Wojewoda śLĄskiPobieranie 20,81 Kb.
Data01.03.2019
Rozmiar20,81 Kb.


WOJEWODA ŚLĄSKI

Katowice, dnia 8 stycznia 2016r.

IFXIII.7820.77.2015

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

nr IFXIII.7820.77.2015

z dnia 8 stycznia 2016r.
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23) w związku z art. 7 ust. 1 w związku z art. 10 ustawy z dnia 12 lutego 2009r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 2143) podaję do publicznej wiadomości, że po rozpoznaniu wniosku Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S. A. w Katowicach o zmianę na podstawie art. 155 k.p.a. ostatecznej decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 4 listopada 2014r., nr 2/2014 znak IFXIII.7820.53.2014, o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa operacji lotniczych w MPL Katowice – Budowa satelitarnej strażnicy pożarowej, dróg pożarowych i patrolowych z wydzieleniem rejonu podejścia zasadniczego (THR27) nowej drogi startowej” uzupełnionej postanowieniem Wojewody Śląskiego z dnia 21 listopada 2014r., znak: IFXIII.7820.53.2014 Wojewoda Śląski decyzją z dnia 14 grudnia 2015r., znak IFXIII.7820.77.2015 odmówił zmiany ww. decyzji.
Jednocześnie na podstawie art. 149 § 1 w związku z art. 150 § 1 oraz 145 § 1 pkt 5 k.p.a. postanowieniem
z dnia 14 grudnia 2015r., znak IFXIII.7820.77.2015
Wojewoda Śląski wznowił z urzędu postępowanie zakończone ostateczną decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 4 listopada 2014r., nr 2/2014 znak IFXIII.7820.53.2014, o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa operacji lotniczych
w MPL Katowice – Budowa satelitarnej strażnicy pożarowej, dróg pożarowych i patrolowych z wydzieleniem rejonu podejścia zasadniczego (THR27) nowej drogi startowej”
uzupełnioną postanowieniem Wojewody Śląskiego z dnia
21 listopada 2014r., znak: IFXIII.7820.53.2014.
POUCZENIE

1. Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji i postanowienia w Wydziale Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, pok. 523, w godzinach pracy Urzędu tj. 730 – 1530
2. Od wydanej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Infrastruktury i Budownictwa
w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie:

-14 dni od dnia jej doręczenia – wnioskodawcy,

-14 dni od dnia doręczenia poprzez publiczne ogłoszenie* - pozostałym stronom.
3. Stosownie do treści art. 141 i art. 142 k.p.a., na ww. postanowienie zażalenie nie przysługuje, a strona może je zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji kończącej postępowanie.

Z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

Joanna Lanczek

Kierownik Oddziału* publiczne ogłoszenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od jego ukazania się (czyli zamieszczenia obwieszczenia o wydaniu decyzji na tablicy ogłoszeń w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, Urzędzie Gminy Mierzęcice na stronie BIP tego urzędu oraz w prasie lokalnej)

Strona z


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna