania dowodowego

 2. Zarzut naruszenia przepisów proceduralnych w kontekście postępowania dowodowego

 3. Dowodzenia w postępowaniach incydentalnych - na przykładzie postępowania w przedmiocie wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania

Więcej informacji: http://www.szkolenia.abc.com.pl/x_C_I__P_40161142__PZTA_0D.html

_________________________________________________________________________________

szkolenie: Forma prawna czynności zagranicznych w świetle nowego prawa prywatnego międzynarodowego i umów międzynarodowych wiążących RP na tle dotychczasowego orzecznictwa SN

termin: 23 lutego 2012 r. Warszawa, w godz. 10:00 - 16:00

wykładowca: dr Paweł Czubik - ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim (1996), doktorat na Wydziale Prawa i Administracji UJ (2000). Pracuje obecnie jako adiunkt w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (od 2001 r.) oraz starszy wykładowca w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej (również od 2001 r.). Od roku 2003 jest naczelnym redaktorem naukowym rocznika Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. Jest członkiem-założycielem Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, członkiem Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego sekcji polskiej ILA. Autor kilkunastu ekspertyz prawnych dotyczących międzynarodowego obrotu cywilnoprawnego w praktyce notarialnej i konsularnej sporządzanych na zlecenie Krajowej Rady Notarialnej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Komisji UE, był również powoływany w charakterze eksperta w zakresie prawa obcego przez sąd w trybie art. 290 kc. Od października 2005 członek Zespołu Eksperckiego przy Krajowej Radzie Notarialnej do spraw opiniowania zgodności prawa krajowego z prawem międzynarodowym i europejskim (w latach 2005-2006 Przewodniczący i główny koordynator prac tego Zespołu). Współpracuje jako wykładowca szkoleniowy z Zrzeszeniem Prawników Polskich, Notariatem RP, Wolters Kluwer Polska. Autor ponad 150 publikacji naukowych, w tym kilku publikacji książkowych. W swojej pracy naukowej zajmuje się przede wszystkim międzynarodowym prawem gospodarczym, podstawami prawnymi zewnętrznych relacji handlowych WE, problematyką czynności cywilnoprawnych konsula oraz wybranymi zagadnieniami prawa prywatnego międzynarodowego i międzynarodowego postępowania cywilnego.

W programie szkolenia:

 • Art. 25 ppm z 2011 r. jako podstawa uznania formy czynności prawnej dokonanej zagranicą ze szczególnym uwzględnieniem jego roli jako gwaranta zachowania formy aktu notarialnego w przypadku czynności rozporządzającej dotyczącej przeniesienia własności nieruchomości położonej w Polsce.

 • Ewolucja orzecznictwa SN dotyczącego formy czynności zagranicznej w latach 1998-2009.

 • Prawo właściwe dla pełnomocnictwa w świetle art. 23 ppm, wybór prawa właściwego a zagadnienia formy pełnomocnictwa. Wybór wyraźny i wynikający z okoliczności sprawy. Zastosowanie kaskady łączników w razie braku wyboru prawa właściwego dla wyboru prawa.

 • Regulacje dotyczące formy czynności wynikające z niektórych umów o pomocy prawnej (wskazujących właściwość prawa rei sitae) i trudności praktyczne stwarzane przez te unormowania. Stosowanie pełnomocnictw z państw stron umów wprowadzających właściwość legis rei sitae. Orzecznictwo sądowe odnoszące się do właściwości legis rei sitae. Negatywne oddziaływanie art. 99 kc na obrót prawny z zagranicą.

 • Forma czynności w świetle rozporządzenia Rzym I.

 • Metody zapewnienia bezpieczeństwa obrotu poprzez odmienne od art. 12 ppm z 1965 r. ujęcie kwestii formy czynności - rozwiązania przyjęte w art. 25 ppm z 2011 r. Czy ppm z 2011 r. w zakresie formy czynności jest regulacją co do skutków tożsamą z ppm z 1926 r.?

 • Przesłanki uniemożliwiające uznanie dokumentu zagranicznego ze względu na urzędowe wzmianki dotyczące formy. Forma czynności zagranicznych sporządzonych w języku polskim?

 • Domniemanie zgodności formy czynności z prawem loci actus?

 • Konsekwencje uchwały SN z 2007 r. (w sprawie wystarczalności klauzul apostille na pełnomocnictwach). Analiza orzecznictwa poprzedzającego uchwałę oraz uzasadnienia do uchwały. Praktyka sądów polskich w uzyskiwaniu z Ministerstwa Sprawiedliwości informacji o prawie obcym regulującym formę pełnomocnictw do przeniesienia własności nieruchomości. Rola ppm z 2011 w zapewnieniu spójności i poprawności praktyki składania wniosków do MS w trybie art. 1143 kpc.

 • Konsularne poświadczenia podpisów na pełnomocnictwach prywatnych dotyczących przeniesienia własności nieruchomości położonej w Polsce. Niedopuszczalność tego typu pełnomocnictw i problemy praktyczne, które tworzą. Próba rozwiązania problemu w sytuacji, gdy system prawny państwa loci actus uniemożliwia dokonanie czynności w formie urzędowej (przypadek Tajlandii). Pełnomocnictwa i umowy rozporządzające w "czystej" formie prywatnoprawnej w świetle praktyki, doktryny i orzecznictwa SN.

 • Forma pełnomocnictw z USA - tzw. ustawowe formy pełnomocnictw i niepoprawna interpretacja dokonywana przez sądy w zakresie prawa obcego w przypadku, gdy w grę wchodzić mogą tzw. amerykańskie formy ustawowe.

 • Czynność rozporządzająca dotycząca nieruchomości położonej w Polsce sporządzona zagranicą - problemy praktyczne wynikające z art. 12 "starego" ppm.

 • Forma zagranicznych czynności z zakresu sprawa spółek, które skutkować mają w Polsce.

 • Skutki na terenie RP cywilnoprawnych czynności konsularnych dokonywanych przez konsulów państw obcych akredytowanych w państwach trzecich. Przypadki wystawiania w takich sytuacjach pełnomocnictw do przeniesienia własności nieruchomości położonej w Polsce. Kwestie formalnoprawne i legalizacyjne tego typu pełnomocnictw konsularnych.

 • Ograniczone skutki na terenie RP czynności konsularnych dokonywanych przez konsulów państw obcych akredytowanych w Polsce. Przykład braku skuteczności formalnoprawnej na terytorium RP "intercyzy konsularnej" sporządzonej przez konsula francuskiego akredytowanego w Polsce.

 • Dokumenty z państw nieuznanych - uznawanie formy czynności za zgodną z prawem nieuznanego państwa i problem z ich legalizacją?

 • Pełnomocnictwa wystawione w bazach wojskowych ekstraterytorialnych - zagadnienie skuteczności formalnoprawnej i legalizacji pełnomocnictw.

 • Czynności polskich notariuszy skuteczne na terytorium państw obcych (Hiszpania, USA) - kwestia formy tego typu czynności w praktyce.

 • Forma zagranicznej lub "półzagranicznej" czynności prawnej inter absentes w doktrynie, w świetle orzecznictwa SN i według regulacji nowego ppm.

Więcej informacji: http://www.szkolenia.abc.com.pl/x_C_I__P_40154406__PZTA_0D.html  

_________________________________________________________________________________

szkolenie: Prawo autorskie i prawa pokrewne w praktyce

termin: 28 lutego 2012 r. Warszawa, w godz. 10:00 - 16:00

wykładowca: Rafał Golat - radca prawny w Departamencie Prawno-Legislacyjnym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, arbiter Sądu Polubownego do Spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, autor licznych publikacji na tematy związane z prawem kultury, własności intelektualnej i przemysłowej (prawa autorskiego), prawa cywilnego, gospodarczego i podatkowego.
W programie szkolenia:

 1. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych a kodeks cywilny:

  • ochrona dóbr osobistych (wizerunek, tajemnica korespondencji)

  • zasady odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej

  • ogólne zasady dotyczące umów sprzedaży i umów o dzieło

 1. Przedmiot ochrony:

  • definicja i rodzaje utworów

  • przedmioty praw pokrewnych (w tym prawa nadawcze i wydawnicze)

  • szczególny status baz danych

  • szczególny status programów komputerowych

  • szczególny status utworów audiowizualnych

 1. Kontekst podmiotowy:

  • zagadnienia współautorstwa

  • prawo autorskie w stosunkach pracowniczych

  • wyjątki przysługiwania ochrony z ustawy innym podmiotom niż twórcy

 1. Rodzaje praw:

  • prawa osobiste

  • prawa majątkowe - pola eksploatacji aspekty Internetu

  • prawa zależne (opracowania)

  • wygasanie praw majątkowych

  • dozwolony użytek z chronionych utworów

 1. Obrót umowny w zakresie prawa autorskiego:

  • umowy dotyczące zamawiania utworów

  • umowy dotyczące korzystania z utworów (licencje)

  • umowy dotyczące kupowania utworów

  • umowy wydawnicze a prawa autorskie

  • dziedziczenie praw autorskich

 1. Zasady i rodzaje ochrony prawnej:

  • ochrona w prawie karnym (plagiat piractwo)

  • ochrona w prawie cywilnym

  • rodzaje roszczeń i właściwość sądu


więcej informacji: http://szkolenia.abc.com.pl/x_C_I__P_40134605__PZTA_0D.html

_________________________________________________________________________________

szkolenie: Wpływ nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego na praktykę sądową w zakresie postępowania rozpoznawczego oraz postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego

termin: 28 lutego 2012 r. Poznań, w godz. 10:00 - 16:00

wykładowca: sędzia Agnieszka Góra – Błaszczykowska - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, kierownik Katedry Postępowania Cywilnego, Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie.

W programie szkolenia:

 • Powitanie uczestników oraz wprowadzenie w tematykę seminarium

 • Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego w zakresie postępowania rozpoznawczego prowadzenie: prof. dr hab. Agnieszka Góra -Błaszczykowska

 • Przerwa na kawę

 • Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego w zakresie postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego prowadzenie: dr Paweł Grzegorczyk

 • Dyskusja i zakończenie seminarium

Więcej informacji: http://www.szkolenia.abc.com.pl/x_C_I__P_40160428__PZTA_0D.html

_________________________________________________________________________________

szkolenie: Odpowiedzialność odszkodowawcza skarbu państwa za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie, zatrzymanie

termin: 29 lutego 2012 r. Warszawa, w godz. 10:00 - 16:00

wykładowca: dr Czesław Paweł Kłak - prokurator, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, specjalizuje się w prawie karnym materialnym i procesowym oraz w ochronie praw człowieka, autor publikacji naukowych z zakresu prawa karnego, kryminalistyki, prawo międzynarodowego publicznego (ochrona praw człowieka), prawo Unii Europejskiej (ochrona praw człowieka), prawa korporacji zawodowych (ochrona tajemnicy zawodowej) oraz związków prawa karnego z prawem cywilnym oraz prawem administracyjnym a także autor opinii prawnych sporządzonych dla instytucji państwowych, samorządowych, biur poselskich oraz osób prywatnych, prowadzi zajęcia na aplikacji prokuratorskiej i sędziowskiej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, a także szkolenia dla notariuszy i aplikantów notarialnych, radców prawnych, adwokatów, funkcjonariuszy Policji a także wykłady uniwersyteckie m.in. z prawa karnego, postępowania karnego, międzynarodowego prawa karnego i prawa karnego Unii Europejskiej oraz ochrony praw człowieka, brał udział w pracach Ministerstwa Sprawiedliwości nad reformą prawa karnego w charakterze konsultanta.

W programie szkolenia:

 1. Konstytucyjne, międzynarodowe i europejskie aspekty odszkodowania za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie i zatrzymanie

 2. Zakres roszczeń odszkodowawczych przysługujących z tytułu niesłusznego skazania, tymczasowego aresztowania i zatrzymania

  • charakter prawny roszczeń odszkodowawczych,

  • zakres i wysokość roszczeń odszkodowawczych,

  • odszkodowanie za szkodę majątkową i niemajątkową,

  • ustalenie wysokości odszkodowania, przyczynienie się pokrzywdzonego

 1. Pojęcie niesłusznego skazania, tymczasowego aresztowania oraz zatrzymania

 2. Dochodzenie odszkodowania - przesłanki procesowe

  • jurysdykcja krajowa,

  • dopuszczalność drogi sądowej,

  • powaga rzeczy osądzonej i zawisłość sprawy,

  • wniosek o odszkodowanie i jego wymogi,

  • właściwość sądu,

  • termin złożenia wniosku - jego charakter, sposób obliczania, skutki uchybienia terminowi,

  • możliwość rozpoznania wniosku mimo uchybienia terminowi do jego złożenia);

  • przesłanki skuteczności dochodzenia roszczeń odszkodowawczych (niesłuszność skazania, tymczasowego aresztowania, zatrzymania, legitymacja materialna, wyłącznie odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa

 1. Postępowanie w przedmiocie wniosku o odszkodowanie

  • właściwość i skład sądu,

  • strony postępowania i ich prawa,

  • przebieg postępowania przed sądem pierwszej instancji,

  • postępowanie odwoławcze, postępowanie kasacyjne

 1. Odmienności w zakresie dochodzenia odszkodowania za niesłuszne skazanie i odszkodowania za niesłuszne tymczasowe aresztowanie oraz zatrzymanie

 2. Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowania, zatrzymania w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego

 3. Studium przypadku - analiza orzecznictwa sądowego

  • okoliczności decydujące o wysokości odszkodowania,

  • sposób miarkowania wysokości odszkodowania,

  • zachowanie osoby uprawnionej do odszkodowania w toku procesu karnego a wysokość odszkodowania, uszczerbek na zdrowiu i mieniu a wysokość odszkodowania

 1. Przyznanie odszkodowania a możliwość wniesienia skargi do organów międzynarodowych (w szczególności Europejskiego Trybunału Praw Człowieka)

 2. Ułaskawienie a odszkodowanie za niesłuszne skazanie


Więcej informacji: http://www.szkolenia.abc.com.pl/x_C_I__P_40161140__PZTA_0D.html

_________________________________________________________________________________

szkolenie: Prawidłowy sposób konstruowania umowy o zarządzanie nieruchomością  1   2   3   4


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna